Teksti suurus:

Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise ja kompensatsiooni väljamaksmise korraldamise juhend

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2007, 20, 337

Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise ja kompensatsiooni väljamaksmise korraldamise juhend

Vastu võetud 20.02.2007 nr 8

(õ) 20.03.2007 17:00Määrus kehtestatakse «Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse» § 14 lõike 4 ja «Erastamisseaduse» § 291 lõike 4 alusel.

I. osa Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib rahaliste väljamaksete ja sissenõuete tegemist:
  1) õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimisel;
  2) kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamisel;
  3) erastamisväärtpaberites enammakstud summade tagastamisel.

II. osa Õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimine rahas 

§ 2.  Avalduse esitamine ja andmete ettevalmistamine

  (1) Õigusvastaselt võõrandatud vara eest määratud kompensatsiooni väljamaksmiseks esitab õigustatud subjekt käesoleva korra lisas 1 toodud vormi kohase avalduse kompensatsiooni määranud kohalikule omavalitsusüksusele vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määrusega nr 216 kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korrale».

  (2) Kohalik omavalitsus esitab andmed laekunud avalduste kohta õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registrile vastavalt Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1993. a määrusega nr 393 kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara registreerimise kaardi täitmise ja õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registrile andmete esitamise korrale».

  (3) Õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registri volitatud töötleja sisestab kohalikult omavalitsuselt või maavalitsuselt laekunud andmed registrisse, peab arvestust väljamakstavate kompensatsioonisummade üle ning esitab Rahandusministeeriumile üks kord kvartalis nimekirja õigusvastaselt võõrandatud vara ning ühistatud vara eest määratud kompensatsiooni saajate ja summade kohta. Nimekiri esitatakse vähemalt 30 päeva enne § 3 lõikes 2 nimetatud väljamakse tähtpäeva.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nimekiri sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) toimiku number;
  2) õigustatud subjekti nimi ja isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg või juriidilise isiku registrikood;
  3) kompensatsiooni saaja nimi;
  4) pangakonto number ja panga nimi;
  5) õigustatud subjektile määratud kompensatsiooni suurus;
  6) väljamakstava kompensatsiooni osa suurus.

  (5) Rahandusministeerium võib vajadusel nõuda registri volitatud töötlejalt või kompensatsiooni määranud kohalikult omavalitsuselt täiendavat infot väljamakstava kompensatsiooni kohta.

  (6) Pärast andmete kontrollimist ja täpsustamist otsustab rahandusminister käskkirjaga kompensatsiooni või selle osa väljamaksmise nimekirja kantud õigustatud subjektidele.

§ 3.  Kompensatsiooni väljamaksmine

  (1) Kompensatsiooni osadena väljamaksmisel jagatakse kompensatsioonisumma võrdseteks osadeks ühe sendi täpsuseni.

  (2) Väljamakseid tehakse üks kord kvartalis hiljemalt kvartali viimasel tööpäeval.

  (3) Kui isikuandmed või pangarekvisiidid on vigased või makset ei ole muul põhjusel võimalik teostada, teatab Rahandusministeerium sellest õigustatud subjektile või avalduse vastu võtnud kohalikule omavalitsusele ning täpsustab andmeid.

  (4) Kui pärast andmete esitamist õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registrile ilmneb vajadus muuta pangakonto ja/või kompensatsiooni saaja andmeid, siis esitab õigustatud subjekt muudetavad andmed Rahandusministeeriumile.

  (5) Kui muudetavad andmed esitatakse Rahandusministeeriumile vähemalt 30 päeva enne järgmist lõikes 2 nimetatud tähtpäeva, tagab Rahandusministeerium kompensatsiooni või selle osa väljamaksmise järgmisel väljamakse tähtpäeval. Vigaste andmete tõttu eelmistel tähtpäevadel välja maksmata jäänud kompensatsiooni osad makstakse pärast muudetud andmete esitamist välja ühe korraga.

