Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruse nr 185 “Siseministeeriumi põhimäärus” ja sellega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.04.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 11, 63

Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruse nr 185 “Siseministeeriumi põhimäärus” ja sellega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 02.02.2007 nr 35

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1, «Lennundusseaduse» § 60, «Hädaolukorraks valmisoleku seaduse» § 5 lõike 2 ja § 28 lõike 2 ning «Päästeseaduse» § 191 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruses nr 185 «Siseministeeriumi põhimäärus» (RT I 2004, 42, 291; 2006, 18, 144) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Siseminister annab ministeeriumi juhtimisel ja ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste tegevuse korraldamiseks seaduse alusel määrusi ja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi ministeeriumi teenistujatele.»;

2) paragrahvi § 29 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhib osakonnajuhatajate kaudu sisejulgeolekupoliitika osakonna, teabe- ja analüüsiosakonna, kriisireguleerimise osakonna ning kodakondsus- ja migratsioonipoliitika osakonna tööd;»;

3) paragrahvi § 39 täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:

« 121) teabe- ja analüüsiosakond;»;

4) põhimäärust täiendatakse §-ga 511 järgmises sõnastuses:

« § 511. Teabe- ja analüüsiosakond

Teabe- ja analüüsiosakonna põhiülesanded on:
1) sisejulgeoleku valdkonda puudutava operatiivinformatsiooni kogumine, analüüsimine ja vahendamine;
2) ministeeriumi valitsemisalas toimuva sisejulgeoleku valdkonda puudutava operatiivinformatsiooni edastamise nõuete ja metoodikate väljatöötamise koordineerimine;
3) hädaolukordade või neid põhjustada võivate ohtudega seotud riigisisese ja rahvusvahelise teabe kogumine, analüüsimine ja vahendamine ning osalemine hädaolukordade lahendamise koordineerimisel.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a määruses nr 44 «Lennundusjulgestuse kord» (RT I 2000, 11, 76; 2002, 94, 547) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 6 sõnastatakse see järgmiselt:

« § 6. Päästeameti ülesanded

Päästeamet teostab vastavalt oma pädevusele pommiähvarduste ja -kahtluste korral tsiviillennunduses vastavaid otsimis- ja demineerimistöid ning tagab häireteeninduse ohuolukordade tekkimisel.»;

2) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse sõnad «Päästeameti juhtimiskeskusele» sõnadega «Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonnale».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2001. a määruses nr 312 «Vabariigi Valitsuse kriiskomisjoni põhimääruse, koosseisu ja esimehe kinnitamine» (RT I 2001, 80, 484; 2003, 26, 165) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakond informeerib hädaolukorrast viivitamata komisjoni esimeest või tema asetäitjat.»;

2) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Komisjoni viivitamatut kokkukutsumist nõudva hädaolukorra puhul informeerib Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakond sellest komisjoni esimeest või tema äraolekul komisjoni esimehe asetäitjat, kes kutsub kokku komisjoni erakorralise istungi.».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 20. mai 2002. a määruses nr 166 «Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded edastatavale teabele» (RT I 2002, 43, 279) ja selle lisades asendatakse sõnad «Päästeameti Juhtimiskeskus» sõnadega «Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakond» vastavas käändes.

§ 5. Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruse nr 237 «Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel» (RT I 2002, 66, 403; 2006, 33, 257) § 12 lõikes 2 asendatakse sõnad «Päästeameti koordinatsioonikeskust» sõnadega «Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonda».

§ 6. Määrus jõustub 2. aprillil 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Kalle LAANET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json