Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 18, 91

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 20.02.2007 nr 49

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

(2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk
ÜLDARSTIABI

§ 2. Kindlustatud isiku pearaha

(1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike teenuste osutamise kulude katmiseks.

(2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha Kood Piirhind kroonides
Pearaha ühe alla 2-aastase kindlustatud isiku kohta 3056 89.00
Pearaha ühe 2- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta 3057 37.20
Pearaha 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta 3058 45.00

(3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1000 kindlustatud isikut ja kelle teeninduspiirkonnas, milleks on riigi territooriumi haldusjaotusel rajanev üks kohalik omavalitsus, elab alaliselt vähem kui 1000 isikut, tasutakse pearaha 1000 isiku eest. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3057 tähistatud teenuse piirhinna järgi.

§ 3. Baasraha ja lisatasu

(1) Baasraha ja lisatasu on tasu, mida haigekassa maksab perearstile, kellele on «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 35 lõike 1 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel sätestatud tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike kulude katmiseks.

(2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu Kood Piirhind kroonides
Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile 3051 11 540
Kinnitatud nimistuga töötava ja perearsti tunnistust omava arsti lisatasu 3053   1 000
Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel 3054   1 400
Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km 3055   4 018
Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise ning ravitöö tulemuslikkuse eest 3061   4 000

(3) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglate loetelus (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

(4) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga kuni 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 10 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud nõuded;
2) perearsti nimistu ei ületa «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 8 lõike 4 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud piirsuurust;
3) perearsti vastuvõtuaeg teises või teistes tegevuskohtades on vähemalt 3 tundi nädalas;
4) perearsti teine või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit.

(5) Koodiga 3061 tähistatud teenuse eest makstakse lisatasu «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud korras.

§ 4. Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

(1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus 3090 359 979

(2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon 3091 29

(3) Koodidega 3090 ja 3091 tähistatud teenuste eest võtab haigekassa isikult tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 5. Koolitervishoiuteenus

(1) Koolitervishoiuteenus on koolis osutatav tervishoiuteenus, mille osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üheteistkümnel kuul aastas.

(2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Tervishoiuteenuste osutamine koolis 3081 24

(3) Koolis iseseisva õendusabina osutatava tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koodiga 3081 tähistatud koolitervishoiuteenuse piirhinda koefitsiendiga 0,9.

3. peatükk
ERIARSTIABI

1. jagu
Ambulatoorne eriarstiabi

§ 6. Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi piirhinnad

(1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Eriarsti esmane vastuvõtt 3002   156
Eriarsti korduv vastuvõtt 3004   125
Psühholoogi vastuvõtt 3007   284
Õe või ämmaemanda iseseisev vastuvõtt 3008     67
Psühhiaatriaõe vastuvõtt/koduvisiit 3013   147
Logopeedi konsultatiivne vastuvõtt (kestus 90 min) 3014   418
Eriarsti koduvisiit 3020   192
Õe või ämmaemanda koduvisiit 3024   114
Psühhiaatrilise ravimeeskonna vastuvõtt (meeskonnas kaks isikut) 3025   384
Koduõendus-hooldusteenus 3026   231
Geriaatrilise seisundi hindamine 3027   726
Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon 3030 4003
Psühhiaatri vastuvõtt koos õega aktiivravi perioodis 3031   302
Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis 3032   243
Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis 3033   158

(2) Eriarsti korduva vastuvõtu piirhinda (kood 3004) rakendatakse juhul, kui esmase vastuvõtu korral rakendati eriarsti esmase vastuvõtu piirhinda (kood 3002) või kui esmane visiit oli koduvisiit (kood 3020).

(3) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

(4) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul.

(5) Psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja psühhiaatriaõde või kliiniline psühholoog.

(6) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajadusel konsultandid.

(7) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kus patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist ning haigusepisoodide kordumist või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

(8) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,9.

§ 7. Vähihaige kodune toetusravi

(1) Vähihaige koduse toetusravi piirhind on:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Vähihaige koduse toetusravi päev 7408 180

(2) Vähihaige koduse toetusravi päeva (kood 7408) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

(3) Vähihaige koduse toetusravi korral on arsti koduvisiidi kestus koodiga 3020 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel kuni 1,5 tundi ja õe koduvisiidi kestus koodiga 3024 tähistatud teenuse osutamisel kuni 2 tundi.

§ 8. Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev 7033 940

§ 9. Koduse respiraatorravi piirhind

(1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Kodune respiraatorravi 7034 189

(2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

§ 10. Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

(1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Ühe päeva piirhind kroonides
Tervishoiuteenused päevaravis 3075 350
Päevakirurgia 3076 455

(2) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) või päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib ravil üle 6 tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

(3) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 34 nimetatud anesteesia piirhindu.

(4) Päevakirurgias tehtavate operatsioonide korral rakendatakse 6. peatükis loetletud operatsioonide koode.

§ 11. Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

(1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Haige vedu tervishoiuteenuse osutaja sõidukiga (v.a kiirabi) – 1 km 3071         3
Vedu lennukiga – 1 tund 3072   6 996
Vedu helikopteriga – 1 tund 3073 12 807
Edasi-tagasi vedu parvlaevaga 3074      640
Surnu vedu sõidukiga (v.a parvlaeval) üle 100 km 3079   1 000

(2) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

(3) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel statsionaarse eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

(4) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

(5) Koodiga 3074 tähistatud teenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,75.

(6) Koodiga 3079 tähistatud veoteenust rakendatakse perearsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

(7) Koodiga 3079 tähistatud veoteenuse eest tasutakse koefitsiendiga 0,4, kui lähim teenust osutav tervishoiuteenuse osutaja on kuni 25 km (kaasa arvatud) kaugusel ning koefitsiendiga 0,7, kui lähim teenust osutav tervishoiuteenuse osutaja on 26 kuni 100 km (kaasa arvatud) kaugusel.

§ 12. Ambulatoorne taastusravi

(1) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks eriarsti vastuvõtu (koodid 3002 ja 3004) maksumusele üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), psühholoogilise kompleksuuringu (kood 7610), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste teenuste eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti poolt koostatud raviplaanile.

(2) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse ühe ravijuhu raames kuni 12 teenuse eest lõikes 1 toodud loetelust.

(3) Kui koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust ei rakendata tulenevalt käesoleva määruse § 19 lõike 2 punktis 4 sätestatust, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

(4) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse kuni kahe funktsionaaldiagnostilise ja/või radioloogilise uuringu eest (koodid 6307, 6323, 6324, 6325, 6333, 6063, 6064, 6065 või 6066).

2. jagu
Statsionaarne tervishoiuteenus

§ 13. Voodipäeva arvestus haiglas

(1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv ja voodipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Voodi-
päevade maksimum-
arv
Ühe haige
voodipäeva
piirhind
kroonides
Sisehaigused 2001 10   740
Kardioloogia 2002 10   792
Kutsehaigused 2003 10   704
Endokrinoloogia 2005   8   756
Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused) 2006   8   805
Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused) käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud diagnooside korral 2007   8   939
Hematoloogia 2008   9 1049
Nefroloogia 2009 10   769
Gastroenteroloogia 2010 10   760
Kirurgia (16-aastane ja vanem isik) 2011   8   814
Kirurgia (alla16-aastane isik) 2012   7   811
Neurokirurgia 2013 11   811
Torakaalkirurgia 2014 10   811
Kardiokirurgia 2015 10   811
Traumatoloogia 2016 10   811
Septiline luu-liigesekirurgia 2017 20   811
Põletus 2018 20   799
Ortopeedia 2019   8   811
Tuberkuloos (tahtest olenematu ravi korral) 2020 180   1207
Tuberkuloos 2021 60   790
Psühhiaatria 2022 20   818
Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral) 2058 1288
Lastepsühhiaatria (alla 16-aastane isik) 2060 20 1399
Günekoloogia 2025   5   768
Sünnitusabi 2026   5 1248
Raseduspatoloogia 2028   7   826
Neuroloogia 2029 11   790
Uroloogia 2030   8   764
Oftalmoloogia 2031   4   745
Otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia) 2032   4   760
Dermatoveneroloogia 2033 11   819
Neonatoloogia 2034 20 1312
Radioloogia 2035 10   821
Pediaatria 2036   9   929
Pulmonoloogia (sh hingamiselundite allergia) 2038 10   784
Onkoloogia 2039   9   788
Veresoontekirurgia 2040   8   811
Näo-lõualuukirurgia 2042   6   811
Reumatoloogia 2043 11   786
I astme intensiivravi 2044   5   821
II astme intensiivravi 2045 10 3579
III astme intensiivravi 2046 25 6808
III A astme intensiivravi 2059 25 8075
Järelravi 2047 60   546
Põetus, hooldus
(lapsevanema viibimisel haige lapsega statsionaaris)
2048   235
Lasteneuroloogia 2050 11 1046
Hooldusravi 2053 60   546

(2) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

(3) Alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

(4) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle järelravi koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuste korral kuni 60 päeva eest.

(5) Koos haige lapsega haiglas viibiva vanema või hooldaja eest tasub haigekassa täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
2) lapse rinnaga toitmisel haiglas viibimise päevade eest;
3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest.

(6) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikes haiglates.

(7) Koodiga 2007 tähistatud tervishoiuteenuse korral võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle rahvusvahelises haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud järgmiste diagnooside alusel:

  Haigusrühm Diagnoos (RHK 10)
1) soolenakkused A00 – A00.9 koolera

A01.0 – A02.9 kõhutüüfus ja paratüüfused

A03.0 – A03.9 shigelloos

A08.0 – A08.5 soole viirus- ja muud täpsustatud nakkused, rotaviirusenteriit

A09 nakkuslik kõhulahtisus

2) teatavad bakterzoonoosid A20.0 – A20.9 katk

A22.0 – A22.9 põrnatõbi ehk Siberi katk

3) muud bakterhaigused A30.0 – A30.9 leepra, A36.0 – A36.9 difteeria

A37.0 – A37.8 läkaköha

A38 sarlakid

A39 meningokokkinfektsioon

A48.1 leegionärihaigus

4) riketsioosid A75.0 – A75.9 tähniline tüüfus ehk täi- ja kirburiketsioos

A77.0 – A77.9 eksanteem- ehk tähnilised palavikud ehk puukriketsioosid

A78 Q-palavik

5) kesknärvisüsteemi viirushaigused A80.0 – A80.9 äge poliomüeliit

A82.0 – A82.9 marutõbi

A87.0 – A87.9 viirusmeningiidid

A85 – A86 viirusentsefaliidid

6) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud A90 klassikaline dengue palavik ehk seitsmendapäevitine palavik

A91 hemorraagiline dengue palavik

A92.0 – A92.9 sääse levitatavad muud viiruspalavikud

A93.0 – A93.8 lülijalgse levitatavad mujal klassifitseerimata muud viiruspalavikud

A94 lülijalgse levitatav täpsustamata viiruspalavik

A95.0 – A95.9 kollapalavik

A96.0 – A96.9 hemorraagiline areenaviiruspalavik

A98.0 – A98.9 mujal klassifitseerimata muud hemorraagilised viiruspalavikud

A99 täpsustamata hemorraagilised viiruspalavikud

7) naha- ja limaskestakahjustusega viirushaigused B01.0 – B01.9 tuulerõuged

B02 vöötohatis (Herpes zoster)

B05.0 – B05.9 leetrid

B06.0 – B06.9 punetised (kaasa arvatud kongenitaalne (P35.0))

B09 naha- ja limaskestakahjustusega täpsustamata viirusnakkus (roseola infantum (exanthema subitum))

8) viirushepatiit B15.0 – B15.9 äge A-viirushepatiit

B16.0 – B16.3 äge B-viirushepatiit

B17.1 äge C-viirushepatiit

B17.2 äge E-viirushepatiit

9) HIV-infektsioon B20 – B24 inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi
10) bakteriaalsed meningiidid G00 – G04 meningiidid ja entsefaliidid
11) muud viirushaigused B26.9 nakkuslik parotiit ehk mumps

B27.0 – B27.9 nakkuslik mononukleoos

J00 – J06 äge respiratoorne infektsioon

J10.0 – J11.8 gripp

12) muud haigused või haigusseisundid B50 – B54 malaaria

(8) Koodiga 2053 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva võrra tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

(9) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 14. Statsionaarne taastusravi

(1) Statsionaarse taastusravi voodipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Taastusravi 8026 631

(2) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalsed arvud intensiivse taastusravi eest järgmiste ägedate haigusseisundite ja nende retsidiivide korral (kuni 6 kuud ägeda haigestumise või selle retsidiivi algusest) on järgmised:

Haigusseisund ja selle retsidiiv Voodipäevade maksimumarv
1) ägeda haiguse või operatsiooni järgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel 24
2) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne peaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel 18
3) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne perifeerne halvatus kaasneva mõõduka või tugeva liikumishäirega taastusarsti suunamisel 18
4) vaagna hulgimurdude ja ebastabiilsete lülisamba murdudega kaasnev mõõdukas või tugev liikumishäire taastusarsti suunamisel 18
5) ägeda südamelihase infarkti ja aortokoronaarse šunteerimise operatsiooni järgne seisund kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel 14

(3) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 6 järjestikusel kuul intensiivse taastusravi eest järgmise ägeda haigusseisundi korral (kuni 18 kuud ägeda haigestumise algusest) on järgmine:

Haigusseisund Voodipäevade maksimumarv
trauma järgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel 24

(4) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv intensiivse arendus- ja taastusravi korral alla 19-aastasele funktsioonihäirega isikule on taastusarsti suunamisel 14 voodipäeva.

(5) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse rakendamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks haige voodipäevade piirhinnale üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), psühholoogilise kompleksuuringu (kood 7610), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste protseduuride eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti poolt koostatud raviplaanile.

(6) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr funktsioone toetava statsionaarse taastusravi eest järgmiste krooniliste haigusseisundite korral on järgmised:

Haigusseisund või selle retsidiiv Voodipäevade maksimumarv Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (% voodipäeva piirhinnast) Kindlustatud isiku omaosaluse määr (% voodipäeva piirhinnast)
Funktsioone toetav statsionaarne taastusravi käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud haigusseisundite korral 10 80 20

(7) Statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks voodipäeva piirhinnale (kood 8026) üle tasu maksmise kohustuse laboratoorsete analüüside (mis ei kuulu voodipäeva piirhinna sisse) ja/või radioloogilise uuringu ja/või funktsionaaldiagnostilise uuringu eest.

(8) Funktsioone toetava statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse järgmiste krooniliste haigusseisundite ja nende ägenemiste korral:
1) tugiliikumisaparaadi kroonilised põletikulised ja degeneratiivsed haigused mõõduka või tugeva funktsioonihäirega ning sellest tingitud liikumishäirega;
2) pehmete kudede kootumisest tingitud mõõdukas või tugev liikumispiiratus;
3) proteesimise ja tugiliigesaparaadi operatsioonide või trauma järelseisundid mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
4) kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused väljendunud hingamispuudulikkusega;
5) närvi- ja lihashaigused kas tsentraalsest või perifeersest halvatusest tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega või väljendunud lihasatroofiaga;
6) tüsistunud I tüübi diabeet polüneuropaatiast tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
7) tugevate tasakaaluhäirete ja/või ataksiatega kulgevad haigusseisundid.

(9) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

(10) Kui tulenevalt käesoleva määruse § 19 lõike 2 punktist 4 ei rakendata koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust statsionaarse taastusravi osutamisel, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

(11) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva vanema või hooldaja eest tasutakse täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
1) kuni 7-aastase (kaasa arvatud) lapsega haiglas viibimise päevade eest;
2) kuni 14-aastase (kaasa arvatud) sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

(12) Taastusravi voodipäeva koodi 8026 rakendatakse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise puhul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes, kesk-, üld- ja taastusravihaiglates.

(13) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

4. peatükk
UURINGUD JA PROTSEDUURID

§ 15. Radioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Ultraheli piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingute kirjeldus Piirhind kroonides
Sonograafiline uuring 6001 Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis   146
Vaginaalne või rektaalne sonograafia 6002 Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis   178
Pindmiste kudede ultraheliuuring 6003 Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis   117
Silma ultraheliuuring 6004 Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis   125
Ultraheli Doppleri uuring kõhukoopast 6005 Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis   215
Ultraheli Doppleri uuring veresoontele 6006 Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis   218
Ultraheliuuring koos punktsiooniga 6007 Ultraheli kontrolli all uuritava objekti punktsioon, protseduuri visualiseerimine ja visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis   572
Ultraheli abil tehtav transkutaanne drenaaž 6008 Dreeni paigaldus, ultrahelikontroll 1739
Rinnanäärme ultraheliuuring 6009 Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis   125
Vaagnapiirkonna ultraheliuuring naistel 6010 Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis   120
Kilpnäärme ultraheliuuring 6012 Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis   141
Aju ultraheliuuring 6013 Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis   122
Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool radioloogiaosakonda 6014 Ultraheliuuring, leiu visualiseerimine ja kirjeldamine ravidokumendis   186
Vaginaalne ultraheliuuring emakaõõne kontrasteerimisega 6015 Kontrastaine manustamine emakaõõnde, ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis   334
Vaginaalne ultraheliuuring emakaõõne ja munajuhade kontrasteerimisega 6016 Kontrastaine manustamine emakaõõnde, ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis 1110

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 6008 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab drenaažikomplekti maksumust;
2) koodiga 6015 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainekateetri maksumust;
3) koodiga 6016 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine ja kontrastainekateetri maksumust.

