Teksti suurus:

Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.05.2009
Avaldamismärge:

Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord1

Vastu võetud 19.05.2004 nr 194
RT I 2004, 44, 312
jõustumine 15.06.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

24.12.2004 nr 367 (RT I 2004, 91, 619) 1.01.2005

8.02.2007 nr 38 (RT I 2007, 14, 72) 23.02.2007

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 14 lõike 2 punkti 1 alusel.

1. peatükk
LAEVADE SISEMERRE, SADAMATESSE NING PIIRIVEEKOGUDE EESTILE KUULUVATESSE VETESSE SISENEMISE JA NEIST VÄLJUMISE KORD

§ 1. Laevaagendi või laeva kapteni teavitamiskohustus

(1) Laevaagent või laeva kapten on kohustatud laeva saabumisest teavitama piirivalvepiirkonda, sadama üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust, Veeteede Ameti koordinatsioonikeskust, Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitust (teistes sadamates kohalikku tervisekaitsetalitust), Taimetoodangu Inspektsiooni, Veterinaar- ja Toiduametit ning sadamakaptenit:
1) välisvetest sadamasse saabumisest vähemalt kakskümmend neli tundi enne laeva sadamasse saabumist või vahetult pärast väljumist eelmisest sadamast, kui merereisi kestus on alla kahekümne nelja tunni;
2) välisvetesse suundumisest vähemalt neli tundi enne laeva sadamast lahkumist;
3) ootamatust saabumisest sadamasse või lahkumisest sadamast viivitamatult.

(2) Laevaagent või laeva kapten esitab vähemalt neli tundi enne laeva sadamasse saabumist täpsustavad andmed järgmiselt:
1) piirivalvepiirkonnale laeva nimi ja lipuriik, laevapere liikmete arv, reisijate arv, last, millisest sadamast laev saabub või millisesse sadamasse laev suundub, nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute olemasolu;
2) Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitusele ja teistes sadamates kohalikule tervisekaitsetalitusele laevapere liikmete arv, reisijate arv, millisest sadamast laev saabub või millisesse sadamasse laev suundub, nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute olemasolu.

(3) Lõikes 1 nimetatud asutustega kooskõlastatud sõiduplaanide alusel saabuvad ja lahkuvad laevad ei pea nimetatud asutusi teavitama sadamasse saabumisest või sadamast lahkumisest, välja arvatud juhul, kui laeva pardal on nakkuskahtlusega isik.

(4) Merematket korraldava laeva kapten on kohustatud lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmetele elektrooniliselt edastama piirivalvepiirkonnale laevapere liikmete ja reisijate nimekirja vähemalt üks tund enne laeva sadamasse saabumist.

(5) Sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse siseneva laeva kapten on kohustatud teavitama piirivalvepiirkonda kaks tundi enne laeva sisenemist sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse.

§ 2. Sadamakapteni teavitamiskohustus

(1) Sadamakapten on kohustatud teavitama piirivalvepiirkonda laeva sadamasse saabumise ajast, sildumiskaist, laeva nimest ja lipuriigist.

(2) Sadamakapten on kohustatud piirivalvepiirkonda teavitama sisemerest või piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest sadamasse saabuvatest ja sadamast lahkuvatest laevadest vähemalt üks tund enne sadamasse sisenemist või enne sadamast väljumist.

§ 3. Erisused teavitamiskohustusest

(1) Paragrahvis 1 nimetatud kohustused ei kehti laevade suhtes, mis sisenevad sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse:
1) inimelu päästmiseks;
2) merereostuse likvideerimiseks;
3) jäämurdetöödeks;
4) punkerdamiseks.

(2) Lõikes 1 nimetatud eesmärgil sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse siseneva laeva kapten on kohustatud sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemisest teavitama piirivalvepiirkonda, Veeteede Ameti koordinatsioonikeskust ja piirkonna üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust.

(3) Vääramatu jõu toimel sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse siseneva laeva kapten on kohustatud esimesel võimalusel teavitama piirivalvepiirkonda sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemisest.

§ 4. Laeva sadamasse sisenemisel ja sadamast väljumisel esitatavad dokumendid

(1) Laeva sissesõidul sadamasse ja enne väljasõitu sadamast esitab laevaagent või reeder järgmised dokumendid:
1) ülddeklaratsioon (lisa 1) – § -s 1 nimetatud asutustele;
2) munsterroll (lisa 2) ja reisijate nimekiri (lisa 3) – piirivalvepiirkonnale, sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele, sadamakaptenile, Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitusele, teistes sadamates kohalikule tervisekaitsetalitusele;
3) tervisedeklaratsioon – Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitusele, teistes sadamates kohalikule tervisekaitsetalitusele;
4) lastideklaratsioon (lisa 4), laeva varude deklaratsioon (lisa 5), lasti manifestid (lisa 6) ja konossemendid (lisa 7) – sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele ja Taimetoodangu Inspektsioonile ning Veterinaar- ja Toiduametile; piirivalvepiirkonnale esitatakse ainult lasti manifest;
5) laevapere vara deklaratsioon (lisa 8) – sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele;
6) teatis sadamas äraantavate laevaheitmete liigi ja koguse kohta – sadamakaptenile;
7) teatis sadamas äraantavate toidujäätmete kohta, näidates ära nende liigi ja koguse, – Veterinaar- ja Toiduametile.

