Teksti suurus:

Vanglas DNA proovi võtmise ja edasisaatmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2015
Avaldamismärge:RTL 2007, 14, 206

Vanglas DNA proovi võtmise ja edasisaatmise kord

Vastu võetud 02.02.2007 nr 8

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 18 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määrusega nr 259 «Riikliku DNA registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus».

§ 1. Proovi võtmise üldtingimused

 (1) Vanglas võetakse DNA proov (edaspidi proov) kõikidelt kinnipeetavatelt, kelle kohta puudub teave, et samalt isikult on juba proov varem võetud või juhul, kui on vaja kontrollida eelnevalt võetud proovide doonori isikusamasust.

 (2) Kinnipeetavatelt ja vahistatutelt proovi võtmisel kriminaalmenetluses tehtud ekspertiisimaterjali võtmise määruse alusel juhindutakse kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud korrast.

 (3) Kinnipeetava vanglasse saabumisel on vangla kohustus kontrollida DNA proovi varasemat võtmist kinnipeetava isiklikust toimikust või teostades järelpärimise riikliku DNA registri volitatud töötlejale.

 (4) Proov võetakse vangla direktori või tema volitatud isiku poolt määratud ajal, kuid mitte hiljem kui ühe aasta jooksul arvates isiku vanglasse saabumise päevast.

 (5) Proovi võtab vanglas tervishoiuteenust osutav meditsiinitöötaja või muu vastavate oskustega isik vähemalt ühe vangla personali hulka kuuluva isiku juuresolekul.

 (6) Proovi võtja peab olema läbinud riikliku DNA registri volitatud töötleja läbiviidud DNA proovi võtmise koolituse.

§ 2. Proovi võtmine

 (1) Enne proovi võtmist selgitatakse isikule proovi võtmise eesmärki ning kirjeldatakse proovi võtmise viisi.

 (2) Proovi võtmise vahend on ühekordse kasutatavusega vatipulk, mille võib ühekordsest pakendist välja võtta vahetult enne proovi võtmise alustamist.

 (3) Proov võetakse vatipulgaga doonori suuõõne kaapimise teel. Proov võetakse viisil, mis väldib kontaminatsiooni.

 (4) Kõigilt isikutelt võetakse kaks proovi, mis pannakse koos proovi hoidmiseks ettevalmistatud karpi. Vormi üks eksemplar kinnitatakse karbile ja karp suletakse vormi asendamist ja karbi vigastusteta avamist välistaval viisil.

 (5) Proovi hoidmiseks ettevalmistatud karbile märgitakse proovi doonori nimi ja isikukood, proovi võtja nimi ja võtmise kuupäev ning seejärel täidetakse ja allkirjastatakse Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määrusega nr 259 «Riikliku DNA registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» kehtestatud DNA proovi võtmise vorm.

 (6) Kui kinnipeetav keeldub allkirja andmisest DNA proovi võtmise vormile, tehakse keeldumise kohta sellekohane märge.

 (7) Proovi võtmise vormi koopia lisatakse kinnipeetava isiklikku toimikusse.

§ 3. Sunniviisilise proovi võtmise erisused

 (1) Kui isik keeldub proovi võtmisest, tuleb teda hoiatada, et keeldumise korral rakendatakse sunniviisilist proovi võtmist. Sunni kasutamine ei tohi ohustada kinnipeetava elu ega tervist.

 (2) Sunniviisise proovi võtmise korral peab proovi võtjaks olema meditsiinitöötaja või vangla arst.

 (3) Sunniviisilise proovi võtmise juures peab lisaks proovi võtjale olema juures vähemalt kaks vangla personali hulka kuuluvat isikut, kes oma juuresolekut ja kinnipeetavaga proovi võtmisel teostatavaid toiminguid oma allkirjaga proovi võtmise vormil kinnitavad.

 (4) Sunniviisilise proovi võtmise kohta tuleb proovi võtmise vormile «Märkuste» lahtris tuua välja toimingu kirjeldus, proovi võtmise viis ja tingimused, juuresviibinud isikute tegevus, kinnipeetava isiku käitumise kirjeldus ning meetmed, mida kasutati sunniviisilise proovi saamiseks.

§ 4. Proovi säilitamine ja edastamine

 (1) Proovidega karpe säilitatakse ja edastatakse kaitstuna otsese päikesevalguse ja soojus- või niiskusallika eest, samuti pakendit kahjustava mehaanilise mõjutuse eest. Proovidega karpe ei tohi paigutada kilekotti.

 (2) Vahendite soetamisel tuleb järgida riikliku DNA registri volitatud töötleja kirjalikke soovitusi ja nõudeid.

 (3) Proove säilitatakse ja edastatakse viisil, millega on välistatud nende hoidmise või edastamisega mitteseotud isikute juurdepääs.

 (4) Pakendatud proov koos DNA proovi võtmise vormi ja sellele lisatud kaaskirjaga edastatakse riikliku DNA registri volitatud töötlejale mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel proovi võtmisest.

 (5) Proovide transpordi korraldab vangla.

§ 5. Rakendussätted

 (1) Kinnipeetavatelt, kes on juba karistust kandmas ning kellelt ei ole politsei poolt eelnevalt DNA proovi võetud, korraldatakse DNA proovi võtmine vastavalt vangla poolt koostatud ajagraafikule, kuid mitte hiljem kui kuus kuud enne kinnipeetava võimalikku ennetähtaegse vabanemise kuupäeva.

 (2) Kinnipeetavatel, kellel käesoleva määruse jõustumisel on jäänud alla kuue kuu võimaliku ennetähtaegse vabanemise kuupäeva lõpuni, korraldab vangla proovi võtmise mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

Minister Rein LANG


Kantsler Jüri PIHL