Teksti suurus:

Karistusseadustiku ja selle muutmisega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 13, 69

Karistusseadustiku ja selle muutmisega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 24.01.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. veebruari 2007. a otsusega nr 99

§ 1. Autoriõiguse seaduses (RT 1992, 49, 615; 2006, 28, 210) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 811 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 812 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «500 000 krooni»;

3) paragrahv 813 loetakse §-ks 816 ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 816. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 812–815 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 812–815 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.

(3) Käesoleva seaduse §-s 812 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tarbijakaitseamet.

(4) Käesoleva seaduse §-s 815 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Maksu- ja Tolliamet.

(5) Politseiprefektuur või kohus konfiskeerib käesoleva seaduse §-des 812–814 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme.»;

4) paragrahv 814 loetakse §-ks 817;

5) seadust täiendatakse §-dega 813–815 järgmises sõnastuses:

« § 813. Autori või teose esitaja isiklike õiguste rikkumine

(1) Autori või teose esitaja isiklike õiguste rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.

§ 814. Autori või autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja varaliste õiguste rikkumine

(1) Autori või autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja varaliste õiguste rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.

§ 815. Autoriõiguse seadusega ettenähtud tasu maksmisest kõrvalehoidumine

(1) Tasu maksmata jätmise eest kujutava kunsti teose originaali edasimüümisel, samuti audiovisuaalse teose või teose helisalvestise isiklikuks reprodutseerimiseks mõeldud salvestusseadme või tühja salvestusvahendi tootmisel, importimisel, müümisel või Euroopa Ühenduse sisesest riigist Eestisse toomisel isiku poolt, kes on selleks seaduse alusel kohustatud, –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.»;

6) paragrahv 841 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Patendiseadust (RT I 1994, 25, 406; 2006, 58, 439) täiendatakse peatükiga XII1 järgmises sõnastuses:

«XII1 peatükk
VASTUTUS

§ 601. Autori isiklike õiguste rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 13 lõikes 7 sätestatud autori isiklike õiguste rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.

§ 602. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-s 601 sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-s 601 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.»

§ 3. Kasuliku mudeli seadust (RT I 1994, 25, 407; 2005, 39, 308) täiendatakse peatükiga XII1 järgmises sõnastuses:

«XII1 peatükk
VASTUTUS

§ 571. Autori isiklike õiguste rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 12 lõikes 7 sätestatud autori isiklike õiguste rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.

§ 572. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-s 571 sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-s 571 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.»

§ 4. Tööstusdisaini kaitse seadust (RT I 1997, 87, 1466; 2006, 58, 439) täiendatakse peatükiga 131 järgmises sõnastuses:

«131. peatükk
VASTUTUS

§ 901. Autori isiklike õiguste rikkumine

(1) Autori isiklike mittevaraliste õiguste rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.

§ 902. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-s 901 sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-s 901 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.»

§ 5. Mikrolülituse topoloogia kaitse seadust (RT I 1998, 108/109, 1783; 2006, 58, 439) täiendatakse peatükiga 81 järgmises sõnastuses:

«81. peatükk
VASTUTUS

§ 621. Autori isiklike õiguste rikkumine

(1) Autori isiklike mittevaraliste õiguste rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.

§ 622. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-s 621 sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-s 621 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.»

§ 6. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RT I 1998, 110, 1811; 2007, 2, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Rahapesu

Rahapesu on kuriteo tulemusena või sellisest teost osavõtmise eest saadud vara omandamine, valdamine, kasutamine, muundamine, üleandmine või varaga tehingute või toimingute sooritamine, mille eesmärk või tagajärg on selle vara tegeliku omaniku, varaga seotud õiguste, vara asukoha või vara ebaseadusliku päritolu varjamine.»;

2) paragrahv 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 21. Terrorikuriteo rahastamine

Terrorikuriteo rahastamine on vahendite eraldamine või kogumine karistusseadustiku tähenduses terrorikuritegudena käsitatavate tegude kavandamiseks, toimepanemiseks, terroristlike ühenduste finantseerimiseks või teades, et neid vahendeid kasutatakse eelnimetatud eesmärgil.»;

3) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 15–36), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/97/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta (EÜT L 344, 28.12.2001, lk 76)».

§ 7. Korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276; 2004, 71, 504) § 25 lõiget 1 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« 7) äriühing, mille osanik või aktsionär või juht- või järelevalveorgani liige kokkuleppel ametiisikuga või tema lähisugulase või -hõimlasega allub nende korraldustele, tegutseb nende huvides või arvel;
8) äriühing, milles ametiisikule või tema lähisugulasele või -hõimlasele kuulub osaluse omandamise õigus.»

