Teksti suurus:

Avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 12, 66

Avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 24.01.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. veebruari 2007. a otsusega nr 98

§ 1. Avaliku teabe seaduses (RT I 2000, 92, 597; 2006, 58, 439) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) andmekogude asutamise ja haldamise alused ning järelevalve andmekogude haldamise üle;»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) juurdepääsu võimaldamisel avalikele arhivaalidele arhiiviasutuste poolt arhiiviseaduses ja selle alusel sätestatud korras, välja arvatud juurdepääsupiirangute kehtestamise osas;»;

3) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus või äriühing, – teabe osas, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest avalike ülesannete täitmiseks või toetusena antud vahendite kasutamist.»;

4) paragrahvi 11 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Vabariigi Valitsus võib kehtestada nõuded dokumendiregistrile.»;

5) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) asutusele saabunud dokumendid ja asutusest väljasaadetud dokumendid hiljemalt saabumise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval;»;

6) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid hiljemalt nende allakirjutamise või sellele järgneval tööpäeval;»;

7) paragrahvi 12 lõike 1 punkti 3 lisatakse sõnad «nende allakirjutamisele järgneval tööpäeval.»;

8) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Raamatupidamisdokumente ei pea dokumendiregistrisse kandma.»;

9) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Dokumendiregistris registreeritud ja asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole juurdepääsupiirangut kehtestatud, tagatakse juurdepääs dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas.»;

10) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

« (42) Dokumendiregistris ei avalikustata isikuandmeid sisaldavaid dokumente, kui avaldamise kohustus ei tulene seadusest.»;

11) paragrahvi 12 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Dokumendiregistri pidaja peab võimaldama juurdepääsu dokumendiregistrile, looma dokumentide leidmise hõlbustamiseks sisujuhi ja kasutusjuhendi ning tagama dokumentide leidmise käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud andmete alusel infotehnoloogilise otsingusüsteemi abil ületekstiotsinguga.»;

12) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui isik taotleb teavet, milles sisalduvad tema või kolmandate isikute juurdepääsupiiranguga isikuandmed, tuvastab teabevaldaja teabenõudja isiku. Kui isik taotleb juurdepääsupiiranguga isikuandmeid kolmandate isikute kohta, teatab ta teabevaldajale teabele juurdepääsu aluse ja eesmärgi.»;

13) paragrahvi 14 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 14 lõikes 5 asendatakse sõna «muul» sõnaga «isiklikul»;

15) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) see on esitatud suuliselt või elektrooniliselt ja täidetakse viivitamata.»;

16) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Teabevaldaja teeb teabenõude täitmisest keeldumise koos põhjendusega teabenõudjale teatavaks viie tööpäeva jooksul.»;

17) paragrahv 24 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 28 lõike 1 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 18) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse tellitud uuringud ja analüüsid;»;

19) paragrahvi 28 lõike 1 punkt 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 30) andmekogudes sisalduvad andmed, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut;»;

20) paragrahvi 29 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 28 lõikes 1 loetletud teave tuleb käesoleva seaduse §-s 31 nimetatud teabevaldajal avalikustada veebilehel, või lisatakse veebilehe link, mille kaudu on teave kättesaadav.»;

21) paragrahvi 35 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teabevaldaja on kohustatud tunnistama asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks:
1) kriminaal- või väärteomenetluses kogutud teabe, välja arvatud vastavalt väärteomenetluse seadustikus ja kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud tingimustel avaldatav teave;
2) riikliku järelevalve menetluse käigus kogutud teabe kuni selle kohta tehtud otsuse jõustumiseni;
3) teabe, mille avalikuks tulek kahjustaks riigi välissuhtlemist;
4) teabe kaitseväe üksuste relvastuse ja varustuse tabelite ning relvastuse ja varustuse hulga kohta, kui selline teave ei ole riigisaladus või salastatud välisteave;
5) teabe, mille avalikuks tulek ohustaks muinsuskaitse all olevat objekti või muuseumikogusse kuuluvat museaali;
6) teabe, mille avalikuks tulek ohustaks kaitseala või kaitsealuse liigi ning tema elupaiga või kasvukoha säilimist;
7) teabe turvasüsteemide, turvaorganisatsiooni või turvameetmete kirjelduse kohta;
8) teabe tehnoloogiliste lahenduste kohta, kui sellise teabe avalikuks tulek kahjustaks teabevaldaja huve või sellise teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamine on ette nähtud eraõigusliku isikuga sõlmitud lepingus;
9) teabe, mis sisaldab delikaatseid isikuandmeid;
10) teabe, mis sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust;
11) teabe, mis sisaldab perekonnaelu üksikasju kirjeldavaid andmeid;
12) teabe sotsiaalabi või sotsiaalteenuste osutamise taotlemise kohta;
13) teabe, mis kirjeldab isiku vaimseid või füüsilisi kannatusi;
14) isiku kohta seoses maksustamisega kogutud teabe, välja arvatud teave maksuvõlgnevuste kohta;
15) teabe, mille avalikustamine võib kahjustada ärisaladust;
16) siseauditi aruanded enne nende kinnitamist asutuse juhi poolt;
17) seaduses sätestatud muu teabe.»;

22) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 11 alusel tunnistatakse asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks teave, mis sisaldab:
1) perekonnaelu üksikasju kirjeldavaid andmeid;
2) sotsiaalabi või sotsiaalteenuste osutamise taotlemist kirjeldavaid andmeid;
3) isiku vaimseid või füüsilisi kannatusi kirjeldavaid andmeid;
4) isiku kohta seoses maksustamisega kogutud teavet, välja arvatud teave maksuvõlgnevuste kohta.»;

23) paragrahvi 35 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) dokumendi kavand ja selle juurde kuuluvad dokumendid enne nende vastuvõtmist või allakirjutamist;»;

24) paragrahvi 35 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) tsiviilkohtumenetluses riigi kui menetlusosalise huvisid kahjustada võiva teabe kuni kohtulahendi tegemiseni.»;

25) paragrahvi 36 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad «välja arvatud delikaatsed või eraelulised isikuandmed» sõnadega «välja arvatud delikaatsed isikuandmed või isikuandmed, mille avalikuks tulek kahjustaks andmesubjekti eraelu puutumatust»;

26) paragrahvi 39 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 40 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «möödumiseni» sõnadega «või sündmuse saabumiseni»;

28) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Asutuse juht kehtestab dokumentide loetelus sarjad, milles sisalduvatele dokumentidele võib juurdepääsupiirangud kehtestada, märkides ära käesolevas seaduses või muus seaduses sisalduva aluse. Konkreetsele dokumendile juurdepääsupiirangu kehtestamise otsustab asutuse juht või vastavalt asutuse juhi kehtestatud dokumentide loetelule asutuse juhi poolt määratud pädev töötaja, lähtudes dokumendi sisust ja juurdepääsupiirangu eesmärgist.»;

29) paragrahvi 41 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Teiste riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide poolt edastatud juurdepääsupiirangu märkega dokumentidele, mida ei loeta vastavalt riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele salastatud välisteabeks, märget ei tehta, välja arvatud juurdepääsupiirangu põhjuse äralangemisel sellise piirangu kehtetuks tunnistamiseks.

(4) Teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistanud teabevaldaja teavitab viivitamata teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamisest teabevaldajaid, kellele see teave on edastatud.»;

30) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Teabevaldaja teavitab viivitamata juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamisest teabevaldajaid, kellele see teave on edastatud.»;

31) seadust täiendatakse peatükiga 51 järgmises sõnastuses:

«51. peatükk
ANDMEKOGUD

§ 431. Andmekogu

(1) Andmekogu on riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum, mis asutatakse ja mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks.

(2) Andmekogus töödeldavate korrastatud andmete kogum võib koosneda ka üksnes teistes andmekogudes sisalduvatest unikaalsetest andmetest.

§ 432. Riigi infosüsteem

(1) Riigi infosüsteemi kuuluvad andmekogud, mis on riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga liidestatud ja riigi infosüsteemi haldussüsteemis registreeritud, ning andmekogude pidamist kindlustavad süsteemid.

(2) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib määrusega kehtestada riigi infosüsteemi infotehnoloogilise auditeerimise korra ja nõuded riigi infosüsteemiga seotud arendusprojektide algatamisele, läbiviimisele ja aruandlusele.

§ 433. Andmekogu asutamine

(1) Andmekogu asutatakse seadusega või selle alusel antud õigusaktiga.

(2) Keelatud on asutada ühtede ja samade andmete kogumiseks eraldi andmekogusid.

