HALDUSÕIGUSKultuur ja sport

Teksti suurus:

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus (lühend - RKPSS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus

Vastu võetud 29.10.1998
RT I 1998, 101, 1665
jõustumine 30.11.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.2002RT I 2002, 21, 11923.02.2002
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
15.10.2003RT I 2003, 68, 46215.11.2003
18.01.2007RT I 2007, 10, 4507.02.2007
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.

1. peatükk RIIGI KULTUURIPREEMIAD 

§ 1.  Riigi kultuuripreemiad

  Eesti Vabariigi kultuuripreemiad (edaspidi preemia) määratakse väljapaistvate loominguliste saavutuste eest kultuuri alal. Preemia määratakse füüsilisele isikule.

§ 2.  Preemiate arv ja liigid

  (1) Igal aastal määratakse:
  1) kolm preemiat pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest;
[RT I 2007, 10, 45 - jõust. 07.02.2007]
  2) viis preemiat eelmisel kalendriaastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest.

  (2) Preemiaga kaasnevad tunnistus ja mälestusmedal.

  (3) Riigi kultuuripreemia antakse haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.

§ 3.  Preemia suurus

  Preemia suurus määratakse igal aastal riigieelarves.

§ 4.  Ettepanekute esitamine preemia määramiseks

  (1) Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada:
  1) loomeliidud;
  2) teised juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus;
  3) preemia senised laureaadid;
  4) kohalikud omavalitsused.

  (2) Ettepanekud esitatakse kultuuripreemiate komisjonile iga aasta 10. jaanuariks.

§ 5.  Kultuuripreemiate komisjon

  (1) Vabariigi Valitsus moodustab kultuuripreemiate komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab selle koosseisu kolmeks aastaks. Komisjoni esimees on ametikoha järgi valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „kultuuriminister“ sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“.]

  (2) Komisjoni pädevuses on käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud ettepanekute läbiarutamine, esitatud töödega tutvumine ning ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele preemiate määramiseks. Komisjoni töökorra kinnitab Vabariigi Valitsus.

  (3) Komisjon avalikustab nõuetekohaselt esitatud ettepanekud ja nende esitajad üleriigilise levikuga ajalehe kaudu hiljemalt iga aasta 1. veebruariks.

§ 6.  Preemiate määramine ja üleandmine

  (1) Preemiad määrab Vabariigi Valitsus komisjoni esimehe ettepaneku alusel.

  (2) Preemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.

2. peatükk RIIGI KULTUURISTIPENDIUMID 

§ 7.  Riigi kultuuristipendiumid

  Eesti Vabariigi kultuuristipendiumid (edaspidi stipendium) määratakse riikliku kultuuripoliitika seisukohalt oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste toetamiseks või õppetoetustena õpinguiks välismaa kõrgkoolides või teadusasutustes. Stipendiumi võib määrata füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või asutusele.

§ 8.  Stipendiumide arv ja suurus

  (1) Igal aastal määratakse 20 stipendiumi.

  (2) Stipendiumi suurus määratakse igal aastal riigieelarves.

  (3) Riigi kultuuristipendium antakse haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 9.  Ettepanekute ja taotluste esitamine

  Ettepanekuid ja taotlusi stipendiumide määramiseks võivad esitada:
  1) loomeliidud;
  2) teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus;
  3) kohalikud omavalitsused.

§ 10.  Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumi määrab valdkonna eest vastutav minister oma käskkirjaga, kus näidatakse ära stipendiumi kasutamise eesmärk.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „kultuuriminister“ sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“.]

  (2) Kultuuriministeerium avalikustab stipendiumide määramise otsused üleriigilise levikuga ajalehe kaudu.

§ 11.  Aruande esitamine ja avalikustamine

  (1) Stipendiumi saaja on kohustatud esitama Kultuuriministeeriumile stipendiumi kasutamise aruande.

  (2) Stipendiumide kasutamise aruanded avalikustatakse käesoleva seaduse § 10 lõikes 2 sätestatud korras.

3. peatükk RIIGI KEELEAUHIND 
[RT I 2003, 68, 462 - jõust. 15.11.2003]

§ 12.  Riigi keeleauhind

  (1) Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhind (edaspidi auhind) määratakse igal aastal ühele füüsilisele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel.

  (2) Auhinnaga kaasneb tunnistus.

  (3) Auhind antakse haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117) sätestatud korras, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.

§ 13.  Auhinna suurus

  Auhinna suurus määratakse igal aastal riigieelarves.

§ 14.  Ettepanekute esitamine auhinna määramiseks

  (1) Ettepanekuid auhinna määramiseks võivad esitada:
  1) juriidilised isikud, mille põhikirjas või põhimääruses on sätestatud eesti keele või kultuuri alane tegevus;
  2) Haridus- ja Teadusministeerium;
  3) isikud, kellele on antud F. J. Wiedemanni keeleauhind.

  (2) Ettepanekud esitatakse keeleauhinna komisjonile iga aasta 10. jaanuariks.

  (3) Keeleauhinna komisjon avalikustab nõuetekohaselt esitatud ettepanekud ja nende esitajad üleriigilise levikuga päevalehes hiljemalt iga aasta 1. veebruariks.

§ 15.  Keeleauhinna komisjon

  (1) Vabariigi Valitsus moodustab keeleauhinna komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab selle koosseisu valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul kolmeks aastaks. Komisjon on 9-liikmeline.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „haridus- ja teadusministri“ sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri“.]

  (2) Valdkonna eest vastutav minister teeb ettepaneku komisjoni koosseisu kinnitamiseks, arvestades järgmisi kriteeriume:
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „Haridus- ja teadusminister“ sõnadega „Valdkonna eest vastutav minister“.]
  1) komisjoni igas järgmises koosseisus peab olema vähemalt ühe kolmandiku ulatuses uusi liikmeid;
  2) üks ja sama isik ei tohi olla komisjoni liige rohkem kui kuus aastat järjest.

  (3) Komisjoni esimees on ametikoha järgi valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „haridus- ja teadusminister“ sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“.]

  (4) Komisjoni pädevuses on käesoleva seaduse §-s 14 nimetatud ettepanekute läbiarutamine, kandidaatide eesti keele alase tegevusega tutvumine ning ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele auhinna määramiseks. Komisjoni töökorra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 16.  Auhinna määramine ja üleandmine

  (1) Auhinna määrab Vabariigi Valitsus komisjoni ettepaneku alusel.

  (2) Auhind antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json