§ 8. Konkurentsiseaduses (RT I 2001, 56, 332; 2006, 25, 186) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 735 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ebaõiglaste äritingimuste kehtestamise, tootmise või teenindamise või kaubaturu, tehnilise arengu või investeeringute piiramise, samuti muu tegevuse eest, millega on kaasnenud ettevõtja turgu valitseva seisundi kuritarvitamine kaubaturul, –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.»;

2) paragrahvi 736 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 736. Koondumisest teatamata jätmine, koondumise jõustamine koondumiseks loa puudumisel ja konkurentsi kahjustav koondumine

(1) Koondumisest teatamata jätmise eest, koondumiseks loa puudumisel koondumise jõustamise eest, samuti koondumise keelu või koondumise loa tingimuste rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.»;

3) paragrahvi 737 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teisele ettevõtjale mõistlikel või mittediskrimineerivatel tingimustel võrgustikule, infrastruktuurile või muule olulisele vahendile juurdepääsu mittelubamise eest, samuti muu tegevuse eest, millega on kaasnenud eri- või ainuõigust või olulist vahendit omava ettevõtja seaduses sätestatud kohustuste rikkumine, –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.»

§ 9. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2007, 2, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõnad «viiskümmend tuhat» sõnadega «viissada tuhat»;

2) paragrahvi 47 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 81 lõiked 5–7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kuriteo aegumine katkeb kriminaalmenetluses järgmiste menetlustoimingute tegemisega:
1) kahtlustatavale või süüdistatavale tõkendi kohaldamisega või tema vara või rahapesu objektiks oleva vara arestimisega;
2) süüdistatava kohtu alla andmisega;
3) kohtuliku arutamise edasilükkamisega süüdistatava ilmumata jäämise korral;
4) kohtulikul arutamisel süüdistatava ülekuulamisega;
5) kohtulikul arutamisel ekspertiisi või täiendavate tõendite kogumise määramisega.

(6) Kui kuriteo aegumine on katkenud, algab aegumine uuesti käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud menetlustoimingu tegemisest. Isikut ei tohi kuriteo toimepanemises siiski süüdi mõista ega karistada, kui selle toimepanemisest kuni selle kohta tehtud kohtuotsuse jõustumiseni on möödunud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust viie aasta võrra pikem aeg.

(7) Süüteo aegumine peatub:
1) kahtlustatava, süüdistatava või menetlusaluse isiku kõrvalehoidumisel kohtueelsest menetlusest, kohtuvälisest menetlusest või kohtust kuni isiku kinnipidamiseni või tema ilmumiseni menetleja juurde;
2) väärteo tunnustega teo kohta kriminaalmenetluse alustamisel kuni kriminaalmenetluse lõpetamiseni;
3) seksuaalse enesemääramise vastase kuriteo toimepanemisel noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes kuni kannatanu kaheksateistaastaseks saamiseni, kui kriminaalmenetluse ajend ei ilmnenud enne tema poolt nimetatud vanuse saavutamist.»;

4) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Käesoleva paragrahvi lõike 7 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel ei uuene aegumine, kui kuriteo toimepanemisest on möödunud viisteist aastat või väärteo toimepanemisest on möödunud kolm aastat.»;

5) paragrahvi 114 punktis 7, § 199 lõike 2 punktis 1, § 200 lõike 2 punktis 1, § 240 lõike 2 punktis 2, § 248 lõike 2 punktis 2, § 251 lõike 3 punktis 2, § 252 lõike 2 punktis 2, § 263 punktis 3, § 327 lõikes 2, § 392 lõikes 1, § 405 lõikes 2 ja § 415 lõikes 1 asendatakse sõna «lõhkematerjal» sõnaga «lõhkeaine» vastavas käändes;

6) paragrahvi 133 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Inimese asetamise eest olukorda, kus ta oli sunnitud oma tahte vastaselt kellegi teise kasuks töötama või täitma muid kohustusi, samuti inimese sellises olukorras hoidmise eest, kui tegu on toime pandud vägivalla või pettusega või ära kasutades inimese abitut seisundit, –

karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.»;

7) paragrahvi 133 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.

(22) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.»;

8) paragrahvi 134 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.»;

9) seadustikku täiendatakse §-ga 1571 järgmises sõnastuses:

« § 1571. Delikaatsete isikuandmete ebaseaduslik avaldamine

Delikaatsete isikuandmete ebaseadusliku avalikustamise, andmetele juurdepääsu võimaldamise või andmete edastamise eest omakasu eesmärgil või kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.»;

10) paragrahvi 183 lõike 2 punktis 2, § 184 lõike 2 punktis 2, § 185 lõike 2 punktis 2, § 187 lõikes 2 ja § 188 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna «salakaubaveo» sõnadega «ebaseadusliku sisse- või väljaveo»;

11) paragrahv 196 tunnistatakse kehtetuks ning seadustiku 12. peatüki 4. jagu muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4. jagu
Süüteod töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas

§ 197. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramine, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm

(1) Töötervishoiu- või tööohutusnõuete eiramise eest, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud raske tervisekahjustus, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on ettevaatamatusest põhjustatud inimese surm, –

karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.

