Teksti suurus:

Vangla territooriumile käitise rajamise lepingu nõuded

Vangla territooriumile käitise rajamise lepingu nõuded - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vangla territooriumile käitise rajamise lepingu nõuded

Vastu võetud 28.06.2001 nr 50
RTL 2001, 83, 1142
jõustumine 13.07.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2003RTL 2003, 41, 592- jõust. 01.04.2003
14.02.2007RTL 2007, 18, 27926.02.2007

Määrus kehtestatakse « Vangistusseaduse » § 38 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Justiitsminister või tema volitatud isik võib kinnipeetavate tööhõive tagamiseks sõlmida füüsilise isikuga või äriühinguga (edaspidi ettevõtja) kirjaliku lepingu vangla territooriumile käitise rajamiseks.

  (2) Leping võib olla nii tähtajaline kui ka tähtajatu.

§ 2.  Lepingu tingimused

  (1) Lepingus peab olema kindlaks määratud:
  1) lepingu pooled;
  2) lepingu objekt;
  3) poolte õigused ja kohustused, sealhulgas ettevõtja kohustus tagada kinnipeetavate tööhõive;
  4) [Kehtetu]
  5) [Kehtetu]
  6) lepingu tähtaeg, kui leping on sõlmitud tähtajaliselt;
  7) lepingu muutmise ja lõpetamise alused ning kord, sealhulgas etteteatamistähtaeg lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise puhuks;
  8) [Kehtetu]
  9) [Kehtetu]
  10) [Kehtetu]
  11) ettevõtja kohustus esitada majandusaasta aruanne.

  (2) Lepingus ei või ette näha ettevõtjale lepingu lõpetamisest tulenevate hüvitiste maksmist lepingu lõpetamisel ettevõtja süü tõttu.

  (3) Lisaks sellele peab lepingus olema kindlaks määratud, kumma lepingupoole kohustus on tagada:
  1) [Kehtetu − RTL 2007, 18, 279 - jõust. 26.02.2007]
  2) tööohutus ning tööohutusealase ja erialase väljaõppe korraldamine;
  3) seadmete, tööruumide sisustuse, tööriistade ja töökaitsevahendite ning muude töötamiseks vajalike esemete muretsemine ja korrashoid;
  4) käitises töötama hakkavate kinnipeetavate arvu määramine;
  5) käitise tööaja määramine (nädalapäevad ja kellaajad);
  6) töötasustamine (töötasu suurus, mahaarvatavad maksud, töötasu maksmise tähtaeg ja viis);
  7) töötulemuste kontrollimine ja kontrolli tulemuste fikseerimine;
  8) [Kehtetu − RTL 2007, 18, 279 - jõust. 26.02.2007]

§ 3.  Vangla kohustus

  Vangla on kohustatud valvama kinnipeetavate järele nende töötamise ajal ning tööle saabumisel ja sealt lahkumisel.

/otsingu_soovitused.json