Teksti suurus:

Kaitseministri 9. augusti 2005. a määruse nr 24 “Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 19, 294

Kaitseministri 9. augusti 2005. a määruse nr 24 “Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord” muutmine

Vastu võetud 13.02.2007 nr 5

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 4 alusel.

Kaitseministri 9. augusti 2005. a määruses nr 24 «Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord» (RTL 2005, 90, 1340; 2006, 51, 939) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) otsustab vajadusel «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõigetes 1, 2, 21, 22 või 5 sätestatud juhul kutsealusele ajapikenduse andmise hariduse omandamiseks;»;

2) paragrahvi 2 punktis 5 jäetakse välja sõnad «füüsilise ja»;

3) paragrahvi 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaitseressursside Amet määrab ajateenistusse kutsumisele 18 kuni 27 aasta (kaasa arvatud) vanuses kutsealuse, kelle Kaitseressursside Ameti arstlik komisjon on tunnistatud tegevteenistuseks kõlblikuks või tegevteenistuseks kõlblikuks piirangutega ning kes ei kuulu ajateenistusse kutsumisest vabastamisele»;

5) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kutsealune, kes on esitanud «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõike 11 alusel avalduse ja valinud ajateenistuskohustuse täitmisele asumise kalendriaasta, kutsutakse ajateenistusse tema valitud kalendriaastal, välja arvatud juhul, kui:
1) kutsealune ei ilmu Kaitseressursside Ameti kutse peale arstlikku komisjoni ja tema kohta ei ole Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsust või
2) kutsealusele on antud ajapikendus «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-des 53, 54 või § 55 lõigetes 22 ja 3 sätestatud alustel.»;

6) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmiselt:

« (31) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 2 toodud juhtudel määrab Kaitseressursside Amet kutsealuse ajateenistusse kutsumisele arvestades käesoleva paragrahvi lõiget 2.»;

7) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kaitseressursside Ameti otsus kutsealuse ajateenistusse kutsumise, kutsumise aja ja väeosa kohta tehakse kutsealusele teatavaks hiljemalt 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui üks aasta enne ajateenistusse kutsumise päeva, toimetades otsuse kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 401 sätestatud korras.»;

8) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud üheaastast tähtaega ei kohaldata kutsealuse suhtes, kes on:
1) «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõike 11 kohaselt teatanud ajateenistusse kutsumise kalendriaasta;
2) saanud ajapikendust «Kaitseväeteenistuse seaduse» alusel ning kelle ajapikendus on lõppenud;
3) määratud ajateenistusse kutsumisele, kuid kelle suhtes ei ole Kaitseressursside Amet veel teinud ajateenistusse kutsumise otsust ja kutsealune on andnud kirjaliku nõusoleku, et tema suhtes ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud üheaastast tähtaega;
4) varem jätnud ajateenistusse ilmumata.»;

9) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 2 ja 4 nimetatud juhtudel kohaldatakse ühe kuu pikkust etteteatamistähtaega.»;

10) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) karistusregistri andmed kutsealuse karistatusest tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille eest on talle mõistetud vabadusekaotuslik karistus, või narkootilise või psühhotroopse ainega seotud kuriteo toimepanemise eest;»;

11) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) dokument, millest ilmneb kutsealuse ajateenistuskohustuse täitmine mõnes teises riigis või teenimine mõne teise riigi sõjaväes vähemalt 12 kuud.»;

12) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vahistatud kahtlustatava ja süüdistatava kutsealuse ajateenistusse kutsumine peatatakse kuni tema suhtes kriminaalasja lõpetamiseni või kohtuotsuse tegemiseni.»;

13) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kutsealuse ajateenistusse kutsumise peatamise otsuse teeb Kaitseressursside Amet prokuratuurilt või kohtult «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 48 alusel saadud andmete alusel 14 tööpäeva jooksul andmete saamisest.»;

14) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Otsus ajateenistusse kutsumise peatamise kohta kehtib kuni prokuratuur või kohus ei ole Kaitseressursside Ametile esitanud andmeid kutsealuse suhtes kriminaalasja lõpetamisest või kohtuotsuse tegemisest.»;

15) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pärast «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 1 nimetatud õppeasutusse vastuvõtmist teatab kõrgharidust, mille lõpetamisel antakse välja riiklikult tunnustatud diplom, omandama asunud kutsealune Kaitseressursside Ametile kirjalikult hiljemalt 15. septembriks kalendriaasta, millal ta hiljemalt kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest alates soovib asuda ajateenistuskohustuse täitmisele, kusjuures valitud kalendriaasta ei või olla hilisem kui eriala nominaalajaga lõpetamise aasta.»;

16) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 1 asendatakse viide «§ 55 lõigetes 1 või 2» viitega «§ 55 lõigetes 1, 2 või 21»;

17) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) kutsealune õpib sisekaitselise rakenduskõrgkooli politsei-, piirivalve- või päästeerialal ja on täitnud «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 22 toodud tingimused.»;

18) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) kutsealune on vahetult peale keskhariduse omandamist immatrikuleeritud välisriigi kõrgkooli ja on täitnud «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 5 toodud tingimused.»;

19) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kutsealune, kes kuulub ajateenistusse kutsumisele ja kellel esinevad asjaolud ajapikenduse saamiseks, esitab Kaitseressursside Ametile viivitamatult, kuid mitte hiljem kui üks kuu enne ajateenistusse kutsumise aega kirjaliku taotluse ajapikenduse saamiseks «Kaitseväeteenistuse seadus» § 54 või § 55 lõikes 3 sätestatud aluste ilmnemisel, lisades taotlusele seadusest tulenevad või ajapikenduse andmist põhjendavad dokumendid või osutades nende asukohale, kui tal puudub neile juurdepääs.»;

20) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Taotluse ajapikenduse saamiseks «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõike 5 alusel esitab kutsealune vahetult pärast keskhariduse omandamist samal aastal välisriigi kõrgkooli immatrikuleerimisest 1 kuu jooksul.»;

21) paragrahvi 7 lõikes 6 asendatakse viited «§ 55 lõikes 1 või 2» viidetega «§ 55 lõikes 1, 2 või 21»;

22) paragrahvi 7 lõikes 8 asendatakse viide «§ 55 lõikega 1, 2 või 3» viitega «§ 55 lõikega 1, 2, 21, 22, 3 või 5.»;

23) paragrahvi 7 lõikes 9 asendatakse number «7» numbriga «8»;

24) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 9 punkti 1 muudetakse järgmiselt:

« (1) «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 54 punktides 1 või 2 sätestatud asjaolude esinemisel esitab kutsealune viivitamatult, kuid mitte hiljem kui üks kuu enne ajateenistusse kutsumise aega kirjaliku taotluse ajapikenduse saamiseks, lisades taotlusele ajapikenduse andmist põhjendavad dokumendid või osutades nende asukohale, kui tal puudub neile juurdepääs.»;

26) paragrahvi 11 lõikes 6 asendatakse viide ««Kaitseväeteenistuse seaduse» § 39 lõikele 6» viitega ««Kaitseväeteenistuse seaduse» § 39 lõikele 7».

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Lauri ALMANN

/otsingu_soovitused.json