Teksti suurus:

Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 22, 115

Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. märtsi 2007. a otsusega nr 120

Kalandusturu korraldamise seaduses (RT I 2003, 88, 593; 2006, 28, 211) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kalandusturu korraldamise abinõud käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Kalandusfondi toetuste, turukorralduslike toetuste ja kalamajandusliku riigiabi (edaspidi kalandusturu toetus) andmine.

(2) Euroopa Kalandusfondi toetus käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu määrusega (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) asutatud fondi vahenditest kaasrahastatav rahaline abi, mida antakse sama määruse artikli 17 lõikes 1 nimetatud rakenduskava (edaspidi rakenduskava) alusel ja korras.

(3) Turukorralduslikud toetused käesoleva seaduse tähenduses on kõrvaldamistoetus, ülekandetoetus ja eraladustamistoetus.

(4) Kalamajanduslik riigiabi käesoleva seaduse tähenduses on riiklikud arengutoetused, looduskahjutoetus ning käesoleva seaduse 51., 52. ja 53. peatükis sätestatud abi.»

§ 2. Paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Eelarveaastal antavate toetuste ja toetuste andmiseks ettenähtud vahendite kindlaksmääramine

(1) Lähtudes rakenduskavas nimetatud meetmetest ja tegevustest, kehtestab põllumajandusminister igaks eelarveaastaks toetatavate meetmete ja vajaduse korral tegevuste liigid.

(2) Põllumajandusminister määrab igaks eelarveaastaks Euroopa Kalandusfondi toetusteks ettenähtud vahendite jaotuse meetmete ja vajaduse korral tegevuste kaupa.

(3) Lähtudes riigieelarves riiklike arengutoetuste andmiseks ettenähtud eelarvevahenditest, kehtestab põllumajandusminister igaks eelarveaastaks antavate riiklike arengutoetuste liigid.

(4) Põllumajandusminister määrab igaks eelarveaastaks riiklike arengutoetuste andmiseks ettenähtud eelarvevahendite jaotuse riiklike arengutoetuste liikide kaupa.

(5) Euroopa Kalandusfondi toetuse ja riikliku arengutoetuse taotlemise õigust ei teki, kui asjakohase meetme või tegevuse toetamist või riikliku arengutoetuse andmist ei ole eelarveaastal käesoleva paragrahvi lõike 1 või 3 alusel ette nähtud.»

§ 3. Paragrahvi 6:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Kalandustoodete tootja ja töötleja»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kalandustoodete töötleja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kelle majandus- või kutsetegevus on kalandustoodete töötlemine ning kelle ettevõte või selle osa on toiduseaduse alusel tunnustatud või kes on toiduseaduse või söödaseaduse alusel teavitanud järelevalveasutust kalandustoodete töötlemisest ettevõttes.»

§ 4. Seadust täiendatakse §-dega 81 ja 82 järgmises sõnastuses:

« § 81. Andmete töötlemine

(1) Andmeid kalandusturu toetuse taotleja ja taotluse kohta ei avaldata kolmandale isikule kuni taotluse rahuldamise või toetuse määramise otsuse tegemiseni. Enne toetuse taotluse rahuldamise või toetuse määramise otsuse tegemist võib avaldada ainult statistilisi ülevaateid.

(2) Andmeid taotleja ja taotluse kohta võib avaldada kalandusturu toetuse taotlemise menetlusse kaasatud eksperdile.

(3) Pärast taotluse rahuldamise või toetuse määramise otsuse tegemist võib avaldada andmed kalandusturu toetuse saaja ning tema taotluse kohta, välja arvatud andmed äriplaani, tehnoloogiliste lahenduste ja toetuse saaja omafinantseeringu allika kohta ning muud andmed, mis loetakse ärisaladuseks või mis on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks. Avaldada võib andmed omafinantseeringu kohta, mis on saadud riigieelarvelistest vahenditest.

(4) Andmeid rahuldamata jäetud taotluse ja selle esitanud taotleja kohta ei avaldata. Sellise taotluse ja selle esitanud taotleja kohta võib avaldada ainult statistilisi ülevaateid.

(5) Kalandusturu toetuse andmise korral avalikustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi Amet) pärast toetuse määramise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse tegemist oma veebilehel toetust saanud isiku nime ja maakonna, kus on tema elu- või asukoht, ning saadud toetuse liigi ja toetuse summa.