(3) Röntgenoloogia, magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) ja angiograafia piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus Piirhind kroonides
Röntgenoskoopia abil tehtavad transkutaansed drenaažid 6051 Kolde lokaliseerimine röntgenoskoopia abil, dreenimine 2 026
Röntgeni abil tehtav punktsioon või süst 6052 Röntgenoskoopia, uuritava või ravitava haiguskolde punktsioon, kontrollülesvõtte tegemine kahes projektsioonis 597
Kontrastaine üks annus MRT-uuringul 6053   1 525
Nõrga väljaga MRT-uuring 6054 Üks uuring, kolm filmi 1 430
Tugeva väljaga MRT-uuring 6055 Üks uuring, kolm filmi 2 908
Kompuutertomograafia (pea uuring) 6056 Üks uuring, üks film 464
Kompuutertomograafia (üks anatoomiline piirkond) 6057 Üks uuring, kaks filmi 811
Kompuutertomograafia (kaks anatoomilist piirkonda) 6058 Üks uuring, kaks filmi 897
Intraoraalne hambaülesvõte 6059 Üks ülesvõte, üks projektsioon 87
Hammaste panoraamülesvõte 6060 Üks ülesvõte, üks projektsioon 77
Kolju röntgenograafia (üks film) 6061 Üks ülesvõte, üks projektsioon 95
Kolju röntgenograafia (kaks filmi) 6062 Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni 160
Lülisamba kaelaosa röntgenograafia (kaks filmi) 6063 Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni (v.a põikiprojektsioonid) 155
Rinna- või nimmelülide röntgenograafia (kaks filmi) 6064 Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni (v.a põikiprojektsioonid) 167
Jäsemete, luude ja liigeste röntgenograafia (kaks filmi) 6065 Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni 155
Jäsemete, luude ja liigeste röntgenograafia (üks projektsioon) 6066 Üks ülesvõte, üks projektsioon 107
Rindkere otseülesvõte 6067 Üks ülesvõte, üks projektsioon 128
Rindkere külgülesvõte 6068 Üks ülesvõte, üks projektsioon 117
Nina kõrvalkoobaste ülesvõte 6069 Üks ülesvõte, üks projektsioon 105
Kopsude röntgenoskoopia 6070 Röntgenoskoopia 117
Kuseteede röntgenoskoopia 6071 Röntgenoskoopia 141
Skeleti röntgenoskoopia 6072 Röntgenoskoopia 119
Bronhograafia 6073 Skoopia ja kolm projektsiooni 359
Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis 6074 Üks rind kahes projektsioonis 201
Südame, keskseinandi ja diafragma röntgenoskoopia 6076 Röntgenoskoopia 111
Neelu ja suuõõne kontraströntgenograafia skoopial 6077 Skoopia, kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni 174
Söögitoru, mao ja duodeenumi lihtkontrasteerimine skoopial 6078 Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni viis filmi 287
Mao ja duodeenumi kaksikkontrasteerimine skoopial 6079 Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni üheksa filmi 431
Peensoole kontrastuuring skoopial 6080 Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni kuus filmi 334
Irrigoskoopia kaksikkontrasteerimisega 6081 Kontrastaine rektaalne manustamine, skoopia, kuni kuus filmi 482
Antegraadne kolangiograafia 6084 Kontrastaine manustamine sapiteede dreeni kaudu 254
Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia 6085 Skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsioon ning kontrastaine manustamine 379
Kõhukoopa ülevaatlik röntgenograafia 6086 Üks ülesvõte, üks projektsioon 130
Ninaneelu ülesvõte 6087 Üks ülesvõte, üks projektsioon 106
Intravenoosne urograafia 6088 Kontrastaine intravenoosne manustamine, natiiv- ja kontrastiga ülesvõtted, kuni viis filmi 593
Retrograadne või antegraadne ureteropüelograafia 6089 Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm filmi (ei hõlma stendi või nefrostoomi paigaldamist) 392
Hüsterosalpingograafia 6090 Kontrastaine manustamine, kateeter, skoopia, kuni kolm filmi
(ei hõlma kateetri asetamist)
639
Suguelundite kontrastuuring 6091 Vesikulograafia, vasograafia. Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm ülesvõtet 281
Fistulograafia 6092 Kontrastaine viimine fistulisse, skoopiakontroll, kolm ülesvõtet 372
Miktsioontsüstograafia 6093 Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm filmi 387
Kontrastartrograafia 6094 Kontrastaine viimine liigeseõõnde, kontroll skoopial, ülesvõtted kolmes projektsioonis 451
Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool radioloogiaosakonda 6095 Üks ülesvõte, üks projektsioon 171
Dakrüotsüstograafia või sialograafia 6096 Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni, kontrastaine manustamine süljenäärme juhasse 494
Kontrastventrikulograafia või entsefalograafia 6097 Üks piirkond, kaks uuringut, kaks filmi 538
Kontrastmüelograafia 6098 Subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, sihtülesvõtte tegemine, kuni neli filmi 473
Tomograafia 6099 Kuni neli filmi 208
Tomograafia 6100 Kuni kuus filmi 232
Tomograafia 6101 Üle kuue filmi 254
Üla- või alajäseme angiograafia 6102 Perifeerse arteri punktsioon, alajäseme veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine 5 134
Lümfangiograafia 6103 Kontrastaine jäsemesse süstimine, vähemalt kolme ülesvõtte tegemine 2 010
Selektiivne vistseraalne angiograafia 6104 Aordi haru(de) kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine 4 622
Aju angiograafia 6105 Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, kuni neli filmi 5 613
Kopsuarteri angiograafia või selle selektiivne angiograafia või bronhiarteri angiograafia 6106 Perifeerse veresoone punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, manomeetria 5 592
Rinnaaordi/kõhuaordi retrograadne angiograafia või ülemise/alumise õõnesveeni flebograafia 6107 Perifeerse veresoone punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, manomeetria 5 614
Reie flebograafia 6108 Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine 762
Neeruveeni flebograafia 6109 Perifeerse veeni punktsioon, õõnesveeni/elundiveeni selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine 5 162
Neeruarteri balloondilatatsioon 6110 Perifeerse arteri punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, perkutaanne transluminaalne angioplastika, kontrollülesvõtted 10 326
Perifeerse arteri balloondilatatsioon 6111 Perifeerse arteri punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, perkutaanne transluminaalne angioplastika, kontrollülesvõtted 9 895
Luutiheduse uuring 6112 Üks protseduur 244
Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse 6113 Sapiteede kateeterdamine röntgenoskoopia ja ultrahelikontrolli all, kontrastaine manustamine, endoproteesi paigaldamine, kontrollülesvõtte tegemine 16 892
Endoproteesi paigaldamine veresoontesse 6114 Veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, endoproteesi paigaldamine, kontrollülesvõtte tegemine 20 471
Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine 6115 Perifeerse arteri punktsioon, ajuveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, okluseeriva materjali paigaldamine, kontrollülesvõte 19 118
Kompuutertomograafia (pea uuring) kontrastainega 6120 Üks uuring, üks film 955
Kompuutertomograafia (üks anatoomiline piirkond) kontrastainega 6121 Üks piirkond, üks uuring, kolm filmi 1 634
Kompuutertomograafia (kaks anatoomilist piirkonda) kontrastainega 6122 Kaks piirkonda, üks uuring, kolm filmi 1 738
Fluorograafia 6123 Üks projektsioon, üks film 35

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 6051 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab dreeni maksumust;
2) koodiga 6113 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab 4,5 cm pikkuse metallstendi maksumust;
3) koodiga 6114 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonestendi maksumust;
4) koodiga 6115 tähistatud tervishoiuteenuse korral tasutakse lisaks protseduuri piirhinnale (kood 6115) okluseeriva spiraali hind vastavalt okluseerimiseks kulunud spiraalide arvule.

(5) Isotoopdiagnostika piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus Piirhind kroonides
Mammograafi abil tehtav lokaliseerimine 6131 Mammograafia kahes projektsioonis, juhtetraadi paigaldamine 247
Stereotaktiline mammobiopsia 6132 Mammograafia kahes põhiprojektsioonis, kolde koordinaatide täpne määramine, stereotaktiline kolde punktsioon 588
Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia 6140 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 790
Melanoomi stsintigraafia 6141 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 9 087
Põletikukolde stsintigraafia polüklonaalsete antikehadega 6142 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 7 793
Põletikukolde stsintigraafia leukotsüütidega 6143 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 9 014
Stsintigraafia monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia) 6144 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 8 123
Rinnanäärme stsintigraafia 6145 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 6 202
Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga 6151 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 1 290
Kilpnäärme stsintigraafia või Meckeli divertiikli stsintigraafia 6154 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 1 600
Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga 6155 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 1 871
Müokardi stsintigraafia 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia 201-talliumiga 6156 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 5 039
Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia 6159 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 505
Maksa staatiline stsintigraafia 6161 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 292
Kopsude staatiline stsintigraafia 6163 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 6 861
Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia 6164 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 458
Radiorenograafia 6165 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 973
Neerude dünaamiline stsintigraafia 6166 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 3 648
Neerude staatiline stsintigraafia 6167 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 183
Peaaju staatiline stsintigraafia 6168 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 359
Nukleaarangiograafia 6169 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 903
Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia joodiga 6170 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 630
Sialostsintigraafia 6172 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 1 988
Munasarjade staatiline stsintigraafia 6173 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 587
Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga 6174 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 1 913
Müokardi staatiline stsintigraafia 99-Tc-pürofosfaadiga 6175 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 3 249
Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine: näidustuste analüüs, kiirgusriski arvutamine, metoodika valik 6176 Haige läbivaatus, doosi arvestus 920
Põletikukolde visualiseerimine HMPAO-ga 6177 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 9 135
Nukleaarventrikulograafia 6178 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 905
Müokardi staatiline stsintigraafia MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia MIBI-ga 6179 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 6 202
Peaaju emissioontomograafia HMPAO-ga 6180 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 8 740
Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite emissioontomograafia 6181 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 15 072
Neerupealiste stsintigraafia kolesterooliga 6182 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 11 295
Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia 6183 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 26 563
Somatostatiini retseptorite stsintigraafia 6184 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 14 422
Endoskoopiline retrograadne kolangiopankreatograafia 6185 Skoopia ja ülesvõtted pärast endoskoopilist retrograadset kontrastaine manustamist, kuni kolm filmi. Ei sisalda endoskoopia maksumust 405

(6) Onkoradioloogia teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus Piirhind kroonides
Väliskiiritusravi (üle 150 kV) üks protseduur (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt) 7402 Aparaadi kontroll. Haige läbivaatus, paigaldamine ja jälgimine 659
Väliskiiritusravi (alla 150 kV) üks protseduur (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt) 7403 Aparaadi kontroll. Haige läbivaatus, paigaldamine ja jälgimine 345
Õõnesisene kiiritusravi (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt) 7404 Haige läbivaatus, anesteesia, preparaadi paigaldamine, jälgimine 1 388
Samaariumravi protseduur 7409 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 19 679
Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral 7410 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 13 430
Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur 7411 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 11 966
Luumetastaaside ravi Sm-EDTMP-ga 7430 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 19 848
Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral 7431 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 7 657
Sünovektoomia Dy-165-FHMA-ga või Ho-166-FHMA-ga 7432 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 15 335
Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga 7433 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 4 025
Palliatiivse kiiritusravi planeerimine 7434 Haige läbivaatus, raviplaani koostamine, kuvastus, sihtmahu lokaliseerimine, doosiarvestus, simulatsioon, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimine 2 031
Kuratiivse kiiritusravi planeerimine 7435 Haige läbivaatus, raviplaani koostamine, kuvastus, sihtmahu lokaliseerimine, ravi aksessuaaride valmistamine, doosiarvestus, simulatsioon, verifikatsioon, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimine 5 756

(7) Koodiga 7404 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise korral lisatakse vastava endoskoopilise protseduuri maksumus.

§ 16. Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

(1) Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Elektroentsefalograafia uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga 6250   556
Elektroentsefalograafia uuring tindikirjutusega analoog-EEG-aparaadiga 6251   277
Elektrokortikograafia 6252   829
Elektroentsefalograafia kvantitatiivne uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga 6253   761
Esilekutsutud ajupotentsiaalide uurimine 6254   574
Esilekutsutud somatosensoorsete ajupotentsiaalide uurimine 6255   574
Operatsiooniaegne neuromüograafiline monitooring 6256   745
Elektromüograafia 6258   486
Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) (kestusega 4 tundi) 6259 1344

(2) Koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse võtab haigekassa kindlustatud isikult üle mitte rohkem kui kaks korda aastas.

§ 17. Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

(1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Spirograafia 6301 103
Bronhodilataatortest 6302 229
Bronhide hüperreaktiivsustest 6303 467
Sulgumismahu uuring 6305 125
Kehapletüsmograafia 6306 318
Spiroergomeetria 6307 450
Difusioonikapatsiteedi määramine 6308 345
Elektrokardiograafia 6320   57
Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia 6322 122
Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga 6323   77
Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal) 6324 310
Tilt-test 6325 628
Holter’i monitooring 6326 415
Söögitorukaudne ehhokardiograafia 6331 835
Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring 6332 524
Hapniku tarbimise kompleksuuring 6333 434
Kardiotokograafiline non-stress-test 6335 155
Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest 6336 401
Loote biofüüsilise profiili määramine 6337 269
Loote pidev monitooring – üks tund 6338   81
Ehhokardiograafia osalise mahuga 6339 234
Täismahus ehhokardiograafia 6340 837

(2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e. M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler (PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

§ 18. Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Türeoliberiintest 6351   523
Gonadoliberiintest 6352   661
Kortikoliberiintest 6353 2282
Kasvuhormooni liberiintest 6354 2042
Insuliinhüpoglükeemiatest 6355   612
Glükagoontest 6356   748
Synacthen-test 6357   562
Kooriongonadotropiintest 6358   604
Arginiintest 6359   727
Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil 6360     60

§ 19. Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad

(1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal) 7004   36
Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon 7005   48
Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min) 7011   74
Raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min) 7014   99
Ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min) 7016   52
Individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis 7017   99
Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele 7022   74
Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele) 7025 137
Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine 7027   12
Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine) 7028   48
Raviseanss külmvõimlemiskambris 7030   91
Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele 7031   27
Inimgeneetiline ekspertiis
(proband, genealoogia, geneetilise riski hindamine)
7040 603
Füsioteraapia (kestus 60 min) 7041 216
Tegevusteraapia (kestus 60 min) 7042 259
Jalaravikabineti vastuvõtt I astme kahjustusega diabeetikule 7043 115
Jalaravikabineti vastuvõtt II astme kahjustusega diabeetikule 7044 122
Jalaravikabineti vastuvõtt III astme kahjustusega diabeetikule 7045 192
Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind) 7046 212

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele kuni 20 protseduuri poolaastas;
2) koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenust osutatakse ainult ravi korral piirkondliku haigla pulmonoloogiaosakonnas;
3) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe isiku kohta üks kord;
4) koodiga 7041 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
5) koodiga 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
6) koodidega 7041 ja 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule üks kord päevas.

§ 20. Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Ambulatoorne pisioperatsioon (pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine, pindmiste naha- ja aluskoe tuumorite eemaldamine jmt) 7100 199
Nahahaava suturatsioon 7101 169
Skelettekstensioon 7102 209
Puusakips või kipskorsett 7103 296
Õlavarre kips 7104 235
Sääre kips 7105 231
Kipslahase asetamine 7106 231
Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel 7107 205
Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel 7108 283
Varda vahetus koldevälisel fiksaatoril 7109 603
Laparotsentees 7110 121
Põletushaige sidumine (ambulatoorne) 7111   72
Põletushaige sidumine (statsionaarne) 7112 250
Osteomüeliidihaige sidumine lahtise luukolde puhul (statsionaarne) 7113 144

§ 21. Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Uretrotsüstoskoopia 7152   197
Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega 7153   235
Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga 7154   295
Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon) 7155 2508
Ureetri kateeterdamine 7156   672
Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega 7157 2844
Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega 7158 1572
Kateeterdamine 7159   124
Püsikateetri paigaldamine 7160   144
Kromotsüstoskoopia 7161   193
Epitsüstostoomi vahetus 7162   250
Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt) 7163   126
Eesnäärme biopsia 7164   286
Punktsiooniga epitsüstostoomia 7165   501
Bužeerimine 7166   110
TUMT (transuretaarne mikrolaineteraapia) 7167 1207
ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega) 7168 3499
Uroflow 7170   112
Urodünaamika uuring 7171 1916
Nefrostoomi paigaldamine ultraheli- ja/või röntgenoskoopia kontrolli all 7172 3138

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

§ 22. Näo-lõualuukirgurgiliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Alveooli ekskohleatsioon 7201 36
Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata 7202 48

§ 23. Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine 7251   24
Gonioskoopia, perimeetria 7252   83
Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine 7253   85
Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid 7254   81
Pisarakanalite sondeerimine ja loputus 7255   80
Sarvkesta krüoteraapia 7256   94
Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine 7257   89
Orbita flegmooni avamine 7258 123
Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid 7259   44
Silmapõhja fotografeerimine 7260 277
Fluorestsentne angiograafia 7261 487
Kompuuterperimeetria 7262 224
Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga 7263   41
Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil 7264   80
Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil 7265   76
Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega 7266 641
Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil 7267   52

§ 24. Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Kuulmise sõeluuring 6401     52
Toonaudiomeetria 6402     82
Ülelävelised testid 6403     80
Kõne audiomeetria kõrvaklappidega 6404   113
Kõne audiomeetria vabas väljas 6405     74
Toonaudiomeetria vabas väljas 6406     87
Väikelaste kuulmisläve uuring 6407   199
Tümpanomeetria 6408     75
Stapesreflekside uuring ja teised testid 6409     62
Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine) 6410   127
Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas) 6411     80
Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud 6412     59
Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia 6413   237
Otoakustiliste emissioonide uuring 6414   155
Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring 6415   588
Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees 7301     78
Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust 7302   103
Trahhea või söögitoru bužeerimine 7303   305
Elektrokauterisatsioon ninaõõnes 7304     94
Adenotoomia 7305     55
Paratsentees koos aspiratsiooniga 7306   270
Söögitoru bužeerimine kuni 3-aastasel lapsel 7307     97
Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga 7308   103
Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine 7309     72
Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega 7310     52
Epifarüngoskoopia 7311     53
Otomikroskoopia 7312     67
Stroboskoopia kõris 7313   104
Mikrostroboskoopia kõris 7314   128
Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga 7315     78
Rinomanomeetria 7316     64
Indirektne larüngomikroskoopia 7317     52
Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel) 7318 4223

(2) Koodiga 7318 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse võtab haigekassa kindlustatud isikult üle esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni 8 korda, teisel aastal kuni 6 korda ja kolmandal aastal kuni 3 korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 25. Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

(1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Emakakaela koagulatsioon/krüo 7351   266
Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine 7352   127
Amnioinfusioon 7355   431
Loote välispööre pea peale 7356   141
Kordotsentees 7357   677
Üsasisene vereülekanne 7358 1291
Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega 7359     42

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötavale arstile.

§ 26. Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Strenaalpunktsioon 7412 332
Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia 7413 348
Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine 7414 301
Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 1 tund 7415 171
Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, 1–24 tundi 7416 302
Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja püsiinfusioon, 24 tundi statsionaarse ravi korral 7417 210

§ 27. Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Torketest allergeeniga 7502   34
Nahasisene test allergeeniga 7503 111
Provokatsioonitest 7504 110
Leukotsütolüüsitest 7505   21
Aglomeratsioonitest 7506   21
Allergeenidest ravisegu valmistamine 7507   22
Nahaalune spetsiifiline immunoteraapia, üks protseduur 7508   87
Aplikatsioonitest allergeenidega 7509   69

§ 28. Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Ösofagogastroduodenoskoopia 7551   281
Biopsia materjali võtmine endoskoobiga (kuni kolm biopsiat) 7552   120
Biopsia materjali võtmine endoskoobiga (üle kolme biopsia) 7553   272
Endoskoopiline polüüpektoomia 7554   524
Sigmoidoskoopia 7556   404
Kolonoskoopia (osaline) 7557   516
Kolonoskoopia (täielik) 7558   619
Bronhoskoopia 7559   500
Retrograatne kolangio-pankreatograafia 7560   936
Retrograatne kolangio-pankreatograafia papillotoomiaga 7561 1911
Rektoskoopia 7562   158
Kolposkoopia 7563   170
Sapiteede endoskoopiline proteesimine ehk stentimine 7564 3523
Endoskoopiline sapikivi ekstraktsioon 7565 1227

§ 29. Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Psühhoteraapia seanss ühele haigele 7601 276
Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis
(grupis seitse või kaheksa haiget)
7602   56
Psühhoteraapia seanss perele 7603 367
Elekterkrampravi seanss 7609   53
Psühholoogiline kompleksuuring (ühele haigele üks kord) 7610 520

§ 30. Logopeediliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord) 7611 294
Kõneraviseanss 7614 204

§ 31. Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring 7651 4 838
Ühe südamepoole kateeterdamine 7652 7 991
Angiokardiograafia 7653 1 103
Koronarograafia 7654 8 508
Koronaarangioplastika (esimene stenoos) 7655 43 896
Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos) 7656 9 641
Valvuloplastika 7657 46 131
Endokardiaalne mäping 7658 21 450
Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring 7659 10 200
Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp 7660 1 401
Südamestimulaatori paigaldamine koos programmeerimisega 7661 3 535
Südamestimulaatori elektroodi vahetus 7662 5 309
Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon 7663 43 222
Ühekambrilise südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine 7664 192
Kahekambrilise südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine 7665 297

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
2) koodiga 7661 tähistatud tervishoiuteenus ei sisalda südamestimulaatori maksumust;
3) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust.

