Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine seoses notarite infosüsteemi „e-notar“ kasutuselevõtuga

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 10, 163

Justiitsministri määruste muutmine seoses notarite infosüsteemi „e-notar“ kasutuselevõtuga

Vastu võetud 25.01.2007 nr 6

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse«§ 42 lõike 1, «Notariaadiseaduse» § 16 lõike 5, § 21 lõike 2, § 27 lõike 1, § 39 lõike 2 ja 4, § 53 lõike 2 ja § 57 punktide 1, 2, 5 ja 6, «Pärimisseaduse» § 160 lõike 2, «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku«§ 592 lõike 1, «Tõestamisseaduse» § 58 ning «Äriseadustiku» § 41 lõike 4 ja § 541 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 25. jaanuari 2002.a määruses nr 5 «Notariaadimäärustik» (RTL 2002, 19, 245; 2006, 93, 1722) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) E-notari infosüsteemi (edaspidi «e-notar») kasutades koostatakse digitaalne notariaalmärge digitaalallkirjastamise otstarbelise konteineri vastavas lahtris. «E-notaris» digitaalse dokumendi kinnitamisele digitaalse notariaalmärkega kohaldatakse käesoleva paragrahvi esimeses lõikes konteineri pealkirjastamise kohta sätestatut.»;

2) paragrahvi 12 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Notar märgib notariaalakti toimingu ametitoimingute raamatus registreerimise numbri, notari tasu suuruse, sellele lisanduva käibemaksu suuruse ja tasu võtmise aluseks oleva seadusesätte.

(2) Notariaalmärke kinnitamisel märgib notar notariaalmärkesse toimingu ametitoimingute raamatus registreerimise numbri. Notariaalmärkesse toimingu ametitoimingute raamatus registreerimise numbri märkimine ei ole kohustuslik, kui kinnitatakse ärakirja või väljavõtte õigsust või kui notariaalmärge vormistatakse digitaalselt.

(3) Kui notariaalakt sisaldab kandeavaldust kohtulikule registrile või kui notar koostab notariaalmärkega kinnitatava kandeavalduse projekti, märgib notar notariaalakti või projekti avaldaja e-posti aadressi, selle puudumise korral postiaadressi, kuhu kohtuliku registri poolt tehtav lahend saata tuleks.

(4) Kui notar tõestab tehingu, mille üheks osapooleks on asutamisel olev äriühing, ning mis esitatakse «Äriseadustiku» § 520 lõikes 1 märgitud andmekogule, märgib notar tehingu kohta koostatavasse notariaalakti justiitsministri 28. augusti 2002. aasta määruse nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord» § 288 punktis 21 nimetatud asutamistehingu tõestamise toimingu numbri.»;

3) määrust täiendatakse paragrahviga 121 järgmises sõnastuses:

« § 121. Riigilõivu maksekorralduse täitmine

Kui notar tõestab tehingu või kinnitab avalduse, mis esitatakse kohtulikule registrile, ning milles taotletu realiseerimiseks tuleb tasuda riigilõivu, täidab notar riigilõivu maksekorralduse riigilõivu arvestamist ja tasumist kajastavate seadusega nõutud andmetega. Eeltäidetud riigilõivu maksekorralduse väljastab notar avaldajale (välja arvatud juhul, kui notar sooritab riigilõivu makse kliendi eest ise).»;

4) paragrahvi 21 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Notariaalakti originaalile märgitakse algärakirja saanud isiku ees- ja perekonnanimi (juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi) ning algärakirja väljastamise kuupäev. Nimetatud andmed võivad sisalduda juba notariaalaktis endas.

(2) Kui algärakirja saanud isiku kohta puuduvad notariaalaktis endas täpsemad andmed, siis märgitakse originaalile ka tema isiku- või registrikood ja aadress.»;

5) paragrahvi 22 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Notariaalakti algärakiri valmistatakse originaalist kas paljundamise teel, arvutiväljatrükina või digitaalsena käesolevas määruses digitaalse ärakirja tegemise reeglite kohaselt, kui ei ole sätestatud teisiti.»;

6) paragrahvi 22 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Nõue ei kehti digitaalse algärakirja puhul.»;

7) paragrahvi 22 lõikes 4 asendatakse sõna «köita» sõnaga «lisada»;

8) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) algärakirja saanud isikute ees- ja perekonnanimed või juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi;»;

9) paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui algärakirja saanud isiku kohta puuduvad notariaalaktis endas täpsemad andmed, siis märgitakse pealdisesse ka tema isiku- või registrikood ja aadress.»;

10) paragrahvi 23 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Digitaalse algärakirja kinnitab notar oma digitaalallkirjaga.»;

11) paragrahvi 35 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 35 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Notar peab hoiustamise raamatut «e-notaris».»;

