Teksti suurus:

Jäätmeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 19, 94

Jäätmeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. veebruari 2007. a otsusega nr 111

I. Jäätmeseaduses (RT I 2004, 9, 52; 2006, 28, 209) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Jäätmeseaduse tekstis asendatakse sõnad «kohaliku omavalitsuse organ» sõnadega «kohaliku omavalitsuse üksus» vastavas käändes.

§ 2. Paragrahvi 1:

1) lõike 2 preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse reguleerimisalasse ei kuulu osas, kui see on reguleeritud teiste seadustega:»;

2) lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) välisõhku heidetavad saasteained ja heited;»;

3) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) reovesi ja koos reoveega käitlemisele kuuluvad või keskkonda heidetavad jäätmed, välja arvatud reovee käitlemise tulemusel tekkivad jäätmed;»;

4) lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) loomsete jäätmete ja kõrvalsaaduste, sealhulgas loomakorjuste käitlemine;»;

5) lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) maavarade uuringute, kaevandamise, töötlemise ja ladustamise tulemusena tekkivad jäätmed ning karjääride tootmisjäägid;»;

6) lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) ehitise püstitamisel tekkinud kaevis, kui selles sisalduvad saasteained ei ületa õigusaktidega kehtestatud piirkontsentratsioone.»;

7) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi. Käesoleva seaduse § 73 lõike 2 punktides 1–6 nimetatud tegevusloa ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise ja muutmise ning jäätmekavade koostamise ja muutmise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 3. Paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Jäätmete koostise, sealhulgas ohtlike ainete sisalduse vahetul määramisel tuleb mõõtetulemuse jälgitavuse saavutamiseks ja tõendamiseks lähtuda mõõteseaduse § 5 lõikes 1 kehtestatud nõuetest.»

§ 4. Paragrahvi 7 tekstist jäetakse välja teine lause.

§ 5. Paragrahvides 9 ja 10 asendatakse sõnad «seaduse alusel asutatud muu asutus» sõnadega «riigi või kohaliku omavalitsuse asutus» vastavas käändes.

§ 6. Paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Jäätmehoolduse, välja arvatud jäätmekäitluse üle teostatava järelevalve kulud kannab jäätmevaldaja ning seadusega ettenähtud juhtudel tootja või isik, kelle valduses on käideldavad jäätmed olnud.»

§ 7. Paragrahvi 14:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Jäätmete kogumine ja vedamine»;

2) senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Jäätmete vedamine on jäätmesaadetise toimetamine veovahendiga lähtekohast sihtpunkti. Jäätmete vedamine hõlmab jäätmesaadetise peale- ja mahalaadimist ning jäätmeveose komplekteerimist mitmest saadetisest, kuid ei hõlma käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toiminguid.

(3) Jäätmete vedajat ei loeta jäätmevaldajaks, kui tema ülesandeks on ainult üleantud jäätmesaadetise toimetamine üleandja poolt määratud sihtpunkti või selle edastamine esialgsel kujul saadetise vastuvõtmiseks volitatud isikule, juhul kui jäätmete üleandja ja vedaja vahel sõlmitud veolepingus ei ole kokku lepitud teisiti.»

§ 8. Paragrahvi 16 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahvi 19:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Jäätmekäitluskoht on ka maa-ala, kus jäätmete taaskasutamine võimaldab parendada mullaviljakust, maa-ala keskkonnaseisundit või selle kasutusvõimalusi või maa-ala, kus tehakse jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise toiminguid, milleks ehitise olemasolu ei ole vajalik.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Jäätmekäitluskohaks ei loeta jäätmekogumisnõu, -konteinerit või muud -mahutit, mis on ette nähtud vaid ühte liiki tava- või ohtlike jäätmete esmakogumiseks jäätmetekitajalt, samuti ehitisi või teisaldatavaid hoiukohti, kuhu eelnimetatud mahutid tavajäätmete kogumiseks on paigutatud, või ehitisi, mida kasutatakse olmes tekkinud pakendijäätmete esmakogumiseks.»

§ 10. Paragrahvi 23:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Tootja, tootjate ühendus ja turustaja»;

2) senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–5 järgmises sõnastuses:

« (2) Isikut, kes üksnes rahastab rahastamislepingu alusel (näiteks pank), ei loeta tootjaks, kui ta ei tegutse tootjana käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt.

(3) Käesoleva seaduse mõistes on tootjate ühendus mittetulundusühing või muu majanduslikku tulu mittetaotlev organisatsioon, mille liikmeteks on üksnes tootjad või tootjate ühendused ning mille üheks eesmärgiks on teatud liiki probleemtoodetest tekkinud jäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine või finantseerimine.

(4) Tootjate ühendus peab tagama:
1) kõigile vastavat liiki probleemtoodete tootjatele juurdepääsu tootjate ühenduse teenustele;
2) kohustused lepinguga üle andnud või tootjate ühendusega liitunud tootjalt tasu kogumise võrdsetel tingimustel ja teenuste pakkumise neile, lähtudes üksnes nende turuosast seda tüüpi seadmete turul;
3) jäätmete käitlemisega seotud teenuse ostmise konkurentsi alusel;
4) jäätmete kogumise ja taaskasutamisega seotud andmete kättesaadavuse Keskkonnaministeeriumile ja järelevalve õigust omavale isikule.

(5) Turustaja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes kaubanduslikel alustel pakub tooteid isikutele, kes kavatsevad neid tooteid kasutada.»

§ 11. Paragrahvi 25:

1) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) mootorsõidukid ja nende osad, sealhulgas rehvid;»;

2) lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) vanarehvid.»;

3) lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) rehv on mootorsõiduki ja selle haagise rehv.»;

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Keskkonnaministril on õigus määrusega kehtestada probleemtoodete märgistamise viis ja kord.»