(6) Andmed kalandusturu toetuse taotleja ja taotluse ning saadud toetuse kohta kantakse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

§ 82. Taotluse elektrooniline esitamine

Kui riigi infosüsteemide andmevahetuskihis on avatud asjakohane teenus, siis käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud taotlusele, mis esitatakse riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu, ei pea lisama digitaalallkirja.»

§ 5. Paragrahvi 12:

1) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Tootjaorganisatsioon esitab põllumajandusministrile heakskiitmiseks tegevuskava aruande.»;

2) lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tegevuskava, selle kavandatavad muudatused ja tegevuskava aruande vaatab läbi põllumajandusminister, kes otsustab need heaks kiita või jätta heaks kiitmata komisjoni määruses (EÜ) nr 2508/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalandussektori tegevuskavade kohta (EÜT L 289, 16.11.2000, lk 8–10), sätestatud alusel ja korras.»

§ 6. Seadust täiendatakse 31. peatükiga järgmises sõnastuses:

«31. peatükk
EUROOPA KALANDUSFONDI TOETUSED

§ 191. Euroopa Kalandusfondi toetuse strateegiline kava ja rakenduskava

(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 15 lõikes 1 nimetatud riikliku strateegilise kava kiidab heaks Vabariigi Valitsus.

(2) Rakenduskava kavandi kiidab heaks Vabariigi Valitsus.

§ 192. Euroopa Kalandusfondi toetuse andmist korraldavad asutused

(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 58 lõikes 1 nimetatud korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse ja auditeerimisasutuse ülesandeid täidab Põllumajandusministeerium, välja arvatud ülesanded, mida täidab sama määruse artikli 58 lõikes 2 nimetatud vahendusasutus (edaspidi rakendusüksus).

(2) Lisaks käesolevas seaduses sätestatud rakendusüksuse ülesannetele määrab põllumajandusminister kindlaks korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse ülesanded, mida täidab rakendusüksus. Rakendusüksuse ülesandeid täidab Amet.

§ 193. Seirekomisjon

Põllumajandusminister moodustab nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 63 nimetatud seirekomisjoni ning määrab selle töökorra.

§ 194. Meetme tingimused

(1) Kooskõlas rakenduskavas sätestatuga kehtestab põllumajandusminister Euroopa Kalandusfondi toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja korra meetmete või tegevuste kaupa (edaspidi meetme tingimused). Meetme tingimustes võib rakenduskavas sätestatud tingimusi täpsustada ja kitsendada.

(2) Meetme tingimustes sätestatakse:
1) toetatavad tegevused;
2) abikõlblikud või mitteabikõlblikud kulud;
3) vajaduse korral toetuse taotlejale ja toetuse taotlusele esitatavad nõuded;
4) toetuse maksimaalne määr;
5) omafinantseeringu nõude korral selle minimaalne määr;
6) toetuse taotluse menetlemise tingimused ja kord;
7) toetuse taotluse hindamise korral taotluse hindamise kriteeriumid ja kord;
8) vajaduse korral toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord;
9) vajaduse korral toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kord;
10) toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord;
11) toetuse saaja kohustused;
12) vajaduse korral toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamise tingimused ja kord ning aruannete vormid.

§ 195. Euroopa Kalandusfondi toetuse taotlejale esitatavad nõuded ja taotleja kohustused

(1) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotleja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline või juriidiline isik ja täidesaatva riigivõimu või kohaliku omavalitsuse asutus, kes on esitanud taotluse Euroopa Kalandusfondi toetuse saamiseks.

(2) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotlejale võib meetme tingimustes esitada järgmisi nõudeid:
1) taotleja on maksevõimeline;
2) taotleja on majanduslikult jätkusuutlik;
3) taotlejal on projekti elluviimiseks vajalikud vahendid;
4) taotleja on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
5) taotleja ei saa sama kulu hüvitamiseks raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest;
6) kui taotleja taotleb projekti või projekti üksikute tegevuste kohta toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe;
7) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
8) taotlejal on projekti elluviimiseks vajalik kvalifikatsioon, kogemus ning õiguslikud eeldused;
9) taotleja täidab keskkonna-, ohutus- ja hügieeninõudeid;
10) residendist taotleja tegevuskoht või mitteresidendist taotleja püsiv tegevuskoht maksukorralduse seaduse tähenduses on Eestis;
11) nõue taotleja juriidilise vormi ja osalust omavate isikute kohta;
12) nõue taotleja asjaomasel alal tegutsemise aja kohta;
13) taotleja vastab meetme tingimustes sätestatud muudele nõuetele.