(2) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse enne lastitööde algust, kuid mitte hiljem kui kuus tundi pärast sissesõitu.

(3) Regulaarset sõiduplaanikohast reisi teostav laev, mille sadamas viibimine ei ületa ühte ööpäeva, võib tolli ning Veterinaar- ja Toiduameti nõusolekul laeva varude deklaratsiooni mitte esitada.

(4) Sadamast väljumisel esitatakse dokumendid soovitatavalt kaks tundi enne väljasõitu.

(5) Rahvusvahelistel liinidel regulaarset ühendust pidavad reisi- ja kaubalaevad võivad ülddeklaratsiooni vormistada kuni kaheks nädalaks.

(6) Eesti siseliinidel regulaarset ühendust pidavad reisi- ja kaubalaevad, sadamalaevastik ja kalalaevad, mis ei välju Eesti majandusvööndist või piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest, võivad ülddeklaratsiooni vormistada kuni üheks kuuks.

(7) Laeva sadamast väljumisel ei nõuta laevapere vara deklaratsiooni.

[RT I 2004, 91, 619 – jõust. 1.01.2005]

2. peatükk
VÄIKELAEVADE SISEMERRE, SADAMATESSE NING PIIRIVEEKOGUDE EESTILE KUULUVATESSE VETESSE SISENEMISE JA NEIST VÄLJUMISE KORD

§ 5. Väikelaeva kapteni teavitamiskohustus

(1) Väikelaeva kapten on kohustatud teavitama piirivalvepiirkonda, sadama üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust ja sadamakaptenit väikelaeva välisvetest saabumisest või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemisest vahetult sadamasse saabudes ning sadamast lahkumisest vähemalt üks tund enne väikelaeva lahkumist sadamast.

(2) Vastava lasti või isiku olemasolul on väikelaeva kapten kohustatud teavitama § 1 lõikes 1 nimetatud asutusi lõikes 1 sätestatud korras.

§ 6. Väikelaeva sadamasse sisenemine ja sadamast lahkumine

(1) Sisenemisel Eesti sadamasse peab välisriigist saabuv väikelaev kohe vormistama sisenemise Eesti sisemerre või sadamasse või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis.

(2) Pärast sisenemise vormistamist võib väikelaev seilata Eesti sisemeres või piiriveekogu Eestile kuuluvates vetes, siseneda sadamatesse ning neist väljuda käesolevas määruses sätestatud korras.

(3) Riigipiiri ületamiseks peab väikelaev enne Eesti sisemerest lahkumist vormistama lahkumise rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis.

§ 7. Väikelaeva sadamasse sisenemisel ja sadamast väljumisel esitatavad dokumendid

(1) Väikelaeva kapten on kohustatud vahetult sadamasse saabudes ja enne väljasõitu sadamast esitama piirivalvepiirkonnale väikelaeval viibivate isikute nimekirja.

(2) Kui väikelaeval on deklareeritavat kaupa, esitab väikelaeva kapten sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele dokumendid vastavalt käesoleva määruse 1. peatükile.

(3) Kui väikelaeval ei ole deklareeritavat kaupa, esitatakse tollile lõbusõidulaeva deklaratsioon (lisa 9).

(4) Kui väikelaev imporditakse või eksporditakse kaubana, teostatakse tolliformaalsused vastavalt tollieeskirjadele.

(5) Tolliformaalsuste teostamiseks sadamas, kus tolliasutus puudub, kutsutakse välja tolliametnik. Lõikes 3 nimetatud juhul teostab tolliformaalsused piirivalveametnik.

[RT I 2004, 91, 619 – jõust. 1.01.2005]

21. peatükk
SADAMASSE SISENEMISEL JA SADAMAST VÄLJUMISEL ESITATAVATE DOKUMENTIDE VORMINÕUDED JA TÄITMISE KORD
[RT I 2004, 91, 619 – jõust. 1.01.2005]

§ 71. Dokumentide üldnõuded

(1) Käesoleva määruse lisades 1, 2, 3, 5 ja 8 toodud vormidele vastavad dokumendid peavad sisaldama nimetatud vormides märgitud andmeid.

(2) Käesoleva määruse lisades toodud dokumendivormide asemel võib kasutada vastavaid «Rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsiooni» (RT II 2002, 3, 6) kohaselt soovitatavaid dokumendivorme.

(3) Käesoleva määruse lisades 1, 2, 3, 5 ja 8 toodud vormidele vastavad dokumendid trükitakse A4-formaadis valgele paberile vertikaalasendis.

(4) Dokumendis esitatav teave peab olema loetav. Dokumendid võivad olla täidetud tindi või kustutamatu pliiatsiga või automaatsete andmetöötlusvahendite abil.