§ 12. Paragrahvi 26:

1) lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Tootja võib valida, kas ta täidab kohustused individuaalselt, annab need kirjaliku lepinguga üle tootjate ühendusele või ühineb tootjate ühendusega.»;

2) täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Isikule, kes võtab tarbijalt vastu probleemtootest tekkinud jäätmed, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud kohustused.

(12) Turustajale kohaldatakse tootja kohta sätestatut, kui turustaja müüb edasi tooteid, mille on valmistanud või turule lasknud probleemtooteregistris registreerimata tootja.»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud jäätmete jäätmehoolduse kulud kannab tootja või tootjate ühendus. Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud isik kannab tarbijalt vastuvõetud probleemtoodetest tekkinud jäätmete käitlemise kulud.»;

4) täiendatakse lõigetega 41, 42 ja 43 järgmises sõnastuses:

« (41) Kui tootjale tagastataval mootorsõidukil puuduvad varem selle mootorsõiduki komplektis olnud materjalimahukuselt või tehniliselt olulised osad nagu kere, sillad, mootor, käigukast, katalüsaator või elektrooniline juhtplokk või kui mootorsõidukile on lisatud muid jäätmeid, võib tootja jäätmevaldajalt nõuda osalist jäätmekäitluskulude kandmist, võttes arvesse puuduvate osade materjali väärtuse tagastatavas sõidukis ja sõidukile lisatud jäätmete käitluskulud.

(42) Kui tootjale tagastatavast elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed ei ole algse seadmega võrreldes komplektsed ning neis puuduvad varem seadme komplektis või koostises olnud materjalimahukuselt ja maksumuselt või jäätmete ohtlikkuse seisukohalt olulised osad või kui seadmele on lisatud muid jäätmeid, võib tootja jäätmevaldajalt nõuda osalist jäätmekäitluskulude kandmist. Vaidlused seadme komplektsuse üle lahendab linna- või vallavalitsuse volitatud isik.

(43) Mootorsõidukeid ja mootorsõiduki haagiseid turule toov tootja peab mootorsõidukite ja mootorsõiduki haagise rehvide osas pidama eraldi arvestust rehvide koguse ja massi üle ning korraldama kasutuselt kõrvaldatud vanarehvide kogumise ja taaskasutamise. Kasutuselt kõrvaldatud vanarehvide kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitusel keskkonnaminister.»;

5) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Enne probleemtoote suhtes kohalduvate tootja kohustuste tekkimist turule lastud probleemtoodetest tekkinud jäätmete (endisaegsed jäätmed) jäätmehoolduse tagamise ning selle finantseerimise kohustused lasuvad tootjatel, kes vastavate probleemtoodete jäätmeteks muutmise ajal turul tegutsevad, proportsionaalselt nende osaga seda tüüpi seadmete turul.»;

6) lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Käesoleva seadusega sätestatud kohustused kirjaliku lepinguga tootjate ühendusele üle andnud tootja, kes on täitnud oma kohustused tootjate ühenduse ees, ei ole vastutav probleemtoodetest tekkinud jäätmete kogumise ja taaskasutamise sihtarvude täitmise ning probleemtooteregistrile andmete edastamise eest.»

§ 13. Paragrahvi 261:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Probleemtooteregister on riiklik register andmekogude seaduse tähenduses, kuhu koondatakse andmed probleemtoodete tootjate kohta ning kus hoitakse ja töödeldakse Eestis toodetud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete ja probleemtoodetest tekkinud jäätmete taaskasutamise andmeid.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Tootjad on kohustatud end registreerima probleemtooteregistris ja esitama registrisse andmeid.»;

3) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Keskkonnaministril on õigus oma määrusega kehtestada probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu vastavuses käesoleva seaduse § 2 lõike 4 alusel koostatud jäätmenimistuga, kui see on vajalik jäätmete täpsemaks määratlemiseks ja taaskasutamise andmete kandmiseks probleemtooteregistrisse.»

§ 14. Paragrahvi 262 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Enne 2005. aasta 13. augustit turustatud muudest kui kodumajapidamise elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud elektroonikaromude kokkukogumise ja taaskasutamise või kõrvaldamise kulud kannab jäätmevaldaja, kui ta ei ole asendanud neid seadmeid uute samalaadsete seadmetega või seadmetega, mis täidavad sama funktsiooni.

(4) Iga tootja vastutab oma alates 2005. aasta 13. augustist turule lastud toodetest tekkinud jäätmete kokkukogumise ja taaskasutamise või kõrvaldamise eest.»

§ 15. Seadust täiendatakse §-dega 263 ja 264 järgmises sõnastuses:

« § 263. Romusõidukite kogumisel ja tootjale tagastamisel tekkinud kulude katmine

(1) Tootja kannab romusõidukite vastuvõtmise ja nende käitlemisega seotud kulud proportsionaalselt liiklusregistris eelmisel kalendriaastal esmaselt registreeritud mootorsõidukite margipõhise turuosaga.

(2) Käesoleva seaduse § 26 lõikes 41 märgitud mootorsõidukite kogumisel võib tootja nõuda, et puuduva osa jääkväärtuse hinnast kompenseerib jäätmevaldaja. Puuduva osa jääkväärtus ei saa ületada puuduva osa materjali jääkväärtust.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei kohaldata, kui romusõiduki osa puudub väärteo või kuriteo tagajärjel, välja arvatud juhul, kui väärteo või kuriteo pani toime jäätmevaldaja.

(4) Tootja ja turustaja on kohustatud sõidukite äravisatud osa jäätmevaldajatelt tasuta tagasi võtma sõltumata sellest, kas jäätmevaldaja kavatseb selle asendada uuega või mitte.

