Teksti suurus:

Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:

Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri1

Vastu võetud 22.09.2004 nr 117
RTL 2004, 128, 1981
jõustumine 22.09.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2007RTL 2007, 11, 17015.02.2007

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 54 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tiheasustusega piirkondade välisõhus sisalduvate kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri.

§ 2.  Saasteainete nimekiri

  (1) Tiheasustusega piirkondade Tallinna ja Kohtla-Järve välisõhus sisalduvate pidevalt määratavate saasteainete hulka kuuluvad:
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]
  1) vääveldioksiid (SO2);
  2) lämmastikdioksiid (NO2);
  3) lämmastikoksiidid (NOx);
  4) peened tahked osakesed, mille aerodünaamiline läbimõõt on kuni 10 mikromeetrit (PM10);
  5) plii (Pb);
  6) osoon (O3);
  7) süsinik(mono)oksiid (CO);
  8) benseen (C6H6 ).

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud saasteainetele kuuluvad vähemalt ühes Tallinna mõõtejaamas ja Kohtla-Järve mõõtejaamas välisõhus sisalduvate kohustuslikult pidevalt määratavate saasteainete hulka eriti peened tahked osakesed, mille aerodünaamiline läbimõõt on kuni 2,5 mikromeetrit (PM 2,5).
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]

  (3) Lisaks lõikes 1 nimetatud saasteainetele kuuluvad vähemalt üks kord nädalas vähemalt ühes Tallinna mõõtejaamas välisõhus sisalduvate kohustuslikult määratavate saasteainete hulka:
  1) benso(a)püreen (BaP);
  2) arseen (As);
  3) kaadmium (Cd);
  4) nikkel (Ni);
  5) gaasiline elavhõbe (Hg);
  6) polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) (välja arvatud benso(a)püreen).
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]

  (4) Benso(a)püreeni sisalduse mõõtmisel välisõhus tuleb vähemalt üks kord kuus määrata järgmiste polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus:
  1) benso(a)antratseen;
  2) benso(b)fluoranteen;
  3) benso(j)fluoranteen;
  4) benso(k)fluoranteen;
  5) indeno(1,2,3-cd)püreen;
  6) dibens(a)antratseen.
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]

  (5) Arseeni, kaadmiumi, nikli, summaarse gaasilise elavhõbeda, benso(a)püreeni ja muude lõikes 4 nimetatud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike välisõhus sisaldumise seire teostamisel tuleb määrata ka nende ainete sadestise üldkogus.
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]

§ 3.  Esmatähtsuseta saasteainete määramine

  Lisaks §-s 2 nimetatud saasteainetele vähemalt üks kord nädalas Kohtla-Järve välisõhus sisalduvate kohustuslikult määratavate saasteainete hulka kuuluvad:
  1) väävelvesinik (H2 S);
  2) fenool (C6H5OH);
  3) formaldehüüd (HCHO).

§ 4.  Piirkonna riikliku õhuseire korraldamine

  Paragrahvis 2 esitatud nimekirja kuuluvad saasteained on tiheasustusega piirkonnas riikliku õhuseire korraldamise aluseks.

§ 41.  Määruse rakendamine

  Määruse § 2 lõiget 2 kohaldatakse Kohtla-Järve mõõtejaama suhtes 1. jaanuarist 2008.
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 30. septembril 2004.

  1 EL Nõukogu direktiiv 96/62/EÜ välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli kohta (ELT L 296, 21.11.1996, lk 55–63; L 319, 04.12.2001, lk 45–64);
EL Nõukogu direktiiv 1999/30/EÜ välisõhus vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi, lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii kontsentratsioonide piirväärtuste kohta (ELT L 163, 29.06.1999, lk 41–60; L 278, 23.10.2001, lk 35–36; L 12, 17.01.2003, lk 31–33; L 319, 04.12.2001, lk 45–64);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2000/69/EÜ välisõhus sisalduva benseeni ja süsinikmonooksiidi piirväärtuste kohta (ELT L 313, 13.12.2000, lk 12–21);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2002/3/EÜ välisõhu osooni kohta (ELT L 067, 09.03.2002, lk 14–30).

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus (EÜT L 23, 26.01.2005, lk 3–16).
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]

/otsingu_soovitused.json