(3) Enne andmekogu asutamist või andmekogus kogutavate andmete koosseisu muutmist kooskõlastatakse andmekogu tehniline dokumentatsioon Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, Andmekaitse Inspektsiooniga ja riikliku statistika seaduse § 5 lõikes 11 sätestatud korras Statistikaametiga.

(4) Ainult organisatsiooni sisemise töökorralduse vajadusteks või asutustevaheliseks dokumentide menetlemiseks peetavat ja riigi infosüsteemi mittekuuluvat andmekogu ei pea käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korras kooskõlastama.

(5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Andmekaitse Inspektsiooniga kooskõlastamise täpsemad tingimused ja kord ning vajadusel andmekogu asutamise ja pidamise tehnilised ja korralduslikud nõuded sätestatakse käesoleva seaduse § 439 lõike 1 punktis 6 nimetatud kindlustavat süsteemi kehtestavas määruses.

§ 434. Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

(1) Andmekogu vastutav töötleja (haldaja) on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes korraldab andmekogu kasutusele võtmist, andmekogu pidamist ja andmete töötlemist. Andmekogu vastutav töötleja vastutab andmekogu haldamise seaduslikkuse ja andmekogu arendamise eest.

(2) Andmekogu vastutav töötleja võib volitada andmete töötlemise ja andmekogu majutamise teisele riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või hanke- või halduslepingu alusel eraõiguslikule isikule vastutava töötleja poolt ettenähtud ulatuses.

(3) Volitatud töötleja on kohustatud täitma vastutava töötleja juhiseid andmete töötlemisel ja andmekogu majutamisel ning tagama andmekogu turvalisuse.

(4) Andmekogu vastutav töötleja korraldab riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud või delegeeritud ülesannete täitmiseks asutatud andmekogu keskse tehnoloogilise keskkonna loomise ja haldamise.

§ 435. Andmekogu põhimäärus

(1) Andmekogu põhimääruses sätestatakse andmekogu pidamise kord, sealhulgas andmekogu vastutav töötleja (haldaja), andmekogusse kogutavate andmete koosseis, andmeandjad ja vajaduse korral muud andmekogu pidamisega seotud korralduslikud küsimused.

(2) Andmeandjaks on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused või muud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud isikud, kui neil on seadusega või selle alusel antud õigusaktiga sätestatud kohustus andmekogusse andmeid esitada või kui nad teevad seda vabatahtlikult.

§ 436. Põhiandmed ja andmete tähendus

(1) Põhiandmed on riigi infosüsteemi kuuluvasse andmekogusse kogutavad andmekogu unikaalsed andmed, mis tekivad andmekogu haldaja avalike ülesannete täitmise käigus.

(2) Andmete töötlemisel, mida kogub põhiandmetena teine riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, tuleb aluseks võtta vastava teise andmekogu põhiandmed.

(3) Andmete põhiandmeteks olek määratakse kindlaks käesoleva seaduse § 433 lõike 3 kohaselt kooskõlastatud tehnilise dokumentatsiooni alusel riigi infosüsteemi haldussüsteemis. Põhiandmete kindlaksmääramisel lähtutakse andmekogu asutamise eesmärgist.

(4) Õiguslik tähendus antakse andmetele seadusega.

§ 437. Andmekogu registreerimine

(1) Enne andmekogu kasutusele võtmist tuleb see registreerida riigi infosüsteemi haldussüsteemis. Andmekogu registreerimise kord sätestatakse käesoleva seaduse § 439 lõike 1 punktis 6 nimetatud kindlustavat süsteemi kehtestavas määruses.

(2) Enne riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu registreerimist kontrollib ja kooskõlastab vastavat pädevust omav majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud teenistuja või ministeeriumi valitsemisalasse kuuluva asutuse töötaja andmekogu tehnilise vastavuse ning kogutavate andmete koosseisu ja allikate vastavuse seaduse või selle alusel antud õigusaktiga kehtestatud nõuetele.

§ 438. Andmekogu avalikkus

(1) Andmekogus töödeldavad andmed peavad olema avalikult kättesaadavad, kui neile ei ole seadusega või selle alusel kehtestatud juurdepääsupiirangut.

(2) Andmekogus ei avalikustata isikuandmeid, kui avaldamise kohustus ei tulene seadusest.