§ 32. Laserravi protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil 7801   314
Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga 7802   422
Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel 7803   483
Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil 7804   724
Lasertrabekuloplastika 7805   339
Laseriridektoomia 7806   339
Võrkkesta laserpankoagulatsioon 7807 1133
Vaskaurulaserravi protseduur 7808   150

§ 33. Intensiivravi protseduuride piirhinnad

(1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Intubatsioon fiiberbronhoskoobi abil 7700 956
Plasmaferees intensiivravi haigele 7701 3 105
Tsentraalveeni kanüleerimine 7702 615
Epiduraalkateetri asetamine 7703 427
Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine 7704 989
Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon 7705 296
Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine (reguleeritava rõhuga; ööpäev ja enam) 7706 807
Pidev hemodiafiltratsioon ööpäevas (kuni viis päeva) 7707 8 801
Hemosorptsiooni seanss 7708 3 328
Hemodialüüsi seanss 7709 3 232
Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine 7710 2 327
Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon 7711 527
Invasiivse arteriaalse rõhu monitooring 7712 432
Intrakraniaalse rõhu monitooring (üks protseduur ühe haige kohta) 7713 413
Plasmafereesi seanss 7714 661
Äge peritoneaaldialüüs täiskasvanul ööpäevas 7715 3 022
Äge peritoneaaldialüüs lapsel ööpäevas 7716 974
Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivraviosakonda (aminohapete lahus või rasvemulsioon, 1000 ml) 7717 307
Terapeutiline verevahetus vastsündinul 7718 1 186
Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioontoruga 7719 1 915
Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll) 7720 493
Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss 7721 481
Autotransfusioon Cell-Saver’i abil 7722 3 829
Karpaalkanali ja ganglion stellatumi närviblokaad. Blokaad kolmiknärvi perifeersetel harudel. Epiduraalblokaad 7723 226
Kehavälise vereringe või südame stabiliseerimissüsteemi kasutamine 7726 10 762
Intraaortaalne kontrapulsatsioon 7727 17 814
Tsütoferees (trombo-, leuko- ja lümfotsütees) 7729 4 410
Terapeutiline plasmavahetus täiskasvanul 7730 4 485
Terapeutiline plasmavahetus lapsel 7731 4 485
Organdoonori ravi 7732 5 266

(2) Koodidega 7700, 7701, 7706, 7707, 7710, 7711, 7712, 7713, 7715, 7716, 7718, 7719, 7722, 7726 ja 7727 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult kindlustatud isikule statsionaarselt osutatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel.

§ 34. Anesteesia piirhinnad

(1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides) Kood Piirhind kroonides
kuni 0,5 2101   524
0,5 kuni 1 2102 1043
1 kuni 2 2103 1592
2 kuni 3 2104 2259
3 kuni 4 2105 2970
4 kuni 7 2106 4294
üle 7 2107 5884
recovery («ärkamisruum») – 1 tund 2111   223

(2) Koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud teenuse korral algab anesteesia aeg anestesioloogi esimesest toimingust haigega operatsiooniruumis ja lõpeb haige operatsiooniruumist lahkumisel.

(3) Koodiga 2111 tähistatud teenuse eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsiooniploki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle mitte rohkem kui 3 tunni eest.

5. peatükk
KOMPLEKSTEENUSED

§ 35. Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

(1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (%) Kindlustatud isiku omaosaluse määr (%)
Silma sarvkesta siirdamise operatsioon 2201K 10 810 100   0
Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106) 2202K 19 186 100   0
Normaalne füsioloogiline sünnitus 2207K 10 077 100   0
Embrüo siirdamine 2208K 8 184 100   0
Kehaväline viljastamine (IVF) 2281K 8 483   70 30
Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga) 2210K 2 255   70 30
Autoloogse luuüdi kogumine ja luuüdi töötlus ning külmutamine 2220K 38 098 100   0
Eelnevalt kogutud autoloogse luuüdi transplantatsioon 2221K 181 870 100   0
Allogeense luuüdi transplantatsioon 2222K 411 017 100   0
Perifeersest verest luuüdi tüvirakkude separeerimine 2223K 83 468 100   0
Perifeersest verest separeeritud luuüdi tüvirakkude transplantatsioon 2224K 167 904 100   0
Suure liigese endoproteesimine 2240K 25 238 100   0
Apendektoomia 2242K 7 840 100   0
Ingvinaalherniotoomia 2243K 6 786 100   0
Umbilikaal- ja femoraalherniotoomia 2244K 6 890 100   0
Laparoskoopiline koletsüstektoomia 2245K 11 536 100   0
Eesnäärme TUR-resektsioon 2246K 11 579 100   0
Transuretraalne nõelablatsioon 2247K 16 194 100   0
Katarakti operatsioon 2248K 6 381 100   0
Alajäseme veenilaiendite operatsioon koos saphenektoomiaga 2250K 6 495 100   0
Katarakti fakoemulsifikatsioon 2251K 9 085 100   0
Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine 2252K 1 516 100   0
Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani 2253K 393 100   0
Raseduse kulu jälgimine 20.–36. nädalani 2255K 589 100   0
Raseduse kulu jälgimine 36.–40. nädalani 2257K 253 100   0
Kusiti fikseerimine tupe kaudu proleenlingu abil 2275K 12 504 100   0
Kohleaarimplantatsioon 2276K 291 587 100   0
Aastaringne valmisolek mürgistuste raviks antidootide ja raviseerumitega 2277K 100 000 100   0
Ööpäevaringne vältimatu arstiabi andmise toetus ühe eriala kohta kvartalis 2280K 348 915 100   0
Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil 2282K 39 469 100   0
Kadaver-neerudoonori ja doonorneerude ettevalmistus siirdamiseks 2283K 93 029 100   0
Kadaver-neerudoonori ettevalmistus 2284K 26 853 100   0

(2) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
1) koodiga 2276K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab operatsiooni ning implantaadi maksumust;
2) koodi 2277K rakendatakse üks kord aastas piirkondlikele haiglatele.

(3) Koodidega 2208K ja 2281K tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise eest kuni 40-aastasele patsiendile kuni kolme kehavälise viljastamise tsükli korral.

(4) Koodiga 2208K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

(5) Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

(6) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse eest tasutakse piirkondlikele ja keskhaiglatele koefitsiendiga 0,7.

(7) Normaalse raseduse jälgimise kompleksteenuste piirhindasid rakendatakse järgmiselt:
1) koodidega 2252K, 2253K, 2255K, 2257K tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu ei rakendata kõrge riskiga raseduse ja raseduspatoloogiaga naiste puhul, kes nimetatud põhjustel kuuluvad jälgimisele günekoloogia tegevusluba omavas piirkondlikus haiglas või keskhaiglas;
2) geneetilise riskiga raseda puhul, kelle suhtes peab olema läbi viidud geneetiline uuring ja konsultatsioon, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle lisaks koodiga 2253K tähistatud teenusele ka koodidega 66602, 7040 ja 6007 tähistatud teenuste eest;
3) koodiga 2255K tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa asjaomase näidustuse korral täiendavalt tasu maksmise kohutuse üle koodidega 66510 ja 66101 (kuni 3 korda) tähistatud laboriuuringute eest. Pärast rasedal esinenud nakkuse ravi võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ka koodiga 66608 tähistatud laboriuuringu eest.

(8) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenuse osutamise korral võtab haigekassa täiendavalt tasu maksmise kohustuse üle ülekantud veretoodete (9. peatükk) eest.

(9) Normaalse füsioloogilise sünnituse kompleksteenuse piirhinda (kood 2207K) ei rakendata järgmiste terviseseisundite korral:
1) raske preeklampsia, eklampsia;
2) hüpotoonilised (atoonilised), hüübivushäiretega emakaverejooksud;
3) keisrilõige;
4) IV järgu lahkliharebendid;
5) raske organpuudulikkusega sünnitaja sünnitusjärgse II või III astme intensiivravi korral;
6) septiliste ja nakkuslike tüsistuste esinemisel sünnituse ajal või sünnituse järgselt.