§ 198. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramine ettevaatamatusest, kui sellega on tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm

(1) Töötervishoiu- või tööohutusnõuete eiramise eest ettevaatamatusest, kui sellega on tekitatud inimesele raske tervisekahjustus, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on põhjustatud inimese surm, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.»;

12) paragrahvi 199 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sama teo eest, kui:
1) teo objektiks on tulirelv, laskemoon, lõhkeaine või kiirgusallikas;
2) teo objektiks on narkootiline või psühhotroopne aine või nende lähteaine;
3) teo objektiks on suure teadusliku, kultuuri- või ajalooväärtusega ese;
4) see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse, röövimise või omastamise;
5) see on toime pandud avalikult, kuid vägivalda kasutamata;
6) see on toime pandud suures ulatuses;
7) see on toime pandud grupi poolt;
8) see on toime pandud sissetungimisega –

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.»;

13) paragrahvi 199 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, –

karistatakse kahe kuni kümneaastase vangistusega.»;

14) paragrahvi 201 lõikes 2 asendatakse sõna «kolmeaastase» sõnaga «viieaastase»;

15) seadustikku täiendatakse §-ga 2061 järgmises sõnastuses:

« § 2061. Terminalseadme identifitseerimisvahendi ebaseaduslik kõrvaldamine ja muutmine

(1) Elektroonilise side võrgus kasutatavas terminalseadmes identifitseerimisvahendi ebaseadusliku kõrvaldamise või muutmise eest ärilisel eesmärgil –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.»;

16) paragrahvi 209 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) ametiisiku poolt, –»;

17) paragrahv 215 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 215. Asja omavoliline kasutamine

(1) Võõra vallasasja omavolilise ajutise kasutamise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse, omastamise või asja omavolilise kasutamise, või
2) grupi poolt, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui see on toime pandud:
1) vägivallaga või
2) kuritegeliku ühenduse poolt, –

karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.»;

18) paragrahvi 216 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 216. Elektrienergia, maagaasi ja soojusenergia ebaseaduslik kasutamine

(1) Elektrienergia, maagaasi või soojusenergia ebaseadusliku kasutamise eest võrku ebaseadusliku lülitumise teel –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.»;

19) seadustikku täiendatakse §-ga 2171 järgmises sõnastuses:

« § 2171. Ebaseaduslikult kõrvaldatud ja muudetud identifitseerimisvahendiga terminalseadme kasutamine

(1) Ebaseaduslikult kõrvaldatud või muudetud identifitseerimisvahendiga terminalseadme kasutamise eest elektroonilise side võrgus isiku poolt, kes oli teadlik, et identifitseerimiskood on ebaseaduslikult kõrvaldatud või seda on ebaseaduslikult muudetud, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 83 sätestatule.»;

20) seadustiku 13. peatüki 2. jagu täiendatakse 4. jaotisega järgmises sõnastuses:

«4. jaotis

Usalduse kuritarvitamine

§ 2172. Usalduse kuritarvitamine

(1) Seadusest või tehingust tuleneva teise isiku vara käsutamise või teisele isikule kohustuse võtmise õiguse ebaseadusliku ärakasutamise eest või teise isiku varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumise eest, kui sellega on tekitatud suur varaline kahju ja kui puudub käesoleva seaduse §-s 201 sätestatud süüteokoosseis, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.»;

21) paragrahvi 218 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Varavastase süüteo eest väheväärtusliku asja või väheolulise varalise õiguse vastu, välja arvatud röövimine, väljapressimine ja asja omavoliline kasutamine vägivalla abil ning tulirelva, laskemoona, lõhkeaine, kiirgusallika, narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine, suure teadusliku, kultuuri- või ajalooväärtusega eseme vargus, –

karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.»;

22) paragrahv 219 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 219. Autorsuse rikkumine

Võõra isiku teose või teose esituse, samuti võõra leiutise, tööstusdisainilahenduse või mikrolülituse topoloogia oma nimel üldsusele teatavaks tegemise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

23) paragrahvid 220 ja 221 tunnistatakse kehtetuks;

24) seadustikku täiendatakse §-ga 2221 järgmises sõnastuses:

« § 2221. Ebaseaduslikult reprodutseeritud arvutiprogrammi valdamine

(1) Arvutiprogrammi ebaseadusliku füüsilise kasutamise või valdamise eest ärilisel eesmärgil, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.

(3) Kohus konfiskeerib käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme.»;

25) paragrahv 223 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 223. Teose ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti ebaseaduslik üldsusele suunamine

(1) Teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti ebaseadusliku avaliku esitamise, üldsusele näitamise, edastamise, taasedastamise või kättesaadavaks tegemise eest ärilisel eesmärgil –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selleks on kasutatud piraatkoopiat, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.

(4) Kohus konfiskeerib käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud süüteo vahetuks objektiks olnud eseme.»;

26) paragrahvi 224 lõike 1 tekstist jäetakse välja sõnad «, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust»;

27) paragrahvi 225 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 225. Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumist takistava tehnilise kaitsemeetme kõrvaldamine

(1) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumist takistava tehnilise kaitsemeetme ebaseadusliku kõrvaldamise või sellise kaitsemeetme kõrvaldamiseks mõeldud vahendi või seadme valmistamise, edasiandmise või ärilisel eesmärgil omamise või reklaamimise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

28) paragrahvide 2251 lõikes 1 ja 3762 lõikes 1 asendatakse sõna «kaubanduslikul» sõnaga «ärilisel»;

29) paragrahv 226 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 226. Patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse ja mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõiguse rikkumine

(1) Patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse või mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõiguse teadva rikkumise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.