§ 264. Probleemtoodete kogumisel ja taaskasutamisel tekkinud kulude jagamine tootjate ja tootjate ühenduste vahel

Igal tootjal ja tootjate ühendusel, kes on taaskasutanud probleemtoodetest tekkinud jäätmeid üle keskmise taaskasutamise taseme, on õigus nõuda teistelt tootjatelt ja tootjate ühenduselt, kes on probleemtoodetest tekkinud jäätmeid taaskasutanud alla keskmise taaskasutamise taseme, kogumise ja taaskasutamise kulude katmist ulatuses, mis tagab kõikidele tootjatele ja tootjate ühendustele võrdse finantskoormuse, arvestades tootjate või tootjate ühenduste osa turule lastud vastavat liiki probleemtoodete massis.»

§ 16. Paragrahvi 27:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 27. Probleemtoodete Euroopa Majanduspiirkonnas turule laskmise keelud ning piirangud»;

2) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Euroopa Majanduspiirkonnas on keelatud järgmiste probleemtoodete turule laskmine:
1) probleemtooted, mis sisaldavad keelustatud tööstuskemikaale Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse 304/2003/EÜ ohtlike kemikaalide eksportimise ja importimise kohta (ELT L 063, 06.03.2003, lk 1–26) tähenduses;
2) elavhõbedat, kaadmiumi või pliid sisaldavad patareid ja akud;
3) ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukid ja nende osad;
4) ohtlikke aineid sisaldavad elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tooteid võib turule lasta, kui need ei sisalda käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel antud määruses nimetatud ohtlikke aineid.»

§ 17. Paragrahvi 28:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Jäätmevaldajal peab olema ülevaade tema valduses olevate jäätmete liigist, hulgast ja päritolust, jäätmekäitluse seisukohalt olulistest omadustest ning jäätmetest tulenevast ohust tervisele, keskkonnale või varale.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Jäätmeid üleandev isik peab olema, arvestades asjaolusid, veendunud, et vastuvõtjal on jäätmeluba või saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse alusel antud keskkonnakompleksluba (edaspidi kompleksluba), mis annab õiguse üleantud jäätmete käitlemiseks.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui jäätmed antakse üle selliseks käitlemiseks, milleks jäätmeluba või kompleksluba vaja ei ole, peab jäätmeid üleandev isik olema, arvestades asjaolusid, veendunud, et vastuvõtja on pädev jäätmeid käitlema ning tal on asjakohased tehnilised ja keskkonnakaitsevahendid.»

§ 18. Seadust täiendatakse §-ga 281 järgmises sõnastuses:

« § 281. Jäätmete põletamine laeval

Laeval on jäätmete põletamine keelatud.»

§ 19. Paragrahvi 29 lõiget 4 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

« 17) püsivaid orgaanilisi saasteaineid sisaldavatele jäätmetele.»

§ 20. Paragrahvi 31 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Sortimisel eraldatakse taaskasutatavad jäätmed ning ohtlikud jäätmed ülejäänud jäätmetest, kui see on tehniliselt teostatav ja sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi.»

§ 21. Paragrahvi 32 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Jäätmed kõrvaldatakse nende tekkekohale võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas jäätmekäitluskohas, kus on tagatud inimese tervise ja keskkonna ohutus.»

§ 22. Paragrahvi 33 lõike 2 punktides 2 ja 3 asendatakse sõna «heitmed» sõnaga «heited» vastavas käändes.

§ 23. Seadust täiendatakse §-ga 351 järgmises sõnastuses:

« § 351. Kasutatud rehvide prügilasse ladestamise keeld

(1) Prügilasse on keelatud ladestada kasutatud rehve, välja arvatud prügilas ehitusmaterjalina kasutatavaid tükeldatud rehve.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata jalgrattakummidele ja rehvidele välisdiameetriga üle 1400 millimeetri.»

§ 24. Paragrahvi 36:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «segunenud olmejäätmed» sõnaga «segaolmejäätmed» vastavas käändes;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sortimata segaolmejäätmete ladestamine prügilasse on keelatud.»;

3) lõikest 3 jäetakse välja teine lause.

§ 25. Paragrahvi 39:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Jäätmehoolduse arendamiseks koostatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda riigis või kohaliku omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning meetmeid eesmärkide saavutamiseks.»

§ 26. Paragrahvi 40 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigi jäätmekava sisaldab ohtlike jäätmete ja pakendijäätmete käitlemist käsitlevaid alljaotisi ning maakondade jäätmehooldust käsitlevaid alljaotisi.»

§ 27. Paragrahv 41 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28. Paragrahvi 42 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb valla või linna jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava võib koostada mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse riigi jäätmekavas sätestatut.»

§ 29. Paragrahvi 43:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigi jäätmekava ajakohastatakse iga viie aasta järel selle koostamisest või ajakohastamisest arvates.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui riigi jäätmekava ajakohastamise käigus tehtud muudatused käsitlevad kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava, ajakohastatakse kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava ühe aasta jooksul ajakohastatud riigi jäätmekava kinnitamisest arvates.»;

3) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 30. Paragrahvi 44 lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigi jäätmekava täitmist kontrollib keskkonnaminister.

(3) Keskkonnaminister ja kohaliku omavalitsuse üksus võib nõuda isikult, asutuselt ja tootjate ühenduselt tema jäätmealase tegevuse kohta teavet tasuta, kui see on vajalik jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks.

(4) Kohaliku omavalitsuse üksus võib nõuda oma haldusterritooriumil tegutsevalt isikult, asutuselt ja tootjate ühenduselt käesoleva seaduse § 39 lõikele 3 vastava jäätmekava koostamist oma kulul ning esitamist, kui see on vajalik kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks.»

§ 31. Seaduse 2. peatüki 2. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Riigi jäätmekava koostamine».

§ 32. Paragrahvi 45:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 45. Riigi jäätmekava koostamise algatamine ja sellest teatamine»;

2) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigi jäätmekava koostamise algatab keskkonnaminister.»;

3) lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

4) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Riigi jäätmekava maakonna jäätmehooldust käsitleva osa põhiseisukohad avaldatakse maavalitsuse veebilehel, selle puudumisel Keskkonnaministeeriumi veebilehel.»