  (6) Kompensatsiooni Eestis asuva krediidiasutuse pangakontole ��lekandmisel tasub kulud Rahandusministeerium.

III. osa Õigusvastaselt võõrandatud vara eest ebaseaduslikult määratud ja/või välja makstud kompensatsiooni parandamine 

§ 4.  Ebaseaduslikult määratud ja/või välja makstud kompensatsiooni parandamise tingimused

  (1) Kompensatsiooni parandamine käesoleva määruse mõistes on õigustatud subjektile ebaseaduslikult määratud ja/või välja makstud kompensatsiooni vastavusse viimine kehtivate haldusaktidega. Kompensatsiooni parandamine toimub vara kompenseerimise korralduse alusel kompensatsioonisumma suurendamise või vähendamise või ebaseaduslikult saadud summa riigile tagastamise teel.

  (2) Kompensatsiooni suurust võib muuta järgmistel juhtudel:
  1) õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise korraldust on muudetud või see on kehtetuks tunnistatud;
  2) on eksitud andmete registrisse sisestamisel või on tekkinud vead andmetöötluse käigus;
  3) on eksitud dokumentide täitmisel või registrile on esitatud valeandmed;
  4) muul juhul, kui on määratud õigusaktidega vastuolus olev kompensatsioon ja/või kui Rahandusministeeriumile esitatud taotlus sisaldab põhjendatud dokumentaalset tõestust ülekande tegemise vajalikkuse kohta.

§ 5.  Taotluse esitamine

  (1) Taotluse kompensatsiooni parandamiseks võivad esitada valla- või linnavalitsus, maavalitsus või registri volitatud töötleja (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja esitab Rahandusministeeriumile käesoleva korra lisas 2 toodud vormi kohase taotluse ja dokumendid, mis tõendavad parandamise vajadust, ning kirjaliku selgituse taotluse esitamise põhjendatuse kohta.

§ 6.  Kompensatsiooni parandamise kord

  (1) Kompensatsiooni parandamiseks toimitakse alljärgnevalt:
  1) kõik Rahandusministeeriumi saabunud taotlused registreeritakse. Taotluse esitamise kuupäevaks loetakse selle Rahandusministeeriumi saabumise kuupäev;
  2) Rahandusministeerium võib nõuda taotluses esitatud andmete täpsustamist andmete esitaja ja/või õigustatud subjekti poolt või taotleda maavanemalt järelevalvemenetluse läbiviimist taotluse aluseks olevate korralduste üle. Kui taotlusele on lisatud originaaldokumendid, siis tagastatakse need taotluse esitajale tema nõudmisel;
  3) rahandusministri volitatud isik teeb muudatused kompensatsioonisumma väljamaksmise graafikus 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (2) Kompensatsiooni võib parandada ka ilma § 5 lõikes 1 nimetatud isiku taotluseta, kui Rahandusministeeriumi käsutuses on dokumendid, mis tõendavad parandamise vajadust.

  (3) Kirjalik teade muudatuse tegemisest kompensatsiooni väljamaksegraafikus väljastatakse taotluse esitajale, kes informeerib sellest õigustatud subjekti. Dokumente kompensatsiooni parandamise kohta säilitatakse õigusvastaselt võõrandatud vara toimikus. Õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registri volitatud töötleja sisestab parandused registrisse.

  (4) Kui ebaseaduslikult määratud kompensatsioon on täielikult või osaliselt välja maksmata, peatab rahandusministri volitatud isik kompensatsiooni või selle ülejäänud osade väljamaksmise. Vajadusel esitab Rahandusministeerium õigustatud subjektile kirjaliku nõude õigusliku aluseta saadud kompensatsioonisumma tagastamiseks.