(3) Kohus konfiskeerib käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme.»;

30) paragrahvi 227 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Võltsitud kaubaga kauplemise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

31) paragrahvi 229 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kohus konfiskeerib käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine või eseme.»;

32) paragrahvi 230 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kohus konfiskeerib käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine või eseme.»;

33) paragrahvi 237 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 237. Terrorikuritegu

(1) Rahvusvahelise julgeoleku vastase, isikuvastase, elu või tervist ohustava keskkonnavastase või üldohtliku kuriteo toimepanemise, keelatud relva tootmise, levitamise või kasutamise või vara ebaseadusliku hõivamise või olulises ulatuses rikkumise või hävitamise eest, samuti selliste tegude toimepanemisega ähvardamise eest, kui see on toime pandud eesmärgiga sundida riiki või rahvusvahelist organisatsiooni midagi tegema või tegemata jätma või tõsiselt häirida riigi poliitilist, põhiseaduslikku, majanduslikku või ühiskondlikku korraldust või see hävitada või tõsiselt häirida rahvusvahelise organisatsiooni tegevust või see hävitada või tõsiselt hirmutada elanikkonda, –

karistatakse viie- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.»;

34) seadustikku täiendatakse §-dega 2371–2373 järgmises sõnastuses:

« § 2371. Terroristlik ühendus

(1) Kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise eest, mille tegevus on suunatud käesoleva seadustiku §-s 237 sätestatud kuriteo toimepanemisele, samuti sellise ühenduse loomise, juhtimise või sinna liikmete värbamise eest –

karistatakse viie- kuni viieteistaastase või eluaegse vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse sundlõpetamisega.

§ 2372. Terrorikuriteo ettevalmistamine ja üleskutse selle toimepanemisele

(1) Käesoleva seadustiku §-s 237 sätestatud kuriteo toimepanemiseks väljaõppe korraldamise või isiku värbamise või muul viisil sellise kuriteo ettevalmistamise eest, samuti sellise kuriteo toimepanemisele avaliku üleskutsumise eest –

karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.

§ 2373. Terrorikuriteo rahastamine ja toetamine

(1) Käesoleva seadustiku §-s 237, 2371 või 2372 sätestatud kuriteo rahastamise või muul viisil toetamise eest –

karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.

(3) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.»;

35) paragrahvi 255 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, kuulumise eest –

karistatakse kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.»;

36) paragrahve 255 ja 256 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.»;

37) paragrahvist 257 jäetakse välja sõnad «või kui sellega on põhjustatud muu oluline kahju»;

38) paragrahv 264 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 264. Looma julm kohtlemine

(1) Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest:
1) isiku poolt, keda on varem karistatud sellise teo eest;
2) avalikus kohas või
3) julmal viisil –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.»;

39) paragrahvi 281 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «abieluvararegistrile» sõnadega «, kinnistusraamatu pidajale»;

40) paragrahv 288 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 288. Ametiisiku mõiste

(1) Ametiisik karistusseadustiku eriosa tähenduses on isik, kellel on ametiseisund riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus, kui temale on pandud haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad või võimuesindaja ülesanded.

(2) Ametiisik käesoleva seadustiku §-des 293–298 nimetatud kuritegudes on ka isik, kes juhib eraõiguslikku juriidilist isikut või tegutseb selle nimel või tegutseb teise füüsilise isiku nimel, kui tal on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pädevus ja ülesanded ning tegu on toime pandud vastava juriidilise või füüsilise isiku majandustegevuse käigus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud ametiisiku mõiste laieneb ka välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis töötavale ametiisikule.»

41) paragrahvid 289 ja 290 tunnistatakse kehtetuks;

42) seadustikku täiendatakse §-ga 2911 järgmises sõnastuses:

« § 2911. Riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine

Riiklikku järelevalvet teostava või kohalikule omavalitsusele seadusega pandud järelevalvekohustust täitva ametiisiku poolt teadvalt ebaseadusliku otsuse või toimingu tegemise eest või otsuse või toimingu ebaseaduslikult tegemata jätmise eest, kui sellega on tekitatud oluline varaline kahju või kui sellega on teisele isikule, välja arvatud riik ja kohalik omavalitsusüksus, põhjustatud muu raske tagajärg, –

karistatakse rahalise karistusega või kuni viieaastase vangistusega.»;

43) paragrahv 292 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt

« § 292. Andmekogu pidamise nõuete rikkumine

Riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogu pidaja ametniku või töötaja poolt ebaseaduslikult registrisse andmete kandmise või andmete kandmata jätmise eest, samuti andmete avalikustamise, andmetele juurdepääsu võimaldamise või andmete edastamise või muude andmekogu pidamise nõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

