Teksti suurus:

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 17, 81

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. veebruari 2007. a otsusega nr 106

I. Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduses (RT I 2004, 34, 236; 2006, 28, 211) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõike 3:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) loomne toit, mis on mõeldud isiklikuks tarbimiseks ja mis imporditakse reisijaga liikuva pagasi hulgas või väikepakendites posti või kullerteenusega kooskõlas komisjoni määrustega (EÜ) nr 136/2004, milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides (ELT L 21, 28.01.2004, lk 11–23), ja nr 745/2004, millega kehtestatakse meetmed isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste impordil (ELT L 122, 26.04.2004, lk 1–9);»;

2) punkti 3 täiendatakse sõnadega «ning kui kaubasaaja tagab, et seda ei turustata ja et pärast kauba kaubanäidisena jaotamist või näitusel osalemist järelejäänud loomne saadus hävitatakse või seda käideldakse Veterinaar- ja Toiduameti korralduste kohaselt».

§ 2. Paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolevat seadust ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ (ELT L 146, 13.06.2003, lk 1–9), I lisas nimetatud lemmikloomade suhtes, keda loomapidaja loomakaitseseaduse tähenduses veab mitteärilisel eesmärgil samas määruses sätestatud nõuete kohaselt, välja arvatud artikli 12 punktis b nimetatud juhul.

(2) Ühendusevälisest riigist Eestisse võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lemmikloomi mitteärilisel eesmärgil tuua Euroopa Liidu välispiiril asuvate riigipiiri seaduse alusel rahvusvaheliseks liikluseks, sealhulgas reisijatele, avatud piiripunktide kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003 artikli 12 punktis a nimetatud juhul ning sellisel juhul on järelevalvet teostav pädev asutus Maksu- ja Tolliamet.»

§ 3. Paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna «tervisemärgiga» sõnadega «tervise- või identifitseerimismärgiga».

§ 4. Paragrahvi 14 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) säilitab sertifikaate ja kaubasaadetisega kaasasolevaid muid dokumente veterinaarjärelevalve ametnikule tema nõudmisel esitamiseks vähemalt kuus kuud kaubasaadetise saamisest arvates, kui Amet ei ole määranud pikemat tähtaega.»

§ 5. Paragrahvi 15:

1) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Sihtkoha vastuvõtja peab enne toiduks mittekasutatavaid loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise jaotamist või enne kaubasaadetise turustamist kontrollima, et käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punktis 3 nimetatud nõuded on täidetud, teavitama Ametit kõikidest avastatud puudustest või kõrvalekalletest ning viimaste esinemise puhul isoleerima toiduks mittekasutatavad loomsed saadused kuni veterinaarjärelevalve ametniku otsuse saamiseni.»;

2) lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad «tervisemärgi ja» sõnadega «tervise- või identifitseerimismärgi ning»;

3) lõikes 5 asendatakse sõna «tervisemärgi» sõnadega «tervise- või identifitseerimismärgi».

§ 6. Paragrahvi 18 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Loomi või loomseid saadusi võib importida Euroopa Liidu õigusaktiga lubatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast ning juhul, kui seda näeb ette Euroopa Liidu õigusakt, registreeritud või tunnustatud ettevõttest.

(2) Eestisse imporditavad loomad ja loomsed saadused peavad olema Euroopa Liidu õigusaktides või käesolevas seaduses sätestatud asjakohaste veterinaarnõuete kohased. Aretusloom ja aretusmaterjal peavad olema neile esitatavate aretusnõuete kohased.

(3) Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded ja aretuse suhtes esitatavad nõuded kehtestab Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid arvestades põllumajandusminister.

(4) Amet võib Euroopa Liidu õigusaktis ettenähtud juhul teha otsuse lubada importida Eestisse teatud loomset toitu teatud ühendusevälisest riigist (edaspidi valikuline import). Valikulise impordi rakendamise korral teavitab Amet sellest Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

(5) Loomi ja loomseid saadusi, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid, võib käesoleva seaduse § 7 lõike 1 punkti 1 tähenduses importida Ameti kirjaliku kooskõlastuse alusel Eestiga samaväärse loomatervisealase olukorraga riigist või selle piirkonnast, kui imporditavad loomad ja loomsed saadused on ohutud looma ja inimese tervisele.