(3) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotleja on kohustatud:
1) esitama taotlust menetleva asutuse nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateabe meetme tingimustes sätestatud vormis, viisil ja tähtpäevaks;
2) võimaldama kontrollida taotluse ja taotleja nõuetekohasust, sealhulgas teha paikvaatlust;
3) teavitama taotlust menetlevat asutust viivitamata toetuse taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada toetuse taotluse kohta otsuse tegemist;
4) tõendama taotlust menetleva asutuse nõudmisel meetme tingimustes ettenähtud omafinantseeringu või muude vahendite või dokumentide olemasolu.

(4) Kui Euroopa Kalandusfondi toetuse taotleja ei vasta vähemalt ühele meetme tingimustes sätestatud taotlejale esitatavale nõudele, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

§ 196. Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse kohta esitatavad nõuded

(1) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
1) taotlus on vormistatud meetme tingimustes sätestatud korras;
2) taotlusele on lisatud meetme tingimustes nõutud dokumendid;
3) toetust taotletakse meetme tingimustes sätestatud toetatavate tegevuste kohta;
4) taotluses sisalduv projekt on kooskõlas käesoleva seaduse §-s 191 nimetatud dokumentidega;
5) taotletav toetuse suurus ei ületa meetme tingimustes sätestatud toetuse määra;
6) projekt, mille rahastamiseks toetust taotletakse, viiakse ellu hiljemalt 2015. aasta 31. detsembriks;
7) taotluses sisalduva projekti eelarves on muu hulgas ette nähtud nõutav omafinantseering;
8) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
9) taotlus vastab meetme tingimustes sätestatud muudele nõuetele.

(2) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotlus ei vasta nõuetele, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) taotlus ei vasta vähemalt ühele käesoleva paragrahvi lõikes 1 või meetme tingimustes sätestatud nõudele;
2) taotluses esitatud andmed ei ole õiged või täielikud või taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse nõuetekohasust või teha paikvaatlust;
4) taotleja ei ole taotluses esinevaid puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud.

(3) Kui Euroopa Kalandusfondi toetuse taotlus ei vasta nõuetele, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

(4) Kui Euroopa Kalandusfondi toetuse taotleja ei ole esitanud taotlust ettenähtud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 197. Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse hindamine ning taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Kui meetme tingimustes on sätestatud nõuetekohaste Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluste hindamine, hinnatakse nõuetekohaseid taotlusi meetme tingimustes sätestatud korras ja hindamiskriteeriumide alusel. Meetme tingimustes sätestatu kohaselt hindab nõuetekohaseid taotlusi korraldusasutus või rakendusüksus.

(2) Meetme tingimustes sätestatu kohaselt rahuldatakse nõuetekohaste Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluste hindamise korral:
1) hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuses esimesele kohale tulnud taotlus;
2) hindamistulemuste alusel välja valitud ja vajaduse korral paremusjärjestusse seatud parimad taotlused;
3) kõik hindamiskriteeriumide miinimumnõuetele vastavad taotlused.

(3) Hindamise tulemuste alusel Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluste paremusjärjestuse koostamisel eelistatakse võrdsete näitajatega taotluste korral meetme tingimustes sätestatu kohaselt taotlust, millel on suurem omafinantseeringu määr, või ajaliselt varem esitatud taotlust.

(4) Kui meetme tingimustes ei ole sätestatud nõuetekohaste Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluste hindamist, rahuldatakse nõuetekohased taotlused meetme või tegevuse rahastamise eelarve piires.

(5) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse täieliku või osalise rahuldamise otsuse (edaspidi taotluse rahuldamise otsus) või taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb rakendusüksus, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 46 nimetatud toetuse (edaspidi tehniline abi) puhul. Tehnilise abi taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb korraldusasutus.

(6) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tehakse toetuse taotluse esitamise tähtpäevast alates 120 tööpäeva jooksul, kui meetme tingimustes ei ole sätestatud lühemat tähtaega.

