Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 “Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 15, 242

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 “Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid” muutmine

Vastu võetud 06.02.2007 nr 6

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruses nr 3 «Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid» (RTL 2006, 6, 92) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alane auditeerimine viiakse läbi 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega (edaspidi konventsioon) IX peatükis kehtestatud «Laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvahelise koodeksi» (International Safety Management Code) (edaspidi ISM koodeks), Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 336/2006, mis käsitleb meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamist ühenduse piires ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3051/95 (edaspidi määrus nr 336/2006) ning IMO resolutsiooni A.913(22) «Juhend administratsioonidele meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamiseks» alusel.»;

2) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse numbrid «3051/95» numbritega «336/2006»;

3) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Veeteede Ameti nõudmisel lisatakse avaldusele:
1) reederi viimase siseauditi dokumentatsioon;
2) reederi käsiraamat.»;

4) paragrahvi 7 lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Avaldus esitatakse:
1) vähemalt 7 tööpäeva enne soovitavat reederi auditeerimise kuupäeva;
2) vähemalt 7 tööpäeva enne soovitavat laeva auditi kuupäeva, kui laev asub Eesti sadamas;
3) vähemalt 14 tööpäeva enne soovitavat laeva auditi kuupäeva, kui laev asub välisriigi sadamas või
4) vähemalt 14 tööpäeva enne soovitavat reederi auditeerimise kuupäeva, kui reeder asub välisriigis.»;

5) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse numbrid «3051/95» numbritega «336/2006»;

6) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Reederi auditeerimisel jääb auditi aruande originaal reederile. Laeva auditeerimisel jääb auditi aruande originaal laeva ja reeder saab ühe auditi aruande koopia.».

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json