Teksti suurus:

Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2008
Avaldamismärge:

Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad

Vastu võetud 20.11.2000 nr 46
RTL 2000, 121, 1892
jõustumine 01.12.2000

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.03.2003 nr 16 (RTL 2003, 41, 592) 1.04.2003

14.02.2007 nr 12 (RTL 2007, 18, 279) 26.02.2007

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» paragrahvi 112 lõike 2 alusel.

§ 1. Vangla peainspektori ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) vangla direktor;
2) vangla direktori asetäitja;

3) Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktor ning erialaõppetooli juhataja;

[RTL 2007, 18, 279 − jõust. 26.02.2007]

4) [Kehtetu – RTL 2003, 41, 592 – jõust. 1.04.2003]

§ 2. I klassi vanglainspektori ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) osakonna ja talituse juhataja ning peaspetsialist vangla koosseisus määratud kohal;

2) Sisekaitseakadeemia justiitskolledži erialaõppejõud;

[RTL 2007, 18, 279 − jõust. 26.02.2007]

3) vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbiviiva muu asutuse korrektsioonialast haridust andva struktuuriüksuse juht ja korrektsiooni erialaõppejõud.

§ 3. II klassi vanglainspektori ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) inspektor;
2) spetsialist vangla koosseisus määratud kohal.

§ 4. I klassi valvuri ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) vanemvalvur;
2) vanemsaatja.

§ 5. II klassi valvuri ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) valvur;
2) saatja.

§ 6. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

/otsingu_soovitused.json