Teksti suurus:

Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord ja pärimisregistri kannete vorm

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord ja pärimisregistri kannete vorm
[RTL 2006, 62, 1127 - jõust. 11.08.2006]

Vastu võetud 25.01.2002 nr 4
RTL 2002, 19, 244
jõustumine 01.02.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.02.2002 nr 9 (RTL 2002, 28, 387) 22.02.2002

24.10.2003 nr 62 (RTL 2003, 115, 1820) 17.11.2003

10.09.2004 nr 62 (RTL 2004, 126, 1956) 26.09.2004

27.07.2006 nr 23 (RTL 2006, 62, 1127) 11.08.2006

25.01.2007nr 6 (RTL 2007, 10, 163) 02.02.2007

 

Määrus kehtestatakse „Pärimisseaduse“ § 160 ja §  163 lõike 3 alusel ning kooskõlas „Notariaadiseaduse“ § 29 lõikega 2 „Pärimisseadusest“ tulenevate notari ametitoimingute tegemise reguleerimiseks ning pärimisregistrisse kannete tegemise korraldamiseks.

[RTL 2006, 62, 1127 – jõust. 11.08.2006]

 

1. peatükk

  TESTAMENDIGA SEOTUD NOTARI AMETITOIMINGUD

[RTL 2004, 126, 1956 – jõust. 26.09.2004]

 

§ 1. Notarile tõestamiseks esitatud testament

(1) Kui testaator esitab «Pärimisseaduse» § 21 lõike 1 ja § 24 lõike 2 alusel notarile tõestamiseks omakäelise testamendi, koostab notar selle kohta notariaalakti vastavalt «Tõestamisseaduse» (RT I 2001, 93, 564) 2. peatükile.

(2) Kui notar ei oska piisavalt keelt, milles omakäeline testament on koostatud, siis teatab ta sellest testaatorile ning märgib selle asjaolu notariaalakti.

(3) Esitatud testament on notariaalakti osa ja köidetakse notariaalakti külge.

[RTL 2002, 28, 387 – jõust. 22.02.2002]

§ 2. Testamendi hoiulevõtmise menetlus

(1) Ümbrikus esitatud testamendi hoiule võtmiseks koostab notar notariaalakti vastavalt «Tõestamisseaduse» 2. peatükile.

(2) Notar ei tutvu testamendi sisuga. Notar pitseerib testamenti sisaldava ümbriku kinni.

(3) Notar teeb ümbrikule pealdise, milles sisalduvad järgmised andmed:
1) selgitus, et ümbrik sisaldab avaldaja testamenti;
2) testamendi hoiuleandmise kuupäev;
3) testamendi hoiuleandja ees- ja perekonnanimi, isikukood (puudumisel sünniaeg);
4) ametitoimingute raamatu kande number.

(4) Notar ja testaator allkirjastavad pealdise.

(5) Kui testaatori esitatud ümbrik pealdist teha ei võimalda, paneb notar testamenti sisaldava kinnise ümbriku teise ümbrikusse, millele teeb hoiulevõtmise pealdise.

§ 3. Hoiuleantud testamendi tagasivõtmine

(1) Kinnises ümbrikus testamendi tagasivõtmise tahteavalduse tõestamiseks koostab notar notariaalakti vastavalt «Tõestamisseaduse» 2. peatükile.

(2) Testamendi saab testaator tagasi võtta ainult isiklikult.

§ 31 [Kehtetu – RTL 2006, 62, 1127 – jõust. 11.08.2006]

2. peatükk

PÄRIMISE KÄIGUS TEHTAVAD TOIMINGUD

§ 4. Pärandi vastuvõtmise või pärandist loobumise avaldus

(1) Pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise avalduse tõestamiseks koostab notar notariaalakti vastavalt «Tõestamisseaduse» 2. peatükile.

(2) Kui notarile esitatakse teise notari poolt tõestatud pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise avaldus, märgib notar avaldusele selle esitamise päeva.

