Teksti suurus:

Toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 22, 114

Toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 14.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. märtsi 2007. a otsusega nr 118

I. Toiduseaduses (RT I 1999, 30, 415; 2007, 1, 1) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 7 lõigetest 1 ja 3 ning § 9 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «või Tervisekaitseinspektsioon vastavalt käesoleva seaduse §-s 47 sätestatud pädevusele» vastavas käändes.

§ 2. Paragrahvi 8:

1) lõike 1 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 3) ettevõte, kus toimub toidu töötlemine, sealhulgas valmistamine, või pakendamine, välja arvatud mitteloomsete esmatoodete pakendamine;
4) ettevõte, kus ladustatakse toitu, mida tuleb toidu ohutuse tagamiseks hoida toatemperatuurist erineval temperatuuril;»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tunnustamisele ei kuulu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 lisa II peatükis III nimetatud ettevõtted, välja arvatud ettevõtted, kus käideldakse loomset toitu ja turustatakse seda teisele käitlejale.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Toidu käitlemisvaldkondades tunnustamisele kuuluvate ettevõtete täpsustatud loetelu, tunnustamise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister.»

§ 3. Paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse sõnad «tunnustamise korras» sõnadega «tunnustamise taotluse menetlemise korras».

§ 4. Paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 882/2004 ja nr 854/2004 sätestatud juhtudel või käitleja asjakohase taotluse alusel teeb tunnustamise otsuse teinud järelevalveasutus tunnustamise otsuse kehtivuse peatamise või osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise otsuse.»

§ 5. Paragrahvides 14 ja 141 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnadega «Veterinaar- ja Toiduamet» vastavas käändes.

§ 6. Paragrahvi 19:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Põllumajandusminister võib kehtestada lubatud saasteainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa.»

§ 7. Paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõnad «asjaomasele järelevalveasutusele» sõnadega «Veterinaar- ja Toiduametile».

§ 8. Paragrahvi 26:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Pädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 852/2004 ja nr 853/2004 tähenduses on Veterinaar- ja Toiduamet.»;

2) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 viidatud juhendis esitatud soovituste kooskõla toiduhügieeninõuetega hindab Veterinaar- ja Toiduamet, kellel on õigus teha ettepanekuid juhendi muutmise kohta.»

§ 9. Paragrahvi 43:

1) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Järelevalvetoiminguid toidu sihtkohas teevad Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveametnikud.»;

2) lõikes 8 asendatakse sõnad «asjaomane järelevalveasutus» sõnadega «Veterinaar- ja Toiduamet»;

3) täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Kombineeritud nomenklatuuri rubriigid ja alamrubriigid, mille alla kuuluva mitteloomse toidu importimisel tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras, määrab põllumajandusminister.»

§ 10. Paragrahvi 47 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Veterinaar- ja Toiduamet teostab riiklikku järelevalvet kõigis käitlemisvaldkondades ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 1 lõikes 2 nimetatud materjalide ja esemete üle.

(2) Lisaks Veterinaar- ja Toiduametile teostab riiklikku järelevalvet teabe esitamise kohta kehtestatud nõuete täitmise ning esitatud teabe õigsuse üle jaekaubandusettevõttes Tarbijakaitseamet.

(3) Järelevalve käigus hindab Veterinaar- ja Toiduamet toidu, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete, nende materjalide ja esemete valmistamise, töötlemise ja turustamise ning ettevõtte ja käitlemise vastavust nõuetele. Järelevalvet teostatakse üldjuhul isikule ette teatamata.

(4) Veterinaar- ja Toiduamet teeb valla- või linnavalitsusega koostööd teabe edastamisel valla või linna territooriumil toimuva sellise avaliku ürituse kohta, kus käideldakse toitu.

(5) Järelevalvet teostatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 854/2004 ja nr 882/2004 ning muude asjakohaste õigusaktide järelevalvet käsitlevate sätete kohaselt.

(6) Põllumajandusminister nimetab asjaomaste ministritega kooskõlastatult Euroopa Liidu õigusaktide rakendamise eest vastutavad pädevad asutused, liikmesriikidega järelevalvekoostööd koordineerivad kontaktasutused või muud sellised asutused ning teatab nendest Euroopa Komisjonile juhul, kui selliste asutuste nimetamine on ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktis.»

§ 11. Paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Järelevalvetoimingute eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.»

§ 12. Paragrahvi 49 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna «isik» sõnadega «, kelle proov ei vasta nõuetele.»

§ 13. Paragrahvi 512:

1) lõikes 2 asendatakse sõnad «teavitavad käesoleva seaduse §-s 47 nimetatud järelevalveasutused» sõnadega «, teavitavad Maksu- ja Tolliamet ning Tarbijakaitseamet»;

2) lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad «teistele käesoleva seaduse §-s 47 nimetatud järelevalveasutustele» sõnadega «Maksu- ja Tolliametile, Tarbijakaitseametile ning Tervisekaitseinspektsioonile».

§ 14. Paragrahv 52 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 52. Laboratooriumi volitamine järelevalve käigus võetud proovide analüüsimiseks

(1) Järelevalve käigus võetud proove analüüsitakse asjakohaste analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumis, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 12 sätestatud nõuetele.

(2) Analüüside tegemiseks võib volitada ka akrediteerimata laboratooriumi komisjoni määruse (EÜ) nr 2076/2005, millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004, (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 rakendamiseks ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 83–88), artiklis 18 sätestatud juhtudel.

