Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Mehhiko Ühendriikide valitsuse haridus-, kultuuri ja spordikoostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2006
Avaldamismärge:RT II 2007, 2, 4

Eesti Vabariigi valitsuse ja Mehhiko Ühendriikide valitsuse haridus-, kultuuri ja spordikoostöö kokkulepe

"Eesti Vabariigi valitsuse ja Mehhiko Ühendriikide valitsuse haridus-, kultuuri- ja spordikoostöö kokkuleppe" eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Koostatud 28. septembril 2005. a Tallinnas, jõustus 12. märtsil 2006. a

Eesti Vabariigi valitsus ja Mehhiko Ühendriikide valitsus, edaspidi «pooled»,

julgustatuna soovist panna alus kahe riigi haridus-, kultuuri-, kunsti- ja spordikoostööle ning seda tihendada;

veendunud, et nimetatud koostöö aitab kaasa kahe riigi vastastikuse mõistmise tugevdamisele;

Tunnistades vastastikust huvi pakkuvates valdkondades toimuva koostöö tugevdamisele kaasa aitavate koostöövormide loomise tähtsust ning vajadust viia ellu konkreetseid koostööprogramme ning haridus-, kultuuri- ja spordivahetust, arvestades rahvusvahelise suhtluse uusi arengusuundi,

on kokku leppinud järgmises.

I artikkel

Kokkuleppe eesmärk on tõhustada ja edendada poolte valitsusasutuste ning valitsusväliste organisatsioonide haridus-, kultuuri-, kunsti- ja spordikoostööd, arendades tegevust, mis soodustaks poolte vastastikust tundmaõppimist, arvestades rahvusvahelisi konventsioone, mille osalisteks pooled on, ning järgides teistest rahvusvahelistest kokkulepetest ja kummagi poole riigisisestest õigusaktidest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

II artikkel

Pooled soodustavad riigi haridus- ja spordiinstitutsioonide koostööd, vahetades eksperte, trükiseid ja materjale eesmärgiga välja töötada ühiseid koostööprojekte.

III artikkel

Pooled teevad koostööd kõrghariduse vallas, vahetades teavet teineteise  kõrgharidussüsteemide kohta, soodustavad ülikoolide ja teiste kõrgharidus-, kultuuri- ja uurimisinstitutsioonide vahel otsekontaktide loomist ja säilitamist, et rakendada kokkuleppeid ja koostööprogramme, soodustamaks osalemist ühisprojektides ning edendamaks ekspertide vahetust.

IV artikkel

Oma võimaluste kohaselt toetavad pooled stipendiumiprogrammide abil üliõpilaste vahetust avalik-õiguslikes (riiklikes) kõrgkoolides kõrghariduse esimesele astmele järgnevaks õppeks ning uurimistöö tegemiseks. Vahetuse tingimused, õppemaks ja rahalised küsimused määratakse kindlaks konkreetsete kokkulepete ja programmidega.

V artikkel

Pooled soodustavad teise poole keele, kirjanduse ja kultuuri tundmaõppimist.

VI artikkel

Pooled võivad vastastikku soodustada kultuurikeskuste asutamist kummagi riigi pealinnas, sõlmides selleks erikokkulepped, millega määratakse kindlaks kultuurikeskuste õiguslik staatus ja tegutsemise tingimused.

VII artikkel

Pooled toetavad oma kunsti tutvustamist teises riigis, vahetades kunstigruppe ning osaledes kultuuriüritustel ja rahvusvahelistel kujutava kunsti, teatri- ja muusikafestivalidel.

VIII artikkel

Pooled tugevdavad kahe riigi arhiivide, raamatukogude ja muuseumide sidemeid ning edendavad vahetusi, mis aitaksid levitada, säilitada ja kaitsta kultuuripärandit, ning hõlbustavad kooskõlas riigisiseste õigusaktidega juurdepääsu dokumentidele ja teabele.

IX artikkel

Pooled kohustuvad võtma meetmeid, et kooskõlas riigisiseste õigusaktide ning asjaomaste rahvusvaheliste konventsioonidega tõkestada ja ennetada oma territooriumil kultuuri- ja ajaloopärandi hulka kuuluvate esemete ebaseaduslikku sisse- ja väljavedu ning transiiti.

Kooskõlas eeltooduga astuvad pooled vajalikke samme, et ebaseaduslikult sisse- või väljaveetud väärtused tagastada.