44) paragrahvi 299 lõikes 1 asendatakse sõna «üheaastase» sõnaga «kolmeaastase»;

45) paragrahvi 299 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahv 300 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 300. Riigihangete teostamise nõuete rikkumine

Riigihangete konkursil ühele osalejatest põhjendamatute soodustingimuste või eeliste loomise või muul viisil riigihangete teostamise nõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud oluline varaline kahju, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.»;

47) seadustikku täiendatakse §-ga 3001 järgmises sõnastuses:

« § 3001. Toimingupiirangu rikkumine

(1) Korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise eest suures ulatuses –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud ulatuses üle 5 000 000 krooni või kui tehing või otsus on tehtud korruptsioonivastase seaduse § 25 lõike 1 punktides 7 või 8 nimetatud piirangut rikkudes, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega»;

48) seadustikku täiendatakse §-ga 3002 järgmises sõnastuses:

« § 3002. Notari poolt teadvalt ebaseadusliku ametitoimingu tegemine

(1) Notari poolt teadvalt ametitoiminguga seotud kohustuse täitmata jätmise eest, kui sellega on tekitatud oluline varaline kahju, samuti tõestamistoimingu või muu ametitoimingu tegemise keelu teadva rikkumise eest, samuti teadvalt ametitoimingu tegemise eest, milles osaleb notar ise, tema abikaasa, notari otsejoones sugulane või nende esindaja, või mis on tehtud notari või tema lähikondlase kasuks, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud suur varaline kahju, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.»;

49) seadustiku 18. peatüki 2. jao pealkirja täiendatakse pärast sõna «kohtueelses» sõnaga «, kohtuvälises»;

50) paragrahv 311 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 311. Kohtuniku poolt teadvalt ebaseadusliku kohtulahendi tegemine

Kohtuniku poolt teadvalt ebaseadusliku kohtulahendi tegemise eest –

karistatakse viie- kuni kümneaastase vangistusega».;

51) seadustikku täiendatakse §-dega 3111–3113 järgmises sõnastuses:

« § 3111. Kohtunikuabi poolt teadvalt ebaseadusliku kohtulahendi tegemine

Kohtunikuabi poolt teadvalt ebaseadusliku kohtulahendi tegemise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

§ 3112. Väärteomenetluses teadvalt ebaseadusliku otsuse tegemine

Kohtuvälise menetleja ametniku või töötaja poolt teadvalt ebaseadusliku otsuse tegemise eest väärteomenetluses –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

§ 3113. Süüteomenetluse teadvalt ebaseaduslik lõpetamine

Kohtuvälise menetleja ametniku või töötaja poolt väärteomenetluse teadvalt ebaseadusliku lõpetamise eest, samuti prokuröri või uurimisasutuse ametniku poolt kriminaalmenetluse teadvalt ebaseadusliku lõpetamise või prokuröri poolt uurimisasutusele teadvalt ebaseaduslikult kriminaalmenetluse lõpetamise loa andmise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

52) paragrahv 315 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 315. Ebaseaduslik jälitustegevus ja teabe varjatud kogumine

Ebaseadusliku jälitustoimingu või ebaseaduslikult teabe varjatud kogumise eest, samuti jälitustoiminguga või varjatult kogutud teabe ebaseadusliku varjamise või hävitamise eest, kui selle pani toime isik, kellel oli jälitustegevuseks või teabe varjatud kogumiseks seadusest tulenev õigus, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

53) seadustikku täiendatakse §-ga 3161 järgmises sõnastuses:

« § 3161. Kriminaalasja kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete ebaseaduslik avaldamine

Kriminaalasja kohtueelse menetluse andmete või kuriteo ärahoidmiseks või tõkestamiseks toimuva jälitusmenetluse andmete ebaseadusliku avaldamise eest isiku poolt, kellele need andmed said teatavaks seoses töö- või ametiülesannete täitmisega, kui sellega on tehtud võimatuks või oluliselt raskendatud kuriteona karistatava teo olemasolu või selle puudumise või muude tõendamiseseme asjaolude tuvastamine või jälitustoimingu eesmärgi saavutamine jälitusmenetluses, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.»;

54) paragrahvi 325 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kui üleandmise esemeks oli raha või alkohol, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

55) paragrahvi 326 pealkirja täiendatakse pärast sõna «kinnipeetava» sõnadega «, arestialuse ja vahistatu» ning paragrahvi teksti täiendatakse pärast sõna «kinnipeetava» sõnadega «, arestialuse või vahistatu»;

56) paragrahvi 328 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 328. Kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu põgenemine

(1) Kinnipeetava, arestialuse või vahistatu poolt põgenemise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega»;

57) seadustikku täiendatakse §-ga 3313 järgmises sõnastuses:

« § 3313. Kohtutäituri poolt vara teadvalt ebaseaduslik arest ja müük

(1) Kohtutäituri poolt vara teadvalt ebaseadusliku arestimise või müügi eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud suur varaline kahju, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.»;

