Teksti suurus:

Riigi päästeasutuste struktuurile, varustatusele, dokumentatsioonile ja töökorraldusele esitatavad nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2009
Avaldamismärge:

Riigi päästeasutuste struktuurile, varustatusele, dokumentatsioonile ja töökorraldusele esitatavad nõuded

Vastu võetud 22.12.2000 nr 456
RT I 2000, 104, 686
jõustumine 01.01.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

16.12.2004 nr 361 (RT I 2004, 86, 591) 1.01.2005

24.12.2004 nr 369 (RT I 2004, 91, 621) 1.01.2005

13.04.2006 nr 94 (RT I 2006, 17, 138) 27.04.2006

1.02.2007 nr 27 (RT I 2007, 11, 57) 11.02.2007

Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» § 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid kohaldatakse Päästeametile ja Päästeameti kohalikele päästeasutustele (edaspidi päästeasutused).

[RT I 2006, 17, 138 – jõust. 27.04.2006]

§ 2. Operatiivne valmisolek

Operatiivne valmisolek koosneb:
1) ajast, mis kulub väljasõidukorralduse saamisest päästemeeskonna (edaspidi meeskond) väljasõiduni depoost (edaspidi väljasõiduvalmidus );
2) ööpäevaringsest meeskonna valmisolekust sündmuskohal tegutsemiseks (edaspidi meeskonna valmidus). Meeskonna valmidust iseloomustab meeskonna suurus, mis tuleneb väljasõidupiirkonna pindalast, elanike arvust ja muudest riskiteguritest. Meeskonna valmidus võib olla korraldatud kas kogu koosseisu ööpäevase valveteenistusega depoos või muul päästeasutuse juhi poolt kehtestatud viisil;
3) tehnika ja varustuse valmidusest viivitamatuks väljasõiduks ja kasutusele võtmiseks (edaspidi tehnikavalmidus).

[RT I 2004, 86, 591 – jõust. 1.01.2005]

2. peatükk

NÕUDED STRUKTUURILE

§ 3. Päästeameti struktuur

Päästeameti struktuur peab päästetööde korraldamisel tagama:
1) päästeasutuste operatiivse valmisoleku kontrolli;
2) vajadusel päästetööde juhtimise või juhtimise korraldamise;
3) oma asutuse sidesüsteemide valmisoleku ja nende katkematu funktsioneerimise ning vajadusel koordineeritud side korraldamise päästetööde läbiviimise piirkonnas;
4) päästetööde kohta saabuva informatsiooni ööpäevaringse vastuvõtmise, dokumenteerimise ja vastavatele töötajatele või asutustele edastamise;
5) koostöö välisriikide päästestruktuuridega ning vastastikuse abi osutamise päästetöödel;
6) 5. peatükis ettenähtud dokumentide (välja arvatud maakaardid) vormide, näidiste ja täitmise korra koostamise päästeasutustele.

[RT I 2004, 86, 591 – jõust. 1.01.2005]

§ 4. Päästeasutuse struktuur

(1) Päästeasutuse struktuur peab päästetööde korraldamisel tagama oma asutuse:
1) meeskondade ööpäevaringse operatiivse valmisoleku päästetöödeks. Valmisolek tagatakse päästeasutuse struktuuri osade - komandode baasil, mida iseloomustab meeskonna, tehnika ja varustuse ning depoohoone olemasolu;
2) päästetööde juhtimise või juhtimise korraldamise oma komandode väljasõidupiirkondades;
3) ööpäevaringse operatiivkorrapidaja korrapidamisteenistuse, kui päästeasutuse kesk- ja tugikomandode ehk iseseisvat väljasõidupiirkonda omavate komandode koguarv on suurem kui kolm;
4) asutuse sidesüsteemide valmisoleku ja nende katkematu funktsioneerimise.

(2) Lõikes 1 toodud nõuete täitmine tagatakse päästeasutuse operatiivteenistuse osakonna kaudu.

[RT I 2004, 91, 621 – jõust. 1.01.2005]

§ 5. [kehtetu - RT I 2006, 17, 138 – jõust. 27.04.2006]

3. peatükk

NÕUDED VARUSTATUSELE

§ 6. Päästeameti tehnikavalmidus

Päästeametil peab olema tagatud vähemalt järgmine tehnikavalmidus:
1) juhtimisauto;
2) sideauto;
3) teisaldatav raadioside repiiter koos käsiraadiojaamade reserviga.

§ 7. Päästeasutuse tehnikavalmidus

(1) Päästeasutuse korrapidamisteenistusel peab olema kasutada juhtimisauto, mille varustusse kuuluvad vähemalt:
1) autoraadiojaam;
2) 2 käsiraadiojaama koos laadimisseadmega;
3) mobiiltelefon koos «käed vabad» rääkimise süsteemiga;
4) tahvel;
5) päästetööde juhi vest;
6) sündmuskoha piiramislint;
7) valjuhääldi;
8) 2 hingamisaparaati;
9) 2 taskulampi koos laadimisseadmega;
10) esmased päästevahendid (kang, kirves, labidas);
11) esmaabikohver;
12) määruse § 18 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumendid.

