Teksti suurus:

Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord

Vastu võetud 09.08.2005 nr 24
RTL 2005, 90, 1340
jõustumine 21.08.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine)

28.09.2005 nr 27 (RTL 2005, 104, 1576) 16.10.2005

20.06.2006 nr 15 (RTL 2006, 51, 939) 1.07.2006

13.02.2007 nr 5 (RTL 2007, 19, 294) 5.03.2007

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 4 alusel.

 

§ 1. Üldsätted

Määrusega kehtestatakse kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikus registris (edaspidi kaitseväekohustuslaste register ) arvelevõetud kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord.

§ 2. Kutsealuse ajateenistusse kutsumist ettevalmistavad toimingud

Kaitseväekohustuslaste registris kutsealusena arvelevõetud kutsealuse ajateenistusse kutsumise ettevalmistamiseks teeb Kaitseressursside Amet järgmisi toiminguid:
1) kogub kutsealuse kohta «Kaitseväeteenistuse seaduse» alusel haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks andmeid ja tõendeid kutsealuse hariduse, elukoha, õppe- või töökoha, tervisliku seisundi, karistatuse ning perekondliku või majandusliku olukorra kohta;

2) otsustab vajadusel “Kaitseväeteenistuse seaduse” § 55 lõigetes 1, 2, 21, 22 või 5 sätestatud juhul kutsealusele ajapikenduse andmise hariduse omandamiseks;

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

3) otsustab kutsealuse taotluse alusel kutsealusele ajapikenduse andmise «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 54 või § 55 lõike 3 alusel;
4) kutsub kutsealuse Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni tema tervise seisundi alusel tema kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks;

5) korraldab «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 50 lõike 10 alusel kaitseministri kehtestatud korras kutsealuse psühholoogilise sobivuse hindamiseks vajalike testide teostamist kutsealuse teenistuskoha määramiseks.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]


6) [kehtetu – RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

§ 3. Kutsealuse ajateenistusse kutsumisele määramine

(1) Kaitseressursside Amet määrab ajateenistusse kutsumisele 18 kuni 27 aasta (kaasa arvatult) vanuses kutsealuse, kelle Kaitseressursside Ameti arstlik komisjon on tunnistatud tegevteenistuseks kõlblikuks või tegevteenistuseks kõlblikuks piirangutega ning kes ei kuulu ajateenistusse kutsumisest vabastamisele.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(2) Kaitseressursside Amet määrab kutsealuse ajateenistusse kutsumisele, arvestades kaitseministri poolt «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 4 alusel kehtestatud ajateenistusse kutsumise tähtaegu ja kutsealuste arvulist jagunemist kaitseväe üksuste vahel ning kaitseministri poolt «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 16 alusel ajateenijale kehtestatud haridustaseme ja kvalifikatsiooni nõudeid.

(3) Kutsealune, kes on esitanud “Kaitseväeteenistuse seaduse” § 55 lõike 11 alusel avalduse ja valinud ajateenistuskohustuse täitmisele asumise kalendriaasta, kutsutakse ajateenistusse temavalitud kalendriaastal, välja arvatud juhul, kui:

1) kutsealune ei ilmu Kaitseressursside Ameti kutse peale arstlikku komisjoni ja tema kohta ei ole Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsust või

 2) kutsealusele on antud ajapikendus “Kaitseväeteenistuseseaduse” §-des 53, 54 või § 55 lõigetes 22 ja 3 sätestatud alustel.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(31) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 2 toodud juhtudel määrab Kaitseressursside Amet kutsealuse ajateenistusse kutsumisele arvestades käesoleva paragrahvi lõiget 2.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(4) Võrdsete eelduste korral määrab Kaitseressursside Amet ajateenistusse kutsumisele ea poolest vanema kutsealuse.

(5) Kaitseressursside Ameti otsus kutsealuse ajateenistusse kutsumise, kutsumise aja ja väeosa kohta tehakse kutsealusele teatavaks hiljemalt 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui üks aasta enne ajateenistusse kutsumise päeva, toimetades otsuse kutsealusele kätte “Kaitseväeteenistuse seaduse” §-s 401 sätestatud korras.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud üheaastast tähtaega ei kohaldata kutsealuse suhtes, kes on:

1) “Kaitseväeteenistuse seaduse” § 55 lõike 11 kohaselt teatanud ajateenistusse kutsumise kalendriaasta;

2) saanud ajapikendust “Kaitseväeteenistuse seaduse” alusel ning kelle ajapikendus on lõppenud;

3) määratud ajateenistusse kutsumisele, kuid kelle suhtes ei ole Kaitseressursside Amet veel teinud ajateenistusse kutsumise otsust ja kutsealune on andnud kirjaliku nõusoleku, et tema suhtes ei  kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud üheaastast tähtaega;

4) varem jätnud ajateenistusse ilmumata.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 2 ja 4 nimetatud juhtudel kohaldatakse ühe kuu pikkust etteteatamistähtaega.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

§ 4. Ajateenistusse kutsumisest vabastamine

(1) Ajateenistusse ei kutsuta «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 59 lõigetes 1 ja 2 sätestatud isikuid.