§ 33. Paragrahv 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 46. Riigi jäätmekava eelnõu koostamine

(1) Riigi jäätmekava eelnõu koostamise korraldab keskkonnaminister.

(2) Riigi jäätmekava eelnõu koostamisele kaasatakse asjakohaste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusväliste organisatsioonide, ettevõtjate, mittetulundusühingute ning nende liitude esindajad ja teised asjast huvitatud isikud.»

§ 34. Paragrahvi 47:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 47. Riigi jäätmekava eelnõu kooskõlastamine»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigi jäätmekava maakonna jäätmehooldust käsitlev osa esitatakse kooskõlastamiseks vastava maakonna maavanemale ning seisukohavõtuks kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle haldusterritooriumi jäätmekava käsitleb.»

§ 35. Paragrahvi 48:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 48. Riigi jäätmekava eelnõu avalik väljapanek ja avalik istung»;

2) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Keskkonnaminister korraldab riigi jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku ja jäätmekava eelnõu arutamiseks vähemalt ühe avaliku istungi.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Riigi jäätmekava eelnõu maakonna jäätmehooldust käsitleva osa avaliku väljapaneku aeg ja koht tehakse teatavaks vähemalt kaks nädalat enne avaliku väljapaneku algust ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, maakonna ajalehes ja Keskkonnaministeeriumi veebilehel. Eelnõu avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks nädalat.»;

4) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Riigi jäätmekava eelnõu maakonna jäätmehooldust käsitleva osa arutamiseks korraldatava avaliku istungi aeg ja koht tehakse teatavaks vähemalt kaks nädalat enne avalikku istungit ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, maakonna ajalehes ja Keskkonnaministeeriumi veebilehel.»

§ 36. Paragrahvi 49 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Igaühel on õigus esitada jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku kestel eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.»

§ 37. Paragrahvi 51 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 51. Riigi jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku kestel ja avalikul istungil esitatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamine».

§ 38. Paragrahv 52 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 52. Riigi jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku istungi tulemuste avalikustamine

(1) Keskkonnaminister teeb riigi jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku ja selle arutamiseks korraldatud avaliku istungi tulemused teatavaks üleriigilise levikuga ajalehes, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud osas, ning Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

(2) Keskkonnaminister teeb riigi jäätmekava eelnõu maakonna jäätmehooldust käsitleva osa avaliku väljapaneku ja selle arutamiseks korraldatud avaliku istungi tulemused teatavaks maakonna ajalehes.»

§ 39. Paragrahvi 53 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 40. Paragrahvi 54 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigi jäätmekava maakonda puudutav osa avaldatakse Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistuse (edaspidi keskkonnateenistus) veebilehel.»

§ 41. Paragrahvi 64:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Saatekirja koostab jäätmekäitleja paber- või digitaaldokumendina, allkirjastades digitaaldokumendi digitaalallkirja seaduses sätestatud korras, ning edastab selles sisalduvad andmed keskkonnaministri määratud veebipõhisesse andmebaasi.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Saatekirja koostab jäätmekäitleja digitaaldokumendina, allkirjastades digitaaldokumendi digitaalallkirja seaduses sätestatud korras, ning edastab selles sisalduvad andmed keskkonnaministri määratud veebipõhisesse andmebaasi.»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord kehtestatakse keskkonnaministri määrusega.»

§ 42. Paragrahvi 65 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ohtlike jäätmete käitluskohtade võrgu arendamist korraldab keskkonnaminister riigi jäätmekavast lähtudes.»

§ 43. Paragrahvi 66:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Jäätmeveo võib korraldada selliselt, et konkursi alusel valitud ettevõtja ainsaks kliendiks ja temale tasu maksjaks on kohaliku omavalitsuse üksus või viimase poolt volitatud mittetulundusühing. Sellisel juhul lasub jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ning nendega arveldamise kohustus kohaliku omavalitsuse üksusel või viimase volitatud mittetulundusühingul.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sagedus ja aeg ning jäätmeveo teenustasu piirmäär ja jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord kehtestatakse valla või linna volikogu määrusega.»

§ 44. Paragrahvi 67:

1) lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) veopiirkonnas asuvate ühepereelamute ja mitme korteriga elamute arv ning korterite arv mitme korteriga elamutes.»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud korraldatud jäätmeveo konkursi pakkumise kutse dokumendid esitatakse enne konkursi väljakuulutamist seisukohavõtuks keskkonnateenistusele, kes vajaduse korral teeb kahe nädala jooksul ettepanekuid pakkumise kutse dokumentide täiendamiseks.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud veopiirkond tuleb määrata arvestusega, et piirkonna minimaalne suurus tagab jäätmeveoki täitumise ühe kogumisringiga või piirkonna elanike arv ei ole üldjuhul suurem kui 30 000.»;

4) lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) lõikes 7 asendatakse sõnad «kolm kuud» sõnadega «kolmkümmend päeva».

§ 45. Paragrahvi 68 lõikes 1 asendatakse sõna «kolm» sõnaga «viis».

§ 46. Paragrahvi 69 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (41) Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.»

§ 47. Paragrahvi 71:

1) lõike 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuvate jäätmekäitluskohtade, välja arvatud prügila järelhoolduse nõuded.»;

2) lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamise nõuded koos tähtaegadega jäätmeliikide kaupa.»;

3) lõikes 3 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioonile» sõnadega «kohalikule tervisekaitsetalitusele».

§ 48. Paragrahvis 72 asendatakse sõna «olmejäätmed» sõnaga «jäätmed» vastavas käändes.

