Teksti suurus:

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 19, 92

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. veebruari 2007. a otsusega nr 109

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses (RT I 2006, 2, 3; 2006, 21, 159) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Esmane vastuvõtukeskus ja vastuvõtukeskus

(1) Esmase vastuvõtukeskuse ülesanne on korraldada varjupaigataotlejale varjupaigamenetluse ajal ja käesoleva seaduse § 62 lõikes 6 nimetatud juhtudel ajutise kaitse alusel elamisloa taotlejale ajutise kaitse menetluse ajal vastavalt vajadusele toetusena järgmiste teenuste osutamine:
1) ajutine majutamine;
2) toitlustamine ja varustamine esmavajalike riietus- ja muude tarbeesemete ning hügieenivahenditega;
3) vältimatu abi ja tervisekontroll;
4) hädavajalikud tõlketeenused;
5) informeerimine tema õigustest ja kohustustest;
6) seaduse alusel läbiviidavate toimingute tegemiseks vajalik transporditeenus;
7) muud esmavajalikud teenused.

(2) Vastuvõtukeskuse ülesanne on korraldada taotlejale varjupaigamenetluse või ajutise kaitse menetluse ajal vastavalt vajadusele toetusena järgmiste teenuste osutamine:
1) majutamine;
2) vastuvõtukeskuses elava taotleja ja käesoleva seaduse § 34 lõike 2 punkti 3 või § 62 lõike 2 punkti 3 alusel väljaspool vastuvõtukeskust elava taotleja varustamine toiduainetega või toitlustamine, varustamine esmavajalike riietus- ja muude tarbeesemete ning hügieenivahenditega ja rahaga hädapärasteks pisikulutusteks § 36 lõikes 6 sätestatud määras;
3) vältimatu abi ja tervisekontroll;
4) hädavajalikud tõlketeenused ja eesti keele õpetamine;
5) informeerimine tema õigustest ja kohustustest;
6) seaduse alusel läbiviidavate toimingute tegemiseks vajalik transporditeenus;
7) muud esmavajalikud teenused.

(3) Esmase vastuvõtukeskuse ja vastuvõtukeskuse ülesannete täitmise tagab Sotsiaalministeerium või Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutus.

(4) Sotsiaalminister võib esmase vastuvõtukeskuse ja vastuvõtukeskuse ülesannete täitmise halduskoostöö seaduses sätestatud korras sõlmitud halduslepingu alusel üle anda füüsilisest isikust ettevõtjale või juriidilisele isikule (edaspidi vastuvõtukeskuse teenuse osutaja).

(5) Vastuvõtukeskuse teenuse osutaja kaudu võib käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teenuseid osutada teovõimeline ja eesti keelt vähemalt kesktasemel valdav Eesti kodanik, kes ei kanna karistust kuriteo toimepanemise eest või kelle karistusandmed kuriteo toimepanemise kohta on karistusregistrist kustutatud.

(6) Halduslepingu alusel üleantud ülesannetega kaasnevad käesolevas seaduses sätestatud õigused ja kohustused ning vastutus.

(7) Riiklikku järelevalvet vastuvõtukeskuse teenuse osutaja üle teostab sotsiaalminister.

(8) Esmase vastuvõtukeskuse ja vastuvõtukeskuse sisekorraeeskirjad kinnitab asutuse juht.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

« § 131. Isikuandmete töötlemine

(1) Käesolevas seaduses sätestatud menetlustes võivad Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, piirivalveasutus, Sotsiaalministeerium ja tema valitsemisala asutused, esmane vastuvõtukeskus ning vastuvõtukeskus töödelda isikuandmeid, sealhulgas eraelulisi ja delikaatseid isikuandmeid, ilma isiku nõusolekuta.

(2) Välismaalane on kohustatud andma pädevatele haldusorganitele käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmeid, sealhulgas biomeetrilisi andmeid.»;

3) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Varjupaigataotluses esitab taotleja käesoleva seaduse § 4 lõigetes 1 ja 3 nimetatud asjaolude esinemise tuvastamiseks muu hulgas andmed rassi, usu, rahvuse, poliitiliste veendumuste ja sotsiaalsesse gruppi kuulumise kohta. Perekonna taasühinemise õiguse tuvastamiseks esitab taotleja andmed perekondlike sidemete, sealhulgas elukaaslase kohta.»;

4) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Elamisloa taotluses esitab ajutise kaitse saaja käesoleva seaduse § 5 lõikes 2 nimetatud asjaolude esinemise tuvastamiseks muu hulgas andmed oma usu ja rahvuse kohta. Perekonna taasühinemise õiguse tuvastamiseks esitab taotleja andmed perekondlike sidemete, sealhulgas elukaaslase kohta.»;

5) paragrahvi 73 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) eluaseme leidmisel, üürimisel, remontimisel ja sisustamisel;»;

6) paragrahvi 73 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Riigieelarvest kaetakse järgmised rahvusvahelise kaitse saaja kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumisel tekkivad kulud:
1) rahvusvahelise kaitse saaja kasutusse antava eluaseme üürikulu talle esmakordselt väljastatud elamisloa kehtivusajal;
2) rahvusvahelise kaitse saaja kasutusse antava sotsiaalkorteri remondikulu;
3) rahvusvahelise kaitse saaja kasutusse antava eluaseme sisustamise kulu;
4) rahvusvahelise kaitse saajale esmakordselt väljastatud elamisloa kehtivusajal võimaldatava eesti keele õppe kulu;
5) rahvusvahelise kaitse saajale esmakordselt väljastatud elamisloa kehtivusajal võimaldatava tõlketeenuse kulu.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json