(6) Amet teeb eelneva riskianalüüsi tulemuste alusel kindlaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud loomade ja loomsete saaduste importimisega kaasneva võimaliku ohu looma ja inimese tervisele, sealhulgas vajaduse esitada veterinaarnõuete kohasuse tõendamiseks sertifikaat. Amet teatab importijale käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud loomade ja loomsete saaduste importimise veterinaarnõuded ning avalikustab need oma veebilehel.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud sertifikaadile kantavad andmed kehtestab põllumajandusminister.

(8) Kui loomade ja loomsete saaduste importimisel on nõutav sertifikaat, peab kaubasaadetisega kaasas olema sertifikaadi originaal, mis on kooskõlas kaubasaadetisega kaasasolevate teiste dokumentidega ja koostatud ühtsena ning parandusteta (välja arvatud muudatused, mis on kinnitatud pädeva asutuse järelevalveametniku allkirja ja pitseriga) ning millel on pädeva asutuse järelevalveametniku allkiri, ees- ja perekonnanimi ja ametikoht. Sertifikaat peab olema kinnitatud pitseriga, mille värv erineb dokumendi trükivärvist, ning olema koostatud ühele kaubasaajale kaubasaadetise laadimise päeval.

(9) Loomade ja loomsete saaduste importimisel käesoleva seaduse § 7 lõike 1 punkti 1 tähenduses peab sertifikaadil kogu teave olema esitatud eesti keeles ja sihtkohariigi ühes ametlikus keeles.

(10) Võttes aluseks Euroopa Liidu õigusaktid, avalikustab Amet oma veebilehel ühenduseväliste riikide või nende piirkondade ning tunnustatud ettevõtete loetelud importida lubatud loomade ja loomsete saaduste kaupa ning nendest riikidest käesoleva seaduse § 7 lõike 1 punkti 1 tähenduses imporditavate loomade ja loomsete saaduste sertifikaadi vormid.»

§ 7. Paragrahvi 22 lõikest 2 jäetakse välja teine lause.

§ 8. Paragrahvi 29 lõiget 1 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

«Importimisel tehakse veterinaarkontrolli Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), sätestatud nõuete kohaselt.»

§ 9. Paragrahvi 34:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kaubasaadetis ei ole käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud nõuete kohane;»;

2) punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) kaubasaadetisega kaasasolev sertifikaat või muu dokument ei ole nõuetekohane.»

§ 10. Paragrahvi 36 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Loomi või loomset saadust sisaldav kaubasaadetis tuleb Euroopa Liidu territooriumilt välja toimetada käesoleva seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud piiripunkti kaudu 30 päeva jooksul pärast selle importimisel piiripunktis veterinaarkontrolli tegemist, välja arvatud juhul, kui geograafilistest iseärasustest tingituna on Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud teisiti.»

§ 11. Paragrahvi 37:

1) lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kaubasaadetise vedu vabatsooni, vabalattu või tollilattu on lubatud üksnes tollijärelevalve all ja tolliametniku plommitud veovahendis.»

§ 12. Paragrahvi 46:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Võttes aluseks Euroopa Liidu õigusaktid, avalikustab Amet nõuetekohasust tõendava sertifikaadi tüübi ja vormi ning tõendava ametniku allkirjastatava sertifikaadil oleva teabe loomade ja loomsete saaduste kaupa oma veebilehel.»;

2) täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Sertifikaadi saamiseks esitatakse Ameti kohalikule asutusele kirjalik taotlus:
1) vähemalt 48 tundi enne looma eksportimist või teise liikmesriiki vedamist;
2) vähemalt 24 tundi enne loomsete saaduste eksportimist või teise liikmesriiki vedamist.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotlus peab sisaldama andmeid, mis võimaldavad teha vajalikke järelevalvetoiminguid ja täita sertifikaadi vormi. Ametil on õigus nõuda taotlejalt vajalike andmete esitamist ka sihtriigi keeles.»

II. Seaduse jõustumine

§ 13. Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. märtsil.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json