§ 49. Paragrahvi 73:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Jäätmeluba annab jäätmeid käitlevale isikule või jäätmetekitajale õiguse üheks või mitmeks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud jäätmekäitlustegevuseks või jäätmete tekitamiseks käesoleva seaduse §-s 75 nimetatud tegevusvaldkondades ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused.»;

2) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) jäätmete taaskasutamiseks, välja arvatud korduskasutamiseks;»;

3) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks, välja arvatud isiku enda tegevuse tulemusena tekkinud jäätmete kogumiseks ja veoks;»;

4) lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) jäätmete tekitamiseks käesoleva seaduse §-s 75 sätestatud juhtudel.»;

5) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Isikul, kellel on või kes on kohustatud omama kompleksluba käesoleva paragrahvi lõikes 2 või käesoleva seaduse §-s 75 nimetatud tegevusteks, ei ole vaja jäätmeluba kompleksloaga hõlmatud käitiste suhtes.»

§ 50. Paragrahvi 74:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tegevuskohajärgses keskkonnateenistuses registreeritakse isiku tegevus, kes:
1) käesoleva seaduse § 73 lõike 5 alusel on vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest;
2) veab tavajäätmeid, välja arvatud olmejäätmeid, oma majandus- või kutsetegevuses;
3) kogub tavajäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses;
4) korraldab vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud jäätmekäitleja tegutseb mitmes maakonnas, siis registreeritakse ta üksnes asukohajärgses keskkonnateenistuses.»;

3) lõikes 2 asendatakse sõna «teatise» sõnaga «teate»;

4) lõike 2 punktis 8 asendatakse sõnad «jäätmete ladestuspaiga» sõnaga «prügila»;

5) lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) maakondade loetelu, kus kavandatakse tavajäätmete kogumist või vedu.»;

6) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui tegevust kavandatakse mitmes maakonnas, teavitab teate saanud keskkonnateenistus sellest teiste asjaomaste maakondade keskkonnateenistusi, küsides vajaduse korral nende seisukohta kavandatava tegevuse suhtes selles maakonnas.»;

7) lõikes 3 asendatakse sõnad «registriraamatusse või elektronandmekandjale» sõnadega «registrisse, mida võib pidada ka elektrooniliselt.»

§ 51. Paragrahvi 76 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui taotleja ainsaks jäätmekäitlusalaseks tegevuseks on jäätmete vedamine, annab jäätmeloa taotleja asukohajärgne keskkonnateenistus.»

§ 52. Paragrahvi 77:

1) lõiget 4 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Jäätmeloa taotlemisel ohtlike jäätmete käitlemiseks teenustööna peab taotlejal olema ohtlike jäätmete käitluslitsents.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Jäätmeluba ohtlike jäätmete kogumiseks või olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevuses tuleb taotleda iga maakonna kohta, kus taotleja kavandab tegutsemist.»

§ 53. Seadust täiendatakse §-ga 791 järgmises sõnastuses:

« § 791. Jäätmeloa taotlusest teatamine

(1) Teade jäätmeloa taotluse esitamise kohta avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(2) Teates sisalduvad alljärgnevad andmed:
1) loa taotleja ärinimi, registrikood ja asukoht või nimi ja aadress;
2) kavandatav tegevuskoht;
3) kavandatava tegevuse lühikirjeldus;
4) teave selle kohta, kuidas ja millal saab jäätmeloa taotluse ja jäätmeloa eelnõuga tutvuda ning selle suhtes ettepanekuid ja vastuväiteid avaldada.»

§ 54. Paragrahvi 80:

1) lõikes 2 asendatakse sõna «tehnoloogia» sõnaga «tehnika»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Loa andja võib vormistada ühe jäätmeloa mitmes jäätmekäitluskohas või jäätmetekkekohas tegutsemiseks ühe maakonna piires või jäätmete vedamiseks, kui see on otstarbekas järelevalve teostamise seisukohalt.»;

3) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Jäätmeloa võib vormistada taotleja soovil ka digitaaldokumendina, allkirjastades selle digitaalallkirja seaduses sätestatud korras.»

§ 55. Paragrahvi 81 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) käideldavate, samuti käesoleva seaduse §-s 75 nimetatud tegevuste ja jäätmekäitluse tulemusena tekkivate jäätmete liigid ja kogused, sealhulgas lubatud piirkogused, mida võib viia keskkonda;».

§ 56. Paragrahvi 82 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 57. Paragrahvi 83:

1) senine tekst loetakse lõikeks 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Jäätmeloa andmisest keeldutakse, kui:
1) taotleja on esitanud valeandmeid või võltsitud dokumendi;
2) taotlejat on korduvalt karistatud keskkonnaloata tegutsemise, keskkonna saastamise või ohtlike kemikaalide ja jäätmete käitlemise nõuete rikkumise eest ning süüteost ei ole möödunud karistusregistri seaduse § 25 lõikes 1 kehtestatud tähtaeg;
3) kogutud andmete põhjal võib järeldada, et tegevuse käigus pole võimalik täita keskkonnanormatiive või tegevus ohustab keskkonda või inimese tervist või vara;
4) tegevus põhineb jäätmerikastel, loodusressursse ja muud tooret või materjale pillavatel menetlustel või tehnoloogilistel protsessidel;
5) taotletud tegevus on olulises vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsus üksuse jäätmekavaga.»;

2) täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Jäätmeloa andmisest keeldumise teade avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Jäätmeloa andmisest keeldumise teates kirjeldatakse kavandatavat tegevust ning antakse teave selle kohta, kus saab jäätmeloa andmisest keeldumise otsusega ning muude asjakohaste materjalidega tutvuda.»

§ 58. Paragrahvi 85:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Jäätmeloa andja tunnistab jäätmeloa kehtetuks või peatab jäätmeloa kehtivuse sellest loa omajat eelnevalt informeerides, kui:»;

2) punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) juriidilisest isikust loa omaja on lõpetatud;»;

3) senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Füüsilisest isikust loa omaja surma korral tunnistab jäätmeloa andja jäätmeloa kehtetuks. Kui juriidilisest isikust loa omaja on lõpetatud, välja arvatud juriidilise isiku ümberkujundamisel või ühinemisel, tunnistab jäätmeloa andja jäätmeloa kehtetuks.»