(2) Kutsealuse ajateenistusse kutsumisest vabastamise otsuse teeb Kaitseressursside Amet vastavalt järgmiste andmete või dokumentide alusel:
1) Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsus kutsealuse tunnistamise kohta tegevteenistuseks mittekõlblikuks;

2) karistusregistri andmed kutsealuse karistatusest tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille eest on talle mõistetud vabadusekaotuslik karistus, või narkootilise või psühhotroopse ainega seotud kuriteo toimepanemise eest;

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

3) otsus ajapikenduse andmise kohta, mille jooksul on kutsealune saanud 28 aastaseks;

4) dokument, millest ilmneb kutsealuse ajateenistuskohustuse täitmine mõnes teises riigis või teenimine mõne teise riigi sõjaväes vähemalt 12 kuud.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(3) Otsuse kutsealuse ajateenistusse kutsumisest vabastamise kohta teeb Kaitseressursside Amet 14 tööpäeva jooksul ajateenistusest vabastamise aluseks olevate andmete või dokumentide teadasaamisest.

(4) Kaitseressursside Amet teeb ajateenistusest kutsumisest vabastamise otsuse kutsealusele teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetades selle kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 401 sätestatud korras.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

§ 5. Ajateenistusse kutsumise peatamine

(1) Vahistatud kahtlustatava ja süüdistatava kutsealuse ajateenistusse kutsumine peatatakse kuni tema suhtes kriminaalasja lõpetamiseni või kohtuotsuse tegemiseni.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(2) Kutsealuse ajateenistusse kutsumise peatamise otsuse teeb Kaitseressursside Amet prokuratuurilt või kohtult “Kaitseväeteenistuse seaduse” § 48 alusel saadud andmete alusel 14 tööpäeva jooksul andmete saamisest.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(3) Otsus ajateenistusse kutsumise peatamise kohta kehtib kuni prokuratuur või kohus ei ole Kaitseressursside Ametile esitanud andmeid kutsealuse suhtes kriminaalasja lõpetamisest või kohtuotsuse tegemisest.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(4) Kaitseressursside Amet teeb ajateenistusse kutsumise peatamise otsuse kutsealusele teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetades selle kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 401 sätestatud korras.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

§ 6. Ajateenistusse kutsumiseks sobiva tähtaja teatamine kutsealuse poolt

(1) Pärast “Kaitseväeteenistuse seaduse” § 55 lõikes 1 nimetatud õppeasutusse vastuvõtmist teatab kõrgharidust, mille lõpetamisel antakse välja riiklikult tunnustatud diplom, omandama asunud kutsealune Kaitseressursside Ametile kirjalikult hiljemalt 15. septembriks kalendriaasta, millal ta hiljemalt kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest alates soovib asuda ajateenistuskohustuse täitmisele, kusjuures valitud kalendriaasta ei või olla hilisem kui eriala nominaalajaga lõpetamise aasta.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(2) Avalduses märgib kutsealune oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, õppeasutuse nimetuse, milles ta asus kõrgharidust omandama, ning kalendriaasta numbrite ja sõnadega, millal ta kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates soovib asuda ajateenistuskohustuse täitmisele. Avalduse kinnitab kutsealune allkirja ja kuupäevaga.

(3) Avalduse võib kutsealune Kaitseressursside Ametile esitada omal valikul kas posti teel või elektrooniliselt Kaitseressursside Ameti avaliku veebilehe kaudu või üle anda isiklikult.