  (5) Kompensatsiooni suurendamiseks või vähendamiseks muudab Rahandusministeerium kehtiva vara kompenseerimise korralduse alusel kompensatsiooni väljamaksmise graafikut. Parandatud kompensatsioon makstakse võimaluse korral välja nii mitme osana, kui on ette nähtud kehtiva vara kompenseerimise korralduse vastuvõtmise ajale ja määratud kompensatsioonisumma suurusele. Kui nimetatud tingimustele vastav arv väljamakseid on tehtud juba enne kompensatsiooni parandamist, makstakse kogu ülejäänud summa välja ühekordse maksega järgmisel väljamakse tähtpäeval.

  (6) Kui ebaseaduslikult määratud kompensatsioon on täielikult välja makstud, esitab Rahandusministeerium kompensatsiooni saanud isikule kirjaliku nõude aluseta saadud summa tagastamiseks.

  (7) Erastamisväärtpaberites enammakstud kompensatsioonisumma hüvitab kompensatsiooni saanud isik rahas erastamisväärtpaberi võõrandamisaegse kursi alusel või kasutamata erastamisväärtpaberi nimiväärtuse vähendamise teel kooskõlas käesoleva juhendi § 9 lõikega 4.

  (8) Enammakstud kompensatsioonisumma tagastatakse vastavalt Rahandusministeeriumi ja õigustatud subjekti vahel kokku lepitud maksegraafikule.

IV. osa Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamine 

§ 7.  Avalduse esitamine ja vastuvõtmine

  (1) Pärast 2006. aasta 31. detsembrit kasutusarvele jäänud erastamisväärtpaber (edaspidi kasutamata erastamisväärtpaber) hüvitatakse rahas. Omandiõigust kasutamata erastamisväärtpaberile tõendab nimeline kirje erastamisväärtpaberite keskregistris või Eesti väärtpaberite keskregistris seisuga 2006. aasta 31. detsember.

  (2) Käesoleva korra lisas 3 toodud vormi kohase avalduse kasutamata erastamisväärtpaberi hüvitamiseks esitab erastamisväärtpaberiarve omanik, tema pärija või tema volitatud isik (edaspidi avalduse esitaja) erastamisväärtpaberiarvet teenindavale krediidiasutusele hiljemalt 2007. aasta 2. juulil.

  (3) Eesti väärtpaberite keskregistris väärtpaberikontol 2006. aasta 31. detsembri seisuga registreeritud kasutamata erastamisväärtpaber hüvitatakse erastamisväärtpaberite keskregistri vahendusel. Ühe ja sama õigustatud subjekti erastamisväärtpaberiarvel ja väärtpaberikontol registreeritud kasutamata erastamisväärtpaberid summeeritakse erastamisväärtpaberiarvel.

  (4) Kui õigustatud subjektil on 2006. aasta 31. detsembri seisuga väärtpaberikontol erastamisväärtpaber ja ta soovib selle hüvitamist, kuid tal ei ole avatud erastamisväärtpaberiarvet erastamisväärtpaberite keskregistris, siis esitab õigustatud subjekt krediidiasutusele esmalt avalduse erastamisväärtpaberiarve avamiseks ning seejärel avalduse kasutamata erastamisväärtpaberi hüvitamiseks.

  (5) Kui õigustatud subjektil on erastamisväärtpaberite keskregistris erastamisväärtpaberiarve suletud ja ta soovib kasutamata erastamisväärtpaberi hüvitamist, siis esitab õigustatud subjekt krediidiasutusele esmalt avalduse erastamisväärtpaberiarve taasavamiseks ja seejärel avalduse kasutamata erastamisväärtpaberi hüvitamiseks.

  (6) Koos avaldusega kasutamata erastamisväärtpaberi hüvitamiseks esitab õigustatud subjekt isikut tõendava dokumendi ja vajadusel volikirja või pärimisõiguse tunnistuse. Krediidiasutus säilitab volikirja või pärimisõiguse tunnistuse koopiat koos avaldusega kuni nende üleandmiseni Rahandusministeeriumile.