X artikkel

Pooled toetavad tegevust, mis edendab kirjanduse väljaandmist, vahetades kirjanikke, osaledes raamatumessidel, kohtumistel ja tõlkeprojektides ning andes ühiselt välja trükiseid. Samuti püüavad nad tugevdada kirjastustevahelisi kontakte, et suurendada väljaantava kirjanduse hulka ja valikut.

XI artikkel

Pooled vahetavad teavet autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste kohta, et tundma õppida teineteise autoriõigussüsteemi.

Pooled tagavad riigisiseste õigusaktide ning asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide alusel kirjandus- ja kunstiteoste ning didaktiliste ja teadustööde autoriõiguste kaitse ning näevad ette vajalikud vahendid ja korra intellektuaalset omandit reguleerivate õigusaktide järgimiseks.

XII artikkel

Pooled soodustavad oma televisiooni- ja raadioorganisatsioonide koostööd, et muu hulgas edendada uusimate infotehnoloogialahenduste tundmaõppimist ning kultuurialaste tele- ja raadioprogrammide vahetust.

XIII artikkel

Pooled soodustavad filminduskoostööd, vahetades filme ning korraldades filmiloojate, -ekspertide ja tehniliste töötajate kohtumisi ning osaledes vastastikku filmifestivalidel.

XIV artikkel

Pooled edendavad kultuuritööstust käsitleva teabe vahetust ning sellealaste ühisprojektide elluviimist.

XV artikkel

Pooled soodustavad pädevate asutuste koostööd, et pakkuda kultuuri-, haridus- ja sporditoetust kõige kaitsetumatele elanikkonnakihtidele, iseäranis naistele, lastele, puuetega inimestele ja vanuritele.

XVI artikkel

Pooled toetavad eakatele inimestele haridus-, kultuuri-, puhkuse- ja rekreatsiooniteenuseid pakkuvate asutuste koostööd.

Samuti soodustavad pooled noorsoo-, rekreatsiooni-, kehalise kasvatuse ja spordiküsimustega tegelevate pädevate asutuste koostööd.

XVII artikkel

Koostöö edendamiseks võivad pooled vajaduse korral välja töötada kahe- või kolmeaastaseid programme, arvestades mõlema riigi hariduse, kultuuri, spordi ja sotsiaalvaldkonna arengukavade eelistusi.

Programmides määratakse kindlaks eesmärgid, koostöövormid, rahalised ja tehnilised vahendid, töögraafikud ning valdkonnad, milles projekte ellu viiakse. Samuti määratakse programmides kindlaks kummagi poole kohustused (sh rahalised kohustused).

Programmide täitmist hinnatakse XIX artiklis nimetatud koordineerimisasutuste taotluse alusel kindlate ajavahemike järel.

XVIII artikkel

Kokkuleppega võib pooltevahelises haridus- ja kultuurikoostöös, oma vahendite piires, kasutada järgmisi koostöövorme:
a) uurimisprogrammide ühine ja koordineeritud läbiviimine;
b) kõigi tasandite haridusasutuste otsekoostöölepete rakendamine;
c) ekspertidele, professoritele, teadustöötajatele ja lektoritele koolituste korraldamine ning ekspertide, professorite, teadustöötajate ja lektorite vahetamine;
d) kongresside, seminaride, konverentside ja teiste selliste akadeemiliste ürituste korraldamine, millest võtavad osa mõlema riigi eksperdid;
e) professori- ja assistendikohtade loomine mõlema riigi koolides, ülikoolides ning muudes avalik-õiguslikes (riiklikes) haridus- ja kultuuriasutustes;
f) oma võimaluste piires teise poole kodanikele stipendiumide ja võimaluste andmine kõrghariduse esimesele astmele järgnevaks õppeks, spetsialiseerumiseks või teaduslikuks uurimistööks oma avalik-õiguslikes (riiklikes) kõrgkoolides poolte vahel varem kokku lepitud valdkondades;
g) kõrghariduse esimesele astmele järgneva õppe üliõpilaste vastastikune lähetamine ja vastuvõtmine nende spetsialiseerumise ja teadusliku uurimistöö huvides;
h) kirjanike, kunstnike, solistide, artistide ja kunstikollektiivide ning samuti kunsti- ja kultuuriekspertide vastastikune lähetamine ja vastuvõtmine, kogemuste vahetamine  kunstihariduse vallas;
i) osalemine teise poole kultuuriüritustel, rahvusvahelistel kunstifestivalidel, samuti raamatumessidel ja kirjanduslikel kohtumistel;
j) vastastikku kunsti ja kultuuri tutvustavate näituste korraldamine ja tutvustamine;
k) poolte kirjandusteoste tõlkimine ja ühine kirjastamine;
l) konkreetsete projektide elluviimiseks vajalike haridusalaste materjalide vahetamine;
m) hariduse ja kultuuri vallas kasutamiseks mõeldud audiovisuaalsete materjalide ning raadio- ja televisiooniprogrammide vahetamine;
n) kummagi riigi filmifestivalidel osalemiseks mõeldud filmide ja muu sarnase materjali vahetamine;
o) spordialaste õppevahendite vahetamine;
p) haridus-, kunsti- ja kultuurivaldkonna teabe-, bibliograafilise ja dokumentaalse materjali vahetamine;
q) haridus- ja kultuurikoostööalase ühistegevuse arendamine kolmandates riikides;
r) muud poolte vahel kokkulepitud koostöövormid.