(3) Kui notarile on esitatud notariaalselt tõestamata avaldus, annab notar avaldajale teada uue notariaalselt tõestatud avalduse esitamise vajalikkusest.

(4) Notar teeb avaldajale teatavaks andmed pärandvara koosseisu ja pärandaja testamendi või pärimislepingu kohta. Avaldaja soovil teeb notar selles küsimuses järelepärimisi.

(5) Avalduses nimetab avalduse esitaja pärandi avanemise koha ning teiste võimalike pärijate nimed ja elukohad. Notar selgitab avaldajale ebaõigete andmete esitamise tagajärgi.

§ 5. Pärimistoimiku avamine

(1) Notar algatab pärimismenetluse, esitades pärimisregistrile pärimisasja menetlemise algatamise andmed.

(2) Enne pärimisasja menetlemise algatamist kontrollib notar pärimisregistrist järele, kas mõni teine notar on juba algatanud samas pärimisasjas menetluse. Kui samas pärimisasjas on menetluse algatanud juba teine notar, saadab notar pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise avalduse edasi pärimismenetluse algatanud notarile.

(3) Pärimismenetluse algatamisel avab notar pärimistoimiku, kuhu köidetakse pärimisasjaga seotud dokumendid.

(4) Kui seoses pärimisasjade menetlemise ühendamisega või muul mõjuval põhjusel tekib vajadus pärimisasja menetlemise üleandmiseks teisele notarile, teatab sellest pärimisregistrile pärimisasja vastuvõttev notar. Pärijate algatusel annab notar pärimisasja menetlemise teisele notarile üle, kui selleks on olemas kõigi pärandi vastuvõtnud pärijate kirjalik avaldus ja teise notari kirjalik nõusolek.

(5) Pärimisasja menetlemise üleandmisel antakse üle ka pärimisasjas avatud toimik.

[RTL 2006, 62, 1127 – jõust. 11.08.2006]

§ 6. Pärima kutsumise teade

(1) Notar saadab pärima õigustatud isikutele teate pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise tähtaja kohta.

(2) Pärima õigustatud isiku pärandist loobumise korral saadab notar selle kohta teate isikutele, kellel on õigus astuda pärandist loobunu asemele, ja annab neile teada nende õigusest esitada tähtaja jooksul pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise avaldus.

(3) Kui pärima õigustatud isikute või nende elukoha kohta puuduvad usaldusväärsed andmed, avaldab notar tähtaja määramise kohta teate väljaandes Ametlikud Teadaanded. Notar lisab koopia avaldatud teatest pärimistoimikusse.

§ 7. Pärandi vastuvõtmise ja sellest loobumise tähtaja pikendamine

(1) Pärandi vastuvõtmise ja sellest loobumise tähtaja pikendamiseks esitab isik notarile kirjaliku taotluse, milles on märgitud pikendamist põhjendavad asjaolud.

(2) Pikendamise taotluse läbivaatamise kohta koostab notar dokumendi, milles märgib taotleja andmed, taotluse sisu ja oma motiveeritud otsuse. Dokument lisatakse pärimistoimikusse.

(3) Notar saadab tähtaja pikendamist taotlenud isikule teate taotluse läbivaatamise tulemuste kohta.

§ 8. Avalduse vastuvõtmisejärgsed toimingud

(1) Pärimismenetluse algatanud notar võtab pärimisregistrist andmed pärandaja testamendi või pärimislepingu kohta. Andmete alusel saadab notar nende dokumentide hoidjatele teate pärandi avanemise kohta ja palub nimetatud dokumendid endale saata.

(2) Notar, kelle arhiivis on pärimisregistri andmete järgi testament või pärimisleping, on teate kättesaamisel kohustatud saatma pärimismenetluse algatanud notarile testamendi või pärimislepingu kinnitatud ärakirja.

[RTL 2006, 62, 1127 – jõust. 11.08.2006]

§ 9. Testamenti sisaldava hoiuleantud ümbriku avamine

(1) Pärandi avanemise ja pärimismenetluse teate saamisel määrab testamendi hoiulevõtnud notar testamenti sisaldava ümbriku avamise aja ja koha. Notar saadab ümbriku avamise aja ja koha kohta teate pärimisasja menetlevale notarile.