13) paragrahvi 35 lõike 3 punkti 6 täiendatakse pärast sõna «nimi» sõnadega «isiku- või registrikood (isikukoodi puudumisel sünniaeg),»;

14) paragrahvi 354 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «Registrite ja Infosüsteemide Keskuse arvutivõrgu kaudu»;

15) paragrahvi 356 senine tekst loetakse esimeseks lõikeks ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Vajadusel kontrollib notar «e-notari» kaudu liiklusregistrist isiku nimel olevate sõidukite ja nendel lasuvate piirangute andmeid.»;

16) paragrahvi 359 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad «Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kaudu» sõnadega «kohtute registriosakondade keskandmebaasi kasutades»;

17) paragrahvi 38 lõikes 1 asendatakse sõna «elektrooniliselt» sõnaga «e-notaris»;

18) paragrahvi 38 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 38 lõiked 5–9 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 39 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 63 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Notar koostab ametitegevuse statistilise aruande «e-notaris» ning esitab selle justiitsministrile Notarite Koja kaudu aruandeperioodile järgneva kvartali esimese kahe nädala jooksul.»;

22) paragrahvi 107 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eksamikomisjoni liikmed on kaks Notarite Koja poolt nimetatud notarit, üks justiitsministri määratud Justiitsministeeriumi ametnik ning kaks tunnustatud juristi, kellele teeb komisjoni töös osalemiseks ettepaneku justiitsminister.»;

23) paragrahv 1111 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 1112 lõikes 2 asendatakse sõnad «§ 81» sõnadega «§ 81 lõikeid 1–5»;

25) paragrahvi 1114 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 1114 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tõestamistoimingute raamatu pidamisel paberkandjal tuleb täita järgmisi nõudeid:
1) paberkandjal peetav tõestamistoimingute raamat peab olema köidetud, A4-formaadis lehtedega ja kõvakaaneline;
2) köidetud tõestamistoimingute raamatu lehed peavad olema nummerdatud. Enne raamatu kasutuselevõtmist kinnitab tõestamisõiguslik isik selles olevate lehtede arvu oma allkirja ja pitseriga;
4) kanded tõestamistoimingute raamatusse tehakse sinise säilimiskindlat kirja võimaldava kirjutusvahendiga. Kanded peavad olema korrektsed ja loetavad;
5) kanded tõestamistoimingute raamatusse tehakse järjestikku nii, et ei jääks vahelekirjutamist võimaldavaid tühje ridu;
6) täiendused ja parandused tehakse nii, et esialgne tekst jääb loetavaks. Täiendused ja parandused peab tõestamisõiguslik isik kinnitama parandatud kande lõpus allkirjaga ja lisama kuupäeva;
7) tõestamistoimingute raamatu paberkandjal pidamiselt elektroonilisele tõestamistoimingute raamatu pidamisele üleminekul ning vastupidi tehakse tõestamistoimingute raamatusse märkus ülemineku aja kohta.»;

27) paragrahvi 1114 täiendatakse lõigetega 4–8 järgmises sõnastuses:

« (4) Tõestamistoimingute raamatu pidamisel elektrooniliselt tuleb täita järgmisi nõudeid:
1) kord kuus tehakse tõestamistoimingute raamatu andmebaasi kannetest väljatrükk,
2) kalendriaasta köitmata väljatrükkide leheküljed nummerdatakse jooksvalt;
3) kalendriaasta lõpus köidetakse väljatrükid toimikusse ning tõestamisõiguslik isik kinnitab toimikus olevate lehtede arvu oma allkirja ja pitseriga.

(5) Tõestamistoimingute raamatusse kantakse tõestamistoimingu kohta järgmised andmed:
1) toimingu number;
2) toimingu tegemise kuupäev;
3) toimingu lühikirjeldus;
4) ärakirja ja väljavõtte kinnitamise puhul märge selle kohta, kas kinnitusmärge vormistati paberil või elektrooniliselt;
5) toimingus osaleja või ärakirja kinnitamist taotlenud isiku andmed (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi, Eesti isikukood või selle puudumisel sünniaeg ning juriidilise isiku puhul nimi ja registrikood) ja esindaja olemasolul esindaja samasugused andmed.

(6) Igale tehtud tõestamistoimingule antakse tõestamistoimingute raamatus järjekorranumber, mis märgitakse notariaalakti või notariaalmärkesse.

(7) Iga kalendriaasta alguses uuendatakse tõestamistoimingute numeratsiooni alustades numbrist «1».

(8) Tõestamistoimingute raamatu numeratsioonis vea avastamisel teeb tõestamisõiguslik isik kohta, kus viga algas, sellekohase märkuse ning lisab allkirja ja kuupäeva.