XIX artikkel

Tihedama koostöö eesmärgil võidakse vajaduse korral luua haridus- ja kultuurikoostöö segakomisjon. Komisjon koosneb mõlema riigi esindajatest ning käib koos vaheldumisi Mehhikos ja Eestis aegadel, mille pooled on diplomaatiliste kanalite kaudu kokku leppinud. Segakomisjonil on järgmised ülesanded:
a) määrata kindlaks eelisalad, kus on võimalik läbi viia haridus-, kultuuri-, kunsti-, noorsoo- ja spordikoostöö konkreetseid projekte, ning hinnata ja määrata kindlaks ka projektide elluviimiseks vajalikud vahendid;
b) analüüsida, vaadata üle, kinnitada, jälgida ja hinnata haridus-, kultuuri-, kunsti- ja spordikoostööprogramme;
c) jälgida kokkuleppe ning kokkulepitud projektide täitmist, eraldades vajalikke vahendeid, et need saaks kokkulepitud ajavahemiku jooksul lõpule viia;
d) pakkuda lahendusi korralduslikele ja rahalistele probleemidele, mis tekivad käesoleva kokkuleppe raames toimuva tegevuse elluviimisel;
e) vajaduse korral esitada pooltele asjassepuutuvaid soovitusi.

Vaatamata artikli esimeses lõigus sätestatule võivad pooled igal ajal esitada teisele poolele konkreetseid haridus-, kultuuri-, kunsti- ja spordikoostööprojekte, millega peab tutvuma ja mille heaks kiitma ka segakomisjon.

XX artikkel

Kumbki pool tagab kõik vajalikud võimalused käesolevast kokkuleppest tulenevates koostööprojektides ametlikult osalejate riiki sisenemiseks, seal viibimiseks ja riigist lahkumiseks. Koostööprojektides osalejate kohta kehtivad kõik vastuvõtjariigi sisserännet, maksundust, tolli, sanitaarkontrolli ja riigi julgeolekut reguleerivad seadused ning nad ei tohi ilma asjaomaste pädevate asutuste eelneva nõusolekuta osaleda muudes ettevõtmistes peale nende, millega seoses nad saabusid. Osalejad lahkuvad vastuvõtjariigist selle riigi seaduste ja korralduste kohaselt.

XXI artikkel

Pooled tagavad kooskõlas oma riigi asjaomaste õigusaktidega kõik haldus-, maksu- ja tollisoodustused, mis on vajalikud projekti elluviimiseks kasutatava varustuse ja materjali ajutiseks toomiseks riigi territooriumile ja sealt väljaviimiseks.

XXII artikkel

Kokkuleppe kohaldamisest tulenevad vaidlused lahendatakse diplomaatiliste kanalite kaudu poolte kokkuleppel.

XXIII artikkel

Kokkulepe jõustub kolmekümne (30) päeva möödumisel päevast, mil diplomaatiliste kanalite kaudu saabus hilisem teade kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmise kohta.

Kokkulepe kehtib kümme (10) aastat ning seda pikendatakse automaatselt kümne-(10)aastaste perioodide kaupa, välja arvatud juhul, kui üks pool teatab teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult kuus (6) kuud ette oma kavatsusest kokkulepe lõpetada.

Kokkulepet võib muuta poolte kokkuleppel, muudatus jõustub käesoleva artikli esimeses lõigus esitatud tingimuste kohaselt.

Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, ei mõjuta kokkuleppe lõpetamine kokkuleppe kehtimise ajal alustatud programmide ja projektide lõpuleviimist.