(2) Pärimisasja menetlev notar saadab teadaolevatele pärijatele ja teistele puudutatud isikutele teate ümbriku avamise aja ja koha kohta.

(3) Testamendi hoiulevõtnud notar avab määratud ajal testamenti sisaldava ümbriku. Ümbriku avamise kohta koostab notar vastavalt «Tõestamisseaduse» §  34 lõikele 1 ja § -le 35 notariaalakti. Ümbrik ja testament köidetakse notariaalakti külge.

(4) Ümbriku avanud notar saadab pärimisasja menetlevale notarile testamendi kinnitatud ärakirja ja ümbriku avamise kohta koostatud notariaalakti kinnitatud ärakirja.

§ 10. Inventuurinõude läbivaatamine

(1) Notar koostab inventuurinõude läbivaatamise kohta otsuse, milles otsustab inventuuri läbiviimise või pärimisseaduses sätestatud juhtudel selle määramata jätmise. Inventuuri läbiviimise otsuse puhul nimetab notar dokumendis inventuuri läbiviiva isiku ja määrab inventuuri tegemise tähtaja. Otsus lisatakse pärimistoimikusse.

(2) Notar teatab inventuurinõude esitanud isikule inventuurinõude läbivaatamise tulemustest.

(3) Notar annab inventuuri läbiviivale isikule tõendi, milles on märgitud inventuuri läbiviiva isiku õigus saada pärandvara kohta teavet krediidiasutustelt ja muult isikult, kelle valduses on pärandvara või kellel on pärandvara kohta andmeid.

(4) Kui isik esitab inventuurikäigus sellest loobumiseks kirjaliku avalduse ja teisi inventuurinõudeid esitatud ei ole, teeb notar korralduse inventuuri tegemise lõpetamiseks.

(5) Kui inventuuri läbiviiv isik ei täida inventuuri läbiviimise kohustust nõuetekohaselt, võib notar vabastada senise inventuuri tegija inventuuri tegemise kohustusest ning määrata uue isiku inventuuri läbi viima.

[RTL 2004, 126, 1956 – jõust. 26.09.2004]

3. peatükk

PÄRIMISÕIGUSE TUNNISTUS

§ 11. Pärimisõiguse tunnistuse saamise avaldus

 (1) Pärimisõiguse tunnistuse (sealhulgas täiendava pärimisõiguse tunnistuse) saamiseks esitatakse notarile notariaalselt kinnitatud avaldus.

 (2) Kui notarile on posti teel saadetud lihtkirjalik avaldus, annab notar avaldajale teada notariaalselt kinnitatud avalduse esitamise vajalikkusest.

(3) Pärimisõiguse tunnistuse saamise avaldus võib sisalduda ka pärandi vastuvõtmise avalduses.

[RTL 2004, 126, 1956 – jõust. 26.09.2004]

§ 12. Tunnistuse väljaandmise käigus tehtavad toimingud

(1) Notar võtab pärimisregistrist andmed pärandaja testamentide ja pärimislepingute kohta ja nõuab nende hoidjatelt nende esitamist.

(2) Notar teeb pärimisõiguse tunnistust taotlevatele isikutele teatavaks testamendi ja pärimislepingu olemasolu ning tutvustab isikutele nende sisu.

(3) Notar võib pärimisõiguse tunnistuse taotlejalt nõuda kirjaliku kinnituse pärijate, nende pärandiosade ja pärandit puudutavate asjaolude kohta. Notar selgitab avaldajale ebaõigete andmete esitamise tagajärgi.

(4) Kui pärimisõiguse tunnistuse taotlejate avaldustes ja kirjalikes kinnitustes on olulisi erinevusi ja vastuolusid, võib notar tunnistuse taotlejad ja puudutatud isikud esinevate erinevuste ja vastuolude läbiarutamiseks välja kutsuda. Notar koostab asja lahendamisel dokumendi, millele kirjutavad alla kutsutud isikud ja notar.