28) paragrahvi 112 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Justiitsministri 25. jaanuari 2002. a määruses nr 4 «Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord ja pärimisregistri kannete vorm» (RTL 2002, 19, 244; 2006, 62, 1127) tehakse järgmised muudatused:

1) 31. peatüki pealkirja täiendatakse sõnadega «ja pärimisregistrisse päringute tegemine»;

2) paragrahv 151 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 151. «E-notari» kaudu andmete esitamine ja päringute tegemine

(1) Notar esitab käesolevas peatükis sätestatud andmed pärimisregistrile infosüsteemi «e-notar» kaudu.

(2) «E-notari» kaudu päringu tegemine pärimisregistrisse on lubatud ainult seaduses sätestatud eesmärkide täitmiseks.»;

3) paragrahvi 153 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) pärandaja ees- ja perekonnanimi ning juhul, kui pärandaja nimi on muutunud, siis ka pärimistoimingut taotlenud isiku poolt avaldatud pärandaja nime muutmistele eelnenud ja järgnenud nimed;»;

4) paragrahvi 154 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) testaatori ees- ja perekonnanimi ning juhul, kui testaatori nimi on muutunud, siis ka testaatori või testamendi hoidja poolt avaldatud testaatori nime muutmistele eelnenud ja järgnenud nimed;»;

5) paragrahvi 157 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) pärandaja ees- ja perekonnanimi ning juhul, kui pärandaja nimi on muutunud, siis ka pärimistoimingut taotlenud isiku poolt avaldatud pärandaja nime muutmistele eelnenud ja järgnenud nimed;».

§ 3. Justiitsministri 28. augusti 2002. aasta määruses nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord» (RTL 2002, 103, 1558; 2006, 93, 1722) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõnu ««Äriseadustiku» § 25 lõike 2,» sõnadega «§ 41 lõike 4,»;

2) paragrahvi 44 lõikest 1 jäetakse välja sõna «tasuta»;

3) määrust täiendatakse paragrahviga 951 järgmises sõnastuses:

« § 951. Tähestikuline kartoteek

«Äriseadustiku» §-s 41 sätestatud tähestikulist kartoteeki ei peeta.»;

4) määruse 92. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«92. peatükk
RAKENDUSSÄTTED»;

5) määruse 92. peatükis moodustatakse 1. jagu pealkirjaga «REGISTRIANDMETE ÜLEKANDMINE REGISTRIOSAKONDADE TÖÖPIIRKONDADE MUUTUMISEL». 1. jao sisuks loetakse 92. peatüki senine sisu;

6) määruse 92. peatükki täiendatakse 2. jaoga järgmises sõnastuses:

«2. jagu
Tegevusala andmete uuendamine

§ 31831. Tegevusala andmete kustutamine registrikaardilt

(1) Tegevusala andmed kustutab registripidaja «Äriseadustiku» § 5211 lõike 1 alusel ametiülesande korras.

(2) Lõikes 1 nimetatud korras tehtava määruse projekti võib Registrite ja Infosüsteemide Keskus infosüsteemis registripidajale ette valmistada.».

§ 4. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 93, 1722) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse sõnad «lisale 15» sõnadega «lisale 17»;

2) määruse lisas 15 «Erakonna liikmete nimekirja vorm» asendatakse sõnad «Lisa 15» sõnadega «Lisa 17»;

3) paragrahvi 25 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Paragrahvis 201 sätestatu rakendamine on notarile kohustuslik alates 2007. aasta 1. juunist. Tehnilise võimaluse korral võib notar esitada kohtule dokumente «e-notari» kaudu ka varem.

(2) Kui paragrahvis 201 nimetatud dokumenti või selle kinnitatud ärakirja ei ole e-notari kaudu võimalik esitata tervikuna digitaalselt (näiteks kui kande- või kinnistamisavalduse lisaks on plaanid, mille formaat on suurem kui A4), võib osa dokumendist või ärakirjast edastada kohtu registri- või kinnistusosakonnale ka paberdokumendina. Sel juhul lisatakse e-notari kaudu kohtu registri- või kinnistusosakonnale esitavasse dokumenti või ärakirja, mida pole tervikuna võimalik digitaalselt esitada, märkus, et dokumendi või ärakirja juurde esitatakse täiendavalt paberdokument.».

§ 5. Määruse jõustumine

(1) Käesoleva määruse § 1 punktides 5–7 ja 10 sätestatud muudatused jõustuvad «Tõestamisseaduse» digitaalset algärakirja käsitlevate muudatuste jõustumisel.

(2) Käesoleva määruse § 1 punktides 11 ja 12 sätestatud muudatused jõustuvad 1. juunil 2007. a.

(3) Ülejäänud osas jõustub määrus tavalises korras.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json