Teksti suurus:

Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korral

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.07.2010
Avaldamismärge:RTL 2007, 19, 300

Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korral

Vastu võetud 23.02.2007 nr 16

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 48 lõike 4 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/90, munade teatavate turustusnormide kohta (EÜT L 173, 06.07.1990, lk 5–11), artikli 2 lõike 3 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1028/2006, munade turustusnormide kohta (ELT L 186, 07.07.2006, lk 15), artikli 4 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 2295/2003 (ELT L 340, 24.12.2003, lk 16–34), millega kehtestatakse munade teatavaid turustusnorme käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1907/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, artiklites 5 ja 6 sätestatud nõuete kohaste A- ja B-klassi kuuluvate kanamunade märgistamise täpsemad nõuded nende müügi eesmärgil hoidmise, sealhulgas nende müügiks pakkumise, ladustamise, pakkimise, tarnimise või muul viisil tasuta või tasueest üleandmise korral (edaspidi turustamine).

§ 2. Kanamunade märgistamine

(1) Kanamunad märgistatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/90 artikli 7 lõike 1 punktis a nimetatud koodiga, mis koosneb Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» § 8 lõikes 41 sätestatud tootmisviisi koodist ja lõike 4 punktis 2 nimetatud registreerimise numbrist.

(2) Lõikes 1 nimetatud märgistamise nõuet ei kohaldata kuni 50 linnuga majapidamises või ettevõttes toodetud kanamunade turustamisel, kui müügikohas on esitatud teave põllumajandustootja nime ja lindude pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise aadressi kohta.

(3) Lõikes 1 nimetatud märgistamise nõuet ei kohaldata B-klassi kuuluvate kanamunade suhtes, kui need turustatakse Eestis.

§ 3. Jõustumine

Paragrahvi 2 lõige 3 jõustub 1. juulil 2007. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json