Teksti suurus:

Kemikaalide Teabekeskuse põhimäärus ja struktuur

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 18, 283

Kemikaalide Teabekeskuse põhimäärus ja struktuur

Vastu võetud 16.02.2007 nr 18

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Kemikaalide Teabekeskus (edaspidi Teabekeskus) on Sotsiaalministeeriumi hallatav riigiasutus.

(2) Teabekeskus juhindub oma tegevuses seadustest, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.

(3) Teabekeskuse nimetus inglise keeles on Chemicals Notification Centre.

(4) Teabekeskus asub Tallinnas. Teabekeskuse aadress on Gonsiori 29, 15027 Tallinn.

§ 2. Teabekeskuse registreerimine, eelarve ja sümboolika

(1) Teabekeskus on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

(2) Teabekeskusel on sotsiaalministri kinnitatud eelarve.

(3) Teabekeskusel on väikese riigivapi kujutise ning oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

§ 3. Teabekeskuse ülesanne

Teabekeskus täidab talle Euroopa Liidu otsekohalduvate õigusaktide, «Kemikaaliseaduses», «Biotsiidiseaduses» ja rahvusvaheliste lepete ratifitseerimis- või ühinemisseadustes sätestatud ning Sotsiaalministeeriumi antud ülesandeid.

§ 4. Teabekeskuse õigused

Teabekeskusel on ülesannete täitmiseks õigus:
1) saada kehtestatud korras valitsusasutustelt ja teistelt riigiasutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt vajalikku teavet;
2) teha koostööd valitsusasutuste ja teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste, juriidiliste ja füüsiliste isikutega, teiste riikide vastavate asutustega ning kuuluda rahvusvahelistesse erialaorganisatsioonidesse;
3) teha Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid Teabekeskuse tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide muutmiseks;
4) esitada Sotsiaalministeeriumile kehtestatud korras ettepanekuid oma eelarve kinnitamiseks ning kasutada rahalisi vahendeid sihipäraselt vastavalt kinnitatud aastaeelarvele;
5) teha Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid Teabekeskuse struktuuri muutmiseks ja kinnitamiseks;
6) vallata, kasutada ja käsutada Teabekeskuse valdusse antud riigivara õigusaktidega ettenähtud tingimustel ja korras ning
7) korraldada töötajate kvalifikatsiooni tõstmist ja täiendõpet Eestis ja teistes liikmesriikides.

§ 5. Teabekeskuse kohustused

Teabekeskusel on ülesannete täitmisel kohustus:
1) tagada, et «Kemikaaliseaduse», «Biotsiidiseaduse» ja muude asjakohaste õigusaktide kohaselt konfidentsiaalseks tunnistatud teave oleks kaitstud avalikustamise eest;
2) nõustada ja abistada kemikaalist teavitajat teabe esitamisega seotud küsimustes;
3) välja töötada asutusesisene strateegia oma ülesannete täitmiseks ja struktuuri arendamiseks ning
4) säilitada dokumente õigusaktides ettenähtud korras.

§ 6. Teabekeskuse juhtimine

(1) Teabekeskust juhib Teabekeskuse juhataja, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu sotsiaalminister kantsleri ettepanekul.

(2) Teabekeskuse tööd koordineerib ministeeriumi terviseala asekantsler teabekeskuse juhataja kaudu.

§ 7. Teabekeskuse juhataja

Teabekeskuse juhataja:
1) juhib Teabekeskuse tegevust ja korraldab Teabekeskuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist terviseala asekantsleri kaudu;
2) vastutab Teabekeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise eest ja annab terviseala asekantsleri kaudu aru sotsiaalministrile;
3) esitab sotsiaalministrile terviseala asekantsleri kaudu ettepanekud Teabekeskuse kulude ja tulude eelarve kohta;
4) vastutab Teabekeskuse valduses oleva riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest;
5) sõlmib, muudab ja lõpetab Teabekeskuse töötajatega töölepingud, kinnitab ametijuhendid, määrab töötajate tööjaotuse, ametipalgad, lisatasud ja preemiad;
6) kaasab vajadusel eksperte ja sõlmib lepinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
7) annab välja Teabekeskuse töökorraldust reguleerivaid käskkirju;
8) omab esimese allkirja õigust Teabekeskuse pangadokumentidel;
9) esindab Teabekeskust oma pädevuse piires või volitab selleks vajadusel teisi isikuid ning
10) täidab muid ülesandeid, mis tulenevad temaga sõlmitud töölepingust või on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning sotsiaalministri määruse või käskkirjaga.

§ 8. Teabekeskuse juhataja asendamine

Teabekeskuse juhatajat asendab tema äraolekul juhataja poolt määratud Teabekeskuse töötaja. Juhataja äraolekul üle 6 kalendrikuu määrab juhataja asendaja sotsiaalminister kantsleri ettepanekul.

