Teksti suurus:

Imporditavate loomade ja loomsete saadustega, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid, kaasasolevale sertifikaadile kantavad andmed

Imporditavate loomade ja loomsete saadustega, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid, kaasasolevale sertifikaadile kantavad andmed - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2007, 19, 298

Imporditavate loomade ja loomsete saadustega, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid, kaasasolevale sertifikaadile kantavad andmed

Vastu võetud 22.02.2007 nr 14

Määrus kehtestatakse «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse nõuded nende loomade ja loomsete saadustega kaasasolevale sertifikaadile kantavate andmete kohta, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid ja mille importimisel «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 7 lõike 1 punkti 1 tähenduses on Veterinaar- ja Toiduameti tehtud riskianalüüsi tulemuste alusel vajalik esitada nende veterinaarnõuete kohasuse tõendamiseks sertifikaat.

  (2) Sertifikaadi koostamisel järgitakse «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 18 lõikes 8 sätestatud nõudeid.

§ 2.  Sertifikaadile kantavad andmed

  (1) Loomade ja loomsete saaduste importimisel kantakse kaubasaadetisega kaasasolevale sertifikaadile (edaspidi sertifikaat) kaubasaadetise saatja ja saaja, kaubasaadetise eest vastutava isiku ning kaubasaadetise päritoluriigi kohta järgmised andmed:
  1) selle riigi nimi või tähis, kus sertifikaat on väljastatud;
  2) kaubasaadetise saatja nimi ja aadress ning võimaluse korral telefoninumber;
  3) selle riigi, kus sertifikaat on väljastatud, pädeva järelevalveasutuse nimi;
  4) sertifikaadi väljastanud pädeva järelevalveasutuse või selle kohaliku asutuse nimi;
  5) sertifikaadi number;
  6) loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsioonis (CITES) nimetatud loomade või nende loomsete saaduste importimise korral loa number;
  7) kaubasaadetise saaja nimi, aadress;
  8) andmed riigi ning vajadusel selle taudivaba piirkonna või tsooni kohta, kus loomseid saadusi toodeti, valmistati või pakendati või kus loomi viimati peeti.

  (2) Sertifikaadile kantakse kaubasaadetise päritoluettevõtte, sihtkohaettevõtte, kaubasaadetise laadimise, veovahendi ja importimisel kasutatava piiripunkti kohta järgmised andmed:
  1) andmed kaubasaadetise päritoluettevõtte kohta ja selle aadress;
  2) päritoluettevõtte tunnustamise või registreerimise number, kui päritoluettevõte peab olema tunnustatud või registreeritud;
  3) kaubasaadetise mahalaadimise koha aadress ning sihtkohaettevõtte tunnustamise või registreerimise number, kui sihtkohaettevõte peab olema tunnustatud või registreeritud;
  4) andmed kaubasaadetise veovahendile laadimise koha kohta;
  5) kaubasaadetise päritoluettevõttest väljasaatmise kuupäev, loomade puhul nende arvatav teelesaatmise päev ja kellaaeg;
  6) kaubasaadetise veoks kasutatava veovahendi liik ja veovahendi kindlaks tegemist võimaldavad andmed;
  7) selle piiripunkti nimi, mille kaudu kaubasaadetist tahetakse importida.

  (3) Sertifikaadile kantakse kaubasaadetise kohta järgmised andmed:
  1) kaubasaadetise kirjeldus, sealhulgas andmed kaubasaadetise edasise kasutamise eesmärgi kohta, kombineeritud nomenklatuuri kaubakood, kogus, säilitamise nõuded ja pakendite arv ning loomsete saaduste puhul ka pakendi tüüp ja plommitud veopakendi puhul plommi number;
  2) loomade puhul loomaliik, tõug, identifitseerimisviis ja -number, vanus, sugu, loomade arv ja andmed loomadele tehtud uuringute kohta;
  3) sperma, embrüote ja munarakkude (edaspidi paljundusmaterjal) puhul selle looma tõug ja liik, kellelt paljundusmaterjal on kogutud, paljundusmaterjali kogumise päev, doonorlooma identifitseerimisnumber ja paljundusmaterjali kogus ning kogumiskeskuse või embrüokogumisrühma tunnustamise number, kui kogumiskeskus või embrüokogumisrühm peab olema tunnustatud;
  4) loomsete saaduste, välja arvatud punktis 3 nimetatud paljundusmaterjal, puhul selle looma liik, kellelt loomsed saadused pärinevad, nende edasise kasutamise eesmärk, töötlemisviis ja sihtkohaettevõtte tunnustamise number ning partii puhul pakendite arv ja kaal ning andmed, mis võimaldavad kindlaks teha millise partii juurde sertifikaat kuulub.

§ 3.  Kinnitus loomade ja loomsete saaduste nõuetekohasuse kohta

  Pädeva asutuse järelevalveametnik kinnitab sertifikaadil, et loomad ja loomsed saadused on Veterinaar- ja Toiduameti esitatud veterinaarnõuete kohased ja nende importimisega ei kaasne ohtu looma ega inimese tervisele.

Ester TUIKSOO
Minister

Ants NOOT
Kantsler

/otsingu_soovitused.json