  (7) Krediidiasutuse töötaja kontrollib avalduse esitaja isikuandmeid, erastamisväärtpaberiarve olemasolu erastamisväärtpaberite keskregistris ja erastamisväärtpaberiarvel olevat summat ning võtab avalduse vastu. Vajadusel selgitab krediidiasutuse töötaja avalduse esitajale hüvitise väljamaksmise korda.

  (8) Krediidiasutus väljastab avalduse esitajale koopia avaldusest koos kinnitusega selle vastuvõtmise kohta ja informatsiooniga kasutamata erastamisväärtpaberi hüvitamise oluliste tingimuste kohta.

  (9) Erastamisväärtpaberiarve omanik võib võimaluse korral avalduse esitada Interneti-panga vahendusel. Interneti-pangas esitatud avaldustele ei kehti käesoleva paragrahvi lõigetes 6, 7 ja 8 sätestatu.

  (10) Krediidiasutuse töötaja sisestab avalduses toodud andmed pangatöökoha programmi ja saadab need vähemalt üks kord nädalas erastamisväärtpaberite keskregistrile.

  (11) Erastamisväärtpaberite keskregister kinnitab avaldused kahe tööpäeva jooksul pärast andmete saamist. Kinnitamata avaldused tagastab register krediidiasutusele veateatega. Kui viga ei ole krediidiasutuse vahendusel võimalik parandada, siis pöördub krediidiasutuse töötaja või õigustatud subjekt avaldusega Rahandusministeeriumisse.

  (12) Vastuvõetud avalduste originaale koos lisadokumentide koopiatega säilitab krediidiasutus kuni nende üleandmiseni Rahandusministeeriumile. Üleandmine toimub 2007. aasta 1. augustist kuni 30. septembrini poolte vahel kokku lepitud tingimustel ja tähtpäevadel. Avaldused loetakse üleantuks pärast üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist üleandja ja vastuvõtja poolt.

§ 8.  Erastamisväärtpaberite hüvitamise korraldamine

  (1) Rahandusministeerium korraldab seadusega kehtestatud korras hüvitise väljamaksmise avaldusel näidatud pangakontole. Väljamaksed teostatakse rahandusministri otsuse alusel kõigile õigustatud subjektidele üks kord aastas neljanda kvartali jooksul vastavalt Vabariigi Valitsuse 2. novembri 2006. a määruses nr 230 «Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise kord» sätestatud tingimustele.

  (2) Iga-aastase õigustatud subjektide nimekirja ja väljamaksmisele kuuluva rahasumma kinnitab rahandusminister käskkirjaga hiljemalt jooksva aasta 1. novembril. Väljamaksed teostab Rahandusministeerium 30 tööpäeva jooksul pärast nimekirja kinnitamist.

  (3) Kui avaldusel näidatud isikuandmed või pangarekvisiidid on vigased või makset ei ole muul põhjusel võimalik teostada, teatab Rahandusministeerium sellest avalduse esitajale ning täpsustab andmeid.

  (4) Õigustatud subjekt, tema volitatud esindaja või pärija esitab täpsustatud andmed kas avalduse vastu võtnud krediidiasutusele või Rahandusministeeriumile, lisades isikut tõendava dokumendi koopia, krediidiasutuse väljavõtte, kus on näidatud arvelduskonto number, ning vajadusel pärimisõiguse tunnistuse või volituse koopia.

  (5) Kui õigustatud subjekt esitab täpsustatud andmed ning need sisestatakse § 9 lõikes 1 nimetatud andmebaasi enne 1. oktoobrit, maksab Rahandusministeerium hüvitise välja korralisel väljamakse tähtpäeval. Kui täpsustatud andmed esitatakse hiljem, ei garanteeri Rahandusministeerium makse tähtaegset teostamist.

  (6) Kui õiged andmed on esitatud ja andmebaasi sisestatud, siis makstakse varem tähtajaks väljamaksmata jäänud hüvitised välja ühe korraga järgmisel väljamaksete tähtpäeval.

