Teksti suurus:

Käidelda ja loomade söötmiseks kasutada lubatud erisöödamaterjalide loetelu ning erisöödamaterjalide kasutamise ja märgistamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2010
Avaldamismärge:RTL 2007, 16, 254

Käidelda ja loomade söötmiseks kasutada lubatud erisöödamaterjalide loetelu ning erisöödamaterjalide kasutamise ja märgistamise nõuded1

Vastu võetud 08.02.2007 nr 9

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 12 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse selliste erisöödamaterjalide loetelu, mida võib käidelda ja loomade söötmiseks kasutada, ning erisöödamaterjali kasutamise ja märgistamise nõuded.

§ 2. Käidelda ja loomade söötmiseks kasutada lubatud erisöödamaterjalide loetelu ning erisöödamaterjalide kasutamise ja märgistamise nõuded

(1) Käidelda ja loomade söötmiseks kasutada on lubatud erisöödamaterjali, mis on nimetatud lisas ning mida kasutatakse ja mis on märgistatud «Söödaseaduse» ja selle määruse nõuete kohaselt.

(2) Erisöödamaterjali märgistusel avaldatakse:
1) tekst «erisöödamaterjal»;
2) erisöödamaterjali nimetus;
3) erisöödamaterjali netokaal või netomaht;
4) tootja nimi või ärinimi ja aadress või registreeritud tegevuskoha aadress;
5) erisöödamaterjali valmistamise kuupäev või partii number;
6) märgistusel avaldatud teabe eest vastutaja nimi või ärinimi ja aadress või registreeritud tegevuskoha aadress;
7) lisa veergudes 2–8 nimetatud teave.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 21. juuni 2005. a määrus nr 70 «Erisöödamaterjalide loetelu, nõuded erisöödamaterjali kasutamise ja märgistamisel avaldatava teabe kohta» (RTL 2005, 77, 1069) tunnistatakse kehtetuks.

1 EÜ Nõukogu direktiiv 82/471/EMÜ teatavate loomasöötadena kasutatavate toodete kohta (EÜT L 213, 21.07.1982, lk 8–14), muudetud direktiividega 84/443/EMÜ (EÜT L 245, 14.09.1984, lk 21–27), 85/509/EMÜ (EÜT L 314, 23.11.1985, lk 25–26), 86/530/EMÜ (EÜT L 312, 07.11.1986, lk 39–41), 88/485/EMÜ (EÜT L 239, 30.08.1988, lk 36–39), 89/520/EMÜ (EÜT L 270, 19.09.1989, lk 13–14), 90/439/EMÜ (EÜT L 227, 21.08.1990, lk 33–34), 90/654/EMÜ (EÜT L 353, 17.12.1990, lk 48–56), 93/26/EMÜ (EÜT L 179, 22.07.1993, lk 2–4), 93/56/EMÜ (EÜT L 206, 18.08.1993, lk 13–14); 93/74/EMÜ (EÜT L 237, 22.09.1993, lk 23–27), 95/33/EÜ (EÜT L 167, 18.07.1995, lk 17–18), 95/69/EÜ (EÜT L 332, 30.12.1995, lk 15–32), 96/25/EÜ (EÜT L 125, 23.05.1996, lk 35–58), 1999/20/EÜ (EÜT L 80, 25.03.1999, lk 20–21), 2003/104/EÜ (ELT L 295, 13.11.2003, lk 83–84), 2004/116/EÜ (ELT L 379, 24.12.2004, lk 81–82).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 8. veebruari 2007. a määruse nr 9 «Käidelda ja loomade söötmiseks kasutada lubatud erisöödamaterjalide loetelu ning erisöödamaterjalide kasutamise ja märgistamise nõuded1»
lisa
1 2 3 4 5 6 7 8
Nr Rühm Nimetus Toitaine iseloomustus, mikroorganism Kasvu-
substraat
Koostis Loomaliik ja vanus Märgistusel avaldatav teave

1. MIKROORGANISMIDELT PÄRINEVAD PROTEIINID

1.1. Bakterid

1.1.1. Metanoolil kultiveeritud bakterid Proteiintoode, mis on saadud metanooli fermentatsioonil kultuuriga Methylophilus methylotrophus Methylophilus methylotrophus NCIB tüvi 10.515 Metanool Toorproteiini sisaldus vähemalt 68%  

Reflektantsuse indeks vähemalt 50

Sead  

Vasikad  

Kodulinnud  

Kalad

Erisöödamaterjali pakendil või etiketil märkida:

1) nimetus;

2) toorproteiini sisaldus;

3) toortuha sisaldus;

4) toorrasva sisaldus;

5) niiskusesisaldus;

6) kasutusjuhendis märkida: «vältida sissehingamist»;

7) ettevõtte tunnustamise number.  