Koostatud Tallinnas 28. septembril 2005. aastal kahes eksemplaris eesti, hispaania ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Mehhiko Ühendriikide valitsuse nimel
Sven Jürgenson María de Lourdes Aranda Bezaury
Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Välisasjade asekantsler

 

AGREEMENT ON EDUCATIONAL, CULTURAL AND SPORT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES
Done on 28 September 2005 in Tallinn

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the United Mexican States, hereinafter “the Parties”;

Encouraged by the desire to establish and consolidate cooperation on the fields of education, culture, arts and sports between both countries;

Convinced that said cooperation is a valuable instrument for strengthening mutual understanding between both countries;

Recognizing the importance of establishing mechanisms which contribute to strengthen cooperation in the fields of mutual interest, and the need to execute specific cooperation programmes and, educational and cultural and sports exchange, within the dynamics of the new international scenery;

Have agreed as follows:

Article I

The objective of this Agreement is to increase and encourage cooperation between governmental and non-governmental organizations of both Parties in the fields of education, culture, arts and sports through the execution of activities which contribute to broadening knowledge between the two countries, with due consideration to the international conventions to which they are Parties, through the observance of the rights and obligations established in other international agreements and in the national legislation of both countries.

Article II

The Parties shall endeavour cooperation between their national educational and sport institutions through the exchange of experts, publications and materials, with a view to establish future joint cooperation projects.

Article III

The Parties shall collaborate in the fields of higher education, through the exchange of information of each other’s systems, they shall encourage the establishment and maintenance of direct relations between their universities and other higher education, cultural and research institutions to implement executive agreements, cooperation programmes, participation in joint projects and exchange of experts.

Article IV

The Parties shall, as far as their possibilities allow, foster student exchange through scholarship programmes to pursue postgraduate studies and investigations, in public higher educational institutions. The conditions, tuitions and financial arrangements shall be provided through executive agreements and separate programmes.

Article V

The Parties shall encourage the learning of each other’s language, literature and culture in general.

Article VI

On a reciprocity basis, the Parties may contribute to the foundation of cultural centers in their respective Capitals, to that effect, the Parties shall conclude special agreements to determine the legal status and operating conditions for said centers.

Article VII

The Parties shall promote their art through the exchange of artistic groups and participation in cultural activities and international festivals in the plastic, performing and musical arts.

Article VIII

The Parties shall strengthen the cooperation links between in charge institutions of their national archives, libraries and museums, and shall encourage exchanges in the dissemination, conservation and protection of their cultural heritage, and shall facilitate access to documents and information, in accordance with their respective national legislations.

Article IX

The Parties commit themselves to establish in their territory the measures to prevent the import, illicit export and the transference of the goods that integrate their respective historical and cultural heritages, in accordance with their national legislation and in the enforcement of the related international conventions to which they are Party.

In accordance with the above, the Parties shall take the necessary actions to return those illegally imported or exported goods.

Article X

The Parties shall promote activities which improve literary production, through exchange of writers, participation in book fairs, meetings, realization of translation and co-edition projects. The Parties shall also endeavor to strengthen the links among their publishing houses in order to enrich literary production.

Article XI

The Parties shall exchange copyright and related rights information, in order to acknowledge their respective national systems in such areas.

The Parties shall give proper protection to copyrights of literary, didactic, scientific or artistic works, and shall provide all the necessary means and procedures for due observance of intellectual property laws, in accordance with their national legislation and in the observance of the related international conventions to which they are Party.

Article XII

The Parties shall encourage cooperation between their respective radio and television broadcasting institutions, inter alia in the matters concerning the implementation of new information technologies, with a view to learn about their most recent productions and to support the broadcasting of cultural programmes of the two countries.

Article XIII

The Parties shall facilitate cooperation in the field of cinematography through the exchange of films and the organization of gatherings among filmmakers, experts and technicians involved in this field, as well as reciprocal participation in film festivals in both countries.

Article XIV

The Parties shall encourage the exchange of information on cultural industries and the implementation of joint projects in this matter.

Article XV

The Parties shall encourage cooperation between their competent institutions in order to offer cultural, educational and sports support to the most vulnerable sectors of the population, paying special attention to women, children, handicapped and elderly people.

Article XVI

The Parties shall foster cooperation between the institutions of both countries responsible of providing educational, cultural, rest and recreational services to their elderly people.

Also, the Parties shall encourage cooperation among their competent institutions on youth, recreation, physical education and sports issues.

Article XVII

For closer and more elaborated cooperation in specific field, the Parties may, if deemed necessary, jointly elaborate biennial or triennial programmes, according to the priorities of both countries in the sphere of their respective plans and strategies for educational, cultural, sport and social development.

Each programme must specify objectives, cooperation forms, financial and technical resources, work timetables and the areas in which the projects shall be executed. They shall also specify the obligations, including those of a financial nature, of each one of the Parties.