§ 36. Diagnoosipõhiste kompleksteenuste piirhinnad

(1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides

Muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kraniotoomia, v.a trauma puhul, vanus >17 001 45 298 546 116 483
Kraniotoomia trauma puhul, vanus >17 002 26 808 546 83 204
Kraniotoomia, vanus 0–17 003 39 430 546 114 128
Lülisamba ja seljaaju operatsioonid 004 26 171 8 836 56 973
Koljuvälised veresoonte operatsioonid 005 21 846 4 384 62 450
Karpaalkanali avamine 006 4 091 2 267 8 260
Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kht-ga (edaspidi kht-ga) 007 34 167 546 86 079
Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kht-ta (edaspidi kht-ta) 008 6 819 546 21 140
Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused 009 9 352 546 26 537
Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga 010 9 822 546 22 419
Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta 011 6 877 546 20 524
Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused 012 7 116 546 18 434
Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia 013 7 179 546 18 886
Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a TIA 014 8 543 546 23 603
Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused 015 5 950 546 12 649
Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga 016 7 113 546 14 986
Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta 017 5 886 546 14 553
Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga 018 6 759 546 15 716
Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta 019 5 764 546 13 494
Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit 020 9 544 546 29 458
Viirusmeningiit 021 7 180 546 18 413
Hüpertensiivne entsefalopaatia 022 6 719 797 13 297
Mittetraumaatiline stuupor ja kooma 023 13 707 546 42 658
Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga 024 6 511 546 20 113
Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta 025 4 809 546 14 312
Krambihood ja peavalu, vanus 0 – 17 026 4 188 546 12 967
Raske traumaatiline ajukahjustus 027 6 805 546 18 428
Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga 028 20 305 979 62 881
Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta 029 3 765 546 9 936
Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17 030 3 468 546 10 717
Põrutus, vanus >17, kht-ga 031 4 370 546 11 795
Põrutus, vanus >17, kht-ta 032 3 668 546 9 635
Põrutus, vanus 0–17 033 1 539 546 4 739
Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga 034 8 779 546 26 134
Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta 035 5 583 546 17 332
Võrkkesta operatsioonid 036 12 627 4 233 27 720
Silmakoopa operatsioonid 037 8 570 546 22 933
Peamiselt vikerkesta operatsioonid 038 4 569 546 14 111
Läätse operatsioonid koos või ilma vitrektoomiata 039 9 065 3 534 15 701
Silmamuna välised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus >17 040 4 543 546 9 900
Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus 0–17 041 5 312 3 705 12 093
Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel 042 6 202 546 13 653
Hüpheem 043 2 728 546 7 534
Peamised ägedad silmainfektsioonid 044 4 902 546 12 048
Neuroloogilised silmahaigused 045 5 455 546 13 727
Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga 046 6 746 546 17 540
Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta 047 3 095 546 8 146
Muud silmahaigused, vanus 0–17 048 3 447 546 10 709
Pea ja kaela suured operatsioonid 049 27 492 546 85 776
Süljenäärme eemaldamine 050 10 790 5 012 25 876
Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine 051 5 608 546 17 319
Huule- ja suulaelõhede korrektsioon 052 11 864 546 36 635
Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus >17 053 9 915 3 191 20 701
Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus 0–17 054 11 897 546 36 350
Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid 055A 6 129 546 18 721
Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid 055B 13 368 546 15 004
Ninaplastika 056 8 232 3 298 17 113
Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus >17 057 4 408 546 13 644
Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus 0–17 058 4 853 2 819 10 319
Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus >17 059 3 767 706 10 232
Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0–17 060 3 998 2 207 10 053
Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus >17 061 4 130 546 8 227
Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus 0–17 062 4 815 1 658 12 402
Kõrva, nina, suu ja kurgu muud operatsioonid 063 7 864 546 24 317
Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad 064 6 910 546 18 905
Tasakaaluhäired 065 5 058 546 11 330
Ninaverejooks 066 2 933 546 8 151
Kõripealise põletik 067 3 483 546 10 788
Keskkõrva põletik, vanus >17, kht-ga 068 6 215 546 17 103
Keskkõrva põletik, vanus >17, kht-ta 069 4 424 546 10 411
Keskkõrva põletik, vanus 0–17, kht-ga 070A 4 590 546 14 168
Keskkõrva põletik, vanus 0–17, kht-ta 070B 4 178 546 12 890
Kõri ja hingetoru põletik 071 2 698 546 8 329
Nina traumad ja deformatsioonid 072 2 422 546 5 854
Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus >17 073 5 162 546 13 816
Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus 0–17 074 3 595 546 11 065
Suured rindkereoperatsioonid 075 48 766 6 508 113 027
Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga 076 26 476 546 82 421
Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta 077 12 399 546 38 626
Kopsuarteri embooliad 078 15 041 546 37 654
Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga 079 18 765 546 57 110
Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta 080 18 737 546 58 084
Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17 081 6 645 546 20 528
Hingamiselundite kasvajad 082 9 029 546 26 187
Suured rindkeretraumad, kht-ga 083 8 187 546 25 339
Suured rindkeretraumad, kht-ta 084 4 617 546 11 701
Vedelik pleuraõõnes, kht-ga 085 11 343 546 26 773
Vedelik pleuraõõnes, kht-ta 086 7 867 546 23 254
Kopsuturse ja hingamispuudulikkus 087 8 480 546 26 262
Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus 088 8 211 546 20 845
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga 089 10 127 546 31 544
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta 090 7 589 546 17 018
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga 091A 7 899 546 22 634
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta 091B 7 136 2 141 21 720
Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga 092 14 079 546 29 864
Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta 093 8 644 546 26 867
Õhkrind, kht-ga 094 8 145 546 23 248
Õhkrind, kht-ta 095 5 060 546 14 092
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga 096 7 662 546 18 372
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta 097 5 985 546 13 885
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga 098A 6 212 546 19 186
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta 098B 5 407 546 16 685
Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga 099 4 995 546 15 502
Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta 100 4 230 546 10 191
Hingamiselundite muud haigused, kht-ga 101 6 972 546 21 599
Hingamiselundite muud haigused, kht-ta 102 3 800 546 11 768
Südame siirdamine 103 261 525 546 802 741
Südameklappide operatsioonid koos südame kateteriseerimisega 104 171 788 546 527 295
Südameklappide operatsioonid ilma südame kateteriseerimiseta 105 129 183 48 089 223 482
Koronaararterite šuntimine koos südame kateteriseerimisega 106 146 191 65 517 282 918
Koronaararterite šuntimine ilma südame kateteriseerimiseta 107 106 707 58 106 164 230
Muud kardiotorakaalsed operatsioonid 108 94 555 546 206 280
Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga 110 62 667 546 159 446
Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta 111 55 305 11 136 104 808
Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid 112 99 380 33 577 172 794
Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid 113 19 753 546 61 119
Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu 114 10 716 546 23 928
Püsistimulaatori implanteerimine ägeda müokardi infarkti, südamepuudulikkuse või šoki korral 115 50 073 2 317 105 348
Muude püsistimulaarorite, elektroodide või kardioverteri implanteerimine 116 48 852 9 990 91 039
Südamestimulaatorite revisioon, v.a seadme asendamine 117 20 117 546 61 748
Südamestimulaatorite asendamine 118 30 894 546 85 178
Veeni ligeerimine ja eemaldamine 119 5 984 2 710 11 434
Vereringesüsteemi muud operatsioonid 120 17 371 546 52 754
Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarkti ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal intensiivravi päeval 121 15 513 546 45 021
Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal intensiivravi päeval 122 11 102 546 31 258
Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga, surm intensiivravi esimese kolme päeva jooksul 123 7 559 546 23 203
Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ga, südame kateteriseerimisega 124 25 291 5 930 49 654
Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ta, südame kateteriseerimisega 125 23 207 2 063 51 631
Äge ja alaäge endokardiit 126 20 544 546 56 093
Südamepuudulikkus ja šokk 127 7 499 546 19 480
Süvaveenide tromboflebiit 128 8 859 546 23 840
Selgitamata põhjusega südameseiskus 129 19 120 546 59 294
Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga 130 8 666 546 21 129
Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta 131 7 104 546 17 136
Ateroskleroos, kht-ga 132 7 455 546 19 754
Ateroskleroos, kht-ta 133 6 687 546 13 804
Hüpertensioon 134 6 297 546 13 616
Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga 135 8 550 546 25 842
Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta 136 7 716 546 17 075
Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17 137 3 399 546 10 669
Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga 138 6 875 546 16 096
Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta 139 4 122 546 11 774
Stenokardia 140 8 982 546 19 411
Minestus ja kollaps, kht-ga 141 6 158 546 12 721
Minestus ja kollaps, kht-ta 142 4 274 546 12 350
Rindkere valud 143 4 662 546 14 535
Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga 144 8 246 546 26 030
Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta 145 5 649 546 16 536
Pärasoole resektsioon, kht-ga 146 67 228 546 156 182
Pärasoole resektsioon, kht-ta 147 54 334 15 256 108 136
Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga 148 49 341 546 146 010
Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta 149 37 473 7 339 86 193
Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga 150 41 599 546 128 799
Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta 151 22 980 6 742 55 946
Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ga 152 32 657 546 56 306
Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ta 153 9 631 546 29 998
Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus >17, kht-ga 154 61 985 546 176 313
Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus >17, kht-ta 155 44 952 546 102 209
Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17 156 16 877 546 47 780
Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga 157 10 228 546 25 639
Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta 158 6 942 671 16 870
Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga 159 14 623 546 43 186
Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta 160 10 348 546 28 583
Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga 161 9 223 546 22 273
Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta 162 6 762 3 102 12 660
Songa opratsioonid, vanus 0–17 163 6 770 1 882 12 771
Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ga 164 17 376 546 47 661
Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ta 165 11 386 546 26 538
Apendektoomia tüsistusteta apenditsiidi korral, kht-ga 166 10 171 546 31 473
Apendektoomia tüsistuseta apenditsiidi korral, kht-ta 167 6 958 4 280 11 395
Suuõõne operatsioonid, kht-ga 168 18 443 546 36 867
Suuõõne operatsioonid, kht-ta 169 5 989 546 16 657
Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga 170 26 146 546 81 008
Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta 171 19 613 546 54 787
Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga 172 9 336 546 25 876
Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta 173 7 105 546 19 999
Seedetrakti verejooks, kht-ga 174 10 805 546 33 805
Seedetrakti verejooks, kht-ta 175 7 431 546 18 922
Tüsistunud peptiline haavand 176 7 271 546 19 894
Tüsistumata peptiline haavand, kht-ga 177 7 133 546 16 217
Tüsistumata peptiline haavand, kht-ta 178 5 203 546 13 575
Põletikuline soolehaigus 179 7 543 546 23 384
Soolesulgus, kht-ga 180 6 648 546 20 643
Soolesulgus, kht-ta 181 3 725 546 9 604
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga 182 6 654 546 17 111
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta 183 3 737 546 11 197
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga 184A 3 867 546 11 911
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta 184B 2 898 546 8 930
Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17 185 3 077 546 8 624
Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17 186 3 657 546 11 311
Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid 187 3 272 546 6 936
Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga 188 6 599 546 20 592
Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta 189 4 188 546 12 246
Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17 190 3 164 546 9 738
Kõhunäärme, maksa ja šuntimisoperatsioonid, kht-ga 191 66 084 546 204 503
Kõhunäärme, maksa ja šuntimisoperatsioonid, kht-ta 192 61 709 7 025 118 814
Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga 193 32 683 546 83 434
Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta 194 21 153 546 65 539
Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ga 195 45 516 12 088 114 971
Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ta 196 27 243 19 614 48 784
Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga 197 27 472 546 82 740
Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta 198 19 517 6 791 42 616
Maksa ja sapiteede pahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid 199 26 943 546 66 319
Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid 200 30 636 546 82 401
Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid 201 36 125 5 263 81 645
Maksatsirroos ja alkoholhepatiit 202 9 156 546 27 611
Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad 203 8 777 546 23 818
Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad 204 6 639 546 20 621
Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga 205 8 403 546 24 051
Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta 206 5 879 546 18 224
Sapiteede haigused, kht-ga 207 7 201 546 19 696
Sapiteede haigused, kht-ta 208 4 691 546 11 214
Alajäseme ja selle suurte liigeste esmanene protees, operatsioonid 209A 51 310 30 634 73 986
Alajäseme ja selle suurte liigeste teisene protees, operatsioonid või alajäseme taaskinnistusoperatsioonid 209B 76 393 18 896 143 009
Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga 210 30 840 1 903 73 815
Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel,vanus >17, kht-ta 211 25 980 546 56 882
Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17 212 17 244 546 45 394
Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral 213 21 660 546 67 270
Selja ja kaela operatsioonid, kht-ga 214 45 303 546 125 942
Selja ja kaela operatsioonid, kht-ta 215 17 057 546 52 522
Luulihaskonna ja sidekoe biopsiad 216 8 391 546 26 191
Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe vigastuste puhul, v.a labakäsi 217 21 875 546 67 632
Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga 218 22 282 546 59 721
Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta 219 16 897 1 724 46 587
Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17 220 13 303 546 29 869
Põlve operatsioonid, kht-ga 221 25 317 546 67 177
Põlve operatsioonid, kht-ta 222 7 334 2 604 19 385
Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga 223 15 021 546 36 895
Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigest operatsioonid, kht-ta 224 11 548 2 531 28 981
Labajala operatsioonid 225 8 714 546 23 612
Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga 226 11 354 546 35 163
Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta 227 6 888 546 21 380
Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga 228 9 889 546 23 936
Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta 229 5 969 546 18 415
Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel 230 7 894 546 24 455
Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest 231 5 059 546 15 695
Artroskoopia 232 7 869 3 171 19 925
Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga 233 25 442 546 78 588
Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta 234 12 924 546 40 107
Reieluu murrud 235 7 881 546 23 042
Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud 236 6 457 546 17 952
Reieluukaela, vaagnaluude ja reie piirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid 237 4 104 546 10 753
Osteomüeliit 238 9 120 546 28 164
Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad 239 8 391 546 25 921
Sidekoehaigused, kht-ga 240 8 068 546 20 063
Sidekoehaigused, kht-ta 241 5 834 546 16 340
Septiline artriit 242 9 199 546 27 913
Seljavalud 243 6 103 546 14 061
Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga 244 6 679 546 14 721
Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta 245 5 989 546 13 971
Mittespetsiifilised artropaatiad 246 4 774 546 14 230
Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid 247 5 187 546 13 468
Tendoniit, müosiit ja bursiit 248 3 580 546 9 399
Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi 249 6 060 546 18 797
Küünarvarre, labakäe ja labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga 250 6 332 546 14 086
Küünarvarre, labakäe ja labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta 251 3 510 546 8 954
Küünarvarre, labakäe ja labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17 252 2 983 546 6 006
Õlavarre, jalasääre, v.a labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga 253 6 455 546 18 873
Õlavarre, jalasääre, v.a labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus>17, kht-ta 254 4 912 546 13 732
Õlavarre, jalasääre, v.a labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17 255 3 595 546 9 272
Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused 256 3 689 546 11 453
Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga 257 20 435 10 824 38 447
Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta 258 14 111 10 641 29 323
Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga 259 13 358 6 823 28 418
Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta 260 13 358 6 823 28 418
Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste haiguste puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon 261 6 414 2 898 13 350
Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste haiguste puhul 262 5 333 546 12 437
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga 263 35 873 4 586 42 751
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta 264 16 222 546 36 149
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga 265 25 382 546 62 962
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta 266 9 134 546 28 739
Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid 267 5 482 2 121 13 324
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme plastilised operatsioonid 268 10 554 546 32 690
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ga 269 12 088 546 37 262
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ta 270 3 867 546 12 026
Naha haavandid 271 9 348 546 23 908
Naha suured kahjustused, kht-ga 272 8 296 546 17 826
Naha suured kahjustused, kht-ta 273 8 245 1 884 15 332
Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga 274 7 710 546 23 947
Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta 275 5 545 546 16 876
Rinnanäärme mittepahaloomulised haigused 276 4 766 546 12 677
Tselluliit, vanus >17, kht-ga 277 8 341 546 18 388
Tselluliit, vanus >17, kht-ta 278 5 851 546 13 381
Tselluliit, vanus 0–17 279 4 383 546 11 652
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ga 280 5 437 546 16 147
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ta 281 3 698 546 9 870
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus 0–17 282 2 522 546 7 796
Naha väikesed kahjustused, kht-ga 283 6 361 796 14 257
Naha väikesed kahjustused, kht-ta 284 4 344 546 11 454
Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral 285 24 921 546 77 068
Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid 286 30 852 13 044 71 995
Naha siirdamine ja haava hooldus endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral 287 33 503 546 57 738
Operatsioonid rasvumise korral 288 12 470 3 101 38 809
Kõrvalkilpnäärme operatsioonid 289 15 428 8 240 32 468
Kilpnäärme operatsioonid 290 15 185 9 141 33 861
Kilpnäärme ja keele operatsioonid 291 8 800 7 642 14 138
Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga 292 31 668 546 99 532
Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta 293 22 806 546 71 745
Suhkurtõbi, vanus >35 294 7 594 546 21 883
Suhkurtõbi, vanus 0–35 295 6 676 546 20 256
Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga 296 9 191 546 23 194
Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta 297 7 052 546 21 682
Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17 298 7 826 546 24 389
Kaasasündinud ainevahetushäired 299 3 232 546 10 020
Endokriinhaigused, kht-ga 300 8 264 546 21 068
Endokriinhaigused, kht-ta 301 5 987 546 18 576
Neeru siirdamine 302 169 885 68 492 273 289
Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul 303 44 068 801 92 224
Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga 304 26 591 546 82 507
Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta 305 20 975 2 057 47 341
Prostatektoomia muude haiguste korral, kht-ga 306 20 813 546 50 626
Prostatektoomia muude haiguste korral, kht-ta 307 14 113 5 884 23 760
Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga 308 18 450 546 48 029
Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta 309 13 062 5 614 23 510
Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga 310 17 422 4 132 32 110
Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta 311 15 878 1 470 32 263
Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ga 312 9 157 1 142 21 228
Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ta 313 7 890 546 23 733
Kusiti opretasioonid, vanus 0–17 314 8 121 546 25 101
Neerude ja kuseteede muud operatsioonid 315 15 473 546 41 288
Neerupuudulikkus 316 8 117 546 25 606
Neerude dialüüsravi määramine 317 28 827 546 89 362
Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga 318 8 680 546 26 508
Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta 319 6 143 546 19 018
Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga 320 9 193 546 25 700
Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta 321 5 417 546 14 038
Neerude ja kuseteede infektksioonid, vanus 0–17 322 4 810 546 14 826
Kuseteede kivid kht-ga ja/või elektri-šokklaine litotripsia 323 6 293 546 19 530
Kuseteede kivid, kht-ta 324 4 749 546 14 641
Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga 325 6 049 546 16 357
Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta 326 3 456 546 10 685
Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17 327 2 954 546 9 128
Kusiti striktuur,vanus >17, kht-ga 328 5 808 546 13 906
Kusiti striktuur,vanus >17, kht-ta 329 4 111 546 11 332
Kusiti striktuur, vanus 0–17 330 5 245 546 8 393
Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga 331 9 830 546 30 203
Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta 332 5 749 546 17 999
Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17 333 4 596 546 14 165
Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga 334 35 557 1 390 78 528
Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta 335 30 795 11 334 63 576
Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga 336 17 340 546 46 068
Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta 337 12 642 3 944 23 550
Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral 338 8 797 546 23 987
Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste korral, vanus >17 339 5 859 546 16 849
Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste korral, vanus 0–17 340 5 626 2 436 10 716
Peenise operatsioonid 341 6 567 546 20 421
Tsirkumtsisioon, vanus >17 342 4 210 1 344 10 250
Tsirkumtsisioon, vanus 0–17 343 4 830 2 686 8 194
Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral 344 17 091 546 35 902
Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, v.a pahaloomuliste kasvajate korral 345 8 469 546 26 118
Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga 346 8 429 546 26 363
Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta 347 6 179 546 16 259
Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga 348 5 511 546 17 141
Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta 349 5 185 546 16 074
Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud 350 5 152 546 11 417
Mehe steriliseerimine 351 3 893 948 9 000
Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused 352 3 329 546 10 396
Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia 353 27 794 9 016 52 142
Emaka ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga 354 24 705 546 76 469
Emaka ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta 355 21 809 7 160 53 573
Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid 356 7 315 6 079 22 602
Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral 357 25 456 546 79 197
Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ga 358 15 670 4 705 48 459
Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ta 359 11 557 3 050 35 746
Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid 360 3 803 546 11 867
Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial 361 10 492 4 874 32 466
Naise laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine 362 10 355 546 32 101
Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral 363 3 618 546 11 322
Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste haiguste korral 364 3 323 546 10 392
Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid 365 11 096 4 332 34 180
Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga 366 8 841 546 27 783
Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta 367 5 524 546 17 162
Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid 368 3 927 1 186 12 087
Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused 369 2 592 546 8 027
Keisrilõige, kht-ga 370 15 076 7 328 28 703
Keisrilõige, kht-ta 371 14 622 4 692 21 969
Vaginaalne sünnitus, kht-ga 372 9 287 6 731 11 843
Vaginaalne sünnitus, kht-ta 373 9 190 7 898 10 516
Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga 374 9 709 3 933 16 849
Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon 375 11 337 546 35 046
Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita 376 6 711 546 20 655
Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsiooniga 377 4 933 546 15 288
Emakaväline rasedus 378 7 463 546 23 081
Ähvardav iseeneslik abort 379 3 673 546 11 315
Abort emakaõõne abrasioonita 380 1 926 546 5 955
Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga 381 1 945 546 6 021
Ebatuhud 382 1 885 546 5 816
Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega 383 2 895 546 8 926
Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta 384 1 819 546 5 616
Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul 385A 3 297 546 10 230
Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu 385B 5 249 546 16 157
Vastsündinu sünnikaaluga alla 1000 g 386N 215 390 546 662 820
Vastsündinu sünnikaaluga 1000–1499 g 387N 51 657 546 158 560
Vastsündinu sünnikaaluga 1500–2499 g, paljude haigusseisunditega 388A 76 990 546 236 957
Vastsündinu sünnikaaluga 1500–2499 g, paljude haigusseisunditeta 388B 17 252 546 53 104
Vastsündinu sünnikaaluga 2500 g või rohkem, kellele on tehtud suur operatsioon 389A 211 515 546 650 904
Vastsündinu sünnikaaluga 2500 g või rohkem, paljude haigusseisunditega 389B 33 783 546 104 223
Vastsündinu sünnikaaluga 2500 g või rohkem, muude oluliste haigusseisunditega 390 5 644 546 17 401
Normaalne vastsündinu 391 3 475 546 9 130
Splenektoomia, vanus >17 392 34 208 546 95 504
Splenektoomia, vanus 0–17 393 22 336 18 265 47 053
Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid 394 9 762 546 30 264
Vererakkudega seotud haigused, vanus >17 395 9 273 546 22 829
Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17 396 7 536 546 22 927
Hüübivushäired 397 9 475 546 30 063
Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga 398 10 043 546 30 923
Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta 399 5 711 546 16 789
Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega 400 41 399 546 102 648
Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga 401 36 185 546 109 614
Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta 402 16 277 546 48 611
Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga 403 10 760 546 33 622
Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta 404 8 000 546 25 192
Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17 405 12 214 546 37 796
Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga 406 45 348 546 113 490
Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta 407 19 966 546 61 907
Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega 408 19 725 546 61 424
Radioteraapia 409 27 182 546 60 118
Kemoteraapia juhtudel, kui äge leukeemia pole teisene haigus 410 11 837 546 36 524
Pahaloomulise kasvaja anamnees ilma endoskoopilise uuringuta 411 6 658 546 14 281
Pahaloomulise kasvaja anamnees endoskoopilise uuringuga 412 3 010 546 9 332
Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga 413 12 781 546 39 909
Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta 414 6 788 546 21 454
Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid 415 20 290 546 62 682
Septitseemia, vanus >17 416 18 312 546 56 730
Septitseemia, vanus 0–17 417 14 546 546 44 824
Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid 418 6 858 546 20 420
Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga 419 13 318 546 33 437
Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta 420 8 115 546 21 204
Viirushaigus, vanus >17 421 6 544 546 20 288
Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17 422 3 131 546 9 667
Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused 423 7 545 546 23 335
Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioonid 424 23 634 546 73 095
Ägedad kohanemisreaktsioonid ja muud psühhosotsiaalsed düsfunktsioonid 425 5 617 546 15 059
Depressiivsed neuroosid 426 5 524 546 13 261
Neuroosid, v.a depressiivsed 427 5 112 546 12 974
Isiksuse ja impulsikontrolli häired 428 6 196 546 19 238
Orgaanilised psüühikahäired ja vaimne alaareng 429 7 803 546 24 019
Psühhoosid 430 3 928 546 10 918
Lapseea psüühikahäired 431 7 376 546 20 359
Muud psüühikahäired 432 4 738 546 11 195
Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus. Lahkus vastupidiselt arstide soovitusele 433 5 077 546 15 679
Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ga 434 6 355 546 16 809
Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ta 435 2 637 546 8 123
Rehabilitatsioonravi alkoholist ja psühhoaktiivsetest ainetest sõltuvuse puhul 436 13 980 546 42 909
Rehabilitatsioon- ja desintoksikatsioonravi alkoholist ja psühhoaktiivsetest ainetest sõltuvuse puhul 437 13 126 546 40 290
Naha siirdamine vigastuste korral 439 21 379 546 66 118
Haavakorrastus vigastuste korral 440 29 823 21 854 92 453
Operatsioonid kämblavigastuste korral 441 8 390 546 25 975
Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga 442 22 769 546 70 492
Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta 443 16 269 546 50 404
Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga 444 8 850 546 27 371
Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta 445 4 754 546 14 814
Traumaatiline vigastus, vanus 0–17 446 3 686 546 10 048
Allergilised reaktsioonid, vanus >17 447 3 573 546 11 053
Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17 448 1 353 546 4 165
Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga 449 9 556 546 29 529
Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta 450 3 609 546 11 193
Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17 451 2 019 546 6 233
Ravitüsistused, kht-ga 452 10 715 546 33 101
Ravitüsistused, kht-ta 453 3 322 546 10 226
Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga 454 11 513 546 35 618
Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta 455 3 879 546 11 944
Põletushaiged, kes on üle viidud teise intensiivravi asutusse, ravi kestus <6 päeva 456 4 663 546 7 340
Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone 457 10 479 546 32 399
Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega 458 21 787 546 67 391
Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega 459 18 159 546 47 602
Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone 460 6 240 546 19 281
Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega 461 4 202 546 13 010
Rehabilitatsioon 462 24 197 546 57 198
Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga 463 7 070 546 20 459
Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta 464 6 540 546 20 326
Järelravi, anamneesis pahaloomuline kasvaja kaasneva haigusena 465 9 547 546 29 305
Järelravi, anamneesis ei ole pahaloomulist kasvajat kaasneva haigusena 466 4 159 546 12 842
Muud tervist mõjutavad tegurid 467 4 059 546 12 494
Põhidiagnoosiga mitte seonduv ulatuslik operatsioon 468 32 274 546 99 405
Määratlemata või puudulik teave väljakirjutamisel 469 0 0 0
Ei grupeeru 470 0 0 0
Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel 471 60 916 546 175 869
Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone 472 43 579 546 134 831
Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17 473 14 218 546 44 256
Hingamiselundite haigused koos abistava ventileerimisega 475 62 739 546 192 574
Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon 477 12 132 546 37 469
Muud veresoonteoperatsioonid, kht-ga 478 30 534 546 85 356
Muud veresoonteoperatsioonid, kht-ta 479 29 250 546 73 030
Maksa siirdamine 480 237 658 546 729 481
Luuüdi siirdamine 481 191 457 546 587 669
Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul 482 73 463 546 184 529
Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, v.a näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul 483 219 031 546 501 996
Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul 484 96 110 546 297 585
Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul 485 54 316 546 162 039
Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul 486 45 717 546 140 688
Muu raske hulgitrauma 487 9 834 546 30 467
HIV-infektsioon koos ulatusliku operatsiooniga 488 81 050 546 252 644
HIV-infektsioon koos temaga seotud peamiste haigusseisunditega 489 36 213 546 111 454
HIV-infektsioon koos temaga seotud muude haigusseisunditega või ilma nendeta 490 22 666 546 69 775
Ülajäseme ja selle suurte liigeste taaskinnistusoperatsioonid 491 50 833 33 080 67 547
Kemoteraapia juhtudel, kui äge leukeemia on teisene haigus 492 30 127 546 92 911
Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga 493 14 074 546 34 899
Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta 494 11 255 5 535 18 100
Kopsu siirdamine 495 0 0 0

(2) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis ja päevakirurgias juhul, kui patsient viibib ravil üle 6 tunni päevas.

(3) Lõikes 1 nimetatud diagnoosipõhise kompleksteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos muude samaaegselt osutatud teenustega lõigetes 4 ja 5 sätestatud tingimustel.

(4) Tasumisel rakendatakse diagnoosipõhise kompleksteenuse piirhinda koefitsiendiga 0,5 ja muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindasid koefitsiendiga 0,5. Ravi rahastamise lepingus võib kokku leppida rakendatavates koefitsientides vastavalt 0 ja 1.

(5) Diagnoosipõhise kompleksteenuse piirhinda rakendatakse, kui muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa jääb lõikes 1 toodud muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

6. peatükk
OPERATSIOONID

§ 37. Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Laialdase (suure) healoomulise kasvaja eemaldamine 010101 1 190
Sõrme või varba amputatsioon 010102 1 045
Naha vabaplastika 010103 1 666
Süvaabstsessi, flegmooni avamine 010104 987
Apendektoomia (krooniline) 020103 2 301
Hemorroidide, polüüpide ja fissuuride operatsioonid 020104 2 200
Paraproktiidi, fistlite operatsioon 020105 2 232
Rinnanäärme sektorresektsioon 020106 2 232
Pahaloomuliste nahakasvajate radikaalne kirurgiline ravi 020107 2 237
Anaalsfinktri plastika 020108 2 232
Kilpnäärmesõlme või -tsüsti eemaldamine 030102 3 691
Herniotoomia pitsunud songa korral 030103 3 581
Diagnostiline ja proovilaparotoomia 030104 3 652
Gastrotoomia, -stoomia, püloromüotoomia 030105 3 716
Apendektoomia (äge, MB) 030106 3 609
Kolostoomi rajamine või sulgemine 030107 3 713
Kõhukoopa abstsessi avamine 030108 3 652
Rinnanäärme eemaldamine 030109 3 642
Ingvinaalsete, aksillaarsete lümfisõlmede eemaldamine 030110 3 646
Sääre või reie amputatsioon 030111 3 725
Trahheostoomia 030112 3 470
Vaagnapõhjalihaste taastamine 030113 3 580
Sfinktrivälise fistli operatsioon 030114 3 579
Umbilikaal-, femoraalherniotoomia 030115 3 517
Ingvinaalherniotoomia 030116 3 533
Kilpnäärme hemitüreidektoomia 040101 4 984
Perforeerunud haavandi üleõmblus 040102 5 055
Peensooletoomia, -stoomia, suturatsioon, anastomoos 040103 5 107
Apendektoomia kesklõikest, kõhukoopa tualett 040104 5 060
Koletsüstektoomia 040105 5 168
Maksa operatsioonid (v.a resektsioon) 040107 5 168
Liidete vabastamine soolesulguse korral 040108 5 093
Operatsioon invaginatsiooni korral 040109 5 107
Polüübi eemaldamine jämesoolelõike kaudu (onkoloogia) 040110 5 090
Keskseinandi lõige (biopsia) 040111 4 969
Operatsioon avatud uurahhuse korral 040112 4 969
Proktoplastika anuse atreesia korral 040113 5 081
Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega 040114 4 967
Mastektoomia Patey järgi 040115 4 967
Käe eksartikulatsioon õlaliigesest luukasvaja korral 040116 5 092
Herniotoomia armisonga puhul 040117 5 031
Söögitoru operatsioonid (kaelaosa) 050101 6 460
Haavandi ekstsisioon, püloroplastika, gastroenteroanastomoos 050102 6 458
Vagotoomia (dreneeriva operatsioonita) 050103 6 523
Peensoole resektsioon 050104 6 632
Rektopeksia (laparotoomia kaudu) 050105 6 437
Herniotoomia soole resektsiooniga 050106 6 457
Koledohhotoomia 050107 6 556
Laparoskoopiline koletsüstektoomia 050108 6 326
Splenektoomia (plaaniline) 050109 6 537
Jämesoole resektsiooni I, II etapp, Hartmanni operatsioon 050110 6 534
Operatsioon kõhu eesseina anomaaliate puhul vastsündinutel 050111 6 389
Pehme koe tuumorite radikaalne eemaldamine (koos lihasgruppidega) 050112 6 396
Operatsioonid teistel endokriinsetel näärmetel 050113 6 534
Relaparotoomia tüsistuse tõttu 050114 6 475
Reie eksartikulatsioon luukasvajate korral 050115 6 384
Mastektoomia Halstedi järgi 050116 6 331
Rinnanäärme reduktsioonplastika 050117 6 333
Pankreatiidi drenaažoperatsioon
(bursa, paranefrium’i drenaaž, nekrektoomia)
050118 6 486
Hiaatushernia operatsioon 060102 9 090
Mao resektsioon (B I, B II) 060103 9 103
Vagotoomia (koos dreeniva operatsiooniga) 060104 8 901
Biliodigestiivne anastomoos 060105 9 015
Operatsioon õõsorgani vigastuse korral 060107 8 921
Parem- ja vasempoolne hemikolektoomia 060108 9 205
Rektumi resektsioon, amputatsioon 060109 9 124
Pärasoole taastamine (plastika) 060110 9 118
Retroperitoneaaltuumori eemaldamine 060112 9 124
Operatsioon söögitoru, seedetrakti väärarengu puhul vastsündinutel 060113 9 124
Käe torakoskapulaarne ekstirpatsioon luukasvajate puhul 060115 9 083
Kilpnäärme subtotaalne resektsioon 060116 8 618
Söögitoru operatsioonid (rinnaosa) 070101 11 201
Mao ekstirpatsioon, kardia resektsioon 070102 11 201
Mao subtotaalne resektsioon lümfisõlmede laiendatud eemaldamisega 070103 11 201
Pankrease sabaosa resektsioon, pankreatojejunostoomia 070104 11 201
Totaalne kolektoomia 070106 11 284
Rektumi abdominoperineaalne ekstirpatsioon 070107 11 224
Operatsioon kõhukoopa organite mitmikvigastuse puhul (parenhümatoosse ja õõnesorgani vigastuse korral) 070108 11 002
Maksa vasema sagara resektsioon 070109 11 102
Mao rekonstruktiivne operatsioon (reresektsioon) 070110 11 201
Sapiteede rekonstruktiivne operatsioon 070111 11 200
Kilpnäärme radikaalne ekstirpatsioon 070112 10 489
Radikaalne operatsioon Hirschprungi tõve puhul 070113 11 201
Maksa segmentaalne resektsioon 070114 11 163
Operatsioon parenhümatoosse organi vigastuse puhul 070115 10 835
Maksa atüüpiline resektsioon 070116 11 224
Operatsioon torakoabdominaalse vigastuse puhul (torakolaparotoomia) 080101 13 516
Pankreatektoomia 080102 13 029
Abdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga 080103 13 516
Maksa tüüpiline (anatoomiline) resektsioon 080104 13 539
Maksa segmentektoomia ja subsegmentektoomia 080105 13 516
Pankrease distaalne subtotaalne resektsioon splenektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga 080106 13 539
Pankreatoduodenaalne resektsioon 090101 17 404
Maksa parema sagara eemaldamine 090102 16 831
Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru alumise osa pahaloomuliste kasvajate korral 090103 17 175
Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru keskmise või ülemise kolmandiku pahaloomuliste kasvajate korral 090104 17 175
Koletsüstektoomia maksa parema sagara resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga 090105 17 136
Sapiteede resektsioon laiendatud lümfadenektoomiaga 090106 17 113
Maksa lobektoomia 090107 17 136
Hemihepatektoomia 090108 17 136
Sapiteede resektsioon maksa hiiluse resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga 100101 20 486
Laiendatud hemihepatektoomia 100102 20 532

