Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määruse nr 302 “Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 11, 55

Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määruse nr 302 “Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” muutmine

Vastu võetud 31.01.2007 nr 25

Määrus kehtestatakse «Riigieelarve seaduse» § 10 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määruses nr 302 «Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord» (RT I 2005, 67, 522) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« 31) Riigikogu korraliste valimiste aastal esitavad ministeeriumid lõikes 3 nimetatud arengukava Rahandusministeeriumile hiljemalt 1. maile vahetult eelneval tööpäeval.»;

2) paragrahvi 12 lõikes 5 asendatakse sõnad «Lõike 5 kohaselt» sõnadega «Lõike 4 kohaselt»;

3) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna «valitsusasutused» sõnaga «riigiasutused».

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Aivar SÕERD

Riigisekretär Heiki LOOT