§ 9. Teabekeskuse struktuur

(1) Teabekeskuse struktuuriüksused on kemikaalide registreerimis- ja hindamiskeskus (inglise keeles Chemicals Registration and Evaluation Centre) ja mürgistusteabekeskus (inglise keeles Poison Information Centre).

(2) Teabekeskuse juhatajale alluvad vahetult kemikaalide registreerimis- ja hindamiskeskuse juht ning mürgistusteabekeskuse juht.

(3) Kemikaalide registreerimis- ja hindamiskeskust juhib kemikaalide registreerimis- ja hindamiskeskuse juht, kelle tööülesanded ja pädevus määratakse Teabekeskuse juhataja kinnitatud ametijuhendis.

(4) Mürgistusteabekeskust juhib mürgistusteabekeskuse juht, kes kelle tööülesanded ja pädevus määratakse Teabekeskuse juhataja kinnitatud ametijuhendis.

(5) Lõigete 1–3 kohaselt on Teabekeskuse struktuur ja sellele vastav koosseis järgmine:

Ametikoht Töötajate arv
Juhataja 1
Kemikaalide registreerimis- ja hindamiskeskus  
Kemikaalide registreerimis- ja hindamiskeskuse juht 1
Peaspetsialist 10
Spetsialist 1
Mürgistusteabekeskus  
Mürgistusteabekeskuse juht 1
Peaspetsialist 1
Kokku 15

§ 10. Teabekeskuse struktuuriüksuste põhiülesanded

(1) Kemikaalide registreerimis- ja hindamiskeskuse põhiülesanded on:
1) menetleda kemikaalide teavitamisel esitatud dokumente;
2) hinnata teavitatavast ainest tulenevat riski inimesele ja keskkonnale ning esitatud teabe vastavust kehtivatele õigusaktidele, vajaduse korral nõuda riski hindamiseks täiendavat teavet või uuringut, edastada riski hindamise tulemused ainest teavitanule ning asjaomastele riigiasutustele koos soovitustega riski alandamiseks ja anda aru Euroopa Komisjonile;
3) teha pädeva asutusena biotsiidiseaduses sätestatud toiminguid ja anda haldusakte;
4) pidada biotsiidiregistrit ja täita biotsiidiregistri volitatud töötleja kohustusi;
5) täita haldusfunktsioone ja -toiminguid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta;
6) täita haldusfunktsioone ja teha haldustoiminguid vastavalt keelustatud ja rangelt piiratud käitlemisega kemikaale käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 304/2003 ohtlike kemikaalide eksportimise ja importimise kohta;
7) täita Pariisi 1993. aasta 13. jaanuari keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni artikli VII lõikes 4 ettenähtud riikliku asutuse kohustusi;
8) täita Rotterdami 1998. aasta 10. septembri teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva konventsiooni artikli 4 lõike 1 tähenduses pädeva asutuse ülesandeid ning
9) vahetada teavet liikmesriikide pädevate asutuste, Euroopa Komisjoni ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

(2) Mürgistusteabekeskuse põhiülesanded on:
1) koguda ja töödelda esitatud teavet turul olevate kemikaalide, biotsiidide ja kosmeetikatoodete füüsikalis-keemiliste omaduste, terviseohtlikkuse ning nimetatud toodete poolt põhjustatavate võimalike mürgistuste esmaabi ja ravimeetodite kohta;
2) tagada mürgistusalase teabe edastamine ja kättesaadavus elanikkonnale ja meditsiinipersonalile ning
3) pidada ja uuendada mürgistusteabealast andmebaasi.

§ 11. Teabekeskuse vara

(1) Teabekeskuse vara moodustub Sotsiaalministeeriumi valitsemisel olevast riigivarast, mis on antud Teabekeskuse valdusesse.

(2) Teabekeskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» või selle alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud korras.

§ 12. Teabekeskuse finantseerimine

(1) Teabekeskust finantseeritakse riigieelarvest.

(2) Teabekeskuse osalemist välislepingu täitmisel finantseeritakse riigieelarvest või ettenähtud juhtudel välislepingu alusel.

§ 13. Teabekeskuse raamatupidamine ja aruandlus

(1) Teabekeskuse raamatupidamise arvestust peetakse «Raamatupidamise seaduse» § 11 lõike 2 alusel sotsiaalministri kehtestatud eeskirja kohaselt ning aruandlust õigusaktidega sätestatud korras.

(2) Teabekeskus esitab oma tegevuse ülevaateid ja statistilisi aruandeid Sotsiaalministeeriumile ministeeriumi kehtestatud korras.

§ 14. Teabekeskuse tegevuse kontrollimine

Teabekeskuse tegevust kontrollivad Sotsiaalministeerium ja Riigikontroll.

§ 15. Teabekeskuse tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

Teabekeskuse tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub õigusaktidega sätestatud korras.

§ 16. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 12. juuli 1999. a määrus nr 52 «Kemikaalide Teabekeskuse põhimääruse ja eelarve kinnitamine» (RTL 1999, 115, 1520; 2003, 46, 683) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json