(2) Päästeasutuse keskkomandol peab olema tagatud vähemalt järgmine tehnikavalmidus:
1) kaks põhiautot;
2) paakauto;
3) autotõstuk või autoredel;
4) päästeauto;
5) reservpõhiauto;
6) kahe suitsusukelduslüli varustus;
7) ühe keemiasukelduslüli varustus vastavalt piirkonnas valitsevatele ohtudele;
8) varustus otsingu- ja päästetöödeks veekogudelt;
9) õlireostuse likvideerimise vahendid.

(3) Päästeasutuse tugikomandol peab olema tagatud vähemalt järgmine tehnikavalmidus:
1) põhiauto;
2) paakauto;
3) reservpõhiauto;
4) järelveetav mootorpump;
5) ühe suitsusukelduslüli varustus;
6) õlireostuse likvideerimise väikevahendid.

(4) Kesk- ja tugikomandode tehnikavalmidust võib muuta kooskõlastatult Päästeametiga sõltuvalt väljasõidupiirkonna iseärasustest.

(5) Juhul kui päästeasutuse komando käsutusse on antud eritehnikat ja -varustust lisaks selle paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud tehnikavalmidusele, võidakse sellele komandole päästeasutustevahelise lepinguga panna täiendavaid ülesandeid spetsiifiliste päästetööde tegemiseks lepingus sätestatud piirkonnas ja tingimustel.

[RT I 2004, 86, 591 – jõust. 1.01.2005]

§ 8. [kehtetu - RT I 2006, 17, 138 – jõust. 27.04.2006]

4. peatükk

NÕUDED TÖÖKORRALDUSELE

§ 9. Töökorralduse üldnõue

Päästeasutuste töökorralduse kaudu peab olema tagatud nõuetekohane operatiivne valmisolek ning päästetööde läbiviimine vähima võimaliku aja jooksul.

[RT I 2006, 17, 138 – jõust. 27.04.2006]

§ 10. Päästeameti operatiivne valmisolek

Päästeameti operatiivne valmisolek peab tagama pärast vastava korralduse saamist vähemalt:
1) üheliikmelise sidegrupi väljasõidu sideautoga 30 minuti jooksul;
2) kaheliikmelise juhtimisgrupi väljasõidu juhtimisautoga 30 minuti jooksul.

§ 11. Päästeasutuse korrapidamisteenistuse operatiivne valmisolek

1) Päästeasutuse korrapidamisteenistuse operatiivne valmisolek peab tagama operatiivkorrapidaja väljasõidu juhtimisautoga ühe minuti jooksul.

2) Korrapidamisteenistuse üksuse (üksuste) paiknemise kehtestab kooskõlastatult Päästeametiga päästeasutuse direktor.

§ 12. Päästeasutuse keskkomando operatiivne valmisolek

Keskkomando töökorraldus peab tagama:
1) väljasõiduvalmiduse kuni 1 minut;
2) [Kehtetu – RT I 2007, 11, 57 – jõust. 11.02.2007]
3) tehnikavalmiduse vastavalt § 7 lõikele 2.

§ 13. Päästeasutuse tugikomando operatiivne valmisolek

Tugikomando töökorraldus peab tagama:
1) väljasõiduvalmiduse kuni 5 minutit;
2) [Kehtetu – RT I 2007, 11, 57 – jõust. 11.02.2007]
3) tehnikavalmiduse vastavalt § 7 lõikele 3.

§ 14. [kehtetu – RT I 2006, 17, 138 – jõust. 27.04.2006]

§ 15. Nõuded komandode valmisoleku tagamiseks

(1) Päästeasutuste meeskondade alalised baseerumiskohad - depood, peavad paiknema selliselt, et asustusüksuste sirgjooneline kaugus depoost on:
1) üle 5000 elanikuga asustusüksuste korral - kuni 15 kilomeetrit;
2) 100 kuni 5000 elanikuga asustusüksuste korral - kuni 25 kilomeetrit.

(2) Alla 100 elanikuga asustusüksustes, väljaspool asustusüksusi ja alla 100 elanikuga väikesaartel korraldatakse päästetööd käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel loodud depoode meeskondade baasil vähima võimaliku aja jooksul.

(3) Keskkomandod peavad asuma:
1) asustusüksuses elanike arvuga üle 200 000 -mitte vähem kui üks keskkomando 100 000 elaniku kohta;
2) asustusüksuses elanike arvuga üle 50 000;
3) maakonnakeskuses;
4) Harju maakonnas Keila linnas.

