Teksti suurus:

Muinsuskaitseameti põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 16, 253

Muinsuskaitseameti põhimäärus

Vastu võetud 09.02.2007 nr 4

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Muinsuskaitseamet

(1) Muinsuskaitseamet (edaspidi amet) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille eesmärk on juhtida muinsuskaitsealast tegevust ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

(2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

(3) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ametil on oma eelarve.

§ 2. Aruandekohustus

Amet on aruandekohustuslik kultuuriministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab ameti üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

§ 3. Asukoht

Amet asub Tallinnas. Ameti esindused asuvad maakondades. Ameti postiaadress on Uus 18, 10111 Tallinn.

2. peatükk
AMETI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 4. Ameti tegevusvaldkonnad

Ameti tegevusvaldkonnad on:
1) muinsuskaitsetöö korraldamine;
2) riikliku järelevalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle;
3) kultuurimälestiste riikliku registri pidamine;
4) kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine.

§ 5. Ameti ülesanded muinsuskaitsetöö korraldamisel

Muinsuskaitsetöö korraldamisel täidab amet järgmisi ülesandeid:
1) korraldab muinsuskaitseseaduse ja muinsuskaitsealaste õigusaktide täitmist;
2) korraldab kultuuriväärtusega asja vastavuse kindlaksmääramist mälestise tunnustele;
3) korraldab mälestiseks ja muinsuskaitsealaks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ettevalmistamist;
4) võtab väljaselgitatud kultuuriväärtusega asjad ajutise kaitse alla kuni kuueks kuuks ja määrab kindlaks ajutise kaitse korra;
5) teeb ettepanekuid riigieelarve vahendite sihtotstarbeliseks suunamiseks kultuurimälestiste kaitseks, restaureerimiseks ja hooldamiseks ning korraldab nende kasutamist;
6) lahendab kultuuriväärtusega leidudega seotud küsimusi;
7) algatab ja korraldab muinsuskaitsealaseid teaduslikke ja rakenduslikke uuringuid;
8) kogub, koostab ja levitab muinsuskaitsealast teavet ja metoodilisi materjale ning korraldab nende kasutamist oma arhiivi ja raamatukogu kaudu;
9) korraldab muinsuskaitsealast propagandat;
10) teeb koostööd kohalike omavalitsuste muinsuskaitsetöötajatega;
11) määrab kindlaks muinsuskaitse usaldusmeeste õigused ja kohustused ning korraldab muinsuskaitsetöötajate täiendusõpet;
12) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega ning kultuuriministri määruse või käskkirjaga.

§ 6. Ameti ülesanded riikliku järelevalve teostamisel mälestiste ja muinsuskaitsealade üle

Riikliku järelevalve teostamisel mälestiste ja muinsuskaitsealade üle täidab amet järgmisi ülesandeid:
1) koostab mälestise omanikele ja valdajatele esitatavad kaitsekohustuse teatised ning sõlmib vajadusel kokkulepped mälestise hooldamiseks;
2) esitab kohalikele omavalitsustele kinnismälestistest, nende kaitsevöönditest ja muinsuskaitsealadest tulenevad muinsuskaitselised nõuded territoriaalplaneerimiseks, maakasutuse ja muude projektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks;
3) kooskõlastab mälestiste ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestiste ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid;
4) väljastab tegevuslubasid mälestise konserveerimise, restaureerimise ja remondiprojektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks, uurimistööde tegemiseks, muinsuskaitselise järelevalve teostamiseks ning mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks ja remontimiseks;
5) annab lubasid muinsuskaitseseadusega mälestistele ja muinsuskaitsealadele kehtestatud kitsendustes leevenduste tegemiseks;
6) annab lubasid mälestiste, nende kaitsevööndite ja muinsuskaitsealade uurimiseks ning kooskõlastab vastavaid programme.

§ 7. Ameti ülesanded kultuurimälestiste riikliku registri pidamisel

Amet peab kultuurimälestiste riiklikku registrit ning esitab andmeid füüsilistele ja juriidilistele isikutele, teistele valitsusasutustele ning registritele õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras.

§ 8. Ameti ülesanded kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamisel

Amet korraldab eksperdihinnangu saamist kultuuriväärtuste kohta, millele taotletakse väljaveoluba ja annab väljaveolubasid.

3. peatükk
AMETI JUHTIMINE

§ 9. Peadirektor

(1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist kultuuriminister oma käskkirjaga.

(2) Peadirektori teenistussuhte peatumisel määrab kultuuriminister tema asendaja. Peadirektori ajutisel äraolekul asendab teda peadirektori poolt määratud ametnik, millest informeeritakse viivitamatult kultuuriministrit ja Kultuuriministeeriumi kantslerit.

