Teksti suurus:

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2021, 6

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord
[RTL 2003, 116, 1849 - jõust. 17.11.2003]

Vastu võetud 15.11.2001 nr 64
RTL 2001, 124, 1798
jõustumine 26.11.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.11.2002RTL 2002, 125, 181715.11.2002.
27.12.2002RTL 2003, 4, 3909.01.2003
07.11.2003RTL 2003, 116, 184917.11.2003
06.02.2007RTL 2007, 15, 23916.02.2007
09.01.2012RT I, 11.01.2012, 214.01.2012
28.10.2021RT I, 29.10.2021, 501.11.2021

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» paragrahvi 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Konkursi eesmärk

  Õpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust noorte hulgas, stimuleerida noorte aktiivsust teadus- ja arendustegevusega seotud tegevustes ning avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevusega seotud väljapaistvaid tulemusi saavutanud noortele.
[RT I, 29.10.2021, 5 - jõust. 01.11.2021]

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kuulutab käskkirjaga igal aastal hiljemalt 31. detsembriks välja haridus- ja teadusminister. Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, auhindade arv ja suurus, konkursitööle esitatavad nõuded, konkursitöö esitamise koht ja tähtaeg ning esitatavate dokumentide loetelu.

  (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursitingimuste, konkursitööle esitatavate nõuete ning hindamiskriteeriumide kohta avaldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel.
[RT I, 29.10.2021, 5 - jõust. 01.11.2021]

§ 3.   Konkursil osalemine

  (1) Konkursil võivad osaleda kõik konkursi väljakuulutamise hetkel 12–19- aastased Eestis õppivad õpilased, Eestis õppivad üliõpilased, kes on õppima asunud konkursi väljakuulutamise aastal, ning nimetatud isikutest koosnevad kuni 3-liikmelised kollektiivid (edaspidi osaleja).
[RT I, 29.10.2021, 5 - jõust. 01.11.2021]

  (2) [Kehtetu - RTL 2002, 125, 1817 - jõust. 15.11.2002]

  (3) [Kehtetu - RTL 2003, 116, 1849 - jõust. 17.11.2003]

  (4) [Kehtetu - RT I, 11.01.2012, 2 - jõust. 14.01.2012]

  (5) Konkursil osalemiseks esitab õpilane konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal valminud ja nõuetekohaselt vormistatud konkursitöö, millele on lisatud kuni 1-leheküljelised eesti- ja ingliskeelsed kokkuvõtted.
[RT I, 29.10.2021, 5 - jõust. 01.11.2021]

  (6) Kui konkursitöö on esitanud õpilaste kollektiiv, või kui konkursitöö moodustab osa laiemast uurimistööst, siis peab kaaskirjas olema selgelt välja toodud iga õpilase panus töö valmimisse.
[RT I, 29.10.2021, 5 - jõust. 01.11.2021]

§ 4.   Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud teadlastest, teadus- ja arendustegevusega seotud administratiivtöötajatest, inseneridest, õpetajatest ning teistest valdkondlike kompetentsikeskuste esindajatest, Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest vähemalt 7-liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni, nimetab selle esimehe ning kinnitab töökorra.
[RT I, 29.10.2021, 5 - jõust. 01.11.2021]

  (2) [Kehtetu - RTL 2002, 125, 1817 - jõust. 15.11.2002]

  (3) [Kehtetu - RT I 2002, 125, 1817 - jõust. 15.11.2002]

  (4) [Kehtetu - RTL 2002, 125, 1817 - jõust. 15.11.2002]

§ 5.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkurss toimub kahes voorus. Esimeses voorus hindab konkursikomisjon konkursile laekunud konkursitöid vastavalt hindamiskriteeriumidele ning valib välja konkursitööd, mille autorid kutsutakse teise vooru. Teises voorus intervjueeritakse esimese vooru läbinud konkursitööde autoreid.
[RT I, 29.10.2021, 5 - jõust. 01.11.2021]

  (2) Pärast esimest vooru teavitab konkursikomisjon osalejaid kirjalikult või e-posti teel esimese vooru tulemustest, teatades samaaegselt esimese vooru läbinud konkursitööde autoritele teise vooru toimumise aja ja koha.
[RTL 2007, 15, 239 - jõust. 16.02.2007]

  (3) Kui teise vooru kutsutud osalejal ei ole võimalik intervjuul osaleda, teeb konkursikomisjon otsuse talle esitatud konkursitöö ja dokumentide põhjal.

  (4) Kui konkursikomisjoni liige on konkursitöö juhendaja või osaleja lähisugulane, abikaasa või lähihõimlane, ei osale ta selle konkursitöö hindamisel.

  (5) Konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon:
  1) teeb haridus- ja teadusministrile ettepaneku konkursitööle esitatavate nõuete, auhindade suuruse ja arvu kohta;
  2) hindab konkursile esitatud konkursitöid;
  3) teeb haridus- ja teadusministrile ettepaneku konkursitulemuste kinnitamiseks ja auhindade määramiseks;
  4) teeb haridus- ja teadusministrile ettepaneku osaleja(te) kohta, kellel on õigus esindada Eestit iga-aastasel Euroopa Liidu Noorte Teadlaste Konkursil.

  (6) Konkursikomisjonil on õigus:
  1) kaasata konkursitööde hindamisele eksperte või moodustada konkursitööde hindamiseks alakomisjone, nimetades alakomisjoni esimeheks konkursikomisjoni liikme ning kinnitades alakomisjoni töökorra;
  2) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek täiendavate auhindade väljaandmiseks;
  3) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek autasustada tunnustust leidnud konkursitööde juhendajaid;
  4) vastava tasemega konkursitööde puudumisel teha haridus- ja teadusministrile ettepanek jätta osa auhindu välja andmata;
  5) võrdse tasemega konkursitööde puhul teha haridus- ja teadusministrile ettepanek jagada auhind kahe konkursitöö vahel.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 6.   Konkursitulemused

  (1) Konkursitulemused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga konkursikomisjoni ettepanekule tuginedes.
[RTL 2003, 116, 1849 - jõust. 17.11.2003]

  (2) Konkursitulemused tehakse teatavaks igal aastal hiljemalt 15. maiks Haridus- ja Teadusministeeriumi Interneti koduleheküljel.
[RT I, 11.01.2012, 2 - jõust. 14.01.2012]

§ 7.   Konkursi luhtumine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi konkursitööd või ükski konkursitöö ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab haridus- ja teadusminister uue konkursi korraldamise.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json