(7) Kui nõuetekohane Euroopa Kalandusfondi toetuse taotlus ei kuulu rahuldamisele käesoleva paragrahvi lõike 2 punktide 1–3 kohaselt, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

(8) Meetme tingimustes võib ette näha, et kui Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib taotletud summat või projekti tegevusi taotleja nõusolekul muuta tingimusel, et toetuse summa ei suurene ning taotluses projekti sisaldumise korral saavutatakse projekti eesmärgid. Taotluses ei muudeta andmeid, mille alusel taotlust hinnatakse. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

(9) Kui meetme või tegevuste rahastamise eelarve jääk ei võimalda teha enam ühtegi Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsust, tehakse ülejäänud taotluste kohta taotluse rahuldamata jätmise otsus. Meetme tingimustes sätestatud juhul võib meetme või tegevuste eelarves oleva raha jagada kõigi toetuse saajate vahel.

(10) Kui Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsus tehakse meetme või tegevuse järgmiste aastate eelarvevahendite arvel, võib taotluse rahuldamise otsuses kõrvaltingimusena ette näha otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise, kui toetuse väljamaksmise aasta eelarves toetuse maksmise vahendid puuduvad.

§ 198. Euroopa Kalandusfondi toetuse saaja ja tema kohustused

(1) Euroopa Kalandusfondi toetuse saaja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, täidesaatva riigivõimu või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle taotlus saada Euroopa Kalandusfondi toetust on rahuldatud.

(2) Euroopa Kalandusfondi toetuse saaja peab toetust kasutama sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil. Kõik toetusest hüvitatavad kulud peavad olema abikõlblikud.

(3) Euroopa Kalandusfondi toetuse saaja on kohustatud:
1) tagama omafinantseeringu taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määras;
2) kasutama toetust ja toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara ettenähtud tingimustel;
3) tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ning kulude abikõlblikkuse;
4) esitama teabe toetuse saamise ja kasutamise kohta ning aruanded ettenähtud tähtaja jooksul;
5) taotlema taotluse rahuldamise otsuse teinud asutuse nõusolekut toetuse kasutamise tingimuste muutmiseks;
6) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest ning tagama, et projektis osalev isik teeks sama oma raamatupidamises;
7) järgima projektiga seotud hangete tegemisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja on ostja riigihangete seaduse mõistes, või meetme tingimustes sätestatud nõudeid, kui toetuse saajale ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatud nõudeid;
8) võimaldama teostada auditit või järelevalvet ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks õigustatud isikul viibida toetuse saaja ja projektis osaleva isiku toetuse kasutamisega seotud ruumis ja territooriumil ning kontrollida dokumente ja vara kohapeal;
9) andma õigustatud isiku kasutusse tema nõutavad andmed ja dokumendid õigustatud isiku määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt 3 tööpäeva;
10) säilitama projekti elluviimisega seonduvaid dokumente vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini;
11) näitama, et tegemist on Euroopa Kalandusfondi toetuse abil elluviidava projektiga, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat ja teavitustegevusi;
12) tagama projekti elluviimise tulemusena soetatud või ehitatud vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise ettenähtud tingimustel ja kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 56 sätestatuga vähemalt viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates;
13) teavitama rakendusüksust viivitamata asjaolust, mis seab ohtu soetatud või ehitatud vara säilimise või sihtotstarbelise kasutamise;
14) täitma muid talle käesoleva seadusega või selle alusel antud õigusaktiga pandud ülesandeid.

(4) Euroopa Kalandusfondi toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja korra kehtestab põllumajandusminister.

§ 199. Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks taotluse rahuldamise otsuse teinud asutuse algatusel või toetuse saaja sellekohase avalduse alusel.

(2) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsust võib muuta, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) projekti tegevuste muutmise tõttu muutuks oluliselt projekti sisu või tulemus;
2) muutmist vajab projekti elluviimise tähtaeg või kulude abikõlblikkuse tähtpäev;
3) muutmist vajab projekti abikõlblike kulude eelarve;
4) muutmist vajavad toetuse väljamaksmise tähtajad;
5) esineb meetme tingimustes või toetuse saaja avalduses nimetatud muu asjaolu.