Each programme shall be evaluated periodically by requests from the coordinating entities designated in Article XIX.

Article XVIII

For the purposes of this Agreement, the educational and cultural cooperation between the Parties may, within the ability of their resources, may assume the following modalities:
a) Joint and coordinated execution of research programmes;
b) Implementation of direct cooperation agreements among teaching institutions of all levels;
c) Organization of training courses for and exchange of experts, professors, researchers and lecturers;
d) Organization of congresses, seminars, conferences and other academic activities in which experts from both countries participate;
e) Creation of professorships or assistantships at schools, universities, and public educational and cultural institutions in each of the two countries;
f) Within the possibilities of each of the Parties, the awarding of scholarships and entitlements to enable the nationals of the other Party to pursue postgraduate, specialization or research studies in their public institutions for higher education, in the areas previously established by mutual agreement of the Parties;
g) Exchange of postgraduate students for specialization and research studies;
h) Exchange of writers, creators, artists, soloists and artistic groups, as well as experts in arts and culture, to exchange experiences in artistic education;
i) Participation in cultural activities and international artistic festivals, as well as in book fairs and literary gatherings held in their respective countries;
j) Organization and presentation in the country of the other Party of arts and culture representative exhibitions of each country;
k) Translation and co-publishing of literary productions of each country;
l) Exchange of educational materials necessary for the execution of specific projects;
m) Exchange of audiovisual materials and radio and television programmes designed for educational and cultural use;
n) Exchange of films and similar material for the purposes of participating in film festivals organized in each country;
o) Exchange of sports material for educational purposes;
p) Exchange of informative, bibliographic and documentary material on educative, artistic and cultural areas;
q) Development of joint activities of educational and cultural cooperation in third countries;
r) Any other form agreed upon by the Parties.

Article XIX

For closer and more elaborated cooperation in specific field, a Mixed Commission of Educational and Cultural Cooperation may, if deemed necessary, be established, it shall be integrated of representatives of both countries and it shall meet alternately in Mexico and in Estonia on the date agreed upon by the Parties through diplomatic channels. The Mixed Commission for Cooperation shall have the following functions:
a) Evaluate and define the priority areas in which it is feasible to develop specific projects of cooperation in the fields of education, culture, arts, youth and sports, as well as the necessary resources for their execution;
b) Analyze, review, approve, monitor and evaluate the Cooperation Programmes in the Fields of Education, Culture, Arts and Sports;
c) Oversee the proper functioning of this Agreement, as well as the execution of the agreed projects, affording the means for their conclusion in the time periods provided for;
d) Propose means for resolving administrative and financial problems that arise during the execution of the actions carried out within the framework of this Agreement, and
e) Submit to the Parties the recommendations it considers pertinent.

Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this Article, each of the Parties may, at any time, submit to the Other specific cooperation projects of education, culture, arts and sports, for their due study and subsequent approval by the Mixed Commission.

Article XX

Each of the Parties shall provide all the necessary facilities for the entry, stay and departure of participants who are officially involved in the cooperation projects derived from the present Agreement. Such participants shall be subject to the immigration, tax, customs, sanitary and national security law of the receiving country and may not partake in any activity other than that pertaining to their functions, without the previous authorization of the competent authorities in this field. The participants shall leave the receiving country in accordance with its laws and dispositions.

Article XXI

In accordance with their respective national legislation, the Parties shall provide all the administrative, tax and customs facilities necessary for the temporary entry and exit from their territories of the equipment and materials to be used for the execution of projects.

Article XXII

Any divergence that may arise from the application or interpretation of this Agreement shall be solved by mutual agreement between the Parties through diplomatic channels.

Article XXIII

This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the final notification, made through diplomatic channels notifying the compliance of their internal requirements for the entry into force of this Agreement.

This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and shall be automatically renewed for similar periods, unless either of the Parties sends to the other Party written notice of its intention to terminate this Agreement, through diplomatic channels, within six (6) months in advance.

This Agreement may be modified by mutual consent of the Parties and, the agreed modification, shall come into force in accordance with the procedures established in the first paragraph of the present Article.

Unless otherwise convened by both Parties the termination of this Agreement, shall not affect the conclusion of the programmes and projects carried out while it was in force.

Signed at Tallinn, on the 28th day of September of the year two thousand and five, in two original copies, in Estonian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

 

For the Government of the Republic of Estonia For the Government of the United Mexican States
Sven Jürgenson María de Lourdes Aranda Bezaury
Undersecretary of Political Affairs of the Ministry of Foreign Affairs Undersecretary of Foreign Affairs

/otsingu_soovitused.json