§ 13. Annakusaajale tunnistuse väljaandmine

(1) Annakusaajale antakse annaku kohta tunnistus välja tähtaegselt pärandi vastuvõtmise avalduse esitanud pärija nõusolekul.

(2) Nõusolekul peab allkiri olema notariaalselt kinnitatud. Nõusolek võib sisalduda juba pärandi vastuvõtmise avalduses.

(3) Kui ükski pärija ei ole pärandi vastuvõtmiseks või sellest loobumiseks määratud tähtajal pärandit vastu võtnud, antakse tunnistus annaku kohta välja ilma pärijate nõusolekuta.

§ 14. Pärimisõiguse tunnistuses sisalduvad andmed

(1) Pärimisõiguse tunnistuse koostatakse tõestamise vormis ja sellele kohaldatakse «Tõestamisseaduse» §  34 lõikes 1 ja § -s 35 sätestatut. Pärimisõiguse tunnistust ei pea enne väljastamist esitama seda taotlenud isikule läbivaatamiseks ega heakskiitmiseks.

(2) Pärimisõiguse tunnistus antakse välja kogu pärandi, pärandiosa, sundosa, annaku, eelpärijale ülemineva pärandi või järelpärijale ülemineva pärandi kohta.

(3) Notariaalakti tähelepanekute aruandes märgitakse:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi, isikukood (puudumisel sünniaeg);
2) pärandi avanemise aeg;
3) pärimise alus (pärimine seaduse, testamendi või pärimislepingu järgi);
4) pärija ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg), aadress;
5)  pärijate pärandiosade mõtteliste osade suurus;
6)  ülesantud pärandvara ja selle väärtus.

(4) Eelpärijale väljaantavas tunnistuses märgitakse tingimus või tähtpäev, millal pärand tuleb üle anda. Tunnistuses märgitakse, kas eelpärijale on antud õigus pärandit vabalt käsutada või mitte.

(5) Järelpärijale väljaantavas tunnistuses märgitakse tingimuse või tähtpäeva saabumine, mille alusel tekkis järelpärijal õigus pärandile.

(6) Sundosa pärijale antavas pärimisõiguse tunnistuses märgitakse sundosa saamise alus (sugulus või abielu ja töövõimetuse fakt) ja pärandiosa suurus.

(7) Annaku kohta väljaantavas pärimisõiguse tunnistuses märgib notar annakusaaja ja annakueseme.

(8) Notar võib pärimisõiguse tunnistusse märkida ka muid pärimist kajastavaid olulisi andmeid.

§ 15. Täiendav pärimisõiguse tunnistus

(1) Kui notarile esitatakse pärast pärimisõiguse tunnistuse väljaandmist täiendavaid andmeid pärandvara kohta, võib notar välja anda täiendava pärimisõiguse tunnistuse.

(2) Täiendava pärimisõiguse tunnistuse väljaandmise kohta lisab notar eelnenud pärimisõiguse tunnistuse originaalile sellekohase õienduse.

31. peatükk

Pärimisregistrile andmete esitamine ja pärimisregistrisse päringute tegemine

[RTL 2007, 10, 163 – jõust. 02.02.2007]

 

§ 151. „E-notari“ kaudu andmete esitamine ja päringute tegemine

(1) Notar esitab käesolevas peatükis sätestatud andmed pärimisregistrile infosüsteemi „e-notar“ kaudu.

(2) „E-notari“ kaudu päringu tegemine pärimisregistrisse on lubatud ainult seaduses sätestatud eesmärkide täitmiseks.

[RTL 2007, 10, 163 – jõust. 02.02.2007]

§ 152. Pärandaja surmaaja teatamine

Kui notar teeb pärimisregistrisse päringu isiku, kelle surma fakti on notar tuvastanud, andmete kohta ning pärimisregistrist selle isiku surma aega ei nähtu, esitab notar isiku kohta surmateate, milles märgib järgmised andmed:

1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
2) pärandaja isikukood ning Eesti isikukoodi puudumisel ka pärandaja sünniaeg;
3) pärandaja surma kuupäev ja aasta.