§ 38. Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Väikese implantaadi või võõrkeha eemaldamine 010203 1 640
Väikeste luude amputatsioon, eksartikulatsioon 010204 976
Esharotoomia 010206 1 375
Ravinõelte sisestamine luukanalisse 010207 1 482
Lihase-, kõõluseõmblus 020201 2 887
Väikeste luude, liigeste verine repositsioon, osteosüntees 020202 3 482
Luudeformatsiooni korrigeerimine, proteesimiseks ettevalmistamine 020203 2 702
Dupuytreni kontraktuuri operatsioon 020204 2 887
Hallux valgus’e operatsioon 020205 3 465
Tenosünoviidi operatiivne ravi 020206 2 650
Sünovektoomia, artroplastika väikestel luudel 020207 3 493
Väikeste luude osteotoomia 020208 3 655
Luu, liigese biopsia 020209 2 277
Suure implantaadi eemaldamine 020210 2 707
Labakäe kõõluste õmblus 020211 2 949
Luu trepanatsioon, sekvestrektoomia 020212 2 230
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon kuni 1% 020213 2 183
Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 4–6% 020214 2 234
Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest 020218 2 194
Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus 030201 3 578
Suurte liigeste, luude verine repositsioon, fiksatsioon 030202 4 036
Liigesekapsli ja sidemete õmblus 030203 3 653
Nahatransplantatsioon dermatoomiga alla 4% 030204 3 988
Artroskoopia 030205 3 488
Operatsioon meniski vigastuste korral 030206 3 640
Võõrkeha eemaldamine liigesest 030207 3 620
Kõõluse, lihase transplantatsioon 030208 3 786
Väikeste liigeste endoproteesimine 030209 5 723
Suure implantaadi eemaldamine (tüsistunud, sh lülisammas) 030210 4 067
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 1–3% 030211 3 609
Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 7–9% 030212 3 590
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga kuni 1% 030213 3 637
Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteosüntees 030217 4 520
Subtotaalne palmaaraponeuroosi eemaldamine 030218 3 624
Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteoplastiline fiksatsioon 030219 4 532
Suure toruluu (õla-, käsivarre-, reie- ja sääreluud) osteosüntees 040201 5 781
Artroskoopiline operatsioon (menisk, resektsioon) 040202 4 777
Kõõluse plastika 040203 5 195
Nahaplastika «toitval jalal» (Itaalia plastika) 040204 5 100
Luuplastika 040205 5 239
Labakäe ja labajala deformatsioonide kirurgiline ravi 040206 5 339
Suurte liigeste sünovektoomia 040207 4 950
Suure toruluu osteotoomia 040208 6 230
Reieluukaela osteosüntees 040209 6 445
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 4–6% 040211 5 095
Rindkere ja kõhu põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 040212 5 504
Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 10% ja enam 040213 5 283
Randme-, küünar-, hüppe-, põlve- või puusaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 040214 5 501
Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine 040215 5 016
Suure toruluu tüsilike (lahtiste, killustunud) murdude osteosüntees 050201 6 702
Killustunud liigesesiseste murdude osteosüntees 050202 6 668
Kompressioon-distraktsioon-osteosüntees 050203 6 796
Suure liigese resektsioon, artrodees, artroplastika 050204 6 737
Kaasasündinud, retsidiveeruva ja vana nihestuse kirurgiline ravi 050205 6 737
Põlve- ja õlaliigese sidemete plastika 050206 6 416
Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga 050207 7 880
Tagumine spondülodees trauma korral 050208 7 245
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 4–6% 050209 6 869
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 1–3% 050210 6 430
Labakäe põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 050211 6 593
Õlaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 050212 6 616
Artroskoopiline sünovektoomia 050213 6 089
Vaagnaluude osteosüntees 060201 9 275
Osteoplastiline osteosüntees 060202 9 103
Luude pikendamine 060203 9 060
Puusaliigest korrigeeriv operatsioon 060204 9 133
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 7–9% 060205 9 096
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 7–9% 060206 8 654
Näo ja kaela põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 060207 8 917
Kordusoperatsioon proteesitud liigesel 060208 9 161
Vaagnaringi ebastabiilsete murdude välisfiksatsioon 060210 8 920
Õlaliigese ja põlveliigese sidemete taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil 060211 8 741
Suure liigese endoproteesimine 070201 11 473
Endoproteesi eemaldamine suurel liigesel 070202 11 659
Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine 070203 11 326
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 4–6% 070204 10 772
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 10–14% 070205 11 046
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 10–14% 070206 10 699
Lülisamba I ja II astme deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega 080201 13 247
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 7–9% 080202 12 786
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 15% ja enam 080203 12 989
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 15% ja enam 080204 12 702
Tüsiliku puusanapamurru osteosüntees 080206 12 442
Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega 090201 15 973
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 10–14% 090203 16 615
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 15% ja enam 100201 20 139
Nahatransplantatsioon Meeki meetodil 100202 18 352
Suure liigese revisioonproteesimine 100203 20 406

§ 39. Uroloogia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Dorsaalintsisioon 010301 1 072
Vasoresektsioon 010302 1 116
Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil 010303 1 229
Orhidektoomia (ühe- või kahepoolne) 020301 2 211
Varikotseele, hüdrotseele operatsioon 020302 2 202
Skrootumi intsisioon, revisioon, suturatsioon 020304 2 235
Tsirkumtsiisio 020305 2 057
Põielõige, revisioon, epitsüstostoomia 020306 2 247
Põiekaela transuretraalne intsisioon 020307 2 208
Peenise subtotaalne, totaalne amputatsioon 030301 4 325
Priapismi operatiivne ravi 030303 3 648
Induratio penis’e plastika 030304 3 802
Munandi eemaldamine koos juhaga kasvaja tõttu 030305 3 545
Optiline uretrotoomia 030306 3 492
Kusepõie transuretraalne resektsioon 030307 3 496
Eesnäärme adenomektoomia 030308 3 738
Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine laparatoomia abil 030309 3 632
Krüptorhismi operatsioon (ühe- või kahepoolne) 030310 3 522
Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioonid) 040301 4 828
Ureetra striktuuri plastika 040302 4 980
Uretrektoomia 040303 4 981
Eesnäärme TUR-resektsioon 040304 4 826
Kusepõie resektsioon 040305 5 099
Ureeterotoomia 040306 5 155
Proovilumbotoomia 040307 4 834
Neeru, ureetri drenaažioperatsioon 040308 5 148
Püelotoomia, nefrotoomia 040309 5 180
Nefropeksia 040310 4 995
Nefrektoomia (lumbotoomia) 040311 5 067
Suturatsioon, nefrektoomia trauma korral 040312 4 913
Kadaver-doonorneerude eemaldamine 040313 6 735
Peenise proteesimine impotentsuse korral 040314 5 015
Peenise plastika, operatsioon suguelundite väärarengute korral 040315 5 031
Laparoskoopiline varikotseele operatsioon 040316 4 880
Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparotoomia) 040317 5 471
Põie-tupe, põie-soole fistlite likvideerimine 050301 7 321
Prostata adenomektoomia Millini järgi 050302 6 450
Tsüstektoomia 050303 6 723
Tsüstolitotripsia 050304 6 120
Ureeteroneotsüstostoomia 050305 6 384
Neerupealise resektsioon, eemaldamine 050307 6 595
Neeru, ureetri korduv operatsioon 050308 7 163
Ureeterokutaneostoomia 050309 6 485
Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks 050310 6 533
Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparoskoopiline) 050311 6 463
Laparoskoopiline nefrektoomia 050312 5 706
Laparoskoopiline neerutsüsti resektsioon 050313 3 675
Laparoskoopiline nefropeksia 050314 3 614
Laparoskoopiline kolpo-sakropeksia 050315 6 355
Laparoskoopiline neerupealise eemaldamine 050316 5 893
Laparoskoopiline krüptorhismi operatsioon 050317 3 140
Laparoskoopiline prostatektoomia 050318 11 402
Emaskulinisatsioon koos ilioingvinaalsete lümfisõlmede eemaldamisega 060301 9 084
Retroperitoneaaltuumori eemaldamine 060302 9 296
Radikaalne prostatektoomia 060303 9 058
Kusepõie resektsioon koos ureetri ümberistutamisega 060304 8 869
Ureetero-ureeterostoomia 060305 8 825
Ureetero-enterostoomia (sigmostoomia) 060306 8 870
Nefroureeterektoomia 060307 8 816
Neeru, ureetri plastiline operatsioon 060308 8 711
Tuumornefrektoomia, ekstrafastsiaalne nefrektoomia 060309 9 028
Ureeterorenoskoopia operatsioon 060310 8 317
Perkutaanse nefroskoopia operatsioon 060311 8 415
Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata
(Brickeri juha, ureeterosigmostoomia)
060312 8 798
Enterotsüstoplastika 070301 11 396
Tsüstektoomia + ureeterosigmostoomia 070302 11 371
Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika 070303 11 107
Retroperitoneaalne lümfisõlmestiku eemaldamine munandivähi korral 070304 11 043
Neerutraumajärgne taastav operatsioon 070305 10 682
Autorenotransplantatsioon 080301 13 120
Tsüstektoomia + Brickeri põis 080302 13 526
Neeru siirdamine 080303 12 863
Tsüstektoomia koos uriinireservuaari moodustamise või põie asendamise operatsiooniga 090301 17 524

§ 40. Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Ühe roide resektsioon 020401 2 641
Mitme naaberroide resektsioon 030401 3 703
Diagnostiline torakoskoopia 030402 3 731
VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks 030403 2 630
Mediastinoskoopia 040401 5 189
Kaelaroide või 1. roide resektsioon 040402 5 133
Rindkere seina osaline resektsioon 040403 5 316
Hemotooraksi kirurgiline ravi 040404 5 425
Diafragma operatsioon rinnaõõne kaudu 040405 5 054
Proovitorakotoomia 040406 5 044
Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga 040407 5 012
VATS operatsiooniks diafragmal 040408 4 709
Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi 050401 7 187
Bronhotoomia võõrkehade või tuumori eemaldamiseks 050402 6 531
Ekstrapleuraalne torakoplastika 050403 6 873
Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks 050404 6 559
Atüüpiline kopsu resektsioon 050405 6 526
Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral 050406 6 566
VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks 050407 5 882
VATS operatsiooniks söögitorul 050408 5 882
Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga 060401 8 704
Kopsumetastaaside eemaldamine (üle 5 metastaasi) 060402 8 850
Kopsu dekortikatsioon 060403 8 881
Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna 060404 8 850
Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne) 060405 8 877
Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistli lihasplastikaga 070401 10 782
Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral 080401 12 789
Kopsu segmentresektsioon 080402 12 741
Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks 080403 12 768
Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon 080404 12 703
Pleuropulmonektoomia 090401 16 216
Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks 090402 16 400
Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga 090403 16 339
Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga 090404 16 266
Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral 100401 19 756
Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul
(resektsioon ja anastomoos või plastika)
100402 19 474
Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga «en block» 100403 19 562
Trahhea resektsioon Kocheri kraelõikest 100404 19 473
Trahhea resektsioon sternotoomiast 100405 19 518
Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga 100406 19 738

§ 41. Veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Varba või sõrme amputatsioon 010601 1 141
Varikektoomia vena saphena magna põhitüve eemaldamiseta 020601 2 243
Käe amputatsioon 020602 2 360
Transmetatarsaalne amputatsioon 020603 2 346
Scriebneri šundi rajamine 020605 2 924
Arterite revisioon 030601 3 838
Lumbaalsümpatektoomia 030602 3 548
Vena cava või niudeveeni plikatsioon 030603 3 750
Sääre või reie amputatsioon 030604 3 730
Lintoni või Felderi operatsioon 030605 3 582
Embol- või trombektoomia 030607 3 860
Safenektoomia koos varikektoomiaga 030608 3 595
Arterio-venoosse fistli rajamine 030609 3 749
Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia 040601 5 138
Torakaalsümpatektoomia 040602 5 098
Reiearteri endarterektoomia või plastika 040603 5 218
Femoro-femoraalne ristišunteerimine 050601 6 692
Axillo-femoraalne šunteerimine 050603 8 482
Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon ilma laparatoomiata 050605 6 992
Ülajäseme arterite taastav operatsioon 050606 6 576
Ekstrakraniaalsete ajuarterite taastamine trauma korral 050607 7 175
Veno-venoosne šunteerimine 050610 6 992
SEPS (subfastsiaalne endoskoopiline ühendusveenide ligeerimine) 050611 2 746
Ileo-femoraalne šunteerimine 060601 9 176
Femoro-tibiaalne šunteerimine 060602 9 024
Femoro-popliteaalne šunteerimine 060603 8 992
Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine 060604 9 189
Reoperatsioon replantatsiooni järgselt 060605 9 109
Jäsemearterite õmblus trauma korral 060606 8 819
Portosüsteemne šunteerimine 060607 9 301
Kordusoperatsioon reie-õndla- ja säärearteritel 060608 8 822
Perifeersete arterite aneurüsmide likvideerimine 060609 8 970
Femoro-pedaalne või popliteo-pedaalne šunteerimine 070601 11 001
Aordi ja niudearteri kordusoperatsioon 070603 11 312
Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon 070604 11 349
Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon 070605 11 090
Aordi bifurkatsiooni šunteerimine 070606 11 367
Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine 070607 11 910
Aortofemoraalne šunteerimine 070608 11 367
Neeru- või ülemise mesenteriaalarteri plastika 070609 11 574
Traumajärgne kõhuaordi ja tema harude taastamine 080601 13 547
Jäseme replantatsioon 080602 26 324
Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine 080603 14 106
Kõhuaordi ruptureerunud aneurüsmi resektsioon 090602 17 427
Torakaalaordi või torako-abdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon 090603 18 425
Sõrme replantatsioon 100602 20 434
Mitme sõrme või labakäe replantatsioon 100603 20 802
Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine 100604 22 162
Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega 100605 20 112
Kinnine kardiokirurgiline operatsioon 100606 30 043
Lahtine kardiokirurgiline operatsioon 100607 58 595

§ 42. Neurokirurgia operatsioonid

(1) Neurokirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Diagnostilised freesavad 020701 2 166
Ventrikli punktsioon ja drenaaž 020702 2 123
Kolju allo- ja autoplastika 030701 3 479
Neurolüüs ja perifeerseid närve dekomprimeerivad operatsioonid 030702 3 300
Kolju- ja impressioonmurru korrastamine 040701 4 817
Eksploratiivne kraniotoomia 040702 4 883
Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon 040703 5 281
Ajuvatsakeste šunteerimine (drenaaž arvestatakse eraldi) 040704 11 432
Kolju resektsioon 040705 4 817
Perifeerse närvi primaarne või sekundaarne õmblus 040706 5 350
Ajukasvaja biopsia 050701 6 465
Stereotaktilised operatsioonid, sh ganglion Gasseri kemo- või termodestrueerimine 050702 6 750
Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine 050703 6 568
Närvipõimikute operatsioonid 050704 7 369
Nimmepiirkonna diskogeensete haiguste operatsioon 060701 8 645
Kraniobasaalse liikvori fistlite operatsioon 060702 8 837
Kordotoomia, müelotoomia, radikulotoomia valukirurgias 060703 8 840
Selgroo ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon (operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi) 070701 10 942
Lülisamba rinna- ja nimmeosa spondülodees
(operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi)
080701 13 216
Ajusiseste kasvajaliste, põletikuliste jm protsesside operatsioon 090701 17 106
Seljaaju primaarsete kasvajate operatsioon 090702 16 599
Aju ja spinaalsete väärarengute operatsioon 090703 16 780
Kraniaalnärvide dekompressiooni või õmbluse operatsioon 090704 16 518
Koljusiseste ajuväliste kasvajaliste protsesside operatsioon 100701 20 004
Aju vaskulaarsete malformatsioonide ja aneurüsmide operatsioon 100702 20 255
Peaaju süvastimulatsioon 100703 251 237

(2) Koodiga 100703 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmiste terviseseisundite korral:
1) idiopaatiline Parkinsoni tõbi (RHK 10 kood: G20), kui haiguse kestus on vähemalt 5 aastat ja haigusest tingitud motoorikahäired alluvad Levodopa toimele, kuid vaatamata adekvaatsele medikamentoossele ravile esinevad Levodopa-ravist tingitud väljendunud motoorsed fluktuatsioonid või oluline motoorikahäirete süvenemine Levodopa off-perioodis põhjustab sügava haiguspuude olemasolu (UPDRS motoorika hindamise skaala vähemalt >30/108 Levodopa off-perioodis ja 30/108 Levodopa on-perioodis) või rasked Levodopa on-perioodi düskineesiad ja esineb raske medikamentoossele ravile allumatu treemor;
2) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu essentsiaalne treemor (RHK 10 kood: G25.0), mis põhjustab sügava haiguspuude;
3) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu primaarne generaliseeritud düstoonia (DYT1 positiivne) (RHK 10 koodid: G24.1; G24.2) ja idiopaatiline tservikaalne düstoonia (RHK 10 kood: G24.3).

