Teksti suurus:

Sotsiaalministri 22. juuni 2004. a määruse nr 84 "Tervishoiuteenuste kättesaadavuse nõuded" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 20, 346

Sotsiaalministri 22. juuni 2004. a määruse nr 84 "Tervishoiuteenuste kättesaadavuse nõuded" muutmine

Vastu võetud 26.02.2007 nr 26

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 56 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 22. juuni 2004. a määruse nr 84 «Tervishoiuteenuste kättesaadavuse nõuded» (RTL 2004, 90, 1413) paragrahvi 4 lõike 3 sõnastust muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kiirabi piirkondliku kättesaadavuse, sealhulgas teeninduspiirkondade arvu ja paiknemise ning kiirabibrigaadide jaotumise teeninduspiirkondade lõikes kinnitab Tervishoiuamet tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 4 punkti 2 alusel, lähtudes järgmistest põhimõtetest:
1) teeninduspiirkonnas, mille rahvastikuregistri andmete kohane elanike keskmine asustustihedus on alla 20 elaniku km2 kohta, peab olema vähemalt üks kiirabibrigaad 15 000 kuni 20 000 elaniku kohta;
2) teeninduspiirkonnas, mille rahvastikuregistri andmete kohane keskmine asustustihedus on üle 20 elaniku km2 kohta, peab olema vähemalt üks kiirabibrigaad 30 000 kuni 35 000 elaniku kohta;
3) Hiiu maakonnas on 1 ja Saare maakonnas 3 kiirabibrigaadi.».

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json