Teksti suurus:

Kinnipeetava vanglast vabastamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.01.2009
Avaldamismärge:

Kinnipeetava vanglast vabastamise kord

Vastu võetud 25.01.2001 nr 11
RTL 2001, 20, 273
jõustumine 16.02.2001

Muudetud järgmiste määrustega ( kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

11.12.2001 nr 96 (RTL 2001, 135, 1949) 24.12.2001

19.03.2003 nr 17 (RTL 2003, 41, 593) 1.04.2003

15.04.2005 nr 18 (RTL 2005, 46, 633) 1.05.2005

17.04.2006 nr 10 (RTL 2006, 36, 622) 1.07.2006, osaliselt 1.10.2006

14.02.2007 nr 12(RTL 2007, 18, 279) 26.02.2007

 

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 75 lõike 6 ja § 761 lõike 2 alusel.

[RTL 2006, 36, 622 – jõust 1.07.2006]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Käesoleva korraga reguleeritakse kinnipeetava vanglast vabastamist ja vabastamisega seotud dokumentide vormistamist.

§ 2. Kinnipeetava vabastamise arvestust peab kinnipeetavate arvestusega tegelev ametnik (edaspidi ametnik).

§ 3. Kinnipeetava vanglast vabastamise korda kohaldatakse ka vahistatule, kui seadusega või selle korraga ei ole ette nähtud teisiti.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

2. peatükk
VABASTAMISE ETTEVALMISTAMINE

§ 4. Kinnipeetava vabastamise tähtpäeva, välja arvatud vangistuse ositi kandmise puhul, arvutab ametnik kinnipeetava vanglasse saabumise päeval. Tähtpäev märgitakse riiklikku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse. Kui kohtuotsus või -määrus saabub vanglasse pärast tööpäeva lõppu, arvutatakse vabastamistähtpäev järgmise tööpäeva hommikul.

[RTL 2006, 36, 622 – jõust 1.07.2006]

§ 4¹. Kui vanglasse vastu võetud kinnipeetaval puuduvad isikut tõendavad dokumendid,  esitab ametnik kuu aja jooksul Kodakondsus- ja Migratsiooniametile päringu, et välja selgitada kinnipeetavale Kodakondsus- ja Migratsiooniameti välja antud isikut tõendavate dokumentide olemasolu.

[RTL 2007, 18, 279 − jõust. 26.02.2007]

§ 42.Vangla sotsiaaltöötaja esitab vähemalt kuus kuud enne elamisloata või tähtaegse elamisloaga välismaalasest kinnipeetava vanglast vabanemist või võimalikku tingimisi ennetähtaegset vabastamist Kodakondsus- ja Migratsiooniameti viisa- ja illegaalse immigratsiooni osakonnale päringu, et välja selgitada välismaalasest kinnipeetavale elamisloa andmine või tema väljasaatmine. Päring peab sisaldama järgmisi andmeid kinnipeetava kohta:

1) ees- ja perekonnanimi;
2) isanimi;
3) sugu;
4) sünniaeg või isikukood;
5) sünnikoht;
6) kodakondsus ja andmed isikut tõendava dokumendi kohta;
7) vabanemise või tingimisi enne tähtaega vabastamise kuupäev;
8) teadaolevad lähedaste kontaktandmed Eestis ja välisriigis;
9) teadaolevad elukohad.

[RTL 2007, 18, 279 − jõust. 26.02.2007]

§ 43. Ametnik esitab viis tööpäeva enne elamisloata välismaalasest kinnipeetava vabanemist või tingimisi ennetähtaegset vabastamist Kodakondsus- ja Migratsiooniametile vabastamise kuupäeva ja koha andmed.

[RTL 2007, 18, 279 − jõust. 26.02.2007]

§ 5. Vabastamisdokumendi või vangistuse lühendamise dokumendi (edaspidi vabastamisdokument) vanglasse saabumise korral kontrollib ametnik vabastamisdokumendi sisu ja dokumendi vorminõuete täitmist ning võrdleb vabastamisdokumendis sisalduvaid andmeid kinnipeetava isikliku toimiku andmetega.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

§ 6. Teise vanglasse ümberpaigutatud kinnipeetava vabastamisdokument saadetakse viivitamata kinnipeetavale järele.

§ 7. Vabastamisdokumendi õigsuse kontrollimiseks teeb ametnik järelepärimise vabastamisdokumendi saatnud asutusele, kui:
1) vabastamisdokument ei ole vahetult saabunud otsuse teinud asutuselt;
2) vabastamisdokument ei ole kinnitatud asutuse vapp-pitseriga või kui pitser on ebaselge;
3) vabastamisdokument on kinnitatud selle asutuse pitseriga, kes ei ole otsust teinud;
4) kinnipeetava kohta vabastamisdokumendis esitatud andmed ei ole kooskõlas kinnipeetava isikliku toimiku andmetega;
5) ametnik kahtleb vabastamisdokumendi ehtsuses.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

§ 8. Vabastamisdokument tehakse vabastatavale isikule allkirja vastu viivitamata teatavaks.

§ 9. Vabastatud isiku või vanglas surnud kinnipeetava vabastamisdokument lisatakse isiklikule toimikule.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

§ 10.Vahistatu surmast või vabastamisest kautsjoni vastu teavitatakse menetlejat, kelle menetluses kriminaalasi on.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

3. peatükk
VABASTAMISÕIEND

 

§ 11. Kui isik vanglast vabastatakse, antakse talle kaasa vanglast vabastamise õiend (edaspidi vabastamisõiend), määruse lisana esitatud vormi kohaselt. Vabastamisõiendi blankette hoitakse vangla seifis või metallkapis.