§ 43. Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

(1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Suuõõne lesiooni ekstsisioon 010801 1 131
Sialolitotoomia 010802 1 131
Keele või huule frenuloplastika 010803 1 055
Biopsia sügavatest kudedest 010804 1 192
Angioomide skleroseeriv ravi 010806 921
Ninaluu murru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon 010807 890
Näo-, lõualuu ja kaela piirkonna mädakolde avamine 020801 2 047
Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine osteotoomiaga 020803 2 021
Tsüstektoomia või tsüstostoomia 020804 2 171
Lõualuu murru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon 020805 2 292
Sarnaluu murru paigaldamine 020806 2 285
Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga 020807 2 137
Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel 020808 2 570
Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul 020809 2 114
Keele lesiooni ekstsisioon 020810 2 122
Pea või kaelapiirkonna haava revisioon 020811 2 021
Fiktsioonivahendite eemaldamine näoluudelt 020812 2 230
Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon 030801 3 718
Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata 030802 3 718
Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon) 030803 3 718
Angioomide ekstsisioon 030804 3 534
Hemiglossektoomia 030805 3 595
Sinusotoomia 030806 3 595
Implantaadi paigaldamine lõualuusse 030807 3 753
Näo-lõualuude ja kaela piirkonna süvamädakolde avamine 030808 3 675
Huule resektsioon plastikaga 030809 3 595
Suulae lesiooni ekstsisioon 030810 3 595
Oronasaalse või oroantraalse fistuli plastiline korrektsioon 030811 3 595
Lõualuu osteotoomia 030812 3 597
Näo lesiooni ekstsisioon koos plastikaga 030813 3 474
Keele osaline resektsioon kasvajate korral 030814 3 595
Osteoplastika luulise transplantaadiga 040801 6 058
Suulaeplastika järgse defekti sulgemine 040802 4 847
Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon 040803 4 939
Submandibulaarse näärme ekstsisioon 040804 4 896
Lõualuu murru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon 040805 5 011
Kondülektoomia 040806 4 957
Huuleplastika järgne korrektsioon 040807 4 882
Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon 040808 5 024
Osaline parotidektoomia 040809 4 783
Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine 040810 5 096
Ülalõualuu murru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon 040811 5 096
Totaalne glossektoomia 040812 4 957
Totaalne parotidektoomia 050801 6 125
Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistlite-tsüstide kirurgiline ravi 050802 6 111
Näo ja kaela piirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon 050803 6 334
Kavernoosse ja ratsemoosse angioomi ekstsisioon 050804 6 273
Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi 050805 6 401
Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga 050806 6 586
Lõualuu defektide ravi alloplastika abil 050807 6 390
Huuleplastika 050808 6 146
Suulaeplastika 050809 6 159
Ülalõualuu murru (Le Fort II–III) osteosüntees 050810 7 086
Lõualuude defektide ravi autoplastika abil 060801 9 220
Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi 060802 8 853
Rekonstruktiivne rino-heiloplastika 060804 8 741
Transmandibulaarse implantaadi paigaldamine alalõualuu atroofia korral 060805 8 930
Lõualuude resektsioon 060806 9 474
Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi 070801 11 048
Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi 070802 10 864
Näo-lõualuude piirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga 070803 11 724
Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel 070804 11 724
Orbitaalhüpertelorismi ravi 080801 13 651

(2) Lõikes 1 nimetatud operatsioonide piirhindadele rakendatakse koefitsienti 0,8, kui teenust osutatakse ambulatoorses vastuvõtus.

§ 44. Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Pteruugiumi operatsioon 010901 895
Eeskambri paratsentees 010903 794
Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia 020901 1 643
Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon 020902 1 743
Vigastatud laugude õmblus 020903 1 681
Silikoonimplantaadi või kadaver-sarvkesta eemaldamine 020904 1 673
Eeskambri paratsentees 020905 1 532
Tagumine skleerektoomia 020906 1 586
Evistseratsioon 020908 1 575
Enukleatsioon implantaadita 020909 1 691
Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral 020910 1 648
Pisarakoti eemaldamine 030901 2 696
Strabismi operatsioon ühel sirglihasel 030902 2 644
Enukleatsioon implantaadiga 030903 2 785
Jääkmembraani lõhestamine 030905 2 528
Eesmine vitrektoomia 030906 2 566
Ptoosi operatsioon 030907 2 715
Strabismi operatsioon kahel sirglihasel 030908 2 715
IOLi eemaldamine 040901 3 508
Strabismi operatsioon sirg- ja põikilihasel 040902 3 645
Laugude plastiline operatsioon 040903 3 645
Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul 040904 3 645
Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega 040905 3 896
Jääkmembraani ekstirpatsioon 040906 3 456
Tsüklodialüüs 040907 3 438
Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine 040909 3 589
Dakrüotsüstorinostoomia 040910 3 629
Aplikaatori fikseerimine silmale 040911 3 574
Orbita seina resektsioon 040912 3 764
Võõrkeha eemaldamine orbita’st 040913 3 773
Amnioni membraani siirdamine sarvkestale 040915 3 696
IOLi implantatsioon ilma katarakti operatsioonita 050901 4 142
Orbita luuline rekonstruktsioon 050903 5 043
Pisarakanalikeste taastamine 050905 4 553
Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon 050908 4 535
Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks 050910 4 805
Lau komplitseeritud plastiline operatsioon 050911 4 867
Orbita eksentseratsioon 050912 4 796
Kihiline keratoplastika 050913 4 667
Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine 060901 6 136
Lukseerunud läätse eemaldamine 060902 6 121
Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega 060903 6 223
Katarakti operatsioon IOLita 060905 5 535
Vikerkesta kasvaja eemaldamine 060906 6 338
Keratoproteesimine 070901 7 703
Katarakti ja glaukoomi operatsioon 070902 6 961
Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga 070903 7 737
Katarakti fakoemulsifikatsioon 070904 6 998
Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul 070905 7 628
Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika) 070906 7 491
Tagumine vitrektoomia 070907 7 537
Läbistav keratoplastika 070908 7 593
Katarakti operatsioon IOLiga 070909 6 952
Vikerkesta ja ripskeha operatsioon 070910 7 578
Vitreoretinaalne kirurgia 080901 11 940

§ 45. Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga 011001 1 116
Tonsillotoomia 011002 889
Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon 011003 937
Väliskuulmekäigu polüpotoomia 011004 1 116
Ninaõõne polüpotoomia 011005 1 171
Ninaluude repositsioon, fikseerimine 011006 920
Ninaneelu tamponeerimine 011007 886
Näopiirkonna nahakasvaja eemaldamine 011008 946
Haava revisioon kosmeetilise korrektsiooniga 011009 946
Süljekivi eemaldamine näärmejuhast 011010 937
Tümpanostoomia 011016 1 147
Tonsillektoomia 021001 2 067
Adenoidektoomia 021002 2 004
Trummiõõne polüpotoomia 021003 2 051
Trummiõõne dreenimine 021004 2 052
Mastoidotoomia 021005 3 875
Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus 021006 2 096
Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon 021007 2 100
Submukoosne konhotoomia 021008 1 970
Konhotoomia 021009 1 974
Otsmikukoopa trepanapunktsioon 021010 2 096
Endonasaalne antrostoomia 021011 2 060
Kõri indirektne biopsia 021012 2 031
Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust 021013 3 308
Huule resektsioon 021014 2 166
Kõrvalesta resektsioon 021015 2 166
Antroskoopia 021017 2 024
Kaela süvalümfisõlme eemaldamine 021018 2 225
Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust 031001 3 403
Attikotoomia/attikoantrotoomia 031002 3 611
Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas 031003 3 586
Kaela flegmooni dreenimine 031004 3 501
Uvulo-palato-farüngoplastika 031005 3 590
Keele kiilresektsioon 031006 3 733
Antrostoomia Caldwell-Luci järgi 031007 3 505
Ninatiiva plastika 031008 3 890
Septumi resektsioon Killiani järgi 031009 3 421
Etmoidektoomia 031010 3 525
Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast 031011 3 525
Ösofagoskoopia võõrkeha eemaldamisega 031013 3 513
Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega 031014 3 512
Ösofagoskoopia söögitoru dilatatsiooniga 031016 3 542
Kõrvalesta ekstirpatsioon 031017 3 562
Kõrvalestaplastika 031018 3 885
Suupõhja abstsessi dreenimine 031020 3 557
Müringoplastika 041001 5 012
Tümpanotoomia 041002 4 918
Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia 041003 5 081
Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon 041004 4 812
Farüngo-ösofagotoomia 041005 4 912
Ninaneelu fibroomi eemaldamine 041006 4 937
Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga 041007 4 938
Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga 041008 5 853
Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel 041009 4 911
Endonasaalne antrostoomia 041010 4 963
Septoplastika 041011 4 904
Septumi perforatsioonide sulgemine 041012 4 940
Frontotoomia 041013 4 981
Preaurikulaarse fistli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga 041014 4 974
A.carotis’e ligeerimine kaelal 041016 4 938
Larüngotoomia 041017 4 973
Mediastinoskoopia biopsiatega 041018 5 015
Attikoantromastoidektoomia 051001 6 376
Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia 051003 6 458
Endolarüngeaalne mikrokirurgia 051004 7 749
Antrostoomia Denkeri järgi 051005 6 286
Rekonstruktiivne frontotoomia 051006 6 522
Endonasaalne etmoidofrontotoomia 051007 6 356
Sfenoidotoomia 051008 6 356
Koaani atreesia kirurgiline ravi 051009 6 356
Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia 051010 6 362
Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia 051011 6 356
Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia 051012 6 304
Endotrahheaalne laser-resektsioon 051013 6 681
Rinoplastika 051014 7 550
Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanach’i II operatsioon 051015 12 056
Kaela fistli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga 051016 6 452
Keskkõrva radikaaloperatsioon 061001 8 949
Näonärvi dekompressioon nibujätkes 061002 9 010
Endolarüngeaalne hordektoomia 061003 9 027
Rinoseptoplastika 061004 11 550
Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika 061005 8 959
Stapedotoonia, stapedoplastika 061006 8 856
Tümpanoplastika 071001 10 953
Oimuluu resektsioon 071002 10 962
Näonärvi plastika kaela piirkonnas 071003 11 023
Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga 071004 11 067
Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes 071005 11 069
Tümpanomastoidektoomia 071006 10 891
Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile järgi 071007 14 324
Kõri resektsioon või eemaldamine 071008 17 092
Näonärvi plastika nibujätke ja trummiõõne piirkonnas 081001 13 374
Keskkõrva reoperatsioon 081002 13 143
Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näo piirkonnas 081003 15 276
Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas 091001 17 040
Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon 091002 17 224
Labürintektoomia 091003 17 101
Petrosektoomia 091004 17 101
Kõrva atreesia rekonstruktsioon 091005 16 963
Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga 091006 17 101

§ 46. Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Hümenektoomia 011101 938
Healoomuliste kasvajate eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid 011102 1 071
Emakaõõne abrasioon 011103 892
Tugiõmblus emakakaelale raseduse ajal 011104 1 038
Operatsioonihaava sekundaarne korrastus 011105 1 035
Emakakaela konisatsioon 011106 1 035
Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon 011107 1 035
Sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamine 011108 999
Emakaõõne manuaalne revisioon 011109 918
Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid 021101 2 157
Tupe plastiline operatsioon 021102 2 157
Vulva resektsioon 021103 2 282
Hemivulvektoomia 021104 2 222
Abort meditsiinilistel näidustustel 021105 1 972
Plastiline operatsioon emakakaelal 021106 2 130
Emakakaela amputatsioon 021107 2 157
Lahkliha plastiline operatsioon 021108 2 102
Loodet purustav operatsioon 021109 2 150
Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine 021110 2 102
Hüsteroskoopia 021111 2 174
Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistlite operatsioonid 031101 3 700
Endometrioosi operatsioon 031102 3 755
Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga 031103 3 761
Munajuhade või munasarjade operatsioon 031104 3 660
Paraovariaalsete või intraligamentaarsete healoomuliste kasvajate eemaldamine 031105 3 660
Lihtne vulvektoomia 031106 3 719
Tupe resektsioon 031107 3 841
Munajuhade sulgemine laparotoomial 031108 3 595
Ovariaaltuumorite eemaldamine koos osalise omentum majus’e eemaldamisega 041101 5 023
Emakavälise raseduse operatsioon 041102 4 870
Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid 041103 4 935
Emaka supravaginaalne amputatsioon 041104 4 893
Laparoskoopiline väikese vaagna organite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine 041105 4 956
Second look günekoloogias 041106 4 931
Hüsteroskoopiline operatsioon 041107 4 999
Keisrilõige 051101 6 250
Hüsterektoomia 051102 6 306
Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi 051103 6 319
Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid 051104 6 367
Maliigse ovariaaltuumori radikaalne operatsioon 051105 7 116
Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid 051106 6 325
Kolpopoees 061101 8 661
Radikaalne hüsterektoomia 061102 8 595
Vaginaalne hüsterektoomia 061103 8 609
Munajuhade mikrokirurgilised taastavad operatsioonid 061104 8 837
Emaka laparoskoopiline operatsioon 061105 8 617
Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH) 061106 5 835
Operatsioon Wertheimi järgi 071101 11 240
Infiltreeritud parameetriumiga emaka ekstirpatsioon 071102 11 240
Emakakaela ekstirpatsioon 071103 10 998
Vulvektoomia + Ducuinigi operatsioon 071104 11 243
Vulva täielik resektsioon koos ureetra resektsiooniga 071105 10 998

§ 47. Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui erinevate operatsioonide käigus lahendatakse mitu haigusseisundit üheaegselt või ühe anesteesia vältel. Ühe täiendava organi lõikuse korral tasutakse täiendavalt 25% põhioperatsiooni piirhinnast, kahe ja enama organi operatsiooni korral täiendavalt 45% põhioperatsiooni piirhinnast.

7. peatükk
MEDITSIINISEADMED JA RAVIMID

§ 48. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed ja ravimid

(1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus Kood Piirhind kroonides
Nefroloogia    
Peritoneaaldialüüsi kateetri komplekt 2501L 3 272
Kardioloogia    
Alumise õõnesveeni filter 2502L 18 790
Koronaarstent 2503L 29 360
Kardiostimulaator, tüüp SSI 2504L 11 744
Kardiostimulaator, tüüp SSIR 2505L 14 093
Kardiostimulaator, tüüp DDD 2506L 46 975
Kardiostimulaator, tüüp DDDR 2507L 52 848
Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27) 2508L 882
Südame püsistimulatsiooni elektrood 2509L 4 698
Traumatoloogia-ortopeedia    
Harringtoni distraktor lülisambamurru, -deformatsiooni, spondülolisteesi, instabiliteedi jms raviks 2601L 9 994
Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisambamurru raviks 2602L 29 983
Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem spondülolisteesi raviks 2603L 32 413
Implantaatide komplekt keeruka neuromuskulaarse lülisambadeformatsiooniga lapse raviks 2604L 145 399
Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt neuromuskulaarse, kongenitaalse skolioosi raviks 2605L 62 125
Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud lülisambamurdude ja -deformatsioonide raviks 2606L 45 989
Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt 2607L 18 405
Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt 2608L 3 571
Osteosünteesil kasutatavad resorbeeruvad implantaadid 2609L 3 970
Plaatosteosünteesi väike komplekt 2610L 1 734
Plaatosteosünteesi keskmine komplekt 2611L 2 372
Plaatosteosünteesi suur komplekt 2612L 3 420
Malleolaarosteosünteesi kruvide komplekt (3 kruvi) 2613L 507
Reieluukaela osteosünteesi CSS-komplekt (3 kruvi) 2614L 3 781
Osteosünteesi komplekt erikujuliste plaatidega
(T-plaadid, toetusplaadid)
2615L 2 551
Osteosünteesi UTN (Unreamed Tibia Nail) komplekt 2616L 5 295
Osteosünteesi DHS/DCS komplekt 2617L 6 645
Reieluukaela mediaalse murru implantaat 2618L 5 402
Intramedullaarne universaalne nael 2619L 4 186
Intramedullaarne standardne nael 2620L 1 621
Intramedullaarne väike nael 2621L 945
Puusanapa tugevdusrist 2622L 3 758
Suure segmendi välisfiksatsiooni süsteem 2623L 4 862
Väikese segmendi välisfiksatsiooni süsteem 2624L 2 972
Vaagna välisfiksatsiooni süsteem 2625L 10 804
Väike luukruvi 2626L 109
Suur luukruvi 2627L 177
Kirschneri varras 2628L 202
Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat 2629L 4 322
Põlveliigesesideme kinnituskruvi 2630L 2 025
Õlaliigesesideme kinnitusankur 2631L 1 891
Reieluudefekti tugevdusvõrk 2632L 2 466
Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt 2633L 3 007
Luu titaan-minikruvi 2634L 291
Välisfiksatsiooni minisüsteem 2635L 3 493
Osteosünteesi erikujuliste titaanplaatidega minikomplekt 2636L 3 861
Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem) 2637L 33 337
Puusaliigese proteesid    
Standardne tsementeeritav protees 2650L 18 790
Standardne tsemendivaba protees 2651L 32 994
Hübriidprotees 2652L 29 080
Tsementeeritav revisioonprotees 2653L 26 843
Tsemendivaba revisioonprotees 2654L 42 501
Segmenti asendav protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral 2655L 134 215
Põlveliigese proteesid    
Standardne tsementeeritav protees 2660L 32 323
Standardne tsemendivaba protees 2661L 44 403
Segmenti asendav protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral 2662L 134 215
Õlaliigese protees    
Õlaliigese tsementeeritav protees 2665L 21 251
Küünarliigese protees    
Küünarliigese tsementeeritav protees 2667L 36 909
Hüppeliigese protees    
Hüppeliigese tsementeeritav protees 2668L 27 402
Väikeste liigeste (kämbla, sõrme) proteesid    
Silikoonprotees 2670L 3 915
Totaalprotees 2671L 7 829
Neurokirurgia    
Klips (aneurüsmi operatsioonil) 2701L 1 703
Ajuvatsakeste šunteerimise komplekt 2702L 9 906
Ventrikli välise drenaaži komplekt 2703L 3 289
Liikvori kontrollklapp 2704L 6 694
Ajuvatsakeste kateeter 2705L 1 550
Distaalne kateeter 2706L 1 949
Reservuaarklapp 2707L 4 369
Ühendav vahelüli 2708L 612
Distaalne kateeter (vastsündinutele) 2709L 1 786
Caspari plaat ja kruvid 2 lüli fikseerimiseks 2710L 3 289
Caspari plaat ja kruvid 3 lüli fikseerimiseks 2711L 4 228
Caspari plaat ja kruvid 4 lüli fikseerimiseks 2712L 5 167
Kolju alloplastika vahendid (titaanvõrk) 2713L 2 596
Aju konserveeritud kõvakelme (Lyodura) 2714L 2 678
Intraventrikulaarse rõhu andurid 2715L 7 196
Intraparenhümatoosse rõhu andurid 2716L 8 489
Üldkirurgia    
Prolene võrk (6×11 cm) 2750L 587
Prolene võrk (15×10 cm) 2751L 705
Dual Mesh (15×19 cm) 2752L 14 327
Dual Mesh (10×15 cm) 2753L 7 751
Marlex Mesh Perfix Plug 2754L 1 751
PHS (prolene hernia system) 2755L 2 132
Lineaarstapler
(operatsiooni koodid 060109, 070101, 070102, 070110, 080103)
2756L 2 326
Lineaarstapleri täitekassett
(operatsiooni koodid 060109, 070101, 070102, 070110, 080103)
2757L 1 221
Tsirkulaarstapler
(operatsiooni koodid 060109, 070101, 070102, 070110, 080103)
2758L 5 848
Lineaarstapler-lõikur
(operatsiooni koodid 060109, 070101, 070102, 070110, 080103)
2759L 2 466
Lineaarstapleri õmbluskassett
(operatsiooni koodid 060109, 070101, 070102, 070110, 080103)
2760L 1 409
Endoskoopiline lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel operatsioonidel 2761L 5 519
Endoskoopilise lineaarstapleri õmbluskassett laparoskoopilistel operatsioonidel 2762L 1 997
Veresoonte kirurgia    
Ajutine šunt 2801L 1 527
Plastika lapp (9×2 cm) 2802L 2 990
Y-kujuline dakroonprotees (operatsiooni koodid 070603, 070606) 2803L 7 046
Y-kujuline immutatud dakroonprotees
(operatsiooni koodid 070604, 090603)
2804L 9 395
Lineaarne dakroonprotees (operatsiooni koodid 060601, 070603) 2805L 4 110
Lineaarne PTFE-protees (operatsiooni kood 060603) 2806L 17 757
Lineaarne PTFE-protees (kooniline) (operatsiooni kood 060602) 2807L 20 199
Valvulotoomid 2,0–5,0 2808L 10 335
Embolektoomia balloonkateeter – embolite ja trombimasside eemaldamiseks arterist 2809L 822
Trombektoomia spiraal ja korvkateetrid – trombide ja neointima eemaldamiseks veresoonte proteesidest 2810L 2 760
Hemodialüüsi arteriovenoosne PTHE-šunt 2811L 12 331
Okluseeriv spiraal 2812L 9 267
Kodade vaheseina defekti sulgur 2813L 82 207
Lineaarne immutatud dakroonprotees
(operatsiooni koodid 050601, 050603, 060601, 060603, 070604)
2814L 5 814
Otorinolarüngoloogia    
Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees 2850L 3 289
Trahheostoomia kanüüli komplekt 2851L 529
Trummiõõne dreen 2852L 177
Kõrva kuulmisluukese endoprotees 2853L 1 313
Torakaalkirurgia    
Endoskoopiline lineaarstapler-lõikur 2860L 5 519
Endoskoopilise lineaarstapleri õmbluskassett 2861L 1 997
Lineaarstapler-lõikur 2862L 2 466
Lineaarstapleri õmbluskassett 2863L 1 409
Oftalmoloogia    
Orbita hüdroksüapatiit implantaat 2870L 4 698
Sarvkesta protees 2871L 4 961
Iiris-lääts 2872L 6 971
Uroloogia    
URSL operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060310), mis sisaldab juhtetraate 0,025 ja 0,035, ureetri otsata kateetrit 5 Fr, ureetri stenti 6 Fr ja korvlingu 2901L 4 089
PCN operatsiooni erivahendite komplekt
(operatsiooni kood 060311), mis sisaldab nefrostoomi kateetrit, punktsiooninõela, ureetri oklusiooni kateetrit, Lunder-Quisti juhtetraati, juhtetraate 0,035 ja 0,038
2902L 3 110
Ureetri dilatatsiooni kateeter 2903L 869
Kay kateeter 2904L 582
Perkutaanse nefrostoomi komplekt 2906L 1 527
Lineaarstapler-lõikur (operatsiooni kood 090301) 2907L 2 466
Lineaarstapler-lõikuri täitekassett (operatsiooni kood 090301) 2908L 1409
Kusepõiesfinkteri protees 2909L 88 604
Günekoloogia    
Rasestumisvastane emakasisene vahend 2930L 126