(4) Ajateenistuskohustuse täitmisele asumise tähtaja teatanud kutsealuse kaitseväeteenistuskõlblikkuse aste määratakse Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 50 lõikes 3 sätestatud tähtajal.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

§ 7. Ajapikenduse andmine ajateenistusse kutsumisel

(1) Kutsealusele ajapikenduse andmise otsustab Kaitseressursside Amet, kui:

1) kutsealune vastab «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 1, 2 või 21 nimetatud tingimusele ning vastavad andmed on kantud kaitseväekohustuslaste registrisse;

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

2) Kaitseressursside Ameti arstlik komisjon on teinud otsuse kutsealuse tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblikuks tunnistamise kohta haiguse või tervisehäire ravimiseks;
3) kutsealune on taotlenud ajapikendust perekondlikel ja majanduslikel põhjustel ning esineb «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 54 sätestatud asjaolu ajapikenduse andmiseks;

31) kutsealune õpib sisekaitselise rakenduskõrgkooli politsei- piirivalve- või päästeerialal ja on täitnud “Kaitseväeteenistuse seaduse” § 55 lõikes 22 toodud tingimused;

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

4) kutsealune on taotlenud ajapikendust kandideerimiseks või valitaval ametikohal töötamiseks ning esineb «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 3 sätestatud asjaolu ajapikenduse andmiseks;

5) kutsealune on vahetult peale keskhariduse omandamist immatrikuleeritud välisriigi kõrgkooli ja on täitnud “Kaitseväeteenistuse seaduse” § 55 lõikes 5 toodud tingimused.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(2) Kutsealune, kes kuulub ajateenistusse kutsumisele ja kellel esinevad asjaolud ajapikenduse saamiseks, esitab Kaitseressursside Ametile viivitamatult, kuid mitte hiljem kui üks kuu enne ajateenistusse kutsumise aega kirjaliku taotluse ajapikenduse saamiseks “Kaitseväeteenistuse seadus” § 54 või § 55 lõikes 3 sätestatud aluste ilmnemisel, lisades taotlusele seadusest tulenevad või ajapikenduse andmist põhjendavad dokumendid või osutades nende asukohale, kui tal puudub neile juurdepääs.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(21) Taotluse ajapikenduse saamiseks “Kaitseväeteenistuse seaduse” § 55 lõike 5 alusel esitab kutsealune vahetult pärast keskhariduse omandamist samal aastal välisriigi kõrgkooli immatrikuleerimisest 1 kuu jooksul.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(3) Ajapikenduse taotluses märgib kutsealune oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha- ja sideandmed ning asjaolu, mille alusel ta ajapikendust taotleb. Taotluse kinnitab kutsealune allkirja ja kuupäevaga.

(4) Taotluse koos dokumentidega võib kutsealune Kaitseressursside Ametile esitada omal valikul kas posti teel või elektrooniliselt Kaitseressursside Ameti avaliku veebilehe kaudu või üle anda isiklikult.

(5) Kui kutsealune jätab koos taotlusega esitamata ajapikenduse andmist põhjendavad dokumendid või esinevad taotluses muud puudused, määrab Kaitseressursside Amet taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib Kaitseressursside Amet jätta taotluse läbi vaatamata. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loeb Kaitseressursside Amet taotluse tähtaegselt esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt võib Kaitseressursside Amet jätta taotluse läbi vaatamata.

(6) Juhul kui kutsealune vastab «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 1, 2 või 21 nimetatud tingimusele ning vastavad andmed on kantud kaitseväekohustuslaste registrisse või on Kaitseressursside Ameti arstlik komisjon teinud otsuse kutsealuse tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblikuks tunnistamise kohta haiguse või tervisehäire ravimiseks, otsustab kutsealusele ajapikenduse andmise «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 53 või § 55 lõikes 1 või 2 toodud alustel Kaitseressursside Amet ilma kutsealuse vastava taotluseta 14 tööpäeva jooksul vastavate andmete teadasaamisest.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(7) Juhul kui kutsealune esitab taotluse ajapikenduse saamiseks «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 53 või § 55 lõikes 1 või 2 toodud alustel, menetleb Kaitseressursside Amet taotlust vastavalt käesolevas määruses kehtestatud korrale.

(8) Otsuses ajapikenduse andmise kohta märgib Kaitseressursside Amet ajapikenduse andmise faktilise ja õigusliku aluse ning ajapikenduse lõppemise tähtaja vastavuses «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 53 lõikega 2, § 54, § 55 lõikega 1, 2, 21, 3 või 5. Otsuses märgitakse otsuse vaidlustamisviide. Otsusele kirjutab alla Kaitseressursside Ameti peadirektor või tema volitatud isik. Otsus registreeritakse Kaitseressursside Ameti dokumendiregistris ja otsuse andmed kantakse kaitseväekohustuslaste registrisse vastavalt registri pidamise põhimäärusele.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(9) Otsusele ajapikenduse taotluse mitterahuldamise kohta kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 8 toodut.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(10) Kaitseressursside Amet teeb otsuse ajapikenduse andmise kohta või otsuse ajapikenduse taotluse mitterahuldamise kohta kutsealusele teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetades selle kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 40 1 sätestatud korras.

