Teksti suurus:

Psühholoogilise abi kulude hüvitamise kord ja hüvitise taotluse vorm ning nõutavate dokumentide loetelu

Psühholoogilise abi kulude hüvitamise kord ja hüvitise taotluse vorm ning nõutavate dokumentide loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:

Psühholoogilise abi kulude hüvitamise kord ja hüvitise taotluse vorm ning nõutavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 26.01.2007 nr 10
RTL 2007, 11, 176

Määrus kehtestatakse «Ohvriabi seaduse» § 62 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse ohvriabiteenuse osutamise raames psühholoogilise abi kulude hüvitamise kord, hüvitise taotluse vorm ning taotlemisel nõutavate dokumentide loetelu.

§ 2.   Psühholoogilise abi kulude hüvitamise kord

  (1) Psühholoogilise abi kulude hüvitise saamiseks esitab hüvitise taotleja enne talle psühholoogilise abi osutamist Sotsiaalkindlustusametile käesoleva määruse lisas toodud vormi kohase taotluse.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet teeb kulude hüvitamise või kulude hüvitamisest keeldumise otsuse viie tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates, märkides selle taotluse vormile, mille ärakiri edastatakse taotlejale otsuse tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul.

  (3) Taotleja esitab Sotsiaalkindlustusametile psühholoogilise abi osutamise kuludokumendid ühe kuu jooksul talle psühholoogilise abi osutamise lõpupäevast arvates.

  (4) Sotsiaalkindlustusamet maksab hüvitise välja kahe nädala jooksul kuludokumentide saamisest arvates.

§ 3.   Psühholoogilise abi hüvitamise taotlemisel nõutavad dokumendid

  Koos taotlusega esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile järgmised dokumendid:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) tõend politseist väärteo- või kriminaalmenetluse alustamise kohta või asjaomane kohtuotsus või kohtuvälise menetleja otsus;
  3) kohtuotsus eestkoste määramise kohta, kui taotluse esitab taotleja eestkostja;
  4) lapse sünnitunnistus, kui taotluse esitab alaealise taotleja vanem või eestkostja;
  5) ohvri surmatunnistus, kui hüvitist taotleb süüteo tagajärjel hukkunud ohvri perekonnaliige, kes on nimetatud ohvriabi seaduse § 61 lõikes 2.

Jaak AAB
Minister

Maarja MÄNDMAA
Kantsler

Lisa Psühholoogilise abi kulude hüvitise taotlus

/otsingu_soovitused.json