§ 59. Paragrahvi 87:

1) tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Jäätmeloa taotlemisel tasub taotleja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud korras.»;

2) senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Jäätmeloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.»

§ 60. Paragrahvi 91 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) personali vastavat väljaõpet tõendavad dokumendid või nende kinnitatud koopiad;».

§ 61. Paragrahvi 94 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) käesoleva seaduse § 91 punktis 7 nimetatud andmed personali tehnilise ja kutsealase väljaõppe kohta ei kinnita prügila personali vajalikke oskusi tegutsemiseks taotluses märgitud tegevusalal.»

§ 62. Paragrahvi 96 preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lisaks käesoleva seaduse § 81 lõikes 2, välisõhu saasteloas ja vee erikasutusloas sätestatule määratakse jäätmepõletusloaga:».

§ 63. Paragrahvi 99 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ohtlike jäätmete käitluslitsents on isiku vastavat pädevust ja tehnoloogia sobivust tõendav tegevusluba, mis annab õiguse teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike jäätmete käitlemiseks majandus- või kutsetegevuses.

(2) Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi annab keskkonnaminister kuni viieks aastaks.»

§ 64. Seadust täiendatakse §-ga 991 järgmises sõnastuses:

« § 991. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlusest teatamine

(1) Teade ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse esitamise kohta avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(2) Teates sisalduvad alljärgnevad andmed:
1) loa taotleja ärinimi, registrikood ja asukoht või nimi ja aadress;
2) kavandatav tegevuskoht;
3) kavandatava tegevuse lühikirjeldus;
4) teave selle kohta, kuidas ja millal saab taotluse ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi eelnõuga tutvuda ja selle suhtes ettepanekuid ning vastuväiteid avaldada.»

§ 65. Paragrahvi 100:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 100. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise tingimused ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsis kehtestatavad nõuded»;

2) lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi võib anda, kui:
1) jäätmekäitluskoht, -tehnoloogia ja -seadmed vastavad keskkonnanõuetele, sealhulgas parima võimaliku tehnika nõuetele;
2) jäätmekäitluse eest vastutav isik vastab käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud koolitus- ja pädevusnõuetele;
3) on olemas kindlustus õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnareostuse likvideerimise kulude katmiseks;
4) ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotleja töökorralduslikest dokumentidest nähtuvad kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesanded, pädevus ja vastutus.

(2) Kindlustussumma suurus arvutatakse valemi M=TxL/52 järgi, kus:
M – kindlustuse suurus kroonides;
T – 4000 krooni tonni kohta, kahekordne keskmine arvestuslik ohtlike jäätmete töötlemis- või ladestustasu 2000. aastal;
L – summaarne ohtlike jäätmete aastane käitlemiskogus tonnides, mis on käitluslitsentsi taotlejal litsentsi taotluse vormis toodud summaarne kogus;
52 – nädalate arv aastas.»;

3) lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) olemas on tehnilised vahendid ja võimalus käesoleva seaduse §-s 64 nimetatud saatekirja koostamiseks digitaalallkirjaga kinnitatult ja edastamiseks autoriseeritud kasutajana keskkonnaministri määratud veebipõhisesse andmebaasi.»;

4) täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Nõuded vastutava isiku asjakohasele koolitusele ja pädevusele kehtestab keskkonnaminister määrusega.

(6) Kui ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise tingimuste ja litsentsis kehtestavate nõuete seadmisel selgub, et kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju ning tegevuseks on vajalik kompleksluba, hinnatakse keskkonnamõju kompleksloa andmise või muutmise menetluse käigus. Otsustajaks ja keskkonnamõju hindamise järelevaatajaks vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele on sel juhul keskkonnakompleksloa andja.»

§ 66. Paragrahvi 101:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) jäätmekäitluskoht, -tehnoloogia või -seadmed ei vasta keskkonnanõuetele või parima võimaliku tehnika nõuetele või ohustavad tervist või vara;»;

2) täiendatakse punktidega 4, 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« 4) taotleja eelnevalt antud ohtlike jäätmete käitluslitsents tunnistati kehtetuks käesoleva seaduse § 101 punkti 2 alusel ning kehtetuks tunnistamisest on möödunud vähem kui kolm aastat;
5) taotlejat või vastutavat töötajat on korduvalt karistatud keskkonnaalase süüteo eest ning süüteost ei ole möödunud karistusregistri seaduse § 25 lõikes 1 sätestatud tähtaeg;
6) taotlejal puuduvad tehnilised vahendid ja võimalus saatekirja koostamiseks digitaalselt digitaalallkirjaga kinnitatult ja edastamiseks autoriseeritud kasutajana keskkonnaministri määratud veebipõhisesse andmebaasi.»

§ 67. Seadust täiendatakse §-ga 1011 järgmises sõnastuses:

« § 1011. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmine

(1) Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muudetakse, kui:
1) loa taotleja ärinimi, registrikood ja asukoht või nimi ja aadress on muutunud;
2) jäätmekäitluse eest vastutav isik on muutunud;
3) tegevuskoht on muutunud;
4) litsentsis määratud nõuete aluseks olnud õigusnormid on muutunud ja avalik huvi litsentsi muutmiseks kaalub üles isiku usalduse;
5) tegevus võib põhjustada olulise negatiivse keskkonnamõju.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel algatatud litsentsi muutmise menetlusele ei kohaldata avatud menetluse sätteid.»

§ 68. Paragrahvi 102 punktis 2 asendatakse sõnad «seaduse §-s 101» sõnadega «seaduse § 101 punktides 1–5».

1.10.2013 16:08
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus tekstiosas "seaduse § 101 punktides 1-5", millest on välja jäetud sõna "käesoleva" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Riigikogu keskkonnakomisjoni 1.10.2013 taotlust.

§ 69. Seaduse § 103 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 103. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse tähtajad ning litsentsi vorm

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.»