58) paragrahvi 3341 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «finantseerimisasutuse» sõnaga «töötaja»;

59) paragrahv 372 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 372. Tegevusloata ja keelatud majandustegevus

(1) Majandustegevuse eest valdkonnas, mille kohta kehtis erikeeld, samuti tegevusloata, litsentsita, registreeringuta või tunnustamata ettevõtte kaudu tegutsemise eest valdkonnas, kus tegevusluba, litsents, registreering või ettevõtte tunnustamine on nõutav, –

karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui:
1) selle on toime pannud isik, keda on varem karistatud sellise teo eest;
2) sellega põhjustati oht paljude isikute elule või tervisele või
3) see on toime pandud tervishoiuteenuse, nakkusohtlike materjalide käitlemise, lennunduse, raudteeliikluse või krediidi-, kindlustus- või finantsteenusega seotud tegevusalal, –

karistatakse rahalise karistusega või kuni kolmeaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.

(5) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine või eseme konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 83 sätestatule.»;

60) paragrahvi 375 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksumärgiga märgistamata või käitlemiseks mittelubatud alkoholiga kauplemise eest, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust või kui teo objektiks oli alkohol suures koguses, samuti maksumärgiga märgistamata või käitlemiseks mittelubatud alkoholi hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest suures koguses, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

61) paragrahvi 376 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksumärgiga märgistamata või teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoodetega kauplemise eest, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust või kui teo objektiks olid tubakatooted suures koguses, samuti maksumärgiga märgistamata või teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoodete hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest suures koguses, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

62) paragrahve 3761 ja 3762 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kohus konfiskeerib käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine või eseme.»;

63) paragrahv 377 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 377. Ärisaladuse õigustamatu avaldamine ja kasutamine

(1) Töö- või ametiülesannetega seoses isikule teatavaks saanud ärisaladuse avaldamise või kasutamise eest ilma ettevõtja loata, kui see on toime pandud ärilisel või kahju tekitamise eesmärgil, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.»;

64) paragrahv 378 tunnistatakse kehtetuks;

65) paragrahvi 379 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «teatavaks saanud» sõnaga «oluliste»;

66) paragrahvi 379 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

67) paragrahvid 380 ja 381 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 380. Osanike, aktsionäride ja tulundusühistu liikmete koosoleku kokku kutsumata jätmine

Osanike, aktsionäride või tulundusühistu liikmete üldkoosoleku ettenähtud korras kokku kutsumata jätmise eest, kui bilansist on selgunud, et netovara on vähem kui pool osa- või aktsiakapitalist või netovara on olnud alla seadusega kehtestatud osa- või aktsiakapitali alammäära, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

§ 381. Äriühingu varalise seisundi ja muude kontrollitavate asjaolude kohta andmete esitamata jätmine ja ebaõigete andmete esitamine

Äriühingu asutaja, juhatuse või seda asendava organi või nõukogu liikme või likvideerija poolt äriühingu asutajatele, osanikele, aktsionäridele, liikmetele, audiitorile või erikontrolli läbiviijale äriühingu varalise seisundi või muude kontrollitavate asjaolude kohta oluliste andmete esitamata jätmise või ebaõigete andmete esitamise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.»;

68) seadustikku täiendatakse §-ga 3811 järgmises sõnastuses:

« § 3811. Raamatupidamise kohustuse rikkumine

(1) Raamatupidamise korraldamise nõuete teadva rikkumise eest või teadvalt raamatupidamisdokumentide ebaseadusliku hävitamise, varjamise või kahjustamise või raamatupidamisdokumendis andmete esitamata jätmise või ebaõigete andmete esitamise eest, kui sellega on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui kohus on välja kuulutanud raamatupidamiskohustuslase pankroti või lõpetanud pankrotimenetluse raugemise tõttu, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.»;

69) paragrahvid 382 ja 383 tunnistatakse kehtetuks;

70) paragrahvid 384 ja 385 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 384. Maksejõuetuse põhjustamine

(1) Füüsilisest isikust võlgniku või juriidilisest isikust võlgniku juhatuse või seda asendava organi, samuti nõukogu liikme poolt võlgniku vara teadva hävitamise, kahjustamise, raiskamise, põhjendamatu kinkimise, loovutamise või välismaale paigutamise eest või põhjendamatute kohustuste võtmise või põhjendamatute soodustuste andmise või ühe võlausaldaja teisele eelistamise eest, kui sellega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine või tema maksejõuetus, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest karistatakse üksnes siis, kui kohus on välja kuulutanud teo toimepanija või juriidilisest isikust võlgniku pankroti või lõpetanud pankrotimenetluse raugemise tõttu.