[RTL 2006, 36, 622 – jõust 1.10.2006]

[Paragrahvi 111 jõustub 1.10.2006]

§ 111. Vabastamisõiendile kantavad andmed.

Vabastamisõiendile kantakse järgmised andmed:
1) õiendi väljaandnud vangla nimetus;
2) õiendi number;
3) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi;
4) kinnipeetava sünniaeg või isikukood;
5) kinnipeetava foto;
6) kinnipeetava allkiri;
7) õiendi väljaandmise kuupäev;

7¹) õiendi kehtivusaeg;

[RTL 2007, 18, 279 − jõust. 26.02.2007]

8) kinnipidamise algus ja lõpp;
9) õiendi väljaandja ees- ja perekonnanimi;
10) õiendi väljaandja ametinimetus;
11) õiendi väljaandja allkiri.

§ 12. [Kehtetu – RTL 2006, 36, 622 – jõust. 1.10.2006] (õ) 6.12.2007 16:00

§ 13. [Kehtetu – RTL 2006, 36, 622 – jõust. 1.10.2006] (õ) 6.12.2007 16:00

§ 14. [Kehtetu – RTL 2006, 36, 622 – jõust. 1.10.2006] (õ) 6.12.2007 16:00

§ 15. [Kehtetu – RTL 2006, 36, 622 – jõust. 1.10.2006] (õ) 6.12.2007 16:00

§ 16. Vabastamisõiendile kantakse vabastatava isiku foto. Foto tehakse isiklikes riietes kinnipeetavast mitte varem, kui kolm kuud enne tema vabastamist. Kui kinnipeetav vabastatakse tingimisi enne tähtaega või parandamatult raskesti haigestumise tõttu vangistusest, tehakse foto pärast kohtule materjalide esitamist.

[RTL 2007, 18, 279 − jõust. 26.02.2007]

§ 17. Kui vabastatud isik on vanglas oleku ajal muutnud oma perekonnanime, antakse talle uue nimega vabastamisõiend.

§ 18. Vabastamisõiendile kirjutab alla vangla direktor või tema määratud isik. Foto kinnitatakse vangla pitseriga.

[RTL 2007, 18, 279 − jõust. 26.02.2007]

§ 181. Vabastamisõiend kehtib kuue kuu jooksul väljaandmisest arvates. Kehtivuse lõpptähtpäev märgitakse vabastamisõiendile.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

4. peatükk
KINNIPEETAVA VABASTAMINE

§ 19. Kinnipeetavalt küsitakse tema eluloolisi andmeid ning tema vastuseid võrreldakse vabastamisõiendi ja isikliku toimiku andmetega. Isiklikus toimikusolevaid fotosid ja eritunnuste kirjeldusi võrreldakse kinnipeetavaga.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

§ 20. Kinnipeetav kinnitab isiklike dokumentide kättesaamist oma allkirjaga isikliku toimiku tagumise kaane siseküljel.

§ 21. Vabastamisõiend antakse kinnipeetavale kätte, kui ta on vabastamisõiendi koopiale alla kirjutanud.

§ 22. Vabastamisõiendi koopia paigutatakse koos vabastamisdokumentidega isiklikku toimikusse ja toimik antakse arhiivi.

§ 23. Ametnik teeb vabastamise kohta märkeriiklikku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

§ 24.  [Kehtetu - RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

§ 241. Kinnipeetava vabastamise üksikasjaliku korra kehtestab vangla direktor vangla kodukorras.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

5. peatükk
VABASTAMISÕIENDI EDASTAMINE

§ 25. Kui kinnipeetava kinnipidamisaeg lõpeb lühiajalise väljasõidu või lühiajalise väljaviimise ajal, edastatakse vabastamisõiend ja kinnipeetava isiklikud dokumendid väljasõidukoha politseiasutusele, kes annab need isikule kätte.

§ 26. Psüühilist haigust põdeva ja pärast vabastamist psühhiaatriahaiglasse saadetava või eestkoste või hoole alla antava kinnipeetava isiklikud dokumendid ning vabastamisõiend antakse allkirja vastu üle haigla administratsioonile, eestkostjale või hooldajale.

§ 27. Kohtusaalis vabastatud kinnipeetavale annab tema soovil tagantjärele vabastamisõiendi asutus, kus kinnipeetav vahetult enne vabastamist viibis.

[RTL 2007, 18, 279 − jõust. 26.02.2007]

§ 28. Vabastamisõiendi kaotamise korral annab ametnik vabastatule tema taotluse alusel õiendi dublikaadi.

[RTL 2007, 18, 279 − jõust. 26.02.2007]

§ 29. Kui kinnipeetava isiklik toimik on säilitamisaja lõppemise tõttu hävitatud, võib asutuse järelepärimise või vabastatud isiku taotluse alusel saata talle kinnipidamise kohta vabas vormis koostatud õiendi.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 30 [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa

Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määrusele nr 11

[RTL 2006, 36, 622 – jõust 1.10.2006]

...............................
   Vangla nimetus

VABASTAMISÕIEND NR ......

Välja antud ...................................................................................................................
                                              (kinnipeetava ees- ja perekonnanimi)

Sünniaeg või isikukood ...................................................

Kinnipidamise algus <.....> .................... a.

Kinnipidamise lõpp  <.....> .................... a.

Vabastatava foto

Õiend välja antud <.....> .................... a.

Pitser

Õiend kehtiv kuni <.....> .................... a.

                                                                     Vabastatu allkiri ................................

Õiendi väljaandja ees- ja perekonnanimi .................................................................

Ametinimetus .........................................................................................................

Allkiri ....................................................................................................................

 

Õiend

Eemaldatud kehtetute sätete sõnastused.

/otsingu_soovitused.json