Teksti suurus:

Üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 12, 65

Üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.01.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. veebruari 2007. a otsusega nr 97

§ 1. Üleliigse laovaru tasu seaduse muutmine

Üleliigse laovaru tasu seaduses (RT I 2004, 30, 203; 2005, 38, 296) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käitleja, kes on enne 2004. aasta 1. maid sellel tegevusalal tegutsenud vähem kui neli aastat, kuid vähemalt aasta, ülekandevaru on 2004. aasta 1. mail käitleja valduses olev põllumajandustoote laovaru, mille suurus arvutatakse 2004. aastale eelnenud kas viimaste tegutsemisaastate 1. mai seisude keskmisena või viimase tegutsemisaasta 1. mai seisuna, mida suurendatakse 1,2 korda.»;

2) paragrahvi 7 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kui see on vajalik Euroopa Komisjoni määruse 1972/2003/EÜ või Euroopa Komisjoni määruse 60/2004/EÜ eesmärgi saavutamiseks, on käitleja põllumajandustoote kogu laovaru üleliigne laovaru.»;

3) paragrahvi 10 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käitleja ülekandevaru ja üleliigse laovaru suuruse määrab tema deklareeritud andmete alusel Põllumajandusministeerium.

(2) Käitleja deklaratsioonis esitatud või sellele lisatud põhjendatud taotluse korral, milles sisalduvad asjaolud on dokumentaalselt tõendatud, võetakse ülekandevaru ja üleliigse laovaru suuruse määramisel arvesse käitleja tootmis-, töötlemis- või müügimahu kasvu, põllumajandustoote lõppvalmimistähtaega, asjaolu, et laovaru on tekkinud enne 2003. aasta kolmandat kvartalit, ekspordi- või müügimahu vähenemist käitlejast mitteolenevatel asjaoludel või muid käitlejast mitteolenevaid asjaolusid. Käitleja tootmis-, töötlemis- või müügimahu kasvu võib arvesse võtta juhul, kui see on toimunud eelneva aasta jooksul ja see kajastub käitleja viimase poole aasta majandustulemustes. Sellisel juhul võib käitleja ülekandevaru suurust suurendada võrdeliselt tootmis-, töötlemis- või müügimahu protsentuaalse kasvuga.»;

4) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Riikliku järelevalve käigus kindlakstehtud põllumajandustoote ülekandevaru ja üleliigse laovaru võib määrata ka Maksu- ja Tolliamet.»;

5) paragrahvi 23 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

« (2) Käitleja, kelle põllumajandustoote tootmis-, töötlemis- või müügimahu kasv on toimunud 2004. aasta 1. maile eelnenud aasta jooksul ja kajastunud käitleja viimase poole aasta majandustulemustes, asjakohase põllumajandustoote deklaratsiooni esitamise korral võetakse tema ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramisel arvesse ajavahemikul 2004. aasta 1. maist kuni 2006. aasta 1. maini toimunud põllumajandustoote tootmis-, töötlemis- või müügimahu ja laovaru kasvu. Käitleja ülekandevaru suurust võib suurendada, kui käitleja põllumajandustoote tootmis-, töötlemis- või müügimahu kasv on toimunud 2004. aasta 1. maile eelnenud aasta jooksul, kajastunud tema viimase poole aasta majandustulemustes ning jätkunud ajavahemikul 2004. aasta 1. maist kuni 2006. aasta 1. maini. Sellisel juhul võib käitleja ülekandevaru suurust suurendada vastava suhtarvu kasvu võrra. Selleks arvutatakse käitleja 2004. aasta 1. maile eelnenud aasta keskmise laovaru suhe tema sama aja tootmis-, töötlemis- või müügimahtu ja käitleja ajavahemiku 2004. aasta 1. maist kuni 2006. aasta 1. maini keskmise laovaru suhe tema sama ajavahemiku tootmis-, töötlemis- või müügimahtu. Põllumajandustoote deklaratsiooni ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramisel pärast 2004. aasta 1. maid toimunud põllumajandustoote tootmis-, töötlemis- või müügimahu ja laovaru kasvu arvesse võtmiseks võib esitada käitleja, kes on vaidlustanud ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramise otsuse halduskohtus ja kelle suhtes ei ole kohtulahend 2006. aasta 5. oktoobriks jõustunud.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käitleja, kes soovib, et tema ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramisel võetakse arvesse pärast 2004. aasta 1. maid toimunud tootmis-, töötlemis- või müügimahu ja laovaru kasvu, esitab selle kohta põllumajandustoote deklaratsiooni, mis sisaldab andmeid ajavahemikul 2004. aasta 1. maist kuni 2006. aasta 1. maini tema valduses olnud põllumajandustoote tootmise, müümise, muul viisil tasu eest või tasuta üleandmise või soetamise ning laovaru kohta. Käesoleva seaduse § 8 lõike 3 alusel kehtestatud vormi kohane deklaratsioon esitatakse 2007. aasta 1. märtsiks.

(4) Asjakohane haldusorgan määrab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud põllumajandustoote deklaratsiooni andmete alusel käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käitleja ülekandevaru ja üleliigse laovaru 2007. aasta 30. märtsiks. Kui käitleja ülekandevaru ja üleliigse laovaru määrab Põllumajandusministeerium, edastab ta selle haldusakti ärakirja Maksu- ja Tolliametile samaks tähtpäevaks. Laovaru tasu makstakse maksuhalduri pangakontole maksuteate kättetoimetamisest arvates 30 päeva jooksul.»

§ 2. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkti 4 kohaldatakse tagasiulatuvalt 2004. aasta 1. maist.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json