§ 10. Peadirektor ülesanded ja pädevus

(1) Ameti peadirektor:
1) juhib ameti tööd;
2) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ja annab aru kultuuriministrile;
3) teostab teenistuslikku järelevalvet kultuuriministri poolt määratud ulatuses ja korras;
4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti abiteenistujatega;
5) esitab kultuuriministrile ettepanekuid ameti eelarve kohta ning vastutab selle täpse ja otstarbeka täitmise eest;
6) esitab kultuuriministrile ettepanekuid oma tegevusvaldkonna korraldamiseks ja muinsuskaitsealaste õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks;
7) kehtestab ameti ametnikele atesteerimisnõuded kooskõlastatult vastava konkursi- ja atesteerimiskomisjoniga;
8) kinnitab ameti osakondade põhimäärused ja ametnike ametijuhendid ning kohaldab ametnikele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
9) hoiab ameti vapipitsatit ja kinnitab selle kasutamise korra;
10) kinnitab ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirjad ning ametnike ja abiteenistujate palgad vastavuses õigusaktidega;
11) korraldab ameti valduses oleva riigivara kasutamist ning käsutab ameti eelarvevahendeid vastavalt kultuuriministri kinnitatud eelarvele;
12) esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
13) täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

(2) Ameti juhtimiseks ja tegevuse korraldamiseks annab peadirektor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

(3) Peadirektor moodustab oluliste probleemide läbiarutamiseks ja vastavate ettepanekute väljatöötamiseks ajutisi komisjone ja töörühmi, kaasates nende töösse kokkuleppel teiste valitsusasutuste ja kohaliku omavalitsuse esindajaid ning teisi asjatundjaid.

§ 11. Peadirektori asetäitja teaduse alal

(1) Ameti peadirektori asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist peadirektor.

(2) Peadirektori asetäitja teaduse alal äraolekul asendab teda peadirektori poolt määratud ametnik.

§ 12. Peadirektori asetäitja teaduse alal ülesanded ja pädevus

Peadirektor asetäitja teaduse alal:
1) korraldab ja koordineerib ameti muinsuskaitsealaseid alus- ja objektiuuringuid, teadus- ja publitseerimisalast tegevust;
2) tagab oma vastutusala eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise;
3) esindab ametit oma vastutusalas ja peadirektorilt saadud volituste piires;
4) täidab muid peadirektorilt saadud ülesandeid.

§ 13. Struktuuriüksuste juhid

(1) Muinsuskaitseameti struktuuriüksuste juhid on ameti osakondade juhid (edaspidi üksuse juht).

(2) Üksuse juhi nimetab ametisse ja vabastab ametist peadirektor.

(3) Üksuse juht allub vahetult peadirektorile ameti põhimääruse ja üksuse põhimääruse kohaselt.

(4) Üksuse juht juhib ja esindab üksust oma vastutusalas ametis, tagab üksuse eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise ning annab peadirektorile aru üksuse tegevusest.

4. peatükk
AMETI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

§ 14. Ameti struktuuriüksused

(1) Ameti struktuuriüksused on osakonnad.

(2) Osakondade täpsemad ülesanded ja juhtimiskorraldus ning osakonnajuhataja asendamine sätestatakse osakonna põhimäärusega. Osakonna põhimääruse kinnitab ameti peadirektor.

§ 15. Ameti osakonnad

(1) Ameti põhiülesannete täitmiseks on ametis järgmised põhitegevuse üksused:
1) peainspektorite osakond;
2) Põhja Eesti järelevalveosakond;
3) Lõuna Eesti järelevalveosakond;
4) registriosakond;
5) restaureerimisosakond.

(2) Peainspektorite osakond tagab käesoleva määruse § 5 punktides 1–3, 6, 8 ja 12 ning § 6 punktides 3–5 sätestatud ülesannete täitmise.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud järelevalveosakonnad tagavad käesoleva määruse § 5 punktides 4, 5, 9–12 ja § 6 punktides 1–3 sätestatud ülesannete täitmise.

(4) Registriosakond tagab käesoleva määruse § 5 punktides 3, 8 ja 12, §-s 7 ja §-s 8 sätestatud ülesannete täitmise.

(5) Restaureerimisosakond tagab käesoleva määruse § 5 punktides 5 ja 12 ning § 6 punktis 4 sätestatud ülesannete täitmise ja tegeleb restaureerimismetoodikate väljatöötamisega.

§ 16. Ameti tugiüksused

(1) Ameti põhitegevusi toetavad järgmised üksused:
1) üldosakond;
2) raamatupidamisosakond.

(2) Üldosakond tagab ameti asjaajamise, personalitöö, täienduskoolituse, avalike- ja välissuhete korraldamise, ameti valitsemisel oleva riigivara haldamise ja hooldamise ning muude osakonna põhimääruses sätestatud tugiteenuste osutamise.

(3) Raamatupidamisosakond tagab ameti eelarvestamise ja ameti finantsarvestuse korraldamise ning raamatupidamise.

5. peatükk
SÜMBOOLIKA

§ 17. Ameti pitsat

Ametil on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis ja mööda äärt sõna «MUINSUSKAITSEAMET».

§ 18. Ameti dokumendiplangid

(1) Ametil on oma nimega dokumendiplangid.

(2) Ameti osakonnal võib olla oma dokumendiplank, kui see on ette nähtud osakonna põhimääruses. Osakonna dokumendiplangil kasutatakse ameti sümboolikat ja sõna «MUINSUSKAITSEAMET» koos vastava osakonna nimega.

(3) Ameti ja tema osakondade dokumendiplankide kasutamise kord sätestatakse ameti asjaajamiskorras.

§ 19. Sümboolika kasutamine

Amet juhindub sümboolika kasutamisel riigilipu ja riigivapi kasutamist reguleerivatest õigusaktidest.

6. peatükk
TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 20. Ameti tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

Ameti tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub seaduse alusel.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 21. Määruse kehtetuks tunnistamine

Kultuuriministri 28. märtsi 2002. a määrus nr 6 «Muinsuskaitseameti põhimäärus» (RTL 2002, 48, 666; 2005, 16, 156) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Raivo PALMARU

Kantsler Siim SUKLES