(11) Kui enne kutsealusele ajapikenduse andmise otsuses märgitud ajapikenduse lõppemise tähtaja saabumist ajapikenduse andmise aluseks olnud asjaolud muutuvad või langevad ära, teeb Kaitseressursside Amet 14 tööpäeva jooksul asjaolude muutumisest või äralangemisest teadasaamisest «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 39 lõikes 3 sätestatud otsuse või kutsub kutsealuse Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni tema kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme määramiseks.

(12) Ajapikenduse tähtaja lõppemisel kutsub Kaitseressursside Amet kutsealuse esimesel võimalusel Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni tema kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme määramiseks.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

§ 8. [kehtetu – RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

§ 9. Ajapikenduse ajateenistusse kutsumisel taotlemine perekondlikel ja majanduslikel põhjustel

(1) “Kaitseväeteenistuse seaduse” § 54 punktides 1 või 2 sätestatud asjaolude esinemisel esitab kutsealune viivitamatult, kuid mitte hiljem kui üks kuu enne ajateenistusse kutsumise aega kirjaliku taotluse ajapikenduse saamiseks, lisades taotlusele ajapikenduse andmist põhjendavad dokumendid või osutades nende asukohale, kui tal puudub neile juurdepääs.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

(2) Otsuse ajapikenduse andmise kohta perekondlikel ja majanduslikel põhjustel või otsuse taotluse mitterahuldamise kohta teeb Kaitseressursside Amet 14 tööpäeva jooksul taotluse ja dokumentide kättesaamisest.

(3) Kaitseressursside Amet teeb otsuse ajapikenduse andmise kohta perekondlikel ja majanduslikel põhjustel või otsuse ajapikenduse taotluse mitterahuldamise kohta kutsealusele teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetades selle kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 40 1 sätestatud korras.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

§ 10. Ajapikenduse ajateenistusse kutsumisel taotlemine kandideerimisel või liikmeks oleku korral kohaliku omavalitsuse volikogus, Riigikogus või Euroopa Parlamendis

(1) Ajapikendust ajateenistusse kutsumisel kandideerimisel või liikmeks oleku korral kohaliku omavalitsuse volikogus, Riigikogus või Euroopa Parlamendis võib kutsealune taotleda «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 3 nimetatud valimistulemuste teatavakstegemiseni või liikmeks oleku aja lõpuni.

(2) Ajapikenduse taotluses märgib kutsealune lisaks käesoleva määruse § 7 lõikele 3:
1) millistel valimistel ta kandideerib;
2) valimistulemuste teatavakstegemise tähtaja;
3) valituks osutumisel liikmeks oleku tähtaja lõppemise aja.

(3) Otsuse ajapikenduse andmise kohta kandideerimisel või liikmeks oleku korral kohaliku omavalitsuse volikogus, Riigikogus või Euroopa Parlamendis või otsuse ajapikenduse taotluse mitterahuldamise kohta teeb Kaitseressursside Amet 14 tööpäeva jooksul taotluse ja dokumentide kättesaamisest.

(4) Kaitseressursside Amet teeb otsuse ajapikenduse andmise kohta kandideerimisel või liikmeks oleku korral kohaliku omavalitsuse volikogus, Riigikogus või Euroopa Parlamendis või otsuse ajapikenduse taotluse mitterahuldamise kohta kutsealusele teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetades selle kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 40 1 sätestatud korras.

§ 11. Ajateenistusse kutsumise kuupäeva, kellaaja ja koha teatamine

(1) Kutsealusele, kelle osas on Kaitseressursside Amet teinud ajateenistusse kutsumise otsuse, teatab Kaitseressursside Amet kirjaliku teatega ajateenistusse kutsumise kuupäeva, kellaaja ja koha.

(2) Teates märgitakse kutsealuse ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, ajateenistusse kutsumise otsuse kuupäev ja number, ajateenistusse kutsumise kuupäev ja kogunemiskohta ilmumise kellaeg ning kogunemiskoha asukoht. Teates märgitakse samuti «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 7 alusel kaitseministri kehtestatud ajateenistusse kutsealuse poolt kaasavõetavate dokumentide ja esemete loetelu.

