Teksti suurus:

Jäärumetsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Jäärumetsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 16.02.2007 nr 48
RT I 2007, 17, 90
jõustumine 02.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Jäärumetsa looduskaitseala kaitse-eesmärk

  (1) Jäärumetsa looduskaitseala (edaspidi kaitseala) võetakse kaitse alla eesmärgiga tagada kaitse:
  1) liigile, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ning mis on ühtlasi I kaitsekategooria liik, ning I lisas nimetatud III kategooria kaitsealuste linnuliikide – laanepüü (Bonasa bonasia), händkaku (Strix uralensis) ja musträhni (Dryocopus martius) elupaikadele;
  2) elupaigatüüpidele, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: rohunditerikkad kuusikud (9050)2 ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*).

  (2) Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kaheks sihtkaitsevööndiks.

  (3) Kaitsealal tuleb arvestada «Looduskaitseseaduses» sätestatud piiranguid käesolevas määruses sätestatud erisustega.

§ 2.  Kaitseala asukoht

  (1) Kaitseala asub Pärnu maakonnas Varbla vallas Kilgi külas.

  (2) Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on esitatud kaardil määruse lisas3.

§ 3.  Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

2. peatükk KAITSEALA KAITSEKORD 

§ 4.  Sihtkaitsevööndi määratlus

  (1) Kaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike koosluste säilitamiseks.

  (2) Kaitsealal on kaks sihtkaitsevööndit:
  1) Kilgi sihtkaitsevöönd;
  2) Ristikivi sihtkaitsevöönd.

§ 5.  Sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk

  (1) Kilgi sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on looduslike koosluste, kaitsealuste liikide ning nende elupaikade arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

  (2) Ristikivi sihtkaitsevööndi eesmärk on ökoloogilise stabiilsuse ja elustiku mitmekesisuse säilitamine.

§ 6.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ning muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal.

  (2) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal viibimine on lubatud, arvestades «Asjaõigusseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» sätestatut.

  (3) Kaitsealal on lubatud jahipidamine 1. augustist 15. veebruarini.

  (4) Rahvaürituse korraldamine:
  1) Ristikivi sihtkaitsevööndis on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaüritused, rohkem kui 50 osalejaga rahvaüritused on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul;
  2) Kilgi sihtkaitsevööndis on kuni 50 osalejaga rahvaüritused lubatud 1. augustist 15. veebruarini, rohkem kui 50 osalejaga rahvaüritused samal ajavahemikul on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

  (5) Kaitsealal on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud:
  1) 1. augustist 15. veebruarini kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus;
  2) 1. augustist 15. veebruarini Ristikivi sihtkaitsevööndis metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja -tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
  3) maaparandussüsteemide hoiutööd Ristikivi sihtkaitsevööndis ning kaitsealaga piirnevate riiklikus teeregistris olevate teede hooldamiseks vajalikud maaparandussüsteemide hoiutööd.

§ 7.  Keelatud tegevus

  (1) Kaitsealal on keelatud:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva määrusega lubatud tegevus;
  3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul tootmisotstarbeta ehitiste püstitamine kaitseala tarbeks ning olemasolevate ehitiste hooldustööd;
  4) sõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ning maastikusõidukitega sõitmine, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel ja kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses;
  5) telkimine ja lõkke tegemine.

  (2) Kaitsealal on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
  3) väljastada metsamajandamiskava;
  4) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  5) anda nõusolekut väikeehitise ehitamiseks;
  6) anda projekteerimistingimusi;
  7) anda ehitusluba;
  8) taastada looduslikku veerežiimi.

§ 8.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

  (2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.

  (3) Keskkonnaministeeriumil või Keskkonnaametil on keskkonnamõju hindamise järelevalvajana õigus määrata kaitseala kaitseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav tegevus võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]


1Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 8.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53) ja nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18; L 291, 19.11.1979, lk 111; L 319, 7.11.1981, lk 3–15; L 233, 30.08.1985, lk 33–41; L 302, 15.11.1985, lk 218; L 100, 16.04.1986, lk 22–25; L 115, 8.05.1991, lk 41–55; L 164, 30.06.1994, lk 9–14; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 223, 13.08.1997, lk 9–17; L 236, 23.09.2003, lk 667–702).

2Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

3Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid seisuga november 2005. a.
 Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

Jäärumetsa looduskaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json