Teksti suurus:

Tolliseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 22, 113

Tolliseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. märtsi 2007. a otsusega nr 116

I. Tolliseaduses (RT I 2004, 28, 188; 2007, 11, 50) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui tolliagentuur ei ole viis tööpäeva enne tagatise kehtivusaja lõppemist esitanud tollile uut tagatist, peatab toll tolliagentuuri tegevusloa kehtivuse tagatise lõppemise päevale järgneval päeval kuni tolli rahuldava tagatise esitamiseni. Kui toll on teinud tagatise suurendamise otsuse, kuna isik ei vasta enam käesoleva seaduse § 62 lõikes 1 sätestatud tingimustele või teda on karistatud sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud süütegude eest, peatab toll tolliagentuuri tegevusloa kehtivuse kuni tolli rahuldava tagatise esitamiseni.»

§ 2. Paragrahvi 9 tekst nimetatakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Sularaha kontrollimisel kohaldab toll kauba tollikontrolli eeskirju. Käesolevas seaduses kasutatakse sularaha mõistet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889 /2005 ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 9–12) artikli 2 punkti 2 tähenduses.»

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

« § 91. Eelkontroll

(1) Enne tollieeskirjades ettenähtud lubade väljastamist viib toll läbi loa taotleja eelkontrolli, mille käigus hindab taotleja suutlikkust täita taotletava loa kasutamise tingimusi.

(2) Toll koostab kirjaliku eelkontrolli otsuse. Eelkontrolli otsus võib sisaldada ka tolli nõudeid või soovitusi loa taotleja töökorralduse muutmiseks, sealhulgas arvepidamise, aruandluse või sise-eeskirja muutmiseks.»

§ 4. Paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Paragrahvi 18 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kontrollida isikut tõendavaid dokumente ja teha nendest koopiaid, teha kauba, transpordivahendi, isiku ja tema isiklike asjade läbivaatust ning pidada kaupa, transpordivahendit ja isikut kinni seadusega sätestatud juhtudel ja korras;».

§ 7. Paragrahv 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 21. Maksu- ja Tolliameti ametnike vormiriietus

(1) Maksu- ja Tolliameti ametnikud kannavad teenistuses olles ettenähtud juhtudel vormiriietust.

(2) Maksu- ja Tolliameti ametnike vormiriietuse kirjelduse ja vormiriietuse esemete kasutamise tähtajad kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(3) Maksu- ja Tolliameti ametnikele vormiriietuse andmise ja selle kandmise korra kehtestab rahandusminister määrusega.»

§ 8. Paragrahvid 28 ja 29 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahvi 31 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tollile esitatud kauba võib toll kauba valdaja taotluse alusel hoiule võtta kuni sellele tollikäitlusviisi määramiseni ning see kaup loetakse ajutiselt ladustatuks.»

§ 10. Paragrahv 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 37. Tollideklaratsiooni esitamine

(1) Tollideklaratsioon esitatakse elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel. Tollieeskirjades ettenähtud juhtudel võib tollideklaratsiooni esitada muul viisil.

(2) Kui kaubasaadetise kogus või väärtus ületab ühenduse õigusaktis sätestatud statistilist läve ja kaubasaadetist ei saa vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätetele deklareerida suuliselt või muu toimingu abil, tuleb esitada tollideklaratsioon.

(3) Kaubasaadetise kohta tuleb lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule esitada tollideklaratsioon ka siis, kui kaubasaadetise väärtus ületab ühenduse tollimaksuvabastuse süsteemis sätestatud imporditollimaksuvaba piiri või kogus ületab Eesti maksuseadustega kehtestatud maksuvaba koguselist piiri.

(4) Toll võib keelduda ühe kaubasaadetise osade kohta nende importimisel eraldi tollideklaratsioone aktsepteerimast, kui kaubasaadetise deklareeritava osa väärtus ei ületa ühenduse tollimaksuvabastuse süsteemis sätestatud imporditollimaksuvaba piiri või kaubale on Eesti maksuseadustega kehtestatud maksuvaba koguseline piir ja kauba kogus ei ületa seda piiri.

(5) Kaubasaadetise kohta, milles sisalduva kauba suhtes on kehtestatud piirang, esitatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätetes määratud juhtudel tollideklaratsioon ka käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetamata juhul.

(6) Füüsiline isik võib tollideklaratsiooni asemel esitada reisija deklaratsiooni, kui kaubasaadetise kogus ega väärtus ei ületa ühenduse õigusaktis sätestatud statistilist läve. Reisija deklaratsiooni ei või esitada ühendusevälisest riigist Eestisse kaubana toimetatud transpordivahendi deklareerimisel.

(7) Tollideklaratsiooni esitamisel kontrollib toll isikusamasust, isiku esindusõigust ja õigust konkreetse kauba kohta tollideklaratsiooni esitada.

(8) Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning deklaratsioonides sisalduvate andmete edastamiseks kehtestab rahandusminister määrusega.»

§ 11. Paragrahvi 45 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Toll toimetab deklarandile kätte kirjaliku teate oma kavatsuse kohta kaup hõivata ja määrab tähtaja tollieeskirjadest tulenevate nõuete täitmiseks. Kaupa ei hõivata, kui deklarant täidab nõuded, reekspordib kauba ühenduse tolliterritooriumilt tolli määratud tähtpäevaks, hävitab kauba tollijärelevalve all või kannab kauba tolli loal üle riigi omandisse.»

§ 12. Paragrahvi 47:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki siirduva reisija pagasis olevale kaubale kohaldatakse käesoleva seaduse § 37 lõigetes 2, 3, 4 ja 6 kaubasaadetise deklareerimise kohta sätestatut.»;

2) lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Isiklike asjade ja kauba kohta, mille suhtes on kehtestatud piirang, esitatakse reisija deklaratsioon, kui õigusaktidega ei ole sätestatud tollideklaratsiooni esitamise kohustust.»

§ 13. Paragrahvi 48 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõna «kirjaliku».

§ 14. Paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui majandusliku mõjuga tolliprotseduuri kasutav isik või tollilao pidaja ei ole viis tööpäeva enne tagatise kehtivusaja lõppemist esitanud tollile uut tagatist, peatab toll majandusliku mõjuga tolliprotseduuri kasutamise või tollilao pidamise loa kehtivuse tagatise lõppemise päevale järgneval päeval kuni tolli rahuldava tagatise esitamiseni.»

§ 15. Paragrahvi 54 lõiget 5 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) isikul ei ole ühenduse tolliseadustiku artiklile 168a vastavas vabatsoonis tegutsemiseks tolli rahuldavat tagatist;».

§ 16. Paragrahvi 63 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Toll vabastab tagatise ühenduse tolliseadustiku artiklis 199 sätestatust lähtudes ning teavitab sellest asjaomast isikut kümne päeva jooksul tagatise vabastamise päevast arvates.»

§ 17. Paragrahv 69 tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Paragrahvi 85 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaubale tollikäitlusviisi määramiseks või tolliprotseduuri lõpetamiseks või kauba saabumisel ja väljumisel ülddeklaratsiooni või seda asendava tollideklaratsiooni esitamiseks või kauba reekspordiks ettenähtud tähtaja ületamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.»

§ 19. Seadust täiendatakse §-ga 911 järgmises sõnastuses:

« § 911. Sularaha deklareerimiskohustuse täitmata jätmine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1889/2005/EÜ ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta artiklis 3 sätestatud sularaha deklareerimiskohustuse täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.»

II. § 20. Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 15. juunil.

§ 21. Käesoleva seaduse §-d 4, 8 ja 18 jõustuvad 2009. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json