[RTL 2006, 62, 1127 – jõust. 11.08.2006]

 

§ 153. Andmete esitamine testamendi või pärimislepingu kohta

Notar on kohustatud hiljemalt testamendi või pärimislepingu tõestamise või testamendi hoiule võtmise (sealhulgas „Pärimisseaduse“ § 26 lõikes 2 nimetatud korras testamendi hoiule võtmise) või hoiult võtmise päevale järgneval esimesel tööpäeval esitama pärimisregistrile järgmised andmed:  

1) pärandaja ees- ja perekonnanimi ning juhul, kui pärandaja nimi on muutunud, siis ka pärimistoimingut taotlenud isiku poolt avaldatud pärandaja nime muutmistele eelnenud ja järgnenud nimed;
[RTL 2007, 10, 163 – jõust. 02.02.2007]
2) pärandaja isikukood;
3) pärandaja sünniaeg;
4) pärandaja sünnikoht;
5) pärimisregistrisse kantava dokumendi liik  (notariaalselt tõestatud testament, notari hoiule antud testament, testamendi notari hoiult võtmise dokument, pärimisleping);
6) pärimisregistrisse kantava dokumendi tõestamise või hoiulevõtmise kuupäev, aasta ja number notari ametitoimingute raamatu järgi;
7) notari nimi ja büroo aadress.

 

§ 154. Andmete esitamine koduse testamendi kohta

(1) Koduse testamendi kohta võib andmed testaatori või testamendi hoidja taotlusel pärimisregistrile esitada ka notar.

(2) Koduse testamendi kohta esitab notar pärimisregistrile järgmised andmed:

1)  testaatori ees- ja perekonnanimi ning juhul, kui testaatori nimi on muutunud, siis ka testaatori või testamendi hoidja poolt avaldatud testaatori nime muutmistele eelnenud ja järgnenud nimed;
[RTL 2007, 10, 163 – jõust. 02.02.2007]
2)  testaatori isikukood;
3)  testaatori sünniaeg;
4)  testaatori sünnikoht;
5)  testaatori aadress;
6)  arvelevõetava dokumendi liik - tunnistajate juuresolekul allakirjutatud testament või omakäeliselt kirjutatud testament;
7)  testamendi koostamise kuupäev ja aasta;
8)  testamendi asukoht;
9)  kande tegemist taotleva isiku ees- ja perekonnanimi;
10)  kande tegemist taotleva isiku aadress;
11)  kande tegemist taotleva isiku isikukood või sünniaeg.

(3) Kui notarile ei ole esitatud kõiki käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud andmeid, juhib notar andmete esitaja tähelepanu puuduolevatele andmetele. Kui andmete esitajal ei ole võimalik andmeid täiendada, esitab notar pärimisregistrile olemasolevad andmed.

(4) Kui pärimisregistrisse kande tegemiseks esitatud puudulikke andmeid on võimalik täiendada rahvastikuregistri andmetega, teeb notar puuduolevate andmete kohta päringu rahvastikuregistrisse. 

§ 155. Andmete esitamine abikaasade vastastikuse testamendi ühepoolse tühistamise korral

Abikaasade vastastikuse testamendi ühepoolse tühistamise korral esitab notar pärimisregistrile hiljemalt abikaasade vastastikust testamenti tühistava testamendi, pärimislepingu või tühistamisavalduse tõestamise päevale järgneval esimesel tööpäeval kummagi abikaasa kohta eraldi käesoleva määruse § 153 loetletud andmed.

[RTL 2006, 62, 1127 – jõust. 11.08.2006]

 

§ 156. Andmete esitamine pärimislepingu poolte kokkuleppel muutmise ja lõpetamise kohta

(1) Pärimislepingu poolte kokkuleppel muutmise või lõpetamise korral esitab notar pärimisregistrile hiljemalt muutva või lõpetava lepingu tõestamise päevale järgneval esimesel tööpäeval käesoleva määruse § 153 loetletud andmed.

