Teksti suurus:

Rahvaraamatukogu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 19, 93

Rahvaraamatukogu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. veebruari 2007. a otsusega nr 110

I. Rahvaraamatukogu seaduses (RT I 1998, 103, 1696; 2000, 92, 597) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Maakonnaraamatukogu ja keskraamatukogu ülesanded raamatukoguteeninduse koordineerimisel on:
1) kogude komplekteerimine ja töötlemine;
2) rahvaraamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- ja muude andmebaaside loomine ja pidamine;
3) rahvaraamatukogude statistilise aruandluse korraldamine ja tegevuse analüüsimine;
4) erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate täienduskoolituse korraldamine;
5) teatmebibliograafilise töö korraldamine.»

§ 2. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Rahvaraamatukogu direktor

(1) Rahvaraamatukogu tööd juhib direktor.

(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab valla- või linnavalitsus.

(3) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või linnapea. Direktoriga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu tööleping.

(4) Direktoril peab olema kõrgharidus, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud juhul.

(5) Kui direktoril ei ole raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidust, peab tal olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

(6) Kui rahvaraamatukogu teeninduspiirkonnas on kuni 500 elanikku, peab direktoril olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kolmas aste, kui tal puudub käesoleva paragrahvi lõikes 4 või 5 nimetatud kvalifikatsioon.»

§ 3. Paragrahvi 11:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Rahvaraamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded. Valla- või linnavalitsus esitab Kultuuriministeeriumile aruande rahvaraamatukogule riigieelarvest eraldatud summade kasutamise kohta hiljemalt iga aasta 20. jaanuariks.»;

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kõik maakonnas asuvad rahvaraamatukogud esitavad maakonnaraamatukogule rahvaraamatukogu statistilise ja sisulise töö aruande. Maakonnaraamatukogu esitab Kultuuriministeeriumile maakonna rahvaraamatukogude statistilise ja sisulise töö koondaruanded hiljemalt iga aasta 1. märtsiks.»

§ 4. Paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Rahvaraamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa valla- või linnavolikogu kehtestatud korras.»

§ 5. Paragrahvi 14 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Paragrahvi 15:

1) lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Rahvaraamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

(5) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole rahvaraamatukogu asukohajärgne vald või linn;
2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.»;

2) täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab valla- või linnavalitsus.»

§ 7. Paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, võib rahvaraamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui üks kroon iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

(2) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses.

(3) Lugejalt, kes ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustust rahvaraamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

(4) Rahvaraamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb valla- või linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on valla- või linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(6) Valla- või linnavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud pädevuse anda valla- või linna ametiasutusele või ametiasutuse hallatavale asutusele.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summad laekuvad kohaliku omavalitsuse eelarvesse.»

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

« § 201. Töölepingud ning haridus- ja kutsenõuded

(1) Enne 2007. aasta 1. maid direktoritega sõlmitud töölepingud jäävad kehtima ja neid saab lõpetada üksnes Eesti Vabariigi töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

(2) Enne 2007. aasta 1. maid ametis olevatele direktoritele kohalduvad enne 2007. aasta 1. maid kehtinud haridus- ja kutsenõuded.»

II. § 9. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. mail.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json