(2) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse ühe aasta jooksul pärast sünnitust, kolme kuu jooksul pärast aborti või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

(3) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimite piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus Kood Piirhind kroonides
Ravi erütropoetiiniga doosis 200 toimeühikut (edaspidi ) või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm renaalse aneemiaga patsientidel dialüüsiravil või enne selle algust või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala 200R 37
Mono- või polüklonaalsete antikehadega siirdatud neeru äratõukereaktsiooni puhul ühe päeva ravim 201R 11 109
Tsütomegaloviirusinfektsiooni ravikuur 202R 8 665
Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator (üks raviannus) 212R 13 331
Infektsioosse endokardiidi operatsioonijärgse antibakteriaalse ravi ühe päeva ravim 213R 1 222
Üks viaal glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktilisel kasutamisel piirkondlikus haiglas kõrge riskiga haigete ebastabiilse stenokardia ja ägeda müokardi infarkti ning koronaarinterventsioonide korral (kuni kolm viaali haige kohta) 214R 3 444
Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravikuur streptokinaasiga 215R 2 240
Sclerosis multiplex’i baasravi mitoksantrooniga, üks manustamiskord 234R 2 212
A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ 235R 35
Ravi metüülprednisolooniga, üks manustamiskord 236R 702
Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, 120 mg 282R 8 401
Anti-D globuliin 625 TÜ 290R 397
Botulismi immunoglobuliin ühe haige raviks 300R 10 665
Difteeria immunoglobuliin ühe haige raviks 301R 2 222
Ravikuur granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, üks manustamiskord 304R 1 600
Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur 305R 12 865
Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur 306R 16 761
Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur 307R 7 266
Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur 308R 29 630
Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R 3 658
Seedesüsteemi kasvajate kemoteraapiakuur 310R 14 982
Günekoloogilise sfääri kasvajate kemoteraapiakuur 311R 15 222
Uroloogilise sfääri kasvajate kemoteraapiakuur 312R 4 869
Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur 313R 4 555
Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R 10 507
Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur 315R 6 899
Ajukasvajate kemoteraapiakuur 316R 3 593
Plasmotsütoomi kemoteraapiakuur 317R 3 218
Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapiakuur 318R 3 081
Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur 321R 6 958
Sepsise ravipäev vankomütsiini või karbapeneemidega
(kuni 10 ravipäeva)
330R 1 077
Bioloogiline ravi TNF-alfa inhibiitoriga, 4-nädalane ravikuur 331R 16 225
Ensüümasendusravi Gaucher haiguse 1. tüübi korral 1 TÜ 332R 78
Ravi süstitava risperidooni depoovormiga annuses 25 mg 333R 1760

(4) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud meditsiiniseadmete ja ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

(5) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud meditsiiniseadmete ja ravimite piirhinnad sisaldavad ainult meditsiiniseadme või ravimi maksumust koos käibemaksuga.

(6) Ravimite piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmist:
1) koodiga 318R tähistatud teenust osutatakse ühele patsiendile kuni kuus ravikuuri aastas;
2) koodiga 331R tähistatud teenuse korral rakendatakse koefitsienti 2 juhul, kui toimeainena kasutatakse infliksimaabi. Infliksimaabi kasutamise korral tasub haigekassa patsiendi kohta kuni 8 ravikuuri aastas. Teiste toimeainete kasutamise korral koefitsienti ei rakendata ning haigekassa tasub patsiendi kohta kuni 13 ravikuuri aastas.

(7) Koodiga 330R tähistatud teenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes ja keskhaiglates koodidega 2222K, 2221K, 2224K, 2045, 2046, 2059 ja 2008 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel raskekujulise sepsise korral, millega kaasneb organpuudulikkust põhjustav infektsioon ning ravi vajadus lähtub ühest järgnevatest RHK 10-s toodud diagnoosidest:
1) A41.1 – täpsustatud stafülokokkseptitseemia (metitsilliin resistentne);
2) A41.9 – septiline šokk;
3) A49.9 – täpsustamata bakternakkus (segainfektsioonide kahtlus, G+ ja G– bakterid ja anaeroobid);
4) K85 – nekrootiline pankreatiit;
5) K65.0 – sekundaarne laialdane peritoniit;
6) G04 – teadvushäiretega meningoentsefaliit;
7) J12–J18, J80 – raskekujuline haiglapneumoonia;
8) J69.0 – raskekujuline aspiratsioonipneumoonia;
9) J85.3 – mediastiniit;
10) N10 – raskekujuline urosepsis;
11) L03 – nekrotiseeruv astsiit;
12) J05.1 – paratonsillaarne abstsess;
13) A41.8 – muu täpsustatud septitseemia (nosokomiaalne multiresistentne infektsioon);
14) P36 – vastsündinu baktersepsis;
15) P77 – vastsündinu nekrotiseeriv koliit.

(8) Koodiga 331R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates ja Ida-Tallinna Keskhaiglas järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid: M05, M06), anküloseeriv spondüliit (RHK 10 kood M45), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3), juveniilne idiopaatiline artriit (RHK 10 kood M08) ja Crohni tõbi (RHK 10 kood K50) käesoleva paragrahvi lõigetes 9–21 sätestatud juhtudel.

(9) Ravi alustamise ning katkestamise TNF-alfa inhibiitoritega otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogide Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Gastroenteroloogide Selts) poolt moodustatud ekspertkomisjonid. Ravi alustatakse patsientidel, kellel puuduvad vastunäidustused raviks TNF-alfa inhibiitoriga.

(10) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel vastab ACR 1987. aasta klassifikatsiooni kriteeriumidele ja kellel on TNF-alfa inhibiitoritega eeldatavalt võimalik parandada haiguse prognoosi (I–III funktsionaalne liigesepuudulikkuse aste) järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
2) ESR vähemalt 30 mm/h või CRP vähemalt 25 mg või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud;
3) vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi ühtekokku vähemalt nelja erineva haigust modifitseeriva ravimiga (sh metotreksaat annuses vähemalt 15 mg kuni 25 mg/nädalas ja suukaudne glükokortikosteroid soovitavalt mitte üle 7,5 mg prednisoloonekvivalendi päevas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

(11) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse reumatoidartriidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, EULAR-i head ravitulemust (DAS 28 langus 1,2 võrra) või Ameerika Reumatoloogia Kolleegiumi (ACR) 50% ravitulemust (ACR50) või liigesvistseraalse reumatoidartriidi head ravitulemust eksperthinnangu kohaselt.

(12) Anküloseeriva spondüliidiga patsiendil, kes vastab modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning kelle haigus on diagnoositud eriala ekspertkomisjoni poolt, vajadusel kinnitatud MRT alusel, järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
1) BASDAI ≥ 40 mm (VAS 1–100 mm) ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt nelja enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne haaratus;
2) ravi vähemalt 3 kuud vähemalt kahe maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt nelja kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

(13) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse anküloseeriva spondüliidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, BASDAI vähenemist vähemalt 50% võrra, või ekstraspinaalse haaratusega haiguse soodsat ravitulemust üldise eksperthinnangu alusel, võttes arvesse kliinilist paranemist ja laboratoorse leiu dünaamikat.

(14) Psoriaatilise artropaatiaga patsiendil, kelle diagnoos ja vastavus järgmistele tingimustele on kinnitatud eriala ekspertkomisjoni poolt järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
1) BASDAI ≥ 40 mm (VAS 1–100 mm) ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või vähemalt neli tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus;
2) ravi vähemalt 3 kuud vähemalt kahe mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt kahe steroidi injektsiooniga ja vähemalt kahe psoriartriidi ravis kasutatava haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

(15) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse psoriaatilise artropaatia korral juhul, kui eriala ekspertkomisjoni hinnangul ei ole kolme kuu jooksul saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, järgmisi eesmärke: spondüliidi korral BASDAI skoori vähenemine 50%; perifeerse artriidi korral PSARC-i 30%-line paranemine vähemalt kahe tunnuse osas (sh üks liigeseindeks) neljast (turses liigeste arv, valusate liigeste arv, patsiendi üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal, arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal); entesopaatia korral tugeva valulikkusega enteeside arvu vähenemine 50%; estraspinaalse ja ekstraartikulaarse haaratuse korral hea ravitulemus eksperthinnangu alusel.

(16) Juveniilse idiopaatilise artriidiga (JIA) 4–17-aastasel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemisel:
1) süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartikulaarne, psoriaatiline või entesopaatiline haigusvorm;
2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt viiel liigesel turse ning vähemalt kolmel liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus;
3) ravi suukaudse metotreksaadiga doosis 15 mg/m2 ei ole kolme kuu jooksul olnud tõhus või talutav.

(17) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse JIA korral juhul, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud 30%-list paranemist vähemalt kolmes kuuest tunnusest (turses liigeste arv; valusate või piiratud liikuvusega liigeste arv; arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; haige või lapsevanema hinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; laste elukvaliteedi küsimustik; erütrotsüütide settereaktsioon).

(18) Crohni tõvega patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
1) Crohni tõve mõõdukal ja raskel ägenemisel juhul, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta või juhul kui selleks on vastunäidustused või kui patsient ei talu kortikosteroid- ja/või immuunsupresseerivat ravi. Patsiendid, kellel alustatakse ravi TNF-alfa inhibiitoriga, peaks jätkama immuunsupresseeriva raviga ja võimalusel lõpetama kortikosteroidravi;
2) Crohni tõve fistulitega vormi (enterokutaansed ja/või perianaalsed ja/või enterovaginaalsed ja/või enterovesikaalsed fistulid) raviks juhul, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta.

(19) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse Crohni tõve korral juhul, kui patsiendil püsib ägenemine pärast kolmandat infusiooni (infusioonid 2 ja 6 nädalat pärast esimest infusiooni).

(20) Säilitusravi TNF-alfa inhibiitoriga jätkatakse edaspidi iga 8 nädala järel neil patsientidel, kellel saavutatakse pärast kolmandat infusiooni kliiniline paranemine.

(21) Kordusravi TNF-alfa inhibiitoriga võib alustada sümptomite taastekkel juhul, kui eelneva raviga TNF-alfa inhibiitoriga saavutati kliiniline paranemine või Crohni tõve remissioon.

(22) Koodiga 332R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates.

(23) Koodiga 333R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Sihtasutuses, Tartu Ülikooli Kliinikumi Sihtasutuses ja Viljandi Haigla Sihtasutuses.

(24) Koodiga 333R tähistatud tervishoiuteenusega ravi alustamise üle otsustab ekspertkomisjon.

(25) Koodiga 333R tähistatud tervishoiuteenust osutatakse ühele patsiendile kuni 26 ravikuuri aastas.

8. peatükk
LABORIUURINGUD, LAHANGUD JA KUDEDE TRANSPLANTAADID

§ 49. Laboriuuringud

(1) Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

(2) Käesolevas peatükis *-ga tähistatud uuringute loetelu korral kehtib piirhind loetelus toodud iga analüüdi määramise kohta eraldi ja nende uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tellitud ja teostatud uuringute arvule.

§ 50. Kliinilise keemia uuringute piirhinnad

(1) Kliinilise keemia uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind kroonides
Albumiin, valk* 66100   16
Glükoos 66101   16
Kreatiniin, uurea, kusihape* 66102   15
Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin* 66103   16
Kolesterool, triglütseriidid* 66104   16
Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL* 66105   26
Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-MBa, alfa-amülaas* 66106   17
Naatrium, kaalium, kaltsium* 66107   17
Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium* 66108   60
Raud, magneesium, fosfaat* 66109   19
Lipaas, pankrease amülaas* 66110   47
Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor* 66111   32
C-reaktiivne valk 66112   26
Happe-aluse tasakaal 66113   64
Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin* 66114 278
Vastsündinu bilirubiin 66115   99
IgG uriinis või liikvoris* 66116   88
Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris* 66117   34
Glükohemoglobiin 66118   85
Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid* 66119 827
Seerumi valkude elektroforees 66120 111
Uriini või liikvori valkude elektroforees 66121 224
Isoensüümide elektroforees* 66122 379
Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin* 66123   48
Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad* 66124   87
Immunoglobuliinide alaklassid* 66125 137
Süsivesikdefitsiitne transferriin 66126 353
Transferriini lahustuvad retseptorid 66127 109
Angiotensiini muundav ensüüm 66128 441
Koliini esteraas 66129 488
Hemoglobiin plasmas 66130 172
Osmolaalsus 66131   91
Krüoglobuliinid 66132 533
Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas 66133 999
D-ksüloos uriinis 66135 428
Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin* 66136 419
Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil 66137   88
Ainevahetushaiguste sõeluuringud 66138 101
Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat* 66139 837
Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool* 66140 355
Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid* 66141   61
Etanool 66142   78
Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin* 66143 213
Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat* 66144 378
Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn* 66145 548

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 66101 tähistatud uuringu piirhind sisaldub eriarsti vastuvõtu päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava teenuse ning voodipäeva piirhinnas ning ei kuulu eraldi tasustamisele (juhul kui seda on tehtud üks kord päevas);
2) koodidega 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112 ja 66117 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad voodipäeva piirhinnas ning ei kuulu eraldi tasustamisele.

§ 51. Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad

(1) Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind kroonides
Erütrotsüütide settekiiruse uuring 66200    20
Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga) 66201   33
Hemogramm viieosalise leukogrammiga 66202   37
Retikulotsüütide uuring 66203   64
Vereäige mikroskoopiline uuring 66204   90
Luuüdi tsütoloogiline uuring 66205 551
Tsütokeemiline üksikuuring 66206 334
Uriinianalüüs testribaga 66207   21
Uriini sademe mikroskoopiline uuring 66208   34
Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)* 66209   95
Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring* 66211   34
Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm* 66212 119
Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH 66213   39
Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon 66214   97
Spermatosoidide morfoloogia süvauuring 66215 166
Spermatosoidide funktsiooni uuringud: akrosiintest 66216 186
Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritega 66217 238
Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-uuring, immunograanulite uuring 66218 115
Eesnäärme sekreedi lihtuuring 66219   64
Eesnäärme sekretoorse võime uuring sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas 66220 109
Seemnepõiekeste sekretoorse võime uuring fruktoosi määramise abil spermas 66221 109
Munandimanuste sekretoorse võime uuring alfa-glükosidaasi määramise abil spermas 66222 151
Sperma mikrofloora uuring äigepreparaadis* 66223   38

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse sellest, et koodidega 66200, 66201, 66202, 66207 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad eriarsti vastuvõtu, päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava teenuse ning voodipäeva piirhinnas ning ei kuulu eraldi tasustamisele.

§ 52. Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad

Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind kroonides
Veritsusaja uuring 66300   74
Trombotsüütide agregatsiooni uuringud* 66301 326
Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT* 66302   46
Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT* 66303   66
Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg 66304 198
Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud* 66305 348
Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid* 66306 175
Antikoagulantide põhiuuringud: AT III* 66307 129
Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid* 66308 241
Hepariini aktiivsuse uuringud 66309 243
Fibrinolüütilise süsteemi uuringud* 66310 370

§ 53. Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind kroonides
ABO-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine
(ABO-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)
66400 139
ABO-veregrupi ja Rh(D) määramine
(ABO-grupp määratud otsese reaktsiooniga)
66401   99
ABO-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil 66402   14
Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga 66403 104
Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga 66404 118
Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil 66405 304
Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine 66406 277
Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul 66407 120
Rh-fenotüübi määramine 66408 163
Sobivusproov (üks ristreaktsioon) 66409   95
Vastsündinu vere kompleksanalüüs 66410 139
Otsene Coombsi test 66411   92
Otsese Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine) 66412 221

§ 54. Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind kroonides
Mikroskoopia    
Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis 66500     50
Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis 66501     73
Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega 66502   104
Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks 66503   119
Külvid    
Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le 66510   106
Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le 66511     71
Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid) 66512   194
Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harva esinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks 66513   330
Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi 66514   199
Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod) 66515   303
Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem) 66516   408
Bioloogilise materjali uuring koekultuuril 66517   205
Haigustekitaja samastamine    
Mükobakterite samastamine 66520   560
Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil 66521   112
Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil 66522   159
Täpsustav samastamine 66523   102
Ravimitundlikkuse määramine    
Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes 66530     71
Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis 66531   107
M.tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja antibakteriaalse preparaadi suhtes 66532 1090
Teised mikrobioloogilised uuringud    
Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil* 66540     77
Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil 66541   126
Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil 66542   260
Bioproovid. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Toksiinitüübi määramine neutralisatsioonireaktsioonil 66543 3568

§ 55. Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad

(1) Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind kroonides
Perifeerse vere kromosoomianalüüs 66601 3195
Amnionivedeliku, koorionikoe ja naha fibroplastide kultuuri kromosoomianalüüs* 66602 4398
Luuüdi kromosoomianalüüs 66603 4216
Metafaasi kromosoomi-FISH-analüüs 66604 2219
Interfaasi FISH-analüüs 66605 3461
Subtelomeerne metafaasi-kromosoomi-FISH-analüüs 66606 9430
DNA eraldamine (üle 1 ml verest) 66607   313
DNA analüüs PCR-meetodil* 66608   185
RNA analüüs RT-PCR- või hübridisatsioonimeetodil* 66609   163
Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil 66610   874
Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) kvantitatiivne määramine real-time-PCR-meetodil 66611 1702
Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil 66612   358
Viirusmarkeri määramine NAT-meetodil 66613 2142
Viirusmarkeri kvantitatiivne määramine NAT-meetodil 66614 2611
Mikroobide genotüübi võrdlus restriktsioon-PFGE-meetodil 66615 1078
Kompleksne mutatsioonianalüüs PCR-meetodil 66616 1167
Mutatsioonianalüüs APEX-meetodil 66617 1475
Mutatsioonianalüüs sekveneerimisega 66618 3586
HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil* 66619 1231
HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil* 66620 1109
HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil* 66621 2673

(2) Koodiga 66602 tähistatud prenataalse tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
1) raseda vanus on 37 aastat ja enam;
2) ultraheliuuringul on leitud loote väärareng;
3) I trimestri ultraheliskriiningu ja/või I ja II trimestri seerumskriiningu positiivne tulemus;
4) ühel vanematest esineb kromosoomide struktuurne muutus;
5) kromosoomipatoloogia esinemine eelmisel lapsel;
6) ioniseeriva kiirguse või tsütotoksilise ravi toime ema ja isa sugurakkudele või embrüole/lootele raseduse alguses;
7) pärililikud X-liitelised haigused perekonnas, kui geenidiagnostika pole võimalik (loote soo määramiseks);
8) on tuvastatud geenihaigused perekonnas.