(3) Julgeolekuasutust puudutavate andmete kajastamisel riigi andmekogudes võib julgeolekuasutuse juhi salajase käskkirja alusel kasutada variandmeid.

§ 439. Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid

(1) Andmekogude pidamiseks kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega järgmised kindlustavad süsteemid:
1) klassifikaatorite süsteem;
2) geodeetiline süsteem;
3) aadressiandmete süsteem;
4) infosüsteemide turvameetmete süsteem;
5) infosüsteemide andmevahetuskiht;
6) riigi infosüsteemi haldussüsteem.

(2) Vabariigi Valitsus võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kindlustavate süsteemide ja nende rakendamise korra kehtestamise õiguse anda asjaomasele ministrile.

(3) Riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide kasutamine on kohustuslik kõigi riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel. Käesoleva seaduse § 433 lõikes 4 nimetatud andmekogule on kohustuslikud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 4 ja 6 nimetatud kindlustavad süsteemid.

(4) Riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide kasutamise kohustuse suhtes võib kooskõlastatult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga teha erandi rahvusvahelisest lepingust tulenevate ülesannete täitmiseks asutatud andmekogule.

(5) Andmevahetus riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega ja riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude vahel toimub läbi riigi infosüsteemi andmevahetuskihi.»;

32) paragrahvi 44 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium käesolevas seaduses sätestatud korras.»;

33) paragrahv 47 tunnistatakse kehtetuks;

34) seadust täiendatakse §-ga 531 järgmises sõnastuses:

« § 531. Järelevalve andmekogude haldamise üle

(1) Järelevalvet andmekogu kasutuselevõtmise ja andmekogu haldamise vastavuse üle seadusele, teistele õigusaktidele ja tehnilistele nõuetele teostab ning andmete töötlemisel tekkivaid vaidlusi lahendab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.

(2) Käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmise tagamiseks on järelevalve teostajal õigus teha andmekogu vastutavale ja volitatud töötlejale ettekirjutusi. Ettekirjutus peab sisaldama kohustust viia andmekogu pidamine või selle kasutuselevõtmine kooskõlla käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega.»;

35) paragrahvi 54 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmekaitse Inspektsioon esitab Riigikogu põhiseaduskomisjonile ning õiguskantslerile iga aasta 1. aprilliks ettekande käesoleva seaduse täitmise kohta eelmisel aastal.»;

36) seadust täiendatakse §-ga 581 järgmises sõnastuses:

« § 581. Seaduse 51. peatüki rakendamine

(1) Andmekogude seadusega kooskõlas asutatud riiklike registrite pidamise põhimäärused ja nende alusel peetavad andmekogud ning muud riigi ja kohalike omavalitsuste andmekogud viiakse käesoleva seadusega kooskõlla kuue kuu jooksul andmekogude seaduse kehtetuks tunnistamisest arvates.

(2) Riigi infosüsteemiga mitte koostoimelised andmekogud, andmeid dubleerivalt koguvad või üksteisega seotud andmeid sisaldavad andmekogud ühendatakse, nende pidamine lõpetatakse või nad muudetakse koostoimeliseks vastavalt käesoleva seaduse 51. peatüki nõuetele kuue kuu jooksul andmekogude seaduse kehtetuks tunnistamisest arvates.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud üleminekut koordineerib Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium.

(4) Enne käesoleva seaduse 51. peatüki jõustumist andmekogude riiklikus registris registreeritud andmekogu loetakse registreerituks riigi infosüsteemi haldussüsteemis käesoleva seaduse 51. peatüki jõustumisel. Andmekogu haldaja peab aktualiseerima andmekogu andmed riigi infosüsteemi haldussüsteemis hiljemalt kolme kuu jooksul pärast käesoleva seaduse 51. peatüki jõustumist. Andmekogu andmete aktualiseerimisel määratakse kindlaks andmekogu põhiandmed.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 esimest lauset ei kohaldata andmekogude riiklikus registris registreeritud, kuid riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga liidestamata andmekogule.

(6) Riigi infosüsteemi haldussüsteemis registreeritud või käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt registreerituks loetud ja riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga liidestatud andmekogu loetakse riigi infosüsteemi kuuluvaks andmekoguks.

(7) Enne käesoleva seaduse 51. peatüki jõustumist andmekogude pidamiseks sõlmitud lepingud jäävad kehtima nendes toodud tähtaja lõpuni.»

