Teksti suurus:

Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 10, 47

Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.01.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 31. jaanuari 2007. a otsusega nr 91

I. Lennundusseaduses (RT I 1999, 26, 376; 2006, 26, 191) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eesti õhuruumi ja Tallinna lennuinfopiirkonna kasutamist korraldab Lennuamet ning lennuliikluse teenindamise tsiviillennunduses tagavad sertifitseeritud aeronavigatsiooniteenuse osutajad.»

§ 2. Paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Lennuamet on riiklik järelevalveasutus (national supervisory authority – NSA) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus) (ELT L 096, 31.03.2004, lk 1–9), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus) (ELT L 096, 31.03.2004, lk 10–19) mõistes.»

§ 3. Paragrahvi 71 lõikes 1 lisatakse pärast sõna «lennuettevõtjate» sõnad «, aeronavigatsiooniteenust osutavate ettevõtjate».

§ 4. 6. peatüki pealkirjas asendatakse sõna «lennuliiklusteenistused» sõnadega «aeronavigatsiooniteenuse osutajad».

§ 5. Paragrahvi 34:

1) pealkirjas asendatakse sõna «lennuliiklusteenistused» sõnadega «aeronavigatsiooniteenuse osutajad»;

2) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Ainuõiguse sertifitseeritud aeronavigatsiooniteenuse osutajale Tallinna lennuinfopiirkonna määratletud osade piires lennuliiklusteenuse osutamiseks annab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 6. Paragrahvi 37:

1) pealkirjas ning lõikes 3 asendatakse sõna «lennuliiklusteenistus» sõnadega «aeronavigatsiooniteenuse osutaja» vastavas käändes;

2) lõikes 1 asendatakse sõna «lennuliikluse» sõnaga «aeronavigatsiooniteenuse»;

3) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»;

4) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi taotluse ja muutmise taotluse läbivaatamise ning sertifikaadi hoidmise eest tuleb tasuda riigilõivu.»

§ 7. Paragrahvi 57:

1) lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Meteoroloogiateenuse osutamisega seotud kulud katab teenuse tarbija.»

§ 8. Paragrahvi 602 lõike 1 punktis 3 ja lõike 2 punktis 9 asendatakse sõna «lennuliiklusteenistus» sõnadega «aeronavigatsiooniteenuse osutaja» vastavas käändes.

§ 9. Paragrahvi 604 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «või lennuliiklusteenistuse» tekstiga «, kopteriväljaku või aeronavigatsiooniteenuse osutaja».

§ 10. Paragrahvi 6011 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «lennuliiklusteenistuse» sõnadega «aeronavigatsiooniteenuse osutaja».

II. § 11. Riigilõivuseaduse (RT I 2006, 58, 439; 2007, 4, 19) § 121 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 121. Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi taotluse läbivaatamine ja sertifikaadi hoidmine

(1) Aeronavigatsiooniteenuse osutaja esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 000 krooni.

(2) Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2000 krooni.

(3) Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi hoidmise eest tasutakse riigilõivu jooksva aasta 31. märtsiks:
1) piirkondliku lennujuhtimisteenuse osutamise puhul 10 000 krooni;
2) lähenemislennujuhtimisteenuse osutamise puhul 10 000 krooni;
3) lähilennujuhtimisteenuse osutamise puhul 10 000 krooni;
4) lähi- ja lähenemislennujuhtimisteenuse osutamise puhul 10 000 krooni;
5) lennuvälja lennuinfoteenuse osutamise puhul 10 000 krooni;
6) lennumeteoroloogiateenuse osutamise puhul 5000 krooni;
7) aeronavigatsiooniteabe teenuse osutamise puhul 10 000 krooni;
8) sideteenuse osutamise puhul 5000 krooni;
9) navigatsiooniteenuse osutamise puhul 5000 krooni;
10) seireteenuse osutamise puhul 5000 krooni.»

III. § 12. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json