  (7) Kui õigustatud subjekt soovib oma algatusel avaldusel näidatud isikuandmeid või pangarekvisiite muuta, esitab ta avalduse Rahandusministeeriumile või krediidiasutusele, lisades isikut tõendava dokumendi koopia ja muud vajalikud dokumendid.

§ 9.  Väljamaksete arvestus

  (1) Arvestust väljamaksete graafiku üle peetakse õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registri andmebaasis (edaspidi andmebaas). Registri volitatud töötleja avab igale õigustatud subjektile andmebaasis hüvituskonto.

  (2) Hüvituskontol registreeritakse vähemalt:
  1) andmed väljamakstava hüvitise kohta (summa, väljamakse periood, väljamakse sooritamise kuupäev, jooksev jääk);
  2) õigustatud subjekti andmed (nimi, isikukood (isikukoodi puudumisel sünniaeg) või juriidilise isiku registrikood, kontaktandmed);
  3) volitatud isiku ja/või pärija andmed (nimi, isikukood, päritava osa suurus ja summa, pärimisõiguse tunnistuse ja/või volituse andmed);
  4) pangakonto andmed (konto omaniku nimi, konto number, panga nimi);
  5) andmed hüvituskontol teostatud operatsioonide kohta (teostamise kuupäev, teostaja, alus).

  (3) Andmebaasi pidajal, krediidiasutusel ja Rahandusministeeriumil on õigus parandada hüvituskontol registreeritud andmeid neile antud volituste piires, kui vajadus selleks on dokumentaalselt tõestatud. Parandamise aluseks olnud dokumente säilitatakse 2026. aasta 31. detsembrini.

  (4) Kui rahandusminister muudab kooskõlas erastamisseaduse § 28 lõikes 5 antud volitusega ebaseaduslikult väljaantud kasutamata erastamisväärtpaberi nimiväärtust, siis parandatakse hüvituskontol registreeritud hüvitise summat. Parandatud hüvitis makstakse võimaluse korral välja nii mitme osana, kui on ette nähtud vastavalt hüvitise summa õigele suurusele. Kui nimetatud tingimusele vastav arv väljamakseid on tehtud juba enne hüvitise parandamist, makstakse kogu ülejäänud summa välja ühekordse maksega järgmisel väljamakse tähtpäeval.

  (5) Õigustatud subjekt või tema volitatud isik saab väljavõtte oma hüvituskonto seisu kohta kas Rahandusministeeriumilt või krediidiasutuselt.

§ 10.  Avalduse esitamise tähtaja ennistamine

  (1) Tähtaja ennistamiseks esitab õigustatud subjekt Rahandusministeeriumile avalduse koos taotlusega tähtaja ennistamiseks, näidates ära põhjuse, miks ei olnud võimalik avaldust tähtajaks esitada. Avaldusele lisatakse isikut tõendava dokumendi koopia ning tähtaja möödalaskmise mõjuvat põhjust tõendavad dokumendid.

  (2) Mõjuvaks põhjuseks loetakse eelkõige pärimisõiguse tekkimisega seonduvaid asjaolusid, Eestist eemal viibimist avalduse esitamise tähtaja jooksul, rasket haigust või õnnetusjuhtumit või muid olulisi põhjuseid, mis takistasid avalduse õigeaegset esitamist.

  (3) Rahandusminister teeb otsuse tähtaja ennistamiseks või sellest keeldumiseks 30 päeva jooksul taotluse Rahandusministeeriumile laekumise kuupäevast arvates.

§ 11.  Pärimisavalduse esitamine ja väljamaksed pärijatele

  (1) Kui erastamisväärtpaberiarve omanik on surnud, makstakse hüvitis välja pärijatele pärimisõiguse tunnistuse alusel. Pärija esitab kuni 2007. aasta 2. juulini avalduse hüvitise pärimiseks koos pärimisõiguse tunnistusega krediidiasutusele üldises korras.