Segasööda pakendil või etiketil märkida erisöödamaterjali sisaldus söödas.

1.1.2. Looduslikul gaasil kultiveeritud bakterid Proteiintoode, mis on saadud loodusliku gaasi fermentatsioonil kultuuridega Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis et Bacillus firmus või nende bakterite elutud rakud Methylococcus capsulatus (Bath) NCIMB, tüvi 1132 Alcaligenes acidovorans, tüvi NCIMB 12387 Bacillus brevis, tüvi NCIMB 13288 Bacillus firmus, tüvi NCIMB 13280 Looduslik gaas (91% metaan, 5% etaan, 2% propaan, 0,5% isobutaan, 0,5% n-butaan, 1% muud), ammoniaak, mineralsoolad Toorproteiini sisaldus vähemalt 65% Nuumsead kehakaaluga 25–60kg  

Vasikad kehakaaluga üle 80 kg  

Lõhe

Erisöödamaterjali pakendil või etiketil märkida:

1) nimetus;

2) toorproteiini sisaldus;

3) toortuha sisaldus;

4) toorrasva sisaldus;

5) niiskusesisaldus;

6) kasutusjuhendis märkida maksimaalne lubatud sisaldus looma päevaratsioonis:

8% nuumsead;

8% vasikad;

19% lõhe (magevees kasvatamisel);

33% lõhe (soolases vees kasvatamisel);

7) märge: «vältida sissehingamist»;

8) ettevõtte tunnustamise number.  

Segasööda pakendil või etiketil märkida erisöödamaterjali sisaldus söödas.

1.2. Pärmid

1.2.1.

Loomsel või taimsel substraadil kasvatatud pärmid

Veerus 4 nimetatud pärmid, mis on kasvatatud veerus 5 nimetatud substraadil, ja veerus 4 nimetatud pärmide elutud rakud

Saccharomyses cerevisiae, Saccharomyses carlsbergiensis, Kluyveromyses lactis, Kluyveromyses Fragilis

Melass, destilleerimise jäägid, teravili ja tärklist sisaldavad tooted, puuviljamahl, vadak, piimhape, hüdrolüüsitud taimsed kiud

Kõik loomaliigid

Candida guilliermondii Kuivainesisaldus vähemalt 16% Nuumsead
1.2.2. Muul substraadil kasvatatud pärmid

1.3. Vetikad

1.4. Alamad seened

1.4. Antibiootikumide fermentatsiooniga tootmisel saadud proteiinid Mütseelium, penitsilliini tootmise vedel kõrvalsaadus, sileeritud Lactobacillus brevis’e, -plantaruni, sake, kollenoidi ja Streptococcus lactise’ga penitsilliini inaktiveerimiseks ning termiliselt töödeldud Penicillum chrysogenum (ATCC 48271) lämmastikuline ühend Erinevad süsivesikute ja nende hüdrolüsaatide allikad Toorproteiinina väljendatud lämmastiku sisaldus vähemalt 7% Mäletsejalised  

Sead

Erisöödamaterjali etiketil või pakendil märkida:

1) nimetus: «Mütseeliumi silo penitsilliini tootmisest»;

2) toorproteiinina väljendatud lämmastiku sisaldus;

3) toortuha sisaldus;

4) niiskusesisaldus;

5) loomaliigid või rühmad;

6) ettevõtte tunnustamise number.  

Segasööda pakendil või etiketil märkida erisöödamaterjali sisaldus söödas.