§ 385. Vara varjamine pankroti- ja täitemenetluses

(1) Füüsilisest isikust võlgniku või juriidilisest isikust võlgniku juhatuse või seda asendava organi, samuti nõukogu liikme poolt pankroti- või täitemenetluses võlgniku vara varjamise või selle või muude võlausaldajale tähtsate asjaolude kohta ebaõigete andmete esitamise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on kaasnenud valevande andmine, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.»;

71) seadustikku täiendatakse §-ga 3851 järgmises sõnastuses:

« § 3851. Pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmine

Seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.»;

72) paragrahvid 386 ja 389 tunnistatakse kehtetuks;

73) seadustikku täiendatakse §-dega 3891 ja 3892 järgmises sõnastuses:

« § 3891. Maksude maksmisest kõrvalehoidumine suures ulatuses

(1) Maksuhaldurile andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest maksu- või kinnipidamiskohustuse vähendamise või tagastusnõude suurendamise või tekitamise eesmärgil või kinnipidamiskohustuse rikkumise eest, kui sellega jäi maksudena laekumata, tagastati, tasaarvestati või hüvitati alusetult suurele kahjule vastav summa või enam, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega jäi maksudena laekumata, tagastati, tasaarvestati või hüvitati alusetult 5 000 000 krooni või enam, –

karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.

§ 3892. Maksukelmus suures ulatuses

(1) Maksuhaldurile teadvalt valeandmete esitamise eest tagastusnõude suurendamise või tekitamise eesmärgil, kui sellega jäi maksudena laekumata, tagastati, tasaarvestati või hüvitati alusetult suurele kahjule vastav summa või enam, –

karistatakse rahalise karistuse või ühe- kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega jäi maksudena laekumata, tagastati, tasaarvestati või hüvitati alusetult 5 000 000 krooni või enam, –

karistatakse ühe- kuni seitsmeaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.»;

74) paragrahv 390 tunnistatakse kehtetuks;

75) paragrahv 398 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 398. Siseteabe väärkasutamine

(1) Insaideri poolt siseteabe objektiks oleva finantsinstrumendi või sellega seotud tuletisväärtpaberi otseselt või kaudselt enda või kolmanda isiku arvel omandamise või võõrandamise või omandamiseks või võõrandamiseks kolmandale isikule soovituse andmise või kolmanda isiku mõjutamise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.»;

76) seadustikku täiendatakse §-ga 3981 järgmises sõnastuses:

« § 3981. Turumanipulatsioon

(1) Reguleeritud turu või finantsinstrumendi turuhinna või reguleeritud kauplemissüsteemis kauplemiseks võetud finantsinstrumendi turuhinna mõjutamise eesmärgil eksitusse viiva või tõenäoliselt eksitusse viiva tehingu või tehingukorralduse tegemise eest või emitendi finantsinstrumendi suhtes teadvalt ebaõige või eksitava teabe levitamise eest emitendi aktsia- või osakapitalis osalust omava või emitendiga töö- või ametiülesannete kaudu seotud isiku poolt, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.» ;

77) paragrahvide 399 ja 402 lõikest l jäetakse välja sõnad «juriidilise isiku juhatuse, seda asendava organi või nõukogu liikme poolt»;

78) paragrahvi 399 lõikes 1 asendatakse sõnad «turgu valitseva juriidilise isiku seisundi» sõnadega «ettevõtja turgu valitseva seisundi»;

79) paragrahvi 400 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kokkuleppe, otsuse või kooskõlastatud tegevuse eest, millega otseselt või kaudselt määratakse kindlaks kolmandate isikute suhtes hinna- ja muid kauplemistingimusi, piiratakse tootmist, teenindamist, kaubaturgu, tehnilist arengut või investeerimist, jagatakse kaubaturgu või varustusallikat, samuti muu konkurentsi kahjustava kokkuleppe, otsuse või kooskõlastatud tegevuse eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

80) paragrahvi 401 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 401. Koondumisest teatamata jätmine, koondumise jõustamine koondumiseks loa puudumisel ja konkurentsi kahjustav koondumine

(1) Koondumisest teatamata jätmise eest, koondumiseks loa puudumisel koondumise jõustamise eest, samuti koondumise keelu või koondumise loa tingimuste rikkumise eest, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

81) paragrahvi 402 lõikes 1 asendatakse sõnad «eri- või ainuõigust või olulist vahendit omava juriidilise isiku» sõnadega «eri- või ainuõigust või olulist vahendit omava ettevõtja»;

82) paragrahvi 405 lõikes 1 asendatakse sõnad «oht inimese» sõnadega «oht teise isiku»;

83) paragrahvid 413 ja 414 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 413. Lõhkeseadeldis

Lõhkeseadeldiseks käesoleva seaduse mõistes loetakse lõhkeainet ning plahvatust esile kutsuvat mehhanismi sisaldavat seadeldist.

§ 414. Lõhkeaine ebaseaduslik käitlemine

(1) Lõhkeaine ebaseadusliku valmistamise, valdamise, soetamise, üleandmise, turustamise või muu ebaseadusliku käitlemise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui:
1) see on toime pandud vähemalt teist korda või
2) teo objektiks on olnud lõhkeaine suures koguses, –

karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.

