Teksti suurus:

Kiirabi rahastamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 20, 345

Kiirabi rahastamise kord

Vastu võetud 26.02.2007 nr 25

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 19 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse riigieelarvelistest vahenditest kiirabiteenuste osutamise eest tasumise kord.

§ 2. Rahastamine

(1) Kiirabi rahastatakse riigieelarve vahenditest tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel Tervishoiuameti poolt kiirabibrigaadi pidajatega sõlmitud halduslepingute alusel halduslepingutes kokku lepitud tingimustel, sealhulgas rahastamismudel.

(2) Tervishoiuamet võib kasutada kuni 5% (edaspidi reserv) kiirabiks eraldatud rahalistest vahenditest kiirabiteenuse osutamise kvaliteeti, kättesaadavust ja/või efektiivsust suurendavate täiendavate meetmete rahastamiseks.

(3) Raha jaotuse kiirabibrigaadi pidajate vahel ja kiirabibrigaadi pidajate rahastamise aruandluse korra kinnitab Tervishoiuameti peadirektor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt Sotsiaalministeeriumi kantsleriga.

§ 3. Rahastamise ja raha jaotuse arvestuse aluseks olevad kulukomponendid

Raha jaotamisel reanimobiilibrigaadide, arstibrigaadide ja õebrigaadide pidajatele on arvestuse aluseks tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 3 alusel kiirabi osutamiseks kehtestatud nõuetest tulenevad brigaadipidajate kulutused järgmiste kulukomponentide lõikes:
1) personalikulu;
2) varustuse, sealhulgas kiirabiautode ja meditsiiniseadmete soetus- ja hoolduskulu;
3) tööks vajaliku tark- ja riistvara soetus- ja hoolduskulu;
4) kiirabiteenuse osutamiseks vajalike ravimite kulu;
5) kiirabibrigaadi liikmete ja kiirabiautode kindlustamise kulud;
6) sidekulu;
7) kiirabiautode kütusekulu;
8) kiirabibrigaadi liikmete koolituskulu;
9) kiirabi valmisoleku tagamise ülalpidamiskulu, sealhulgas kiirabi töö administreerimise ja kiirabibaasi haldamiseks vajaliku personalikulu, kiirabibaasi hoonete ja inventari kommunaal-, remondi- ja amortisatsioonikulu ning bürookulu;
10) kulud personali töötervishoiule.

§ 4. Rakendussäte

Sotsiaalministri 25. juuli 2003. a määrus nr 104 «Kiirabi rahastamise kord» (RTL 2003, 89, 1326) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json