Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 “Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine“ ja Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruse nr 185 “Siseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 14, 75

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 “Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine“ ja Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruse nr 185 “Siseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 16.02.2007 nr 43

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» (RT I 1997, 1, 7; 2005, 65, 501) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7. Ministeeriumi valitsemisalas on riigi õigus- ja kriminaalpoliitika kavandamine ja elluviimine, õigusloome koordineerimine, õigusaktide terviktekstide koostamine, rahvusvaheliste õigusabitaotluste menetlemine, esimese ja teise astme kohtute, prokuratuuri, vanglate, kohtulike registrite ning kohtuekspertiisi, notariaadi, tsiviiltäite, vandetõlke, pankrotimenetluse, õigusabi ja andmekaitse küsimused ning kuriteoennetuse koordineerimine ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ministeeriumi pädevuse kohaselt.»;

2) punkti 18 alapunkte 9 ja 10 ning punkti 21 täiendatakse pärast sõna «olevate» sõnadega «valitsusasutuste ja hallatavate»;

3) punkti 18 alapunktis 15 asendatakse sõnad «ja haldusdirektorid» sõnadega «, kohtudirektorid ja kohtunikuabid»;

4) punkti 18 alapunkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

5) punkti 18 alapunkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

« 17) nimetab ametisse ja vabastab ametist notarid, kohtutäiturid ja vandetõlgid, teostab järelevalvet notarite, kohtutäiturite ja vandetõlkide ametitegevuse üle ning täidab muid ülesandeid notariaadi, kohtutäiturite ja vandetõlkide tegevuse tagamisel seadusega ettenähtud alustel ja korras;»;

6) punkti 41 alapunkti 2 täiendatakse pärast sõna «üldküsimuste,» sõnaga «andmekaitse,»;

7) punkt 46 sõnastatakse järgmiselt:

« 46. Kohtute osakonna põhiülesanne on esimese ja teise astme kohtute ning Andmekaitse Inspektsiooni tegevuse korraldamine ja järelevalve seadusega ettenähtud alustel ja korras, notariaadi, tsiviiltäite, vandetõlke, pankrotimenetluse ja õigusabi küsimused, Notarite Koja ja Eesti Advokatuuri tegevuse seaduslikkuse tagamise ja riigi kohtumenetluses esindamise korraldamine, andmekaitsealase tegevuse koordineerimine, rahvusvaheliste õigusabitaotluste menetlemine ja oma valdkonnas hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruses nr 185 «Siseministeeriumi põhimäärus» (RT I 2004, 42, 291; 2007, 11, 63) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 9 jäetakse välja sõnad «andmekaitse- ja»;

2) paragrahvi 20 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Siseminister korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi riigi sisejulgeoleku tagamise ja avaliku korra kaitsmise, riigipiiri valvamise ja kaitsmise ning piirirežiimi tagamise, kriisireguleerimise, riigi tegevusvaru, päästealatööde ning kodakondsuse ja migratsiooniga seotud asjades.»;

3) paragrahvi 20 lõike 2 punktist 11 jäetakse välja sõnad «ja inspektsiooni»;

4) paragrahvi 55 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määrust rakendatakse 18. veebruarist 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister
justiitsministri ülesannetes Jürgen LIGI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json