§ 2. Andmekogude seadus (RT I 1997, 28, 423; 2004, 30, 204) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Abieluvararegistri seaduse (RT I 1995, 87, 1540; 2006, 7, 42) § 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Abieluvararegistrile ja selle pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.»

§ 4. Erakonnaseaduse (RT I 1994, 40, 654; 2006, 52, 384) § 81 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kohtu registriosakond avalikustab erakondade liikmete nimekirjad mittetulundusühingute ja sihtasutuste veebipäringusüsteemis.»

§ 5. Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse (RT I 2000, 57, 373; 2006, 55, 407) § 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registrile ja selle pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.»

§ 6. Halduskohtumenetluse seadustiku (RT I 1999, 31, 425; 2006, 61, 457) § 28 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kohtuotsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja selle muutmine avaldatakse viivitamata pärast selle kindlaksmääramist kohtu veebilehel, märkides ära haldusasja numbri.»

§ 7. Kinnistusraamatuseaduse (RT I 1993, 65, 922; 2006, 61, 456) § 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kinnistusraamatule ja selle pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.»

§ 8. Kriminaalmenetluse seadustikus (RT I 2003, 27, 166; 2006, 48, 360) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 214 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kohtueelse menetluse andmete avaldamine on lubatud kriminaalmenetluse, avalikkuse või andmesubjekti huvides, kui see ülemäära:
1) ei soodusta kuritegevust ega raskenda kuriteo avastamist;
2) ei kahjusta Eesti Vabariigi või kriminaalmenetluse huve;
3) ei sea ohtu ärisaladust ega kahjusta juriidilise isiku tegevust;
4) ei kahjusta andmesubjekti ega kolmandate isikute õigusi, eriti delikaatsete isikuandmete avaldamise puhul.»;

2) paragrahv 4081 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4081. Jõustunud kohtuotsuse ja -määruse avalikustamine

(1) Jõustunud kohtuotsus ja jõustunud kohtumäärus, millega menetlus lõpetatakse, avalikustatakse selleks ettenähtud kohas arvutivõrgus.

(2) Avaldatud kohtulahendis avalikustatakse süüdistatava nimi ja isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg. Teiste isikute nimed ja muud isikuandmed asendab kohus initsiaalide või tähemärgiga. Kohtulahendis ei avalikustata isiku elukohta.

(3) Kui kohtulahendi põhiosa või põhjendav osa sisaldab delikaatseid isikuandmeid või isikuandmeid, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang ning kohtulahend võimaldab isiku tuvastamist ka vaatamata sellele, et nimed ja muud isikuandmed on asendatud initsiaalide või tähemärgiga, avalikustab kohus omal algatusel või andmesubjekti taotlusel ainult kohtulahendi sissejuhatuse ja resolutiiv- või lõpposa.

(4) Kui kohtulahendi põhiosa või põhjendav osa sisaldab teavet, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang, avalikustab kohus omal algatusel või huvitatud isiku taotlusel ainult kohtulahendi sissejuhatuse ja resolutiiv- või lõpposa.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud taotlused esitatakse kohtule enne kohtulahendi tegemist. Kohus lahendab taotluse määrusega. Määruse peale, millega keelduti taotluse rahuldamisest, võib taotleja esitada määruskaebuse.»

§ 9. Majandustegevuse registri seaduse (RT I 2004, 12, 79; 2006, 58, 439) § 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registrile ja selle pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.»

§ 10. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse (RT I 2004, 81, 542) § 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Adressaadiks käesoleva seaduse tähenduses on ka mittetulundusühing, sihtasutus, füüsilisest isikust ettevõtja ja äriühing teabe osas, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest antud vahendite kasutamist.»

§ 11. Pärimisseaduse (RT I 1996, 38, 752; 2005, 39, 308) § 158 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Pärimisregistrile ja selle pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.»

