Teksti suurus:

Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muudatus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2013
Avaldamismärge:RT II 2007, 3, 9

Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muudatus

Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muudatuse heakskiitmise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon

 


Otsus III/1

Vastu võetud 28. novembril 2003.a piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni osaliste kohtumise otsusega III/1

Konventsiooniosaliste kohtumine,

väljendades kindlat usku, et koostöö piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede äärsete riikide vahel tagab rahu, turvalisuse ja vee säästliku majandamise ning on igaühele kasulik;

soovides edendada valgalapõhist koostööd kõikjal maailmas ja jagada sellekohast kogemust teiste piirkondadega;

soovides, et väljaspool Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni piirkonda asuvatel riikidel oleks võimalus saada piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni osaliseks, nagu on juba ette nähtud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni keskkonnaalastes konventsioonides (näiteks keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsioon, piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsioon), aga samuti piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni ja piiriülese toimega tööstusõnnetuste konventsiooni tööstusõnnetuste piiriülesest toimest piiriveekogudele põhjustatud kahju korral rakendatava tsiviilvastutuse ja kahju hüvitamise protokollis,

1. võtab vastu järgmised konventsiooni muudatused:

a) artiklisse 25 lisada lõike 2 järele uus lõige järgmises sõnastuses:

«3. Riik, kellele ei ole viidatud lõikes 2, kuid kes on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriik, võib konventsiooniga ühineda, kui ühinemine on heaks kiidetud konventsiooniosaliste kohtumisel. Oma ühinemiskirjas peab see riik deklareerima, et tema konventsiooniga ühinemine kiideti heaks konventsiooniosaliste kohtumisel, märkides heakskiidu saamise kuupäeva. Ühtegi Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigi konventsiooniga ühinemise taotlust ei võeta konventsiooniosaliste kohtumisel arutusele, kui see lõige ei ole jõustunud kõikide riikide ja organisatsioonide suhtes, kes olid konventsiooniosalised 28. novembril 2003.»

ja selle järgi muuta järgnevate lõigete numeratsiooni;

b) lisada artikli 26 lõikesse 3 pärast sõnu «viidati 23. artiklis» sõnad «või 25. artikli lõikes 3».

2. Kutsub üles konventsiooniosalisi kiiresti hoiule andma muudatuse heakskiitmiskirju.

3. Soovitab, et iga riik või organisatsioon, kes ratifitseerib või kiidab heaks konventsiooni, ratifitseeriks või kiidaks heaks samal ajal ka eespool toodud muudatuse.

4. Julgustab väljaspool Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni piirkonda asuvaid riike, esmajoones neid, mis sellega piirnevad, ühinema konventsiooniga ja paluma selleks heakskiitu konventsiooniosaliste kohtumiselt.

5. Kutsub huvitatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriike võtma osa konventsiooniosaliste kohtumistest vaatlejatena ja osalema konventsiooni tööprogrammiga kindlaksmääratud tegevuses.

6. Kutsub Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni piirkonnaga piirnevaid riike viivitamatult alustama tehnilist koostööd ning sõlmima kahe- ja mitmepoolseid kokkuleppeid piiriveekogude äärsete Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni riikidega kooskõlas konventsiooni II lisaga, kui nad ei ole seda veel teinud.

 


Decision III/1<

AMENDMENT TO THE WATER CONVENTION
Adopted by the Meeting of the Parties to the Convention on the Protection and
Use of Transboundary Watercourses and International Lakes
on 28 November 2003 by decision III/1


The Meeting of the Parties,

Expressing the firm belief that cooperation among riparian States on transboundary watercourses and international lakes contributes to peace and security and to sustainable water management, and is to everyone’s benefit,

Desiring to promote river basin cooperation throughout the world and to share its experience with other regions in the world,

Wishing therefore to allow States situated outside the UNECE region to become Parties to the Convention, as is already foreseen under other UNECE environmental conventions (i.e. the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters and the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context) as well as under the Protocol on Civil Liability and Compensation for Damage Caused by the Transboundary Effects of Indus trial Accidents on Transboundary Waters,

1. Adopts the following amendments to the Convention:

(a) In article 25, after paragraph 2, insert a new paragraph reading

“3. Any other State, not referred to in paragraph 2, that is a Member of the United Nations may accede to the Convention upon approval by the Meeting of the Parties. In its instrument of accession, such a State shall make a declaration stating that approval for its accession to the Convention had been obtained from the Meeting of the Parties and shall specify the date on which approval was received. Any such request for accession by Members of the United Nations shall not be considered for approval by the Meeting of the Parties until this paragraph has entered into force for all the States and organizations that were Parties to the Convention on 28 November 2003”.

and renumber the remaining paragraphs accordingly;

(b) In article 26, paragraph 3, after “referred to in article 23” insert “or in paragraph 3 of article 25”;

2. Calls upon Parties to the Convention to deposit their instruments of acceptance of the amendment rapidly;

3. Urges any State or organization that ratifies, accepts or approves the Convention to simultaneously ratify, accept or approve the above amendment;

4. Encourages States situated outside the UNECE region, in particular those bordering it, to accede to the Convention and, to that end, to seek the approval of the Meeting of the Parties;

5. Invites interested United Nations Member States to take part in its meetings as observers and to participate in the activities under the Convention’s programme of work;

6. Invites the States bordering the UNECE region that have not done so already to enter into technical cooperation and bilateral or multilateral agreements with the riparian UNECE States, in accordance with the provisions of Part II of the Convention, without delay.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json