Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2000. a määruse nr 371 ““Vangistusseaduse” §-s 142 sätestatud toetuste ja hüvitiste arvutamise ning maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 23, 123

Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2000. a määruse nr 371 ““Vangistusseaduse” §-s 142 sätestatud toetuste ja hüvitiste arvutamise ning maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 01.03.2007 nr 64

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 142 lõike 7 alusel ning lähtudes § 58 lõikest 3 ja § 116 lõikest 5.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2000. a määruses nr 371 ««Vangistusseaduse» §-s 142 sätestatud toetuste ja hüvitiste arvutamise ning maksmise kord» (RT I 2000, 87, 565; 2003, 30, 186) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

««Vangistusseaduse» §-s 142 sätestatud toetuste ja kulude arvutamise ja maksmise kord»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 142 lõike 7 alusel ning lähtudes § 58 lõikest 3 ja § 116 lõikest 5.»;

3) paragrahvi 1 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) vangla sotsiaaltöötajale ja tema perekonnaliikmele ning sotsiaaltöötaja ülalpidamisel olnud isikule;
2) vanglaametnikukandidaadile ja tema perekonnaliikmele ning kandidaadi ülalpidamisel olnud isikule.»;

4) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) «Vangistusseaduse» §-s 142 nimetatud juhtum registreeritakse, sellest teatatakse ja seda uuritakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 24 lõike 6 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.»;

5) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Toetuse maksmise ja kulude hüvitamise taotlemine püsivalt töövõimetuks jäämise, tervisekahjustuse või mürgistuse saamise, haigestumise või HIV-sse nakatumise korral

(1) Püsivalt töövõimetuks jäänud, tervisekahjustuse või mürgistuse saanud, haigestunud või HIV-sse nakatunud vanglaametnik esitab oma teenistuskohaks olnud asutusele taotluse toetuse saamiseks ning ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks.

(2) Taotlusele lisatakse:
1) püsiva töövõimetuse ulatust, tervisekahjustuse või mürgistuse saamist, haigestumist või HIV-sse nakatumist tõendavad dokumendid;
2) ravi- ja ravimikulusid tõendavad dokumendid.

(3) Ravi- ja ravimikulusid tõendava dokumendi esitab vanglaametnik iga kord, kui tervishoiuteenuse osutaja või apteek on selle väljastanud.»;

6) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vanglaametnikule põhjustatud tervisekahjustuse või mürgistuse saamise või haigestumise eest hüvitise saamise taotlus esitatakse sellekohase dokumendi saamisest alates nelja kuu jooksul.»;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Vanglaametniku HIV-sse nakatumise korral tuleb toetuse saamise taotlus esitada sellekohase dokumendi saamisest alates kuue kuu jooksul.»;

8) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 4 ja § 15 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna «raviasutuste» sõnadega «tervishoiuteenuse osutaja»;

9) paragrahvi 10 punktis 1 ja § 20 lõikes 1 asendatakse sõnad «lõikes 5» sõnadega «lõigetes 5 ja 6»;

10) paragrahvi 10 punktis 3 ja § 20 lõikes 2 asendatakse sõnad «lõigetes 1 ja 3» sõnadega «lõigetes 1, 3 ja 6»;

11) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Toetuse maksmise ja kulude hüvitamise taotlemine püsivalt töövõimetuks jäämise, tervisekahjustuse või mürgistuse saamise, haigestumise või HIV-sse nakatumise korral

(1) Püsivalt töövõimetuks jäänud, tervisekahjustuse või mürgistuse saanud, haigestunud või HIV-sse nakatunud vangla direktor esitab taotluse toetuse saamiseks ning ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks Justiitsministeeriumile.

(2) Taotlusele lisatakse:
1) püsiva töövõimetuse ulatust, tervisekahjustuse või mürgistuse saamist, haigestumist või HIV-sse nakatumist tõendavad dokumendid;
2) ravi- ja ravimikulusid tõendavad dokumendid.

(3) Ravi- ja ravimikulusid tõendava dokumendi esitab vangla direktor iga kord, kui tervishoiuteenuse osutaja või apteek on selle väljastanud.»;

12) paragrahvi 15 lõikest 3 jäetakse välja sõna «vanglate»;

13) paragrahvi 17 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) tervisekahjustuse või mürgistuse saamise, haigestumise või HIV-sse nakatumise päeval. Kui päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis lähtutakse tervisekahjustuse või mürgistuse saamist, haigestumist või HIV-sse nakatumist tõendava dokumendi väljastamise päevast.».

§ 2. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Justiitsminister Rein LANG

Riigisekretär Heiki LOOT