Teksti suurus:

Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.08.2014
Avaldamismärge:

Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord

Vastu võetud 17.01.2007 nr 3
RTL 2007, 7, 117
jõustumine 27.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.02.2007RTL 2007, 18, 27926.02.2007

Määrus kehtestatakse « Vangistusseaduse » § 151 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vanglaametniku teeneteristi kirjeldus

  (1) Vanglaametniku teeneterist (edaspidi teeneterist) ühendab endas kannatust ja lunastust sümboliseeriva risti ning hõbedase äärisega mustal kilbil ründava otsavaatava lõvi (teeneteristi kujutis määruse lisas 1).

  (2) Rist on tüübilt Kreeka rist. See valmistatakse tombakist ning viimistletakse musta ja valge kuumemailiga. Lõvi on reljeefne ja kullatud. Risti kõrgus on 40 mm.

  (3) Risti kantakse 35 mm laiuse muareelindi küljes. Lindi põhitoon on must ning sellel on 2,5 mm laiused valged kandid ja keskel 10 mm laiune kollane (Pantone 116c) triip.

  (4) Teeneteristi lindilõige on vastava teeneteristi lindiga kaetud 10 mm kõrgune ja 35 mm laiune alus.

§ 2.  Vanglaametniku teenistusmedali kirjeldus ja liigid

  (1) Vanglaametniku teenistusmedal (edaspidi teenistusmedal) on valmistatud tombakist 35 mm läbimõõduga ketas. Teenistusmedal on ringikujuline, mille sisse on pressitud Kreeka rist. Risti iga haru vahel on viis kumerdatud kiirt. Kreeka risti peal on väiksem kuldne Kreeka rist, mille sisse paigutatud must Malta rist, mille peal on Vanglate vapp – hõbedase äärisega must vapp, millel ründav otsavaatav kuldne lõvi.

  (2) Teenistusmedaleid on kolme järku:
  1) oksüdeeritud teenistusmedal 10 aasta laitmatu teenistuse eest (teenistusmedali kujutis määruse lisas 2);
  2) hõbetatud teenistusmedal 15 aasta laitmatu teenistuse eest (teenistusmedali kujutis määruse lisas 3);
  3) kullatud teenistusmedal 20 aasta laitmatu teenistuse eest (teenistusmedali kujutis määruse lisas 4).

  (3) Teenistusmedalit kantakse 35 mm laiuse muareelindi küljes. Lindi põhitoon on kollane (Pantone 116c), seda ääristavad 4 mm laiused mustad triibud ning servades on 3 mm laiused valged kandid.

  (4) Teenistusmedali miniatuurmärk on tombakist valmistatud vähendatud teenistusmedali kujutis läbimõõduga 15 mm. Teenistusmedali miniatuurmärki kantakse vormi külge kruvituna.

§ 3.  Teeneteristi andmise taotlemine

  (1) Teeneteristi andmise taotluse võivad esitada:
  1) Justiitsministeeriumi asekantsler;
  2) vangla direktor.

  (2) Taotlus esitatakse ettenähtud vormil (määruse lisa 5).

  (3) Taotluses peavad kajastuma teeneteristiga autasustamiseks esitatud vanglaametniku isiku- ja teenistusandmed ning nähtuma, millise teene või saavutuse eest teeneteristi taotletakse. Kui isik, kellele teeneteristi andmist taotletakse, ei ole vanglaametnik, märgitakse taotluses tema isikuandmed ja nimetatakse silmapaistev teene, mis tal on Eesti vanglasüsteemi ees.

§ 4.  Teenistusmedali andmise taotlemine

  (1) Vangla peainspektorile ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni erialaõppejõu ametikohal olevale vanglaametnikule teenistusmedali andmise taotluse esitab Justiitsministeeriumi asekantsler vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali komisjonile.
[RTL 2007, 18, 279 - jõust. 26.02.2007]

  (2) Teistele vanglaametnikele teenistusmedali andmise taotlus esitatakse vangla direktori määratud korras vangla direktorile.

  (3) Teenistusmedali andmise taotluses peavad kajastuma vanglaametniku isiku- ja teenistusandmed, sealhulgas andmed distsiplinaarkorras karistatuse kohta ja teenistuses oldud aeg.

  (4) Vangla peainspektorile ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni erialaõppejõu ametikohal olevale vanglaametnikule teenistusmedali andmise taotlus esitatakse vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali komisjonile hiljemalt teenistusmedali andmise aastale eelneva aasta 20. detsembriks.
[RTL 2007, 18, 279 - jõust. 26.02.2007]

  (5) Teistele vanglaametnikele teenistusmedali andmise taotluse esitamise tähtaja määrab vangla direktor.

§ 5.  Teeneteristi ja teenistusmedali komisjon

  (1) Teeneteristi ning vangla peainspektorile ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni erialaõppejõu ametikohal olevale vanglaametnikule teenistusmedali andmise taotlused vaatab läbi justiitsministri käskkirjaga moodustatud vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali komisjon.
[RTL 2007, 18, 279 - jõust. 26.02.2007]

  (2) Komisjon vaatab taotluse läbi selle saamisest alates kahe nädala jooksul.

  (3) Teeneteristi taotlust läbi vaadates arvestab komisjon järgmisi asjaolusid:
  1) vanglateenistuse kestus;
  2) teenistuskäigu laitmatus;
  3) töö tulemuslikkus;
  4) enesetäiendamise järjepidevus;
  5) eriliselt silmapaistnud tegevus;
  6) silmapaistev teene Eesti vanglasüsteemi ees või
  7) väljapaistvad isiksuseomadused.

  (4) Teenistusmedali taotlust läbi vaadates arvestab komisjon lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud asjaolusid.

§ 6.  Taotluse läbivaatamise erisus

  Taotluse anda teeneterist isikule, kes ei ole vanglaametnik, vaatab läbi Justiitsministeeriumi asekantsler § 5 lõigetes 2 ja 3 nimetatud korras.

§ 7.  Teenistusmedali andmise tingimused

  (1) Teenistusmedali võib anda vanglaametnikule, kel on teenistusmedali andmise tähtpäevaks täitunud vähemalt 10, 15 või 20 aastat laitmatut teenistust.

  (2) Laitmatu teenistus tähendab ka lõikes 1 nimetatud tähtpäeval kehtiva distsiplinaarkaristuse puudumist.

  (3) Teenistusmedali andmisel arvestatakse teenistusstaaži vangistusseaduse §-s 110 nimetatud ametikohal või teenistust samasugusel ametikohal Eesti Vabariigi Kinnipidamiskohtade Ameti loomisest alates 1991. aasta 16. augustil.

§ 8.  Teeneteristi ja teenistusmedali andmise otsustamine

  Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali komisjon või Justiitsministeeriumi asekantsler esitab läbivaadatud teenistusmedali taotlused ja nende kohta tehtud ettepanekud justiitsministrile otsustamiseks teeneteristi ja teenistusmedali andmise aasta 10. jaanuariks.

§ 9.  Teeneteristi ja teenistusmedali kätteandmine

  (1) Teeneteristi ning vangla peainspektorile ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni erialaõppejõu ametikohal olevale vanglaametnikule teenistusmedali annab pidulikult kätte justiitsminister või tema määratud isik vanglasüsteemi aastapäeval.
[RTL 2007, 18, 279 - jõust. 26.02.2007]

  (2) Teistele vanglaametnikele annab teenistusmedali pidulikult kätte vangla direktor või tema määratud isik vangla aastapäeval.

  (3) Postuumselt antud teeneteristi annab justiitsminister või tema määratud isik kätte autasustatud isiku perekonnaliikmetele või teistele lähedastele isikutele.

§ 10.  Teeneteristi ja teenistusmedali kandmine

  (1) Teeneteristi ning teenistusmedalit ja selle miniatuurmärki on õigus kanda üksnes isikul, keda on sellega autasustatud.

  (2) Isik võib kanda teeneteristi või selle lindilõiget.

  (3) Vanglaametnik kannab viimasena antud teenistusmedalit või selle miniatuurmärki.

  (4) Teeneteristi ja teenistusmedalit kantakse vanglasüsteemi aastapäeval, vangla aastapäeval ja piduliku riikliku, ametkondliku või perekondliku sündmuse puhul.

  (5) Teenistusmedali miniatuurmärki kantakse teenistusülesandeid täites.

  (6) Teenistusmedalit ja miniatuurmärki kantakse vormiriietusel paremal pool rinnas riiklike teenetemärkide ja vanglaametniku teeneteristi järel ning enne teiste ametkondade ja välismaa aumärke.

§ 11.  Teeneteristi kandmise õiguse äravõtmine

  (1) Teeneteristi kandmise õiguse võib ära võtta teenistusdistsipliini jämedalt rikkunud, usalduse kaotanud või vääritu teo toimepannud isikult.

  (2) Teeneteristi kandmise õiguse äravõtmise otsustab justiitsminister § 3 lõikes 1 nimetatud isiku taotlusel.

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Justiitsministri 21. märtsi 2003. a määrus nr 19 «Vanglaametniku teeneteristi kirjeldus ning risti andmise ja kandmise kord» (RTL 2003, 41, 595) tunnistatakse kehtetuks.

 

Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 3 «Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord»
lisa 1VANGLAAMETNIKU TEENETERISTI KUJUTIS 

Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 3 «Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord»
lisa 2VANGLAAMETNIKU 10 AASTA TEENISTUSE MEDALI KUJUTIS JA SELLE MINIATUURMÄRK 

Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 3 «Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord»
lisa 3VANGLAAMETNIKU 15 AASTA TEENISTUSE MEDALI KUJUTIS JA SELLE MINIATUURMÄRK 

Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 3 «Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord»
lisa 4VANGLAAMETNIKU 20 AASTA TEENISTUSE MEDALI KUJUTIS JA SELLE MINIATUURMÄRK 

Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 3 «Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord»
lisa 5TAOTLUS VANGLAAMETNIKU TEENETERISTI ANDMISEKS

.............................................................................................
(taotluse esitaja nimi ja ametikoht)

Taotlen vanglaametniku teeneteristi andmist:

1. Ees-ja perekonnanimi .............................................................................................

2. Sünnipäev, -kuu ja -aasta .......................................................................................

3. Elukoht .....................................................................................................................

4. Ametinimetus ..........................................................................................................

5. Teenistuskoht ...........................................................................................................

6. Kodakondsus ............................................................................................................

7. Teenete kirjeldus

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Varem antud teenetemärgid

(teenetemärgi nimetus ja klass ning märgi andmise aeg)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
 (kuupäev) (taotluse esitaja allkiri)

Taotlus on registreeritud ...........................................................................................
 (kuu päev ja registreerimisnumber)

Taotlus on läbi vaadatud ............................................................................................
 (kuu päev ja protokolli number)

Ettepanek:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.............................................
 (allkiri)

/otsingu_soovitused.json