Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 17, 83

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. veebruari 2007. a otsusega nr 108

§ 1. Käibemaksuseaduses (RT I 2003, 82, 554; 2006, 55, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) hambatehniku poolt kutsealases tegevuses osutatav teenus ning hambaarsti või hambatehniku poolt võõrandatav hambaprotees;»;

3) paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Arvestatud käibemaks on maksukohustuslase tehtud käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud tehingute või toimingute maksustatavalt väärtuselt arvutatud käibemaks. Arvestatud käibemaksu hulka ei arvata tollieeskirjade kohaselt tasutud käibemaksu.»;

4) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

« (81) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud viite võib asendada muu selge ja üheselt mõistetava märkega.»;

5) paragrahvi 38 täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

« (21) Maksukohustuslane võib maksuhaldurit eelnevalt kirjalikult teavitades kauba impordilt arvestatavat käibemaksu deklareerida käibedeklaratsioonis juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) maksukohustuslane on olnud registreeritud järjestikku vähemalt 12 kuud enne sellise tollideklaratsiooni esitamist, mille alusel imporditavalt kaubalt arvestatud käibemaksu käibedeklaratsioonis deklareeritakse (edaspidi käesolevas lõikes tollideklaratsioon);
2) maksukohustuslase tollideklaratsiooni esitamisele eelneva 12 kuu kogukäibest on nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatav käive moodustanud vähemalt 50 protsenti;
3) maksukohustuslane on 12 kuu jooksul enne tollideklaratsiooni esitamist esitanud maksudeklaratsioone üksnes elektrooniliselt;
4) maksukohustuslasel ei ole tollideklaratsiooni esitamise ajaks tähtaegselt esitamata maksudeklaratsioone;
5) maksukohustuslasel ei olnud enne esimese tollideklaratsiooni esitamist 12 kuu jooksul ega järgmiste tollideklaratsioonide esitamise ajal maksuvõlga.

(22) Põhivara importimise korral ei pea maksukohustuslane vastama käesoleva paragrahvi lõike 21 punktides 1–3 nimetatud tingimustele. Kui maksukohustuslane ei vasta nimetatud tingimustele, peab ta maksuhaldurile esitama viimase nõudmisel tagatise.

(23) Maksuhaldur kontrollib maksukohustuslase vastamist käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud tingimustele ja teavitab iga kuu 25-ndal kuupäeval maksukohustuslast, kes on maksuhaldurit käesoleva paragrahvi lõike 21 kohaselt kirjalikult teavitanud, kirjalikult tema tingimustele vastamisest. Maksuhaldur teavitab maksukohustuslast tagatise nõudest kirjalikult viie tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõike 21 kohase kirjaliku teate saamisest arvates.»;

6) paragrahvi 50 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, 13.06.1977, lk 1–40), viimati muudetud direktiiviga 2006/98/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 129–136);

nõukogu kaheksas direktiiv 79/1072/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – välismaal asuvatele maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise kord (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 11–19), viimati muudetud direktiiviga 2006/98/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 129–136);

nõukogu kolmeteistkümnes direktiiv 86/560/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühenduse territooriumil registreerimata maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise kord (EÜT L 326, 21.11.1986, lk 40–41);

nõukogu direktiiv 2006/58/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/38/EÜ seoses raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldatava käibemaksukorra kohaldamisajaga (ELT L 174, 28.06.2006, lk 5–6);

nõukogu direktiiv 2006/98/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive maksustamise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 129–136);

nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1–118), viimati muudetud direktiiviga 2006/138/EÜ (ELT L 384, 29.12.2006, lk 92–93).»

§ 2. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. märtsil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3 ja 5 jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punkti 6 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2006. aasta 1. juulist.

§ 3. Vabariigi Valitsusel korraldada kahe kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest alates käibemaksuseaduse tervikteksti avaldamine Riigi Teatajas.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json