Teksti suurus:

Vanglate kohta kehtestatud määruste muutmine seoses „Vangistusseaduse“ muutmisega

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 18, 279

Vanglate kohta kehtestatud määruste muutmine seoses „Vangistusseaduse“ muutmisega

Vastu võetud 14.02.2007 nr 12

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 16 lõike 5, § 38 lõike 3, § 75 lõike 6, § 76 lõike 4, § 761 lõike 2, § 112 lõike 2, § 122 lõike 4 ja § 151 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 53 «Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend» (RTL 2000, 126, 2014; 2003, 41, 592) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõigetest 3 ja 4 jäetakse välja sõnad «(lisa 1)» ja «(lisa 2)»;

2) määruse lisad 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määruses nr 11 «Kinnipeetava vanglast vabastamise kord» (RTL 2001, 20, 273; 2006, 36, 622) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse paragrahvidega 41 kuni 43 järgmises sõnastuses:

« § 41. Kui vanglasse vastu võetud kinnipeetaval puuduvad isikut tõendavad dokumendid, esitab ametnik kuu aja jooksul Kodakondsus- ja Migratsiooniametile päringu, et välja selgitada kinnipeetavale Kodakondsus- ja Migratsiooniameti välja antud isikut tõendavate dokumentide olemasolu.

§ 42. Vangla sotsiaaltöötaja esitab vähemalt kuus kuud enne elamisloata või tähtaegse elamisloaga välismaalasest kinnipeetava vanglast vabanemist või võimalikku tingimisi ennetähtaegset vabastamist Kodakondsus- ja Migratsiooniameti viisa- ja illegaalse immigratsiooni osakonnale päringu, et välja selgitada välismaalasest kinnipeetavale elamisloa andmine või tema väljasaatmine. Päring peab sisaldama järgmisi andmeid kinnipeetava kohta:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isanimi;
3) sugu;
4) sünniaeg või isikukood;
5) sünnikoht;
6) kodakondsus ja andmed isikut tõendava dokumendi kohta;
7) vabanemise või tingimisi enne tähtaega vabastamise kuupäev;
8) teadaolevad lähedaste kontaktandmed Eestis ja välisriigis;
9) teadaolevad elukohad.

§ 43. Ametnik esitab viis tööpäeva enne elamisloata välismaalasest kinnipeetava vabanemist või tingimisi ennetähtaegset vabastamist Kodakondsus- ja Migratsiooniametile vabastamise kuupäeva ja koha andmed.»;

2) paragrahvi 111 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) õiendi kehtivusaeg;»;

3) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Vabastamisõiendile kantakse vabastatava isiku foto. Foto tehakse isiklikes riietes kinnipeetavast mitte varem, kui kolm kuud enne tema vabastamist. Kui kinnipeetav vabastatakse tingimisi enne tähtaega või parandamatult raskesti haigestumise tõttu vangistusest, tehakse foto pärast kohtule materjalide esitamist.»;

4) paragrahvi 18 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Foto kinnitatakse vangla pitseriga.»;

5) paragrahv 27 sõnastatakse järgmiselt:

« § 27. Kohtusaalis vabastatud kinnipeetavale annab tema soovil tagantjärele vabastamisõiendi asutus, kus kinnipeetav vahetult enne vabastamist viibis.»;

6) paragrahvi 28 teine ja kolmas lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruses nr 4 «Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord» (RTL 2007, 7, 118) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses.

« (3) Lõikes 2 nimetatud materjalidele lisatakse Kodakondsus- ja Migratsiooniameti vastus elamisloata välismaalasest kinnipeetava kohta. Vangla direktor või tema määratud isik saadab koopia vastusest vangla asukohajärgsele prokuratuurile.»;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 71 järgmises sõnastuses:

« § 71. Käitumiskontrolli kohaldamata jätmisest teavitamine

Kui kohus otsustab kinnipeetava vabastada tingimisi enne tähtaega kriminaalmenetluse seadustiku § 426 lõikes 3 sätestatud tingimustel, teavitab vangla direktor või tema määratud isik sellest kirjalikult viivitamata Kodakondsus- ja Migratsiooniametit.».

§ 4. Justiitsministri 28. juuni 2001. a määruse nr 50 «Vangla territooriumile käitise rajamise lepingu nõuded» (RTL 2001, 83, 1142; 2003, 41, 592) paragrahvi 2 lõike 3 punktid 1 ja 8 tunnistatakse kehtetuks.

§5. Justiitsministri 16. märtsi 2001. a määruse nr 34 «Vanglaametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni põhimäärus ning komisjoni moodustamise kord» (RTL 2001, 42, 592; 2003, 41, 592) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Justiitsministeeriumi juures tegutsev vanglaametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib vangla direktorit ja direktori asetäitjat ning teiste ministeeriumite valitsemisalas teenistuses olevaid vanglaametnikke;».

§ 6. Justiitsministri 20. novembri 2000. a määruse nr 46 «Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad» (RTL 2000, 121, 1892; 2003, 41, 592) paragrahvi 1 punktis 3 ja paragrahvi 2 punktis 2 asendatakse sõna «korrektsioonikolledži» sõnaga «justiitskolledži».

§ 7. Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruses nr 3 «Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord» (RTL 2007, 7, 117) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vangla peainspektorile ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni erialaõppejõu ametikohal olevale vanglaametnikule teenistusmedali andmise taotluse esitab Justiitsministeeriumi asekantsler vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali komisjonile.»;

2) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Vangla peainspektorile ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni erialaõppejõu ametikohal olevale vanglaametnikule teenistusmedali andmise taotlus esitatakse vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali komisjonile hiljemalt teenistusmedali andmise aastale eelneva aasta 20. detsembriks.»;

3) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teeneteristi ning vangla peainspektorile ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni erialaõppejõu ametikohal olevale vanglaametnikule teenistusmedali andmise taotlused vaatab läbi justiitsministri käskkirjaga moodustatud vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali komisjon.»;

4) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teeneteristi ning vangla peainspektorile ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni erialaõppejõu ametikohal olevale vanglaametnikule teenistusmedali annab pidulikult kätte justiitsminister või tema määratud isik vanglasüsteemi aastapäeval.».

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Urmas VOLENS

/otsingu_soovitused.json