Teksti suurus:

Põllumajandustoote deklareerimise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:

Põllumajandustoote deklareerimise nõuded

Vastu võetud 26.04.2004 nr 66
RTL 2004, 52, 894
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.2006RTL 2006, 13, 21206.02.2006
08.02.2007RTL 2007, 16, 25523.02.2007

Määrus kehtestatakse «Üleliigse laovaru tasu seaduse» § 8 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse 2004. aasta 1. mail käitleja valduses oleva põllumajandustoote ülekandevaru ja üleliigse laovaru suuruse kindlakstegemiseks ja ajavahemikul 2004. aasta 1. maist kuni 2006. aasta 1. maini käitleja valduses olnud põllumajandustoote tootmise, müümise, muul viisil tasu eest või tasuta üleandmise või soetamise ning laovaru kohta deklaratsiooni esitamise kord, deklaratsioonis esitatavad andmed, deklaratsiooni vorm ning deklareeritud andmete kasutamise kord.
[RTL 2007, 16, 255 - jõust. 23.02.2007]

§ 2.  Deklaratsioonis esitatavad andmed, deklaratsiooni vorm ja deklaratsiooni esitamise kord

  (1) Käitleja peab esitama ülekandevaru ja üleliigse laovaru suuruse määramiseks «Üleliigse laovaru tasu seaduse» § 8 lõike 2 punktis 1 nimetatud tähtajaks määruse lisas1 esitatud vormi kohase kirjaliku deklaratsiooni 2004. aasta 1. mail tema valduses oleva põllumajandustoote tootmise, müümise, muul viisil tasu eest või tasuta üleandmise, soetamise ning laovaru kohta ja § 8 lõike 2 punktis 2 nimetatud tähtajaks määruse lisas 2 esitatud vormi kohase kirjaliku deklaratsiooni suhkru üleliigse laovaru turult kõrvaldamise kohta.

  (11) Käitleja, kelle põllumajandustoote tootmis-, töötlemis- või müügimaht on 2004. aasta 1. maile eelnenud aasta jooksul kasvanud ja see on kajastunud käitleja viimase poole aasta majandustulemustes, ning kes on vaidlustanud ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramise otsuse halduskohtus ja kelle suhtes ei ole kohtulahend 2006. aasta 5. oktoobriks jõustunud ja kes soovib, et tema ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramisel võetakse arvesse ajavahemikul 2004. aasta 1. maist kuni 2006. aasta 1. maini toimunud põllumajandustoote tootmis-, töötlemis- või müügimahu ja laovaru kasvu, peab esitama “Üleliigse laovaru tasu seaduse” § 23 lõikes 3 nimetatud tähtajaks määruse lisas 3 esitatud vormi kohase kirjaliku deklaratsiooni ajavahemikul 2004. aasta 1. maist kuni 2006. aasta 1. maini tema valduses olnud põllumajandustoote tootmise, müümise, muul viisil tasu eest või tasuta üleandmise või soetamise ning laovaru kohta.
[RTL 2007, 16, 255 - jõust. 23.02.2007]

  (2) Deklaratsioon tuleb esitada Põllumajandusministeeriumile posti teel paberkandjal aadressil 15056 Tallinn, Lai 39/41, märksõnaga “Laovarud”.
[RTL 2007, 16, 255 - jõust. 23.02.2007]

§ 3.  Deklareeritud andmete kasutamise kord

  (1) Põllumajandusministeerium kasutab deklaratsioonis esitatud andmeid käitleja ülekandevaru ja üleliigse laovaru suuruse määramiseks. Samuti kasutatakse neid andmeid järelevalveasutusele järelevalve teostamiseks esitamiseks ja töödelduna Euroopa Komisjonile põllumajandustoote üleliigse laovaru kohta andmete esitamiseks.

  (2) Järelevalveasutus kasutab Põllumajandusministeeriumilt saadud haldusakti ärakirjades nimetatud deklaratsiooni esitanud käitlejate andmeid talle teadaolevate käitlejate andmetega võrdlemiseks, et kindlaks teha deklaratsiooni esitamata jätnud käitlejate andmed.

  (3) Põllumajandusministeerium juhindub deklaratsioonis esitatud andmete kasutamisel «Isikuandmete kaitse seadusest», «Andmekogude seadusest» ning Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) asjakohastest infoturbe standarditest.

  (4) Deklaratsioonis esitatud andmete alusel Põllumajandusministeeriumis koostatud haldusakti ärakiri ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramise kohta esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksuteate väljastamiseks ja riikliku järelevalve teostamiseks hiljemalt 2004. aasta 31. oktoobriks.

  (5) Deklaratsioonis ajavahemiku 2004. aasta 1. mai kuni 2006. aasta 1. mai kohta esitatud andmete alusel Põllumajandusministeeriumis koostatud haldusakti ärakiri ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramise kohta esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksuteate väljastamiseks ja riikliku järelevalve teostamiseks hiljemalt 2007. aasta 30. märtsiks.
[RTL 2007, 16, 255 - jõust. 23.02.2007]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Lisa 1 Põllumajandustoodete deklaratsioon

Lisa 2 Deklaratsioon suhkru üleliigse laovaru turult kõrvaldamise kohta

Lisa 3 Põllumajandustoote deklaratsioon ajavahemiku 2004. aasta 1. maist kuni 2006. aasta 1. maini kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json