(3) Euroopa Kalandusfondi toetuse saaja esitatud taotluse rahuldamise otsuse muutmise avalduse rahuldamisest võib keelduda, kui:
1) muudatus ei ole kooskõlas projekti sisu ja eesmärkidega;
2) otsuse muutmise korral ei oleks projekti elluviimist võimalik lõpetada käesoleva seaduse § 196 lõike 1 punktis 6 sätestatud tähtpäevaks;
3) meetme või tegevuste rahastamise eelarve ei võimalda otsust muuta;
4) esineb meetme tingimustes nimetatud muu asjaolu.

(4) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsuse võib kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) ilmneb asjaolu, mille puhul taotlust ei oleks rahuldatud;
2) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtaja jooksul hakanud toetust kasutama;
3) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
4) projekti elluviimist ei ole võimalik lõpetada käesoleva seaduse § 196 lõike 1 punktis 6 sätestatud tähtpäevaks;
5) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole võimalik jätkata toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel;
6) toetuse saaja esitab avalduse taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamiseks.

§ 1910. Euroopa Kalandusfondi toetuse väljamaksed

(1) Euroopa Kalandusfondi toetus makstakse välja ainult abikõlblike kulude hüvitamiseks.

(2) Euroopa Kalandusfondi toetuse väljamakse või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse teeb rakendusüksus, välja arvatud tehnilise abi puhul. Tehnilise abi toetuse väljamakse või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse teeb korraldusasutus.

(3) Sertifitseerimisasutus võib kontrollida korraldusasutuse ja rakendusüksuse teostatavaid väljamakseid. Puuduste avastamise korral teavitab sertifitseerimisasutus sellest viivitamata korraldusasutust või rakendusüksust.

(4) Kui sertifitseerimisasutus on teavitanud puuduste avastamisest, võib korraldusasutus või rakendusüksus pikendada Euroopa Kalandusfondi toetuse väljamaksmise tähtaega täiendava kontrolli tegemiseks või puuduste kõrvaldamiseks vajaliku aja võrra.

§ 1911. Euroopa Kalandusfondi toetusega seotud vaidluse lahendamine

(1) Enne halduskohtule kaebuse esitamist tuleb läbida vaidemenetlus haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

(2) Vaie lahendatakse 30 kalendripäeva jooksul vaide vastuvõtmisest arvates.»

§ 7. Seaduse 4. peatükki täiendatakse §-ga 1912 järgmises sõnastuses:

« § 1912. Riiklikud arengutoetused

(1) Riiklikku arengutoetust võib anda, kui see vastab Euroopa Ühenduse kalanduse riigiabi suunistele (ELT C 229, 14.09.2004, lk 5–12) või nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (EÜT L 142, 14.05.1998, lk 1–4), artikli 1 kohaselt Euroopa Komisjoni vastuvõetud grupierandit käsitlevates määrustes sätestatud nõuetele ning kui toetus on vajalik Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 33 ning artikli 87 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetusi võib anda üksnes Euroopa Komisjoni eelneval kirjalikul loal või grupierandiga hõlmatud riigiabi puhul teate esitamise korral. Loataotluse koos vajaliku teabega või teate esitab Euroopa Komisjonile Põllumajandusministeerium.»

§ 8. Paragrahvis 20 asendatakse sõna «kalakasvatuse» sõnaga «vesiviljeluse».

§ 9. Paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Intressitoetust võib taotleda vesiviljeleja, kes on kasutanud krediidi- või finantseerimisasutuselt saadud laenu vesiviljeluse arendamiseks vajaliku piiratud kasutuseaga materiaalse põhivara ostmiseks, ehitamiseks või rekonstrueerimiseks või on sõlminud kapitalirendilepingu (liisingulepingu) ettevõtluse arendamiseks vajaliku piiratud kasutuseaga materiaalse põhivara kasutamiseks ja ostmiseks.»

§ 10. Paragrahvis 23 asendatakse sõnad «Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet)» sõnaga «Ametile».

§ 11. Paragrahvi 30 lõikes 1, §-s 31, § 36 lõikes 1 ja §-s 37 asendatakse sõnad «kalandustoodete tootja» sõnadega «kalandustoodete tootja või töötleja» vastavas käändes.

§ 12. Paragrahvi 30 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Paragrahvi 33 lõikes 1 asendatakse arv «80» arvuga «90».