2. MITTEVALGULISED LÄMMASTIKÜHENDID

2.2. Ammooniumsoolad 2.2.1. Ammooniumlaktaat, mis on toodetud Lactobacillus bulgaricus abil fermentatsiooni teel CH3CHOH-
-COONH4
Vadak Toorproteiinina väljendatud lämmastiku sisaldus vähemalt 44% Mäletsejalised mäletsemise algusest alates Erisöödamaterjali etiketil või pakendil märkida:

1) nimetus;

2) toorproteiinina väljendatud lämmastiku sisaldus;

3) toortuha sisaldus;

4) niiskusesisaldus;

5) loomaliigid või -rühmad.

Segasööda etiketil või pakendil märkida:

1) erisöödamaterjali sisaldus söödas;

2) mittevalgulise lämmastikuga tagatud kogu toorproteiini sisaldus (%);

3) kasutusjuhendis märkida maksimaalselt lubatud kogu mittevalgulise lämmastiku sisaldus looma päevaratsioonis.

2.2.2. Ammooniumatsetaadi vesilahus CH3COONH4 Ammooniumatsetaadi sisaldus vähemalt 55% Mäletsejalised mäletsemise algusest alates Erisöödamaterjali etiketil või pakendil märkida:

1) nimetus;

2) lämmastikusisaldus;

3) niiskusesisaldus;

4) loomaliigid või -rühmad.  

Segasööda etiketil või pakendil märkida:

1) erisöödamaterjali sisaldus söödas;

2) mittevalgulise lämmastikuga tagatud kogu toorproteiini sisaldus (%);

3) kasutusjuhendis märkida maksimaalse lubatud kogu mittevalgulise lämmastiku sisaldus looma päevaratsioonis.

2.2.3. Ammooniumsulfaadi vesilahus (NH4)2SO4   Amooniumsulfaadi sisaldus vähemalt 35% Mäletsejalised mäletsemise algusest alates Erisöödamaterjali etiketil või pakendil märkida:

1) nimetus;

2) lämmastikusisaldus;

3) niiskusesisaldus;

4) loomaliigid või -rühmad;

5) kasutusjuhendis märkida: «Noorloomade puhul ei tohi toote sisaldus päevaratsioonis ületada 0,5%».  

Segasööda pakendil või etiketil märkida:

1) erisöödamaterjali sisaldus söödas;

2) mittevalgulise lämmastikuga tagatud kogu toorproteiini sisaldus (%);

3) kasutusjuhendis märkida maksimaalse lubatud mittevalgulise lämmastiku sisaldus looma päevaratsioonis;

4) kasutusjuhendis märkida: «Noorloomade puhul ei tohi toote sisaldus päevaratsioonis ületada 0,5%».

2.3.

Aminohapete fermentatsiooniga tootmise kõrvalsaadused

2.3.1. L-glutamiiinhappe fermentatsiooni teel Corynebacterium melasecola’ga tootmise kõrvalproduktide kontsentreeritud vedelik Ammooniumsoolad ja teised lämmastikühendid Sahharoos melass tärklisetooted ja nende hüdrolüsaadid Toorproteiinina väljendatud lämmastiku sisaldus vähemalt 48%, niiskusesisaldus mitte üle 28% Mäletsejalised mäletsemise algusest alates

Erisöödamaterjali etiketil või pakendil märkida:

1) nimetus;

2) toorproteiinina väljendatud lämmastiku sisaldus;

3) toortuha sisaldus;

4) niiskusesisaldus;

5) loomaliigid või -rühmad;

6) ettevõtte tunnustamise number.  

Segasööda etikeil või pakendil märkida:

1) mittevalgulise lämmastikuga tagatud kogu toorproteiini sisaldus (%);

2) kasutusjuhendis märkida maksimaalse lubatud mittevalgulise lämmastiku sisaldus päevaratsioonis loomaliikide või -rühmade kaupa.

2.3.2. L-lüsiinmonohüdrokloriidi fermentatsiooni teel Brevibacterium lactofermentum’iga tootmise saadud kõrvalproduktide kontsentreeritud vedelik Ammooniumsoolad ja teised lämmastikühendid Sahharoos melass tärklisetooted ja nende hüdrolüsaadid Toorproteiinina: väljendatud lämmastiku sisaldus vähemalt 45% Mäletsejalised mäletsemise algusest alates

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json