§ 70. Seadust täiendatakse §-ga 1031 järgmises sõnastuses:

« § 1031. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmisest, andmisest keeldumisest ja muutmisest teavitamine

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, andmisest keeldumise või muutmise teade avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teates sisalduvad alljärgnevad andmed:
1) litsentsi saaja ärinimi, registrikood ja asukoht või nimi ja aadress;
2) tegevuskoht;
3) tegevuse lühikirjeldus;
4) teave selle kohta, kus saab ohtlike jäätmete käitluslitsentsiga või selle andmisest keeldumise otsusega tutvuda.»

§ 71. Seadust täiendatakse §-ga 1032 järgmises sõnastuses:

« § 1032. Riigilõiv ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmisel ja muutmisel

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasub taotleja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.»

§ 72. Paragrahvi 108:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «EÜ Nõukogu määruses 259/93/EMÜ jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo korral (EÜT L030, 06.02.1993, lk 1–28)» sõnadega «Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 1013/2006/EÜ jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190,12.07.2006, lk 1–98)»;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad «EÜ Nõukogu määrus 259/93/EMÜ» sõnadega «Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1013/2006/EÜ» vastavas käändes.

§ 73. Paragrahv 109 tunnistatakse kehtetuks.

§ 74. Paragrahvi 110 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «EÜ Nõukogu määrus 259/93/EMÜ» sõnadega «Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1013/2006/EÜ» vastavas käändes.

§ 75. Paragrahv 112 tunnistatakse kehtetuks.

§ 76. Paragrahvi 115 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide vormid sisalduvad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1013/2006/EÜ lisades IA ja IB.»

§ 77. Paragrahvi 116:

1) lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Jäätmeluba ja kompleksluba omav isik ning käesoleva seaduse § 74 kohaselt registreeritud isik, samuti ohtlike jäätmete tekitaja, välja arvatud kodumajapidamised, on kohustatud pidama, võttes arvesse käesoleva seaduse § 28 lõikes 11 sätestatut, pidevat arvestust oma tegevuses tekkinud, kogutud, hoitud või vaheladustatud, veetud, töödeldud, taaskasutatud või kõrvaldatud jäätmete liigi, hulga, omaduste ja tekke kohta. Kui jäätmed antakse üle teisele jäätmekäitlejale, tuleb arvestust pidada ka jäätmete sihtkoha, kogumissageduse, veomooduste ning taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute kohta.»

§ 78. Paragrahvi 117 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «keskkonnakompleksluba» sõnaga «kompleksluba».

§ 79. Paragrahvi 119:

1) lõikes 2 asendatakse sõnad «vastavalt vajadusele» sõnaga «regulaarselt»;

2) täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Keskkonnainspektsioon on kohustatud kontrollima jäätmeloaga määratud jäätmekäitlustingimuste täitmist vähemalt üks kord aastas. Valla- või linnavalitsus teostab pidevat järelevalvet jäätmehoolduseeskirja täitmise üle kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil.

(4) Järelevalvet käesoleva seaduse § 27 nõuete järgimise üle teostab lisaks Keskkonnainspektsioonile Tehnilise Järelevalve Inspektsioon.»

§ 80. Paragrahvi 120 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Jäätmete tekke vältimise või jäätmehoolduse nõuete rikkumise või jäätmete ladestamise eest väljaspool jäätmekäitluskohta –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

§ 81. Seadust täiendatakse §-ga 1201 järgmises sõnastuses:

« § 1201. Jäätmete käitlemine jäätmeloata või loa nõudeid rikkudes

(1) Jäätmete käitlemise eest jäätmeloata, kui luba on nõutav, või loa nõudeid rikkudes –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 82. Seadust täiendatakse §-ga 1202 järgmises sõnastuses:

« § 1202. Jäätmete käitlemine registreerimistõendita

(1) Jäätmete käitlemise eest registreerimistõendita, kui registreerimistõend on nõutav, –

karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 krooni.»

§ 83. Seadust täiendatakse §-ga 1203 järgmises sõnastuses:

« § 1203. Ohtlike jäätmete käitlemine käitluslitsentsita või litsentsi nõudeid rikkudes

(1) Ohtlike jäätmete käitlemine käitluslitsentsita, kui litsents on nõutav, või litsentsi nõudeid rikkudes –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 84. Seadust täiendatakse §-ga 1204 järgmises sõnastuses:

« § 1204. Ohtlike jäätmete vedamine saatekirjata või saatekirja nõudeid rikkudes

(1) Ohtlike jäätmete vedamine saatekirjata, kui saatekiri on nõutav, või saatekirja nõudeid rikkudes –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 85. Seadust täiendatakse §-ga 1205 järgmises sõnastuses:

« § 1205. Rahvusvaheliselt kontrollitavate jäätmete vedu üle riigipiiri vastava loata või loa nõudeid rikkudes

(1) Ohtlike ja muude rahvusvaheliselt kontrollitavate jäätmete üle riigipiiri veo eest vastava loata või loa nõudeid rikkudes –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 86. Seadust täiendatakse §-ga 1206 järgmises sõnastuses:

« § 1206. Jäätmearuande esitamata jätmine ja jäätmete kohta arvestuse pidamise korra rikkumine

(1) Jäätmealase arvestuse pidamise korra ja aruande esitamise nõude eiramise või ebaõigete andmete esitamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.»

§ 87. Seadust täiendatakse §-ga 1207 järgmises sõnastuses:

« § 1207. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumine

(1) Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirjas sätestatud jäätmehooldusnõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.»

§ 88. Paragrahvi 122 lõikes 1 asendatakse arv «100» arvuga «300».