§ 56. Immuunuuringute piirhinnad

(1) Immuunuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind kroonides
Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega 66700     89
HLA seroloogiline määramine (üks klass) 66701 1494
Retsipiendi presensibilisatsioon doonori HLA antigeenide vastu 66702 1564
Cross-match uuring 66703   824
Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris 66704 2478
Nitro-blue analüüs granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks 66705   433
Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil* 66706     81
Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil* 66707   117
Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil* 66708   181
Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil* 66709   452
Kiiranalüüs testribaga 66710     60
Immunofluorestsentsuuring* 66711   165
Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel* 66712   204
Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring* 66713   607
Immunoblot-uuring* 66714   270
Kompleksne immunoblot-uuring 66715 1327
Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine 66716   575
CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolutsütomeetril 66717   845
Analüüs läbivoolutsütomeetril* 66718   257

(2) Koodiga 66706 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
AFP, hCG, HBsAg, HIV, HCV, AKTH, kortisool, androstendioon, FSH, LH, progesteroon, prolaktiin, E2, uE3, DHEAS, testosteroon, f-beeta-hCG, PAPP-A, STH, C-peptiid, insuliin, TSH, T3, FT3, T4, FT4, PTH, üld-IgE, Chlamydia, Mycoplasma, Bordetella, EBV, astroviirus, noroviirus, respiratoorsed viirused, enteroviiruste grupid.

(3) Koodiga 66707 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
ferritiin, foolhape (ka erütrotsüütides), vitamiin B12, EPO, CEA, CA-125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, beta2-mikroglobuliin, PSA, fPSA, PAP, türeoglobuliin, kaltsitoniin, TPOAb, TGAb, TRAb, insuliinivastased antikehad, 21-hüdroksülaasi antikehad, inhibiinid, aktiviinid, insuliinisarnased kasvufaktorid, kandjavalgud, SHBG, TBG, troponiinid, müoglobiin, CK-MBm, vitamiin D, aldosteroon, reniin, ANA, ENA, aGA, atTG, PDH, Jo-1, glükoproteiinid, immuunkompleksid, ECP, CMV, Toxoplasma, Rubella, Helicobacter, Borrelia, leetriviirus, HSV, HZV, puukentsefaliidiviirus.

(4) Koodiga 66708 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
interleukiinid, TNF-alfa, allergeenide segu, AlaTOP, homotsüsteiin, desoksüpüridinoliin, kasvufaktorid, osteokaltsiin, C-telopeptiidid, PINP, trüptaas, aPT, haigustekitajate markerid (HHV-6, viirushepatiidi markerid [v.a HBsAg], Treponema, Legionella, marutõveviirus, mumpsiviirus, Toxocara, hantaviirus).

(5) Koodiga 66709 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
katehhoolamiinid, gastriin, elastaas, enolaas, NMP-22, GBM, HBsAg kinnitav uuring (neutralisatsioonireaktsiooniga), natriureetilised peptiidid.

§ 57. Histoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind kroonides
Biopsia rutiinuuring (hematoksüliin/eosiin värvinguga) 6901   154
Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga biopsia; operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga 6902   291
Histoloogilise preparaadi üks lisavärvimine; koematerjali dekaltineerimine; seerialõikude valmistamine kogu materjalist 6903     78
Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal 6904   226
Vähemalt 5 või enama lisavärvimise kasutamine histoloogias 6905   529
Immunohistokeemiline uuring ühe monoklonaalse antikehaga histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil 6906   529
Histokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul, üks histokeemiline reaktsioon 6907   196
Elektronmikroskoopiline uuring koelisel või rakulisel materjalil 6908 1485
Immuunelektronmikroskoopiline uuring koelisel või rakulisel materjalil 6909 1646
In situ hübridiseerimine, uuring ühe monoklonaalse markeriga histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil 6910   529

§ 58. Tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind kroonides
Güneko-tsütoloogiline rutiinuuring, lihtne tsütoloogiline uuring maliigsuse diferentseeringuga 6911   90
Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga güneko-tsütoloogiline uuring 6912 114
Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga tsütoloogiline uuring 6913 115
Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal 6914   77
Histokeemiline uuring tsütoloogilisel preparaadil, üks histokeemiline reaktsioon 6915 158

§ 59. Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

Lahangu nimetus Kood Piirhind kroonides
Lahang ilma histoloogilise uuringuta 6916   696
Lahang ja histoloogiline uuring (hematoksüliin-eosiin-värving) 6917 1646
Lahang ja histoloogilised erivärvimised või lisauuringud; kliinilis-anatoomilise konverentsi korraldamine ja lahangujuhu demonstratsioon 6918 2784
Vastsündinute/surnultsündinute lahang ja histoloogiline uuring (hematoksoliin-eosiinvärving) 6919   978

§ 60. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate kudede transplantaatide piirhinnad

Kudede transplantaadi nimetus Kood Piirhind kroonides
Luu transplantaadid formaliinis    
pikkusega kuni 10 cm 6950   191
pikkusega üle 10 cm 6951   299
silindrid pikkusega kuni 10 cm 6952   681
silindrid pikkusega üle 10 cm 6953   945
Demineraliseeritud luu transplantaadid    
pikkusega kuni 10 cm 6954   228
pikkusega üle 10 cm 6955   322
silindrid pikkusega kuni 10 cm 6956   812
silindrid pikkusega üle 10 cm 6957 1065
Vaagna harja kortiko-spongioossed transplantaadid (blokk 3×3 cm) 6958   348
Roidekõhre transplantaat (tükk pikkusega ca 5 cm) 6959   466
Sügavkülmutatud reieluupähik 6960 1170
Sügavkülmutatud spongioosa tükid 6961 1123

9. peatükk
VERETOOTED JA PROTSEDUURID VERETOODETEGA

§ 61. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad

Veretoote nimetus Kood Mõõtühik Piirhind kroonides
Konservveri (1 doos 468–558 ml) 4001 Üks doos   746
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml) 4002 Üks doos   711
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml) 4003 Üks doos   737
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 60 ml) 4004 Üks doos   756
Pestud erütrotsüütide suspensioon
(1 doos 250–350 ml)
4005 Üks doos   793
Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos
(1 doos kuni 100 ml)
4006 Üks doos   824
Värskelt külmutatud plasma 4011 Üks liiter   964
Värskelt külmutatud afereesplasma 4012 Üks liiter 1094
Värskelt külmutatud plasma, lastedoos
(1 doos kuni 120 ml)
4013 Üks liiter 2292
Värskelt külmutatud afereesplasma, lastedoos
(1 doos kuni 120 ml)
4014 Üks liiter 2207
Ühe doonori trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 45–85×109 4015 Üks doos   532
Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300×109 4016 Üks doos 2501
Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis) 4017 Üks doos   804
4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109 4018 Üks doos 1273
3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–250×109 4019 Üks doos 1205
Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele 4020 Üks doos 1613
1 BC trombotsüütide kontsentraat 45–85×109 4021 Üks doos   954
Koosteveri 4022 Üks doos 1408
Coombsi kontrollerütrotsüüdid 4024 5 ml     88
Standarderütrotsüüdid veregrupi määramiseks
(0, A, B, Rh-negatiivsed)
4026 Komplekt 3×5 ml   289
Standarderütrotsüüdid veregrupi määramiseks
(0, A, B, Rh-negatiivsed)
4027 Komplekt 3×10 ml   290
Standarderütrotsüüdid antikehade määramiseks
(01 ja 02 Rh-positiivsed)
4028 Komplekt 2×5 ml   106
Anti-D IgM monoklonaalne, Rh-kontroll 4030 Komplekt 2×10 ml   164
Sol. albumini 5% 4047 100 ml   167
Sol. albumini 5% 4048 250 ml   410
Sol. albumini 20% 4049 100 ml   656
Sol. albumini 20% 4050   50 ml   329
Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300×109 4060 Üks doos 2853
BC 5 trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 230–430×109 4061 Üks doos 2437
Koostetrombotsüüdid 4063 Üks doos 1302
Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85×109 4064 Üks doos 1714
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud 4065 Üks doos 1113
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml), filtreeritud 4066 Üks doos   931
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 60 ml), filtreeritud 4067 Üks doos   932
Pestud erütrotsüütide suspensioon
(1 doos 230–300 ml), filtreeritud
4068 Üks doos 1296
Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos
(1 doos kuni 100 ml), filtreeritud
4069 Üks doos 1120
Ühe doonori trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 45–85×109, filtreeritud 4070 Üks doos 1302
Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300×109, filtreeritud 4071 Üks doos 3110
4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud 4073 Üks doos 1986
3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud 4074 Üks doos 1918
Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele, filtreeritud 4075 Üks doos 2300
Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300×109, filtreeritud 4076 Üks doos 3393
Konservveri, filtreeritud 4077 Üks doos 1628
BC 5 trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 230–430×109, filtreeritud 4078 Üks doos 2054
Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85×109, filtreeritud 4080 Üks doos 1726
VIII hüübimisfaktor 4081 500 toimeühikut 2050
VII hüübimisfaktor 4082 500 toimeühikut 3229
IX hüübimisfaktor 4083 600 toimeühikut 5074
Willebranti faktor 4084 500 toimeühikut 4023
VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm 4085 500 toimeühikut 7047
Intravenoosne immunoglobuliin (IVIG) 4086 1 gramm   417
Veretoote kiiritamine 4087 Üks doos   160

10. peatükk
HAMBARAVI

§ 62. Hambaraviteenuste piirhinnad

(1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Restauratiivne hambaravi    
Ravi planeerimine    
Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine 5400   149
Anesteesia    
Pinnaanesteesia 5401     18
Injektsioonanesteesia 5402     53
Profülaktilised menetlused    
Profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine) 5410   149
Kõigi hammaste fluoroteraapia 5411     75
Silandi paigaldamine ühele hambale 5412     47
Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks 5413     47
Ravi täidistega    
Ühe parapulpaarse tihvti asetamine ja fikseerimine täidise toestamiseks 5420     95
Juurekruvi asetamine ja fikseerimine 5421   172
Täidised (sh preparatsioon)    
Ravimi asetamine ja ajutine täidis 5422     96
Hõbetäidis    
Ühe pinna täidis 5423   139
Kahe pinna täidis 5424   192
Kolme pinna täidis 5425   262
Ulatuslik hambakrooni taastamine 5426   460
Klaasionomeertsement    
Ühe pinna täidis 5427   119
Kahe pinna täidis 5428   158
Kolme pinna täidis 5429   242
Köndi ülesehitus 5430   434
Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis    
Ühe pinna täidis 5431   146
Kahe pinna täidis 5432   191
Kolme pinna täidis 5433   254
Ulatuslik hambakrooni taastamine 5434   430
Valguskõvastuvad täidised    
Ühe pinna täidis 5435   229
Kahe pinna täidis 5436   302
Kolme pinna täidis 5437   378
Ulatuslik hambakrooni taastamine 5438   598
Ajutine metallkroon koos tsementeerimisega 5439   246
Endodontia    
Pulbi katmine ja ajutine täidis 5460   182
Amputatsioon 5461   179
Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 5462   475
Kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 5463   580
Kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 5464   686
Ravimivahetus juurekanalites 5465   226
Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal 5466   188
Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal 5467   286
Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal 5468   381
Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal 5469   478
Kirurgia    
Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses või limaskestale 5320     68
Küretaaž ühe hamba ulatuses 5321     68
Parodontaalne operatsioon 5322   396
Vestibulumi või suupõhja plastika 5323   625
Väike kõva- ja pehmete kudede plastika 5324 2140
Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon 5325   370
Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon, hamba kirurgiline vabastamine 5327   416
Ühe juurega hamba eemaldamine 5328   154
Mitme juurega hamba eemaldamine 5329   241
Mädakolde avamine ja ravimenetlused 5330   250
Kirurgilise sekkumisega järelkontroll 5331   172
Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine 5332   220
Hemostaas õmblusega 5333     93
Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon 5334   844
Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga 5335   587
Alveolaarluu resektsioon 5336   232
Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon 5337   523
Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine 5338     78
Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine 5339   344
Biopsia pindmistest kudedest 5340   304

(2) Koodiga 5400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele üks kord ravi alguses, kuid mitte rohkem kui kaks korda aastas.

§ 63. Hambaproteeside piirhinnad

(1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Plaatproteesid    
Osalise proteesi baashind 5004   704
Proteesi baasis 5005   425
Lihtne plastmasshammas 5006     34
Mitmekihiline plastmasshammas 5007     63
Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale 5008 2012
Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale 5009 2170
Individuaallusikas 5011   105
Ümarklamber mitteväärismetallist 5012     41
Dentoalveolaarne klamber 5015     32
Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis 5016     46
Elastne pelott traadil 5017     52
Kantud proteeside regulatsioon 5018   127
Pehme vooder äravõetavale proteesile 5020   260
Tooruse isoleerimine 5021   199
Plaatproteeside parandamine    
Proteesi baasise üks murd 5022     64
Kaks murdu ühes baasises 5023     84
Ühe hamba lisamine 5024   105
Kahe hamba lisamine 5025   146
Kolme hamba lisamine 5026   189
Nelja hamba lisamine 5027   230
Ühe klambri lisamine 5028   105
Kahe klambri lisamine 5029   125
Proteesi ümberbaseerimine direktselt 5030   277
Proteesi ümberbaseerimine indirektselt 5031   377
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil    
Baashind 5033 1054
Ülemine kaar 5034   410
Alumine kaar 5035   377
Tugi-hoideklamber 5036   103
T-kujuline klamber 5037   153
Jooksva klambri üks lüli 5038     32
Täiendav lebam 5039     17
Kulliküüsjätke 5040     28
Ühendusharu 5041     17
Sadul plastmassi kinnitamiseks 5042     16
Metallist valatud hammas 5043   119
Valatud hammas plastmassist fassetiga 5044   206
Baasis 5045   341
Aas plastmassi kinnitamiseks 5046     11
Baasise piiraja 5047     30
Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine 5050     18
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil    
Baashind 5053   918
Ülemine esimene kaar 5054   616
Ülemine tagumine kaar 5055   553
Alumine kaar 5056   513
Suulaeplaat 5057   827
Keeleplaat 5058   681
Tugi-hoideklamber 5059   146
T-kujuline klamber (Roach) 5060   954
Ringklamber 5061   241
Jooksva klambri üks lüli 5062     70
Oklusioonilebam 5063     33
Kulliküüsjätke 5064     33
Ühendusharu 5065     30
Sadul plastmassi kinnitamiseks 5066     41
Metallist valatud hammas 5067   172
Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga 5068   241
Büügli baasis 5069   488
Baasise piiraja 5070     41
Elektrolüütiline poleerimine 5072     21
Hambakroonid    
Metallokeraamiline kroon 5074 3249
Mitteväärismetallist stantsitud kroon 5075   443
Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga 5077   495
Kahevärviline plastmasskroon 5079   459
Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga 5081   513
Plastmassist tihvthammas 5082   534
Käpake jootmispinna suurendamiseks 5083     41
Kahe krooni jootmine 5084     32
Ühe krooni tsementeerimine 5085   247
Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga 5086   189
Krooni eemaldamine 5088   186
Plastmassfasseti parandus 5089   122
Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd    
Täisvalu proteeside baashind 5094   385
Valatud kroon või hammas 5095   513
Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga 5096   681
Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga 5097   843
Valatud mitteväärismetallist poolkroon 5100   682
Valatud köntpanus 5101   462
Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas 5102   684
Ortopeedilised aparaadid    
Kaldpind 5120   704
Suulaeplaat obduraatoriga 5121   577
Oklusioonikape, üks osa 5122     86
Resektsiooniproteesi baasis 5123   855
Operatsiooniplaat 5124   426

(2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatult tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastaste isikute ravi korral.

§ 64. Ortodontia piirhinnad

(1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Patsiendi uurimine ja raviplaani koostamine 5126   274
Hambumuse analüüs ja mõõdistamine 5127   291
Baasisplaat või kaitseplaat 5128   491
Horisontaal- või kaldpinnaga suulaeplaat 5129   592
Ühesuunaline vint koos paigaldusega 5130   134
Kahesuunaline vint koos paigaldusega 5131   212
Kolmesuunaline vint koos paigaldusega 5132   383
Retentsioonikaar 5133   160
Surveling 5134   107
Käesarnane, S-kujuline ja protaktsioonivedru 5135   103
Desorientatsioonikape kahe hamba ulatuses 5136   246
Ümarklamber 5137   104
Adamsi klamber 5138   143
Kroon hambumuse tõstmiseks 5139   438
Kontrollmudel 5140   104
Komplitseeritud ortodontiline aparaat 5141   789
Võru koos kinnitamisega 5142   270
Tuubik võrule 5143   169
Kahe elemendi jootmine 5144     91
Palatinaalne konks 5145     91
Nupp koos paigaldusega hambale 5146   244
Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimiseks või eemaldamise järgselt 5147     62
Quad-Helix 5148   395
Palatinaalkaar või lingvaalkaar 5149   503
Kohahoidja 5150   216
Ekstraoraalse aparaadi komplekshind 5151 1607
Funktsionaalne aparaat hambumusanomaalia korrigeerimiseks 5152 2067
Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine 5153     86
Suust mitte-eemaldatava aparaadi mahavõtmine, aktiveerimine ja suhu kinnitamine 5154   221
Retentsiooniaparaadi kontroll 5155     96
Suust eemaldatava aparaadi elementide aktiveerimine 5157     80
Üks breket koos kinnitamisega 5160   240
Üks lihtne kaart koos fikseerimisega 5161   291
Üks keerukas kaart koos fikseerimisega 5162   399
Breketsüsteemi kontroll, ligatuuride aktiveerimine äratulnud breketi taasfikseerimisega 5163   282
Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hammastele kuue hamba ulatuses 5164   994
Jäljendmudelid    
Jäljend individuaallusikale 5171   247
Alginaatjäljend 5172   100
Kahekihiline silikoonjäljend 5173   163
Diagnostilise mudeli komplekshind 5174   175

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
2) progeenne hambumus;
3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui 1 hammas lõualuuu kummalgi poolel;
6) huule-suulaelõhe jt näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

11. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 65. Rakendussätted

(1) Määrust kohaldatakse 1. jaanuarist 2007. a.

(2) Paragrahvi 3 lõikes 2 koodiga 3053 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind kehtib 30. juunini 2007. a.

(3) Paragrahvi 3 lõikes 2 koodiga 3061 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind jõustub 1. juulil 2007. a.

(4) Paragrahvi 48 lõikes 3 koodiga 333R tähistatud tervishoiuteenust hakatakse osutama ja selle piirhind jõustub 1. aprillil 2007. a.

(5) Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrus nr 274 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» (RT I 2006, 64, 469) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Jaak AAB

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json