(3) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise otsuse teeb 20 tööpäeva jooksul laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest arvates Veterinaar- ja Toiduamet. Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise otsuses märgitakse antud volituse ulatus.

(4) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister.

(5) Veterinaar- ja Toiduamet võib keelduda volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmisest või tunnistada volituse kehtetuks, kui laboratoorium ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 12 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

(6) Laboratooriumile esmakordse volituse andmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.»

§ 15. Paragrahvi 53:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «Referentlaboratoorium» sõnadega «Riiklik referentlaboratoorium (edaspidi referentlaboratoorium)»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 32 viidatud iga ühenduse referentlaboratooriumi kohta volitatakse tegutsema referentlaboratoorium.»;

3) lõikes 3 asendatakse sõnad «laboratooriumi kirjaliku taotluse alusel» sõnadega «20 tööpäeva jooksul laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest arvates»;

4) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister.»;

6) täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Referentlaboratooriumina tegutsemiseks esmakordse volituse andmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.»

§ 16. Paragrahvi 537:

1) lõikest 2 jäetakse välja sõna «Tervisekaitseinspektsioon,»;

2) lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Paragrahv 63 tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Paragrahv 651 tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Seadust täiendatakse §-ga 652 järgmises sõnastuses:

« § 652. Laboratooriumi volituse kehtivus

Enne 2007. aasta 1. juulit põllumajandusministri käskkirjaga laboratooriumile järelevalve käigus võetud proovide analüüsimiseks antud volitus kehtib kuni Veterinaar- ja Toiduameti poolt uue volituse andmiseni või selle andmisest keeldumiseni, kuid mitte kauem kui 2008. aasta 1. jaanuarini.»

II. Alkoholiseaduses (RT I 2002, 3, 7; 2007, 4, 19) tehakse järgmised muudatused:

§ 20. Paragrahvi 24 punkti 4 ja § 31 lõike 1 punkti 6 tekst muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«toiduseaduse tähenduses tunnustamise otsuse number ja otsuse tegemise kuupäev, kui tunnustamine on nõutav;».

§ 21. Paragrahvi 49 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22. Paragrahvi 73 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

III. § 23. Biotsiidiseaduse (RT I 2004, 45, 315; 2006, 58, 439) § 47 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõna «toitlustusettevõtetes,».

IV. § 24. Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse (RT I 2004, 30, 209; 2007, 6, 32) § 31 lõikest 5 ja § 35 lõikest 2 jäetakse välja sõna «, Tervisekaitseinspektsioon».

V. § 25. Loomatauditõrje seaduse (RT I 1999, 57, 598; 2007, 1, 1) § 293 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ja toidu».

VI. Mahepõllumajanduse seaduses (RT I 2006, 43, 327; 2007, 6, 32) tehakse järgmised muudatused:

§ 26. Paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Paragrahvi 7 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «või 3».

§ 28. Paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõnad «ning Tervisekaitseinspektsioon esitavad» sõnaga «esitab».

§ 29. Paragrahvi 17:

1) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Lisaks Veterinaar- ja Toiduametile teostab järelevalvet põllumajandussaadusel või -tootel mahepõllumajandusele viitava teabe esitamise kohta kehtestatud nõuete täitmise ning esitatud teabe õigsuse üle jaekaubandusettevõttes Tarbijakaitseamet.»

§ 30. Paragrahvi 21 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

VII. § 31. Rahvatervise seaduse (RT I 1995, 57, 978; 2007, 1, 1) § 12 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad «toidu ning».

VIII. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2007, 10, 47) tehakse järgmised muudatused:

§ 32. Paragrahvi 46 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Riigilõivu ei võeta riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest ning pensioni saamiseks vajaliku volikirja tõestamise eest.»

§ 33. Seaduse 9. peatüki 1. jao 1. jaotise pealkirjast jäetakse välja sõna «Söödaseaduse,».

§ 34. Paragrahvi 195 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 35. Seaduse 9. peatüki 4. jao pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning Tervisekaitseinspektsiooni».

§ 36. Paragrahvi 213:

1) lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) toiduseaduse tähenduses jaekaubanduse, välja arvatud toitlustamise, hulgikaubanduse ja käesoleva lõike punktis 5 nimetatud toidu valmistamise puhul 500 krooni;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) toitlustamise puhul 500 krooni;»;

3) lõikes 2 asendatakse sõnad «punktides 1–6» sõnadega «punktides 1–61».

§ 37. Seadust täiendatakse §-ga 2141 järgmises sõnastuses:

« § 2141. Laboratooriumile volituse andmise taotluse läbivaatamine

Laboratooriumile järelevalve käigus võetud proovide analüüsimiseks esmakordse volituse andmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1500 krooni.»

§ 38. Paragrahv 358 tunnistatakse kehtetuks.

IX. § 39. Üleliigse laovaru tasu seaduse (RT I 2004, 30, 203; 2005, 38, 296) § 17 lõikes 2 asendatakse sõnad «vastavalt käitleja tegevusvaldkonnale Veterinaar- ja Toiduameti või Tervisekaitseinspektsiooniga» sõnadega «Veterinaar- ja Toiduametiga».

X. § 40. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. aprillil.

(2) Käesoleva seaduse § 1, § 2 punkt 3, §-d 3, 5, 7 ja 8, § 9 punktid 1 ja 2, §-d 10, 13, 14, 16, 20–31, 34, 35, 37 ja 39 jõustuvad 2007. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json