  (2) Pärijate kohta peetakse andmebaasis eraldi arvestust. Pärija hüvituskonto on seotud pärandaja hüvituskontoga ning hüvitise osadena väljamaksmisel võetakse aluseks pärandajale kuulunud erastamisväärtpaberi nimiväärtus. Iga-aastane osamakse jagatakse pärijate vahel vastavalt pärijate arvule ja päritava osa suurusele.

  (3) Avalduse esitamisel ja andmete andmebaasi sisestamisel makstakse tähtpäevaks välja maksmata jäänud hüvitised pärijatele välja ühe korraga järgmisel väljamakse tähtpäeval.

  (4) Pärast 2007. aasta 2. juulit esitatakse avaldused hüvitise pärimiseks Rahandusministeeriumile analoogiliselt tähtaja ennistamise avaldustega ning nende üle peetakse arvestust paragrahvis 9 sätestatud korras.

V. osa Erastamisväärtpaberites enammakstud summade tagastamine 

§ 12.  Erastamisväärtpaberites enammakstud summade rahas tagastamise tingimused

  Erastamisväärtpaberites enammakstud summa tagastatakse rahas:
  1) «Maareformi seaduse» § 223 lõikes 12 ja § 224 lõikes 5 sätestatud juhul;
  2) juhul kui erastamisväärtpaber on kustutusarvele kantud ekslikult.

§ 13.  Tagasikannete korraldamine

  (1) Kustutusarvelt tagasikannet taotlev isik esitab kustutusarve omanikule avalduse, näidates ära tagasikande põhjuse, oma isiku- ja kontaktandmed ning arvelduskonto numbri, kuhu ta soovib tagasikantava summa saada.

  (2) Kustutusarve omanik saab vajadusel Rahandusministeeriumilt väljavõtte erastamisväärtpaberite keskregistris registreeritud enne 2006. aasta 31. detsembrit kustutusarvele laekunud erastamisväärtpaberite kohta.

  (3) Kustutusarve omanik, välja arvatud maavalitsus, kontrollib tagasikande põhjendatust ning edastab Rahandusministeeriumile tagasikande taotluse koos isiku avalduse ja tagasikande põhjendatust tõendavate dokumentide koopiatega.

  (4) Põhjendatud taotluse korral teeb Rahandusministeerium ülekande tagasikande saaja poolt näidatud arvelduskontole. Kui tagasikanne ei ole põhjendatud, teatab Rahandusministeerium sellest kirjalikult tagasikande taotlejale.

  (5) Tagasikanne maavalitsuse kustutusarvelt tehakse maavanema korralduse alusel. Tagasikande taotleja esitab avalduse ja tagasikannet põhjendavad dokumendid maavalitsusele, kelle kustutusarvele summa laekus. Ülekande teeb maavalitsus oma erastamise eriarvelt vastavalt «Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» § 2 lõikele 1.

  (6) Kui maavalitsuse eriarvel puudub tagasikandeks vajalik summa, taotleb ta Rahandusministeeriumilt vastava summa eraldamist Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist.

VI. osa Rakendussäte 

§ 14.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 15. mai 1997. a määrus nr 36 «Erastamisv��ärtpaberitega arveldamiseks kasutatava juhendi ja vormide kinnitamine» (RTL 1997, 89, 526; 2006, 22, 379) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Aivar SÕERD


Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tauno TATS


Rahandusministri 20. veebruari 2007. a määruse nr 8 «Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise ja kompensatsiooni rahas väljamaksmise korraldamise juhend»
lisa 1
Rahandusministri 20. veebruari 2007. a määruse nr 8 «Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise ja kompensatsiooni rahas väljamaksmise korraldamise juhend»
lisa 2
Rahandusministri 20. veebruari 2007. a määruse nr 8 «Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise ja kompensatsiooni rahas väljamaksmise korraldamise juhend»
lisa 3
ÕiendAkti teksti liik muudetud "algtekst, terviktekstiks".

/otsingu_soovitused.json