(2) Pärimislepingu muutmisel või lõpetamisel teatatakse § 153 punkti 5 kohaselt dokumendi liigina „pärimisleping“.

[RTL 2006, 62, 1127 – jõust. 11.08.2006]

 

§ 157. Andmete esitamine pärimismenetluse algatamise kohta

 

Notar esitab hiljemalt pärimisasjas esimese avalduse tõestamise päevale järgneval esimesel tööpäeval pärimisregistrile pärimismenetluse algatamise kohta järgmised andmed:

1) pärandaja ees- ja perekonnanimi ning juhul, kui pärandaja nimi on muutunud, siis ka pärimistoimingut taotlenud isiku poolt avaldatud pärandaja nime muutmistele eelnenud ja järgnenud nimed;
[RTL 2007, 10, 163 – jõust. 02.02.2007]
2) pärandaja sünniaeg;
3) pärandaja sünnikoht;
4) pärandaja isikukood;
5) pärandaja surma kuupäev;
6) pärandi vastuvõtmise avalduse või pärandist loobumise avalduse tõestamise kuupäev ja aasta;
7) nimetatud avalduse notari ametitoimingute raamatus registreerimise number;
8) notari nimi ja büroo aadress.  

§ 158. Andmete esitamine pärimismenetluse üleandmise kohta

 

Pärimisasja menetlemise ühelt notarilt teisele üleandmise korral esitab pärimismenetlust vastuvõttev notar hiljemalt pärimistoimiku vastuvõtmise päevale järgneval esimesel tööpäeval pärimisregistrile pärimismenetluse vastuvõtmise kohta järgmised andmed:

1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
2) pärandaja isikukood;
3) pärandaja sünniaeg;
4) notari nimi ja büroo aadress.

[RTL 2006, 62, 1127 – jõust. 11.08.2006]

 

32. peatükk

Pärimisregistri kanded

[RTL 2006, 62, 1127 – jõust. 11.08.2006]

 

§ 159. Pärimisregistri kannete vorm

 

(1) Pärimisregistrisse kantakse käesoleva määruse 31. peatükis sätestatud andmed.

(2) Kui pärimisregistrile ei ole esitatud kõiki nõutud andmeid, juhib pärimisregister andmete esitaja tähelepanu puuduolevatele andmetele. Kui andmete esitajal ei ole võimalik andmeid täiendada, kantakse pärimisregistrisse olemasolevad andmed.

(3) Kui pärimisregistrisse kande tegemiseks esitatud puudulikke andmeid on võimalik täiendada rahvastikuregistri andmetega, teeb pärimisregister puuduolevate andmete kohta päringu rahvastikuregistrisse.

[RTL 2006, 62, 1127 – jõust. 11.08.2006]

 

33. peatükk

Rakendussätted

[RTL 2006, 62, 1127 – jõust. 11.08.2006]

 

§ 1510. Pärimisregistrile täiendavate andmete esitamine

 

(1) Notarteatab pärimisregistrile võimaluse korral käesoleva määruse§ -des 17 ja 23 sätestatud juhul täiendavalt ka pärandaja aadressi, sünnikoha ning pärandaja nime muutumise korral ka nime muutmistele eelnenud ja järgnenud nimed ning § -des 18 ja 22 sätestatud juhul pärandaja aadressi.

(2) Käesoleva paragrahvi esimeses lõikes nimetatud andmed esitatakse pärimisregistrile pärimisregistri andmekvaliteedi parandamise eesmärgil. Pärandaja viimase elukoha aadress ei kuulu pärimisseaduse § 162 lõike 2 kohaselt avaldamisele kuuluvate kannete hulka.

[RTL 2006, 62, 1127 – jõust. 11.08.2006]

 

4. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 16. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Õiend

Eemaldatud ekslikult sisse viidud muutmismääruse § -d 4 ja 5 ning lisatud puuduvad muutmismärked.

 

/otsingu_soovitused.json