§ 12. Rahvastikuregistri seaduses (RT I 2000, 50, 317; 2006, 26, 191) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 82 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Järelevalvet teostavad:
1) Andmekaitse Inspektsiooni selleks volitatud ametnik käesoleva seaduse, avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse järgimise üle;
2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi või selle haldusalasse kuuluva riigiasutuse selleks volitatud järelevalveametnik avaliku teabe seaduse järgimise üle;
3) vastutava töötleja selleks volitatud ametnik käesoleva seaduse, rahvastikuregistri pidamise korra või lepingu ja andmete töötlemise lepingu ning vastutava töötleja korralduste täitmise üle.»;

2) paragrahvi 84 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmekaitse Inspektsioon teostab järelevalvet isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse kohaselt volitatud töötleja ning lepingulise töötleja poolt rahvastikuregistri andmete töötlemise üle.»;

3) paragrahvi 86 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Akt koostatakse neljas eksemplaris, millest üks jääb asutusele või isikule, kelle üle järelevalvet teostati, teine vastutavale töötlejale, kolmas ja neljas käesoleva seaduse § 82 punktides 1 ja 2 nimetatud asutustele. Kui järelevalvet teostati andmeandja või andmesaaja üle, edastab vastutav töötleja akti koopia volitatud töötlejale kolme tööpäeva jooksul akti koostamisest arvates.»;

4) paragrahvi 87 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalve tulemusel tehtud ettekirjutuste täitmisest teavitab järelevalvealune asutus või isik vastutavat töötlejat ja käesoleva seaduse § 82 punktides 1 ja 2 nimetatud asutusi ettekirjutuses ettenähtud tähtaja jooksul või, kui sellist tähtaega ei määratud, ühe kuu jooksul ettekirjutuse teatavakstegemisest arvates.»

§ 13. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 2005, 26, 197; 2006, 61, 457) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 452 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kohtu veebilehel avaldatakse otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja selle muutmine viivitamata pärast selle aja kindlaksmääramist, märkides ära tsiviilasja numbri.»;

2) paragrahvi 453 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kohtu veebilehel avaldatakse otsuse avalikult teatavakstegemine, märkides ära tsiviilasja numbri.»;

3) paragrahvi 462 lõikes 1 asendatakse sõnad «tehakse avalikult teatavaks» sõnaga «avalikustatakse»;

4) paragrahvi 462 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Andmesubjekti taotlusel või kohtu algatusel asendatakse jõustunud kohtuotsuses andmesubjekti nimi initsiaalide või tähemärgiga ning ei avalikustata tema isikukoodi, sünniaega, registrikoodi ega aadressi. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, avalik-õigusliku juriidilise isiku või muu avaliku võimu kandja andmeid kohtulahendis ei varjata.»;

5) paragrahvi 462 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «eraelulisi või»;

6) paragrahvi 462 lõikes 5 asendatakse sõnad «lõigetes 3 ja 4» sõnadega «lõigetes 2–4»;

7) paragrahvi 592 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kohtu peetavatele registritele ja nende pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.»

§ 14. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (RT I 2003, 18, 98; 2005, 39, 308) § 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registritele ja nende pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut käesolevas seaduses või tööstusomandi seaduses sätestatud erisustega.»

§ 15. Väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 2006, 48, 360) § 62 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 62. Kohtuvälise menetluse andmete avaldamine

(1) Kohtuvälise menetluse kohta võib väärteomenetluse, avalikkuse või andmesubjekti huvides andmeid avaldada enne otsuse tegemist üksnes juhul, kui sellega ei kahjustata ülemäära väärteomenetlust, riigi huve või ärisaladust, samuti andmesubjekti ega kolmandate isikute õigusi, eriti delikaatsete isikuandmete avaldamise puhul.

(2) Kohtuvälises menetluses tehtud otsuse avaldamine on pärast otsuse tegemist lubatud kriminaalmenetluse seadustiku § 4081 lõigetes 2 ja 3 ette nähtud tingimustel, arvestades kohtuvälise menetluse erisusi.»

§ 16. Äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355; 2006, 61, 456) § 22 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Äriregistrile ja selle pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.»

§ 17. Rakendussäte

(1) Kõikides kehtivates seadustes asendatakse sõnad «andmekogude seadus» sõnadega «avaliku teabe seadus» vastavas käändes.

(2) Avaliku teabe seaduse § 12 lõikes 5 sätestatud ületekstiotsingu ning § 12 lõikes 41 sätestatud juurdepääsu dokumendiregistris registreeritud ja asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele juurdepääsupiiranguta dokumentidele peab dokumendiregistri pidaja tagama hiljemalt 2009. aasta 1. jaanuariks.

§ 18. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse §-d 1–5, 7, 9–12, 14 ja 16–17 jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Maret MARIPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json