Teksti suurus:

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 57 „Vanglakomisjoni põhimäärus“ ja justiitsministri 1. aprilli 2003. a määruse nr 23 „Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 18, 280

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 57 „Vanglakomisjoni põhimäärus“ ja justiitsministri 1. aprilli 2003. a määruse nr 23 „Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine“ muutmine

Vastu võetud 14.02.2007 nr 13

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 108 lõike 3 ja § 66 lõike 11 alusel.

§ 1. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 57 «Vanglakomisjoni põhimäärus» (RTL 2000, 126, 2018; 2003, 41, 592) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 sõnastusest jäetakse välja sõnad «, üks ajakirjanik» ja «sotsiaaltöötaja» ning lisatakse pärast sõnu «koguduste liidust» sõnad «sotsiaalse rehabilitatsiooniga tegeleva mittetulundusühingu liige.»;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Vanglakomisjoni ei nimetata täidesaatva riigivõimu asutuste ametnikke.»;

3) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vanglates, kus on naissoost kinnipeetavad ja vahistatud, peab vähemalt üks vanglakomisjoni liige olema naine. Naistevanglas peab vähemalt kaks viiendikku vanglakomisjoni liikmetest olema naised.»;

4) paragrahvi 10 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kontrollida olukorda vangla ruumides ja territooriumil igal ajal;»;

5) paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 22. Vanglakomisjoni kulude hüvitamise alused

(1) Vanglakomisjoni liikmele hüvitatakse vanglasse sõidu ja alalisse töö- või elukohta tagasisõidu kulud.

(2) Vangla hüvitab vanglakomisjoni liikme sõidukulud ning katab muud vanglakomisjoni tegevusega seonduvad kulud.».

§ 2. Justiitsministri 1. aprilli 2003. a määruses nr 23 «Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine» (RTL 2003, 45, 658; 2004, 8, 120) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Vanglakomisjoni liige siseneb vanglasse tema liikmesust tõendava fotoga tõendi ning isikut tõendava dokumendi alusel.»;

2) paragrahvi 52 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Mobiiltelefoniga võivad vanglasse siseneda järgmised isikud:
1) vangla direktori või tema määratud isiku määratud vanglateenistuja;
2) Justiitsministeeriumi ametnik;
3) vanglakomisjoni liige;
4) muu isik vangla direktori või tema määratud isiku loal.»;

3) paragrahvi 52 lõige 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Justiitsministeeriumi ametnikul on õigus vanglasse siseneda foto-, filmi-, heli- ja videosalvestusseadmetega ning neid vangla territooriumil kasutada. Vanglateenistujal on õigus vanglasse siseneda foto-, filmi-, heli- ja videosalvestusseadmetega vangla direktori või tema määratud isiku loal. Muudel isikutel on õigus vanglasse siseneda foto-, filmi-, heli- ja videosalvestusseadmetega ja neid vangla territooriumil kasutada direktori või tema määratud isiku loal, mis on eelnevalt kooskõlastatud Justiitsministeeriumiga. Muude tehnikavahenditega võib vanglasse siseneda vangla direktori või tema määratud isiku loal.»;

4) paragrahvi 52 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Isikule määratakse vanglas viibimise ajaks saatja. Justiitsministeeriumi ametnik võib liikuda saatjata, kui ta on selleks soovi avaldanud.»;

5) paragrahvi 52 lõige 10 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Vanglaametnikul on õigus koos asjadega läbi otsida vanglasse sisenev isik, välja arvatud ametiülesannete täitmisega seoses vanglasse sisenev Justiitsministeeriumi ametnik, kohtunik, prokurör, Eesti Advokatuuri liige ja politseiametnik.».

Justiitsminister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Urmas VOLENS

/otsingu_soovitused.json