(4) Kesk- ja tugikomando väljasõidupiirkonnas võib vastava komando koosseisus vajadusel moodustada komandost eraldi paikneva meeskonna, mille operatiivse valmisoleku määrab päästeasutuse juht.

[RT I 2004, 86, 591 – jõust. 1.01.2005]

§ 16. Päästeasutuse komando väljasõidupiirkond

(1) Päästeameti kohalike päästeasutuste tegevuspiirkonnad jaotatakse komandode väljasõidupiirkondadeks, milleks on alad, kus toimunud õnnetustele reageerimine toimub ühe komando baasil, keda vajadusel abistavad vastavalt väljasõidukorrale teised komandod.

(2) Kohaliku omavalitsuse, ettevõtte päästeallüksuse ja mittetulundusühingu komandod, kellel ei ole iseseisvat väljasõidupiirkonda, on vastava väljasõidupiirkonna abistavad jõud ehk abikomandod.

(3) Komandode väljasõidupiirkondade piirid kinnitab Päästeameti peadirektor Päästeameti kohalike päästeasutuste ettepanekul.

(4) Päästeasutused on kohustatud tegema päästetöid häirekeskuselt saadud väljasõidukorralduse alusel.

(5) [kehtetu - RT I 2004, 91, 621 – jõust. 1.01.2005]

[RT I 2004, 91, 621 – jõust. 1.01.2005]

5. peatükk

NÕUDED DOKUMENTATSIOONILE

§ 17. Päästeameti dokumentatsioon

Päästeametis peab päästetööde korraldamiseks olema:
1) väljasõidukord;
2) operatiivplaanid üldriikliku tähtsusega objektidele;
3) üldriiklike päästealaste koostöölepingute koopiad;
4) ohtlike kemikaalide ohutuskaardid;
5) päästeasutuste raadiosidekutsungid ja raadioside pidamise kord;
6) operatiivse valmisoleku kontrolli läbiviimise kord;
7) päästeasutuste operatiivse valmisoleku kontrollraamat;
8) ulatuslike päästetööde tegemiseks vajalike vahendite ning materjalide varu hoidmise, arvestuse ja kasutamise kord;
9) kõikide maakondade topograafilised kaardid (mitte väiksemas mõõtkavas kui 1:50 000);
10) Eesti linnade kaardid (mitte väiksemas mõõtkavas kui 1:10 000).

[RT I 2004, 86, 591 – jõust. 1.01.2005]

§ 18. Päästeasutuse dokumentatsioon

(1) Päästeasutuse korrapidamisteenistusel ja komandodel peavad olema päästetööde korraldamiseks järgmised dokumendid:
1) väljasõidukord;
2) teenistusraamat;
3) operatiivplaanid;
4) operatiivkaardid;
5) metsakustutusplaan;
6) päästealaste koostöölepingute koopiad;
7) ohtlike kemikaalide ohutuskaardid;
8) raadiosidekutsungid ja raadioside pidamise kord;
9) Eesti topograafiline kaart (mitte väiksemas mõõtkavas kui 1:200 000).

(2) Päästeasutuse korrapidamisteenistusel peab täiendavalt päästetööde korraldamiseks olema:
1) sündmuse kirjelduse koostamise kord;
2) päästeasutuse teeninduspiirkonna tuletõrje veevõtukohtade nimekiri;
3) päästeasutuse teeninduspiirkonna komandode tehnika nimekiri ja töötajate nimekiri;
4) päästeasutuse teeninduspiirkonna ja piirnevate päästeasutuste teeninduspiirkonna topograafilised kaardid (mitte väiksemas mõõtkavas kui 1:50 000);
5) päästeasutuse teeninduspiirkonnas asuvate linnade kaardid (mitte väiksemas mõõtkavas kui 1:10 000).

(3) Päästeasutuse komandodel peab täiendavalt päästetööde korraldamiseks olema:
1) väljasõidupiirkonna tuletõrje veevõtukohtade nimekiri, kus on toodud ka veevõtukohtade asukoha kirjeldus ja tehnilised näitajad;
2) komando töötajate nimekiri, kus on toodud ka töötajate veregrupid, kodused aadressid ja telefoninumbrid;
3) maakonna ja väljasõidupiirkonnaga piirnevate maakondade topograafilised kaardid (mitte väiksemas mõõtkavas kui 1:50 000);
4) väljasõidupiirkonnas asuvate linnade kaardid (mitte väiksemas mõõtkavas kui 1:10 000).

[RT I 2004, 86, 591 – jõust. 1.01.2005]

§ 19. [kehtetu – RT I 2006, 17, 138 – jõust. 27.04.2006]

6. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 20. [kehtetu – RT I 2004, 86, 591 – jõust. 1.01.2005]

§-d 21. ja 22. [käesolevast tekstist välja jäetud]


/otsingu_soovitused.json