[RT I 2004, 91, 619 – jõust. 1.01.2005]

§ 72. Ülddeklaratsioon

Ülddeklaratsiooni dateerib ja allkirjastab kapten, laevaagent või kapteni poolt kirjalikult volitatud isik.

[RT I 2004, 91, 619 – jõust. 1.01.2005]

§ 73. Munsterroll

(1) Munsterrolli dateerib ja allkirjastab kapten või tema poolt kirjalikult volitatud laeva juhtkonna liige.

(2) Laeva lahkumisel sadamast võib esitada sadamasse sisenemisel esitatud munsterrolli koopia, mis on uuesti alla kirjutatud ning milles on näidatud laevapere liikmete arvu või isikkoosseisu muudatused või kinnitatud, et muutusi ei ole toimunud.

[RT I 2004, 91, 619 – jõust. 1.01.2005]

§ 74. Reisijate nimekiri

(1) Reisijate nimekirja dateerib ja allkirjastab kapten, laevaagent või kapteni poolt kirjalikult volitatud isik.

(2) Eesti riigilippu kandva reisilaeva reisijate nimekirja koostamise suhtes kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a määruse nr 404 «Reisijate nimekirja koostamise kord» (RT I 2002, 107, 638) nõudeid.

[RT I 2004, 91, 619 – jõust. 1.01.2005]

§ 75. Laeva varude deklaratsioon

Laeva varude deklaratsiooni dateerib ja allkirjastab kapten või tema poolt kirjalikult volitatud laeva juhtkonna liige, kes omab ülevaadet laeva varudest.

[RT I 2004, 91, 619 – jõust. 1.01.2005]

§ 76. Laevapere vara deklaratsioon

(1) Laevapere vara deklaratsiooni dateerib ja allkirjastab kapten või tema poolt kirjalikult volitatud laevapere liige.

(2) Vajadusel nõuab sadama üle tollijärelevalvet teostav tolliasutus, et iga laevapere liige annab deklaratsiooni tema vara käsitlevale osale oma allkirja või kui ta ei ole selleks võimeline, siis teeb deklaratsiooni oma märgi.

[RT I 2004, 91, 619 – jõust. 1.01.2005]

 

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§-d 8.–10. [käesolevast tekstist välja jäetud]

1 Määruses on arvestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/6/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsuste kohta (EMPs kohaldatav tekst) (EÜT L 67, 09.03.2002, lk 31–45)

 

 

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 1

NÄIDIS

ÜLDDEKLARATSIOON

GENERAL DECLARATION

 

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2007. a määruse nr 38 sõnastuses)

[RT I 2007, 14, 72 – jõust. 23.02.2007]

NÄIDIS              

M U N S T E R R O L L

IMO  C R E W  L I S T

 

Saabumine  

Arrival  

 

Lahkumine  

Departure  

Leht nr  

Page No  

1. Laeva nimi, kutsung ja

   IMO number  

   Name, call sign and

   IMO number of ship  

2. Saabumise/lahkumise sadam   

   Port of arrival/departure

3. Saabumise/lahkumise kuupäev   

   Date of arrival/departure

4. Laeva lipuriik  

   Flag state of ship  

5. Lähtesadam  

   Last port of call  

6. Isikutunnistuse või

   meremehepassi nr  

   Nature and No of

   identity document

  (Seaman’s passport)

7. Nr   

   No

8. Perekonna-

   ja eesnimi  

   Family name,

   given names  

9. Amet   

   Rank or

   rating

10. Kodakondsus   

     Nationality

11. Sünniaeg

     ja -koht  

     Date and

     place of birth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kuupäev ja kapteni, volitatud agendi või ohvitseri allkiri

Date and signature by master, authorized agent or officer

 

 

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 3

NÄIDIS

REISIJATE NIMEKIRI

PASSENGER LIST

(õ) 17.08.2010

Taastatud määruse lisa 3.

 

 

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 4

NÄIDIS

LASTIDEKLARATSIOON

CARGO DECLARATION

 

 

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 5

NÄIDIS

LAEVA VARUDE DEKLARATSIOON

SHIPS‘S STORES DECLARATION

 

 

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 6

NÄIDIS

LASTI MANIFEST

CARGO MANIFEST

 

 

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 7

NÄIDIS

 

 

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 8

NÄIDIS

LAEVAPERE VARADEKLARATSIOON

CREW‘S EFFECTS DECLARATION

 

 

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 9

NÄIDIS

1–3; 5 – 22 JA 28 – TÄIDAB KAPTEN – FILLED BY THE MASTER
4, 22 – 27 JA 29 – TÄIDAB JÄRELEVALVEAMETNIK – FILLED BY THE INSPECTOR
17 JA 18 – MÄRGITAKSE AINULT EL-VÄLINE KAUP – ONLY NON-EU GOODS
TÄIDETAKSE 2 EKSEMPLARI, KUI KÜLASTATAKSE 2 VÕI ENAMAT EESTI SADAMAT – FILLED IN 2, WHEN 2 OR MORE ESTONIAN PORTS VISITED

 

/otsingu_soovitused.json