(5) Käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest:
1) võib kohus kohaldada lisakaristusena varalist karistust vastavalt käesoleva seadustiku §-s 53 sätestatule või
2) kohaldab kohus kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.»;

84) paragrahvi 416 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lõhkematerjali või pürotehnilise toote hoidmise, kasutamise, arvestamise, veo või käitlemise muude nõuete rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud oht paljude inimeste elule või tervisele, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.»;

85) paragrahv 418 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 418. Tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslik käitlemine

(1) Tulirelva, selle olulise osa või laskemoona ebaseadusliku käitlemise eest, välja arvatud padrunite ebaolulises koguses ebaseaduslik käitlemine, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui:
1) see on toime pandud vähemalt teist korda;
2) teo objektiks on olnud tulirelvad, nende olulised osad või laskemoon suures koguses või
3) tegu on toime pandud grupi poolt, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, –

karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistusega.»;

86) seadustikku täiendatakse §-ga 4181 järgmises sõnastuses:

« § 4181. Tsiviilkäibes keelatud tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslik käitlemine

(1) Tsiviilkäibes keelatud tulirelva, selle olulise osa või laskemoona ebaseadusliku käitlemise eest, välja arvatud padrunite ebaolulises koguses ebaseaduslik käitlemine, –

karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui:
1) see on toime pandud vähemalt teist korda või
2) teo objektiks on olnud tulirelvad, nende olulised osad või laskemoon suures koguses, –

karistatakse viie- kuni viieteistaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, –

karistatakse kuue- kuni kahekümneaastase vangistusega.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.»;

87) seadustikku täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT L 167, 22.06.2001, lk 10–19)».

§ 10. Relvaseaduses (RT I 2001, 65, 377; 2006, 26, 191) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 8913 ja 8914 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8913. Padrunite ebaolulises koguses ebaseaduslik käitlemine

Tulirelva laskemoonaks olevate kuni 12,7 mm kaliibriliste padrunite ebaolulises koguses ebaseadusliku käitlemise eest, tingimusel et käitlejal puudus juurdepääs nende padrunite kasutamiseks ettenähtud tulirelvale ja käideldud laskemoon ei olnud lõhke- või süütekuuliga, või gaasirelvapadrunite ebaseadusliku käitlemise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

§ 8914. Konfiskeerimise kohaldamine

Politseiprefektuur või kohus võib kohaldada §-des 891–894, 8910, 8911 ja 8913 sätestatud väärtegude toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine või eseme konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 8915 järgmises sõnastuses:

« § 8915. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 891–896 ja 8910–8913 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 891–896 ja 8910–8913 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.

(3) Käesoleva seaduse § 891 lõikes 1 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
1) Justiitsministeerium (teenistusrelvade osas);
2) Kaitseministeerium (sõjaväerelvade osas);
3) Keskkonnaministeerium (teenistusrelvade osas);
4) Rahandusministeerium (teenistusrelvade osas).»

§ 11. Alkoholiseaduse (RT I 2002, 3, 7; 2007, 4, 19) § 53 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksumärgiga märgistamata või käitlemiseks mittelubatud alkoholiga kauplemise, samuti maksumärgiga märgistamata või käitlemiseks mittelubatud alkoholi kaubanduslikul eesmärgil hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.»

§ 12. Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 2006, 43, 325) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 152 ja 153 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-dega 1531 ja 1532 järgmises sõnastuses:

« § 1531. Maksude maksmisest kõrvalehoidumine

(1) Maksuhaldurile andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise või kinnipidamiskohustuse rikkumise eest, kui selle tulemusel tasumisele kuuluv maksusumma on väiksem maksuseaduse alusel tasumisele kuuluvast summast või tagastamisele, hüvitamisele või tasaarvestamisele kuuluv summa on suurem seaduse kohaselt tagastamisele, hüvitamisele või tasaarvestamisele kuuluvast summast, –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 200 000 krooni.

§ 1532. Maksukelmus

(1) Maksuhaldurile teadvalt valeandmete esitamise eest tagastusnõude suurendamise või tekitamise eesmärgil –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.»;

3) paragrahvi 154 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 2006, 48, 360) § 52 lõikes 1 asendatakse sõnad «ja 3341» sõnadega «, 3341 ning § 372 lõigetes 1 ja 3».

§ 14. Karistusseadustiku rakendamise seadust (RT I 2002, 56, 350; 2006, 46, 333) täiendatakse §-ga 82 järgmises sõnastuses:

« § 82. Kuriteo suure ulatuse hindamine

Korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangute rikkumise ulatust hinnatakse suureks, kui tehtavate tehingute või otsuste maht ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt.»

§ 15. Ohvriabi seaduse (RT I 2004, 2, 3; 2006, 60, 445) § 20 lõikes 2 asendatakse sõna «pensioniamet» sõnaga «sotsiaalkindlustusamet».

§ 16. Volitussäte

Vabariigi Valitsus korraldab karistusseadustiku tervikteksti paberkandjal trükisena avaldamise Riigi Teatajas kolme kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist.

§ 17. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 15. märtsil.

Riigikogu aseesimees Maret MARIPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json