§ 14. Paragrahvis 47 asendatakse sõnad «komisjoni määruse (EÜ) nr 908/2000, millega kehtestatakse liikmesriikide kalandus- ja akvakultuurisektori tootjaorganisatsioonidele ettenähtud abi arvutamise üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 105, 02.05.2000, lk 15–17)» sõnadega «komisjoni määruse (EÜ) nr 1985/2006, millega kehtestatakse liikmesriikide kalandus- ja vesiviljelussektori tootjaorganisatsioonidele ettenähtud abi arvutamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 387, 29.12.2006, lk 13–19)».

§ 15. Paragrahvi 54 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Looduskahju toetus on rahaline abi, millega osaliselt või täielikult hüvitatakse kalandustoodete tootjale loodusõnnetuse või ebasoodsate ilmastikutingimuste tagajärjel tekkinud kahju.

(2) Looduskahju toetust võib anda, kui see vastab Euroopa Ühenduse kalanduse riigiabi suunistele.

(3) Looduskahju toetust võib anda üksnes Euroopa Komisjoni eelneval kirjalikul loal. Loataotluse koos vajaliku teabega esitab Euroopa Komisjonile Põllumajandusministeerium.

(4) Looduskahju toetuse määra, toetuse andmise tingimused ja korra võib kehtestada põllumajandusminister. Looduskahju toetuseks ettenähtud rahalised vahendid eraldatakse riigieelarves Ametile.»

§ 16. Paragrahvi 541 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Muud kalamajanduslikku toetust võib anda, kui see vastab Euroopa Ühenduse kalanduse riigiabi suunistele või nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98 artikli 1 kohaselt Euroopa Komisjoni vastuvõetud grupierandit käsitlevates määrustes sätestatud nõuetele ning kui toetus on vajalik EÜ asutamislepingu artiklis 33 ning artikli 87 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.»

§ 17. Seaduse 7. peatükki täiendatakse §-ga 591 järgmises sõnastuses:

« § 591. Pädev asutus

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2003/2006, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad kalandus- ja vesiviljelustoodete ühise turukorralduse kulude rahastamiseks Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) (ELT L 379, 28.12.2006, lk 49–53), artiklis 3 nimetatud pädeva asutuse ülesandeid täidab Põllumajandusministeerium.»

§ 18. Seadust täiendatakse §-ga 621 järgmises sõnastuses:

« § 621. Tagatise esitamine

(1) Nende turukorralduslike toetuste puhul, mille rakendamise korral näevad Euroopa Liidu määrused ette kohustise täitmise tagamiseks tagatise andmise, esitatakse tagatis Ametile.

(2) Tagatise võib Ametile esitada:
1) Ameti pangakontole kantud deposiidina;
2) garantiina.

(3) Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise täpsema korra kehtestab põllumajandusminister.»

§ 19. Seaduse 8. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 20. Paragrahvi 68:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Amet kontrollib:
1) Euroopa Kalandusfondi toetuse, välja arvatud tehniline abi, ja kalamajandusliku riigiabi saamiseks esitatavatele nõuetele vastavust;
2) Euroopa Kalandusfondi toetuse, välja arvatud tehniline abi, ja kalamajandusliku riigiabi kasutamise nõuetele vastavust;
3) Euroopa Kalandusfondi toetuse, välja arvatud tehniline abi, või kalamajandusliku riigiabiga soetatud vara kasutamise nõuetele vastavust.»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Tehnilise abi saamiseks esitatavatele nõuetele vastavust ning tehnilise abi või selle abil soetatud vara kasutamise nõuetekohasust kontrollib Põllumajandusministeerium.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud toetuste saamiseks kehtestatud nõuete järgimist kontrollivad Põllumajandusministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet ning Amet.»

§ 21. Paragrahvi 69:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kalandusturu toetuse taotluse rahuldamise või toetuse väljamaksmise otsustamiseks ning väljamakstud toetuse ja toetuse abil soetatud vara kasutamise nõuetekohasuse kontrollimiseks on järelevalveametnikul õigus viibida toetuse taotleja või toetuse saanud isiku või projektis osaleva isiku ettevõttes, sealhulgas territooriumil ja ehitises, ning teha paikvaatlust ja kontrollida dokumente kohapeal. Toetuse ja toetuse abil soetatud vara kasutamise nõuetekohasuse kontrollimiseks on järelevalveametnikul õigus nõuda ka toetuse kasutamise ja isiku majandustegevuse nõuetekohasust tõendavate dokumentide esitamist.»;

2) lõigetes 4–6 asendatakse sõna «Amet» sõnaga «järelevalveasutus» vastavas käändes;

3) täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

« (10) Euroopa Kalandusfondi toetusega seotud rikkumisest, süüteost või muust Euroopa Ühenduse finantshuve kahjustavast tegevusest ning väljamakstud toetuse tagasinõudmisest teavitab rakendusüksus korraldusasutust ja Rahandusministeeriumi. Korraldusasutus teavitab Euroopa Ühenduse finantshuve kahjustavast tegevusest Euroopa Komisjoni.»

