Teksti suurus:

Õiguskantsleri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 11, 52

Õiguskantsleri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.01.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 31. jaanuari 2007. a otsusega nr 89

Õiguskantsleri seaduses (RT I 1999, 29, 406; 2006, 55, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« (6) Õiguskantsler teostab järelevalvet õigusaktide välislepingutele vastavuse üle.

(7) Õiguskantsler on piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli artiklis 3 sätestatud riigi ennetusasutus.»;

2) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Õiguskantsleri ülevaade Riigikogule

(1) Õiguskantsler esitab kord aastas Riigikogule ülevaate järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle ning põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülevaates annab õiguskantsler ka ülevaate oma tegevusest piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli artiklis 3 sätestatud riigi ennetusasutusena.

(3) Õiguskantsler esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülevaate alusel Riigikogule ettekande sügisistungjärgu täiskogu kolmandal töönädalal.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülevaade avaldatakse trükis eraldi väljaandena. Õiguskantsleri ülevaade tegevusest piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli artiklis 3 sätestatud riigi ennetusasutusena tõlgitakse inglise keelde.»;

3) paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 27. Vaba juurdepääs, kontrollkäik ja ametiabi

(1) Õiguskantsleril on asja menetlemise käigus vaba juurdepääs järelevalvealuste asutuste ning lepitusmenetluse poolte valduses olevatele dokumentidele ja muule materjalile ning kohtadele. Asutus või isik peab võimaldama õiguskantsleril tingimusteta ja viivitamata saada asutuse või isiku valduses olevaid dokumente ja muid materjale ning pääseda asjaomasesse kohta.

(2) Õiguskantsleril on õigus teha kontrollkäiku vanglasse, väeossa, arestimajja, väljasaatmiskeskusse, varjupaigataotlejate vastuvõtukeskusse või registreerimiskeskusse, psühhiaatriahaiglasse, erihooldekodusse, erivajadustega õpilaste kooli, üldhooldekodusse, lastekodusse, noortekodusse või muusse järelevalvealusesse asutusse. Kontrollkäiku võib teha ka ette teatamata ning sellele võib kaasata erialaasjatundjaid ja tõlke.

(3) Järelevalvealune asutus tagab õiguskantslerile kontrollkäigu ajal:
1) vaba juurdepääsu teabele, mis on vajalik, et kontrollida, kas järelevalvealune asutus järgib põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtet ning hea halduse tava;
2) vaba juurdepääsu teabele, mis käsitleb järelevalvealuses asutuses viibivaid isikuid ning nende kinnipidamistingimusi ja asukohta;
3) ligipääsu järelevalvealuse asutuse hoonetesse ja territooriumile;
4) võimaluse vestelda iga järelevalvealuses asutuses viibiva piiratud õigustega isikuga ning järelevalvealuse asutuse personaliga ilma teiste isikute juuresolekuta.

(4) Järelevalvealune asutus osutab õiguskantslerile menetluses ametiabi.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json