[RTL 2005, 104, 1576 – jõust. 16.10.2005]

(3) Teade toimetatakse kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 401 sätestatud korras, mitte hiljem kui üks kuu enne ajateenistusse kutsumise kuupäeva.

(4) Käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud kutsealuse suhtes, kes on avaldanud soovi asuda ajateenistuskohustuse täitmisele õppeasutusse vastuvõtmise aastal, ei kohaldata teate kättetoimetamisel käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaega.

[RTL 2005, 104, 1576 – jõust. 16.10.2005]

(5) Kutsealuse suhtes, kes on määratud ajateenistusse kutsumisele, kuid kelle suhtes ei ole Kaitseressursside Amet veel teinud ajateenistusse kutsumise otsust, võidakse kutsealuse kirjalikul nõusolekul jätta kohaldamata käesoleva paragrahvi lõiked 1-3. Peale kutsealuselt kirjaliku nõusoleku saamist, kuid enne ajateenistusse kutsumise päeva, teavitab Kaitseressursside Amet kutsealust kirjalikult kaasavõetavatest dokumentidest ja esemetest, mille loetelu on kehtestatud “Kaitseväeteenistuse seaduse” § 51 lõike 7 alusel kaitseministri määrusega.

[RTL 2005, 104, 1576 – jõust. 16.10.2005]

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kutsealusele tehakse ajateenistusse kutsumise kuupäev, kogunemiskohta ilmumise kellaaeg ja kogunemiskoha asukoht teatavaks kirjaliku nõusoleku andmisel kokkulepitud viisil. Ajateenistusse kutsumise otsus tehakse kutsealusele teatavaks “Kaitseväeteenistuse seaduse” § 39 lõikes 7 sätestatud korras.

[RTL 2007, 19, 294 – jõust. 5.03.2007]

§ 12. Kutsealuste toimetamine ajateenistuskohta ja ajateenistuse algus

(1) Teates märgitud ajal ja kohas ajateenistusse toimetamiseks kogunemiskohta saabunud kutsealused toimetab teenistuskohta Kaitseressursside Amet.

(2) Kogunemiskohas kontrollib Kaitseressursside Amet kogunemiskohta kutsutud kutsealuste isikusamasust tema isikut tõendava dokumendi.

[RTL 2006, 51, 939 – jõust. 1.07.2006]

(3) Ajateenistuskohas annab Kaitseressursside Amet teenistuskoha pädevale ülemale üle ajateenistuskohustuse täitmisele asunud kutsealuste kohta kutsealuste nimekirja ja nende tervisekaardid.

(4) Kutsealuste nimekirja kannab Kaitseressursside Amet kutsealuse ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha- ja sideandmed ning Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsuse kutsealuse tegevteenistuseks kõlblikuks või tegevteenistuseks kõlblikuks piirangutega kohta.

(5) Ajateenistus algab väeosa ülema või väeosa ülemaga võrdsustatud ülema ajateenija tegevteenistusse võtmise käskkirjas märgitud kutsealuse teenistuskohta saabumise päevast.

(6) Ajateenija tervise esimene kontroll teostatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 14. novembri 1998. a määrusega nr 273 kinnitatud «Kaitseväe sisemäärustikule» 24 tunni jooksul pärast ajateenija teenistuskohta saabumist.

[RTL 2006, 51, 939 – jõust. 1.07.2006]

§ 13. Ajateenistuse asendamine asendusteenistusega

(1) Kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealuse kutsumise asendusteenistusse otsustab Kaitseressursside Amet kutsealuse esitatud taotluse alusel.

(2) Taotluse esitamine ja menetlemine toimub vastavalt «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 72 sätestatule.

(3) Kaitseressursside Amet teeb otsuse kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealuse kutsumise kohta asendusteenistusse või otsuse taotluse mitterahuldamise kohta kutsealusele teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetades selle kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 401 sätestatud korras.

§ 14. Määruste kehtetuks tunnistamine

(1) Kaitseministri 15. jaanuari 2004. a määrus nr 2 «Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord» (RTL 2004, 8, 121) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Kaitseministri 4. augusti 2000. a määrus nr 8 «Kõrgharidust kutseõppeasutuses, riiklikult akrediteeritud õppekava alusel rakenduskõrgkoolis või ülikooli statsionaarses õppevormis omandama asunud kutsealuse ajateenistusse asumiseks sobiva aja teatamise avalduse ja kutsealuse ajateenistusse kutsumise vormi kinnitamine» (RTL 2000, 90, 1383; 2004, 23, 344) tunnistatakse kehtetuks.

/otsingu_soovitused.json