§ 22. Paragrahv 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 71. Kalandusturu toetuse tagasinõudmine

(1) Amet nõuab toetuse saanud isikult Euroopa Kalandusfondi toetuse või kalamajandusliku riigiabi täielikku või osalist tagasimaksmist, kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et:
1) taotluse rahuldamise otsustamist või toetuse suuruse arvutamist mõjutanud andmed ei vasta tegelikkusele;
2) toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alustele võib Amet nõuda Euroopa Kalandusfondi toetuse või kalamajandusliku riigiabi täielikku või osalist tagasimaksmist, kui:
1) ilmneb asjaolu, mille puhul taotlust ei oleks rahuldatud;
2) toetust või toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara ei ole kasutatud ettenähtud tingimuste kohaselt;
3) toetuse saaja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus või tehtud pankrotiotsus;
4) ilmneb, et projekti eesmärke saavutada ei ole võimalik või projekti tegevuste tähtaegu ei ole järgitud;
5) taotluse rahuldamise otsus on tunnistatud kehtetuks;
6) järelevalveametniku ettekirjutus on jäetud tähtpäevaks täitmata;
7) toetuse saaja ei ole täitnud talle pandud kohustusi.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 sätestatud juhtudel teeb Amet kalandusturu toetuse tagasinõudmise ettekirjutuse rikkumisest teadasaamisest arvates 90 kalendripäeva jooksul.

(4) Kalandusturu toetuse tagasinõudmise ettekirjutus antakse toetuse saajale kätte allkirja vastu või toimetatakse kätte posti teel väljastusteatega tähtkirjaga või elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul ettekirjutuse tegemisest arvates. Kalandusturu toetus tuleb tagasi maksta 90 kalendripäeva jooksul ettekirjutuse kättetoimetamisest arvates.

(5) Euroopa Kalandusfondi toetuse tagasinõudmise ettekirjutuse võib teha hiljemalt 2025. aasta 31. detsembril. Muu kalandusturu toetuse tagasinõudmise ettekirjutuse võib teha kalandusturu toetuse väljamaksmisest arvates 10 aasta jooksul.

(6) Amet võib vajaduse korral peatada toetuse saajale kalandusturu toetuse väljamaksete tegemise kuni nõutava summa tagasimaksmiseni või vähendada sama projekti raames järgnevalt väljamakstavat toetuse summat tagasi maksta jäänud summa ulatuses.

(7) Amet võib ajatada tagasinõutava toetuse tagasimaksmise, kui toetuse saaja esitab asjakohase põhjendatud taotluse ja toetuse tagasimaksmise ajakava. Toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tuleb toetus tagasi maksta tagasimaksmise ajatamise otsuse tegemise päevast arvates vähemalt 12 kuu jooksul. Toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on Ametil õigus nõuda tagatist.

(8) Kui kalandusturu toetust saanud isik ei maksa toetusraha tagasi käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tähtaja või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksmise ajakavas ettenähtud tähtaja jooksul, on Ametil õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(9) Euroopa Liidu määrustes sätestatud alustel nõuab turukorraldusliku toetuse tagasi Põllumajandusministeerium. Kui Euroopa Liidu määrustes ei ole sätestatud teisiti, nõutakse turukorralduslik toetus tagasi käesolevas paragrahvis sätestatud korras.

(10) Kalandusturu toetuse tagasinõudmise korral nõutakse tagasimakstava toetuse summa jäägilt intressi toetuse väljamaksmise valuutas. Täidesaatva riigivõimu asutus intressi tasuma ei pea.

(11) Euroopa Kalandusfondi toetuse tagasinõudmise korral on intressimäär tagastatava toetuse summalt eurodes ühe aasta Euribor + 5 protsenti aastas või Eesti