§ 89. Paragrahv 124 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 124. Probleemtootest tekkinud jäätmete kokkukorjamise või taaskasutamise kohustuse rikkumine

(1) Tootjale ja turustajale pandud kohustuse oma toodetest tekkinud jäätmed kehtestatud korras kokku korjata rikkumise eest või taaskasutamise nõude mittetäitmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 90. Seadust täiendatakse §-ga 1241 järgmises sõnastuses:

« § 1241. Probleemtoodete tootja registreerimise kohustuse rikkumine

(1) Tootjale ja turustajale pandud registreerimise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 250 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 91. Seadust täiendatakse §-ga 1242 järgmises sõnastuses:

« § 1242. Probleemtooteregistrisse ebaõigete andmete esitamine

(1) Probleemtooteregistrisse ebaõigete andmete esitamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 250 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 92. Paragrahvi 127:

1) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) valla- või linnavalitsus.»;

2) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva seaduse §-s 122 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja on ka Tehnilise Järelevalve Inspektsioon.»

§ 93. Paragrahv 128 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 128. Jäätmete käitlemine ja nendest põhjustatud keskkonnasaastuse likvideerimine

(1) Jäätmete keskkonda viimisega ja jäätmetest põhjustatud saastusega seonduva kahju, sealhulgas jäätmete käitlemisega ja jäätmetest põhjustatud saastuse likvideerimisega seotud kulud hüvitab jäätmete keskkonda viinud isik (edaspidi saastaja).

(2) Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmeid käitleb ja nendest põhjustatud saastuse likvideerimise korraldab saastaja oma kulul.

(3) Vajaduse korral teeb käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kohustuse täitmiseks ettekirjutuse keskkonnajärelevalve asutus või kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse asutus. Kui saastaja ettekirjutust ei täida, võib ettekirjutuse teinud keskkonnajärelevalve asutus või kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse asutus ettekirjutuse täitmise tagamiseks rakendada sunnivahendeid asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

(4) Kui saastajat ei ole kindlaks tehtud ühe aasta jooksul jäätmete keskkonda viimise asjas süüteomenetluse alustamisest arvates, samuti juhul, kui jäätmete ja saastuse likvideerimisega ei ole võimalik keskkonnakaitselistest kaalutlustest lähtuvalt viivitada, korraldab jäätmete käitlemise ja saastuse likvideerimise keskkonnajärelevalve asutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse asutuse ettekirjutuse alusel maa omanik, kellele kuuluval maal jäätmed või saastus asub. Ettekirjutuse täitmise tagamiseks võib ettekirjutuse teinud isik rakendada sunnivahendeid asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul on maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maa suhtes enne selle kooskõlas maareformi seadusega riigi omandisse jätmist, munitsipaalomandisse andmist, tagastamist või erastamist jäätmete käitlemise ja saastuse likvideerimise korraldamise kohustus keskkonnateenistusel.

(6) Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole korraldanud oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu, kuigi tal oli vastav kohustus, ja sellest tulenevalt on tekkinud keskkonnasaastus, kannab jäätmete ning nendest põhjustatud saastuse likvideerimise kuludest poole kohaliku omavalitsuse üksus.

(7) Käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel on sunniraha rakendamise ülemmääraks 75 000 krooni.»

§ 94. Paragrahvi 129 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Keskkonnaohutuse seisukohalt käesoleva seaduse tähenduses muu oluline tegu on:
1) jäätmekäitluskoha järelhooldus;
2) probleemtoodetest tekkivate jäätmete kokkukogumine, taaskasutamine või kõrvaldamine;
3) jäätmete töötlemine enne prügilasse ladestamist;
4) nõuetele mittevastava prügila sulgemine.

(2) Kui kohustatud isik jätab keskkonnaohutuse seisukohalt muu olulise teo tegemata, võib keskkonnajärelevalve asutus või kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse asutus teha sellekohase ettekirjutuse ning selle täitmata jätmise korral rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel on sunniraha rakendamise ülemmääraks 25 000 krooni.»

§ 95. Paragrahvi 133:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alates 2006. aasta 16. juulist ei võeta prügilasse vastu tükeldatud kasutatud rehve, välja arvatud jalgrattakummid ja rehvid välisdiameetriga üle 1400 millimeetri.»;

2) lõiked 1, 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 96. Seadust täiendatakse §-ga 1361 järgmises sõnastuses:

« § 1361. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi kehtivus

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsid, mis on antud:
1) 1999. aastal, kaotavad kehtivuse 2007. aasta 1. juunil;
2) 2000. aastal, kaotavad kehtivuse 2008. aasta 1. jaanuaril;
3) 2001. aastal, kaotavad kehtivuse 2008. aasta 1. juunil;
4) 2002. aastal, kaotavad kehtivuse 2009. aasta 1. jaanuaril;
5) 2003. aastal, kaotavad kehtivuse 2009. aasta 1. juunil;
6) 2004. aastal, kaotavad kehtivuse 2010. aasta 1. jaanuaril;
7) 2005. aastal, kaotavad kehtivuse 2010. aasta 1. juunil;
8) 2006. aastal, kaotavad kehtivuse 2011. aasta 1. juunil;
9) 2007. aastal enne käesoleva seaduse jõustumist, kaotavad kehtivuse 2011. aasta 1. juunil.»

II. § 97. Rakendussätted

(1) Käesoleva seaduse §-d 71–75 jõustuvad 2007. aasta 12. juulil.

(2) Käesoleva seaduse § 41 punkt 1 ja § 65 punkt 3 jõustuvad 2008. aasta 1. oktoobril. (õ) 9.03.2007 12:55

(3) Käesoleva seaduse § 44 punktid 3–5 jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

Õiend

Lugeda RT I 2007, 19, 94 avaldatud jäätmeseaduse muutmise seaduse § 97 lõige 2 õigeks järgmises sõnastuses:
"(2) Käesoleva seaduse § 41 punkt 1 ja § 65 punkt 3 jõustuvad 2008. aasta 1. oktoobril."

Alus: Riigi Teataja seaduse § 17 lõige 3 ja lõike 31 punkt 2 ning Riigikogu keskkonnakomisjoni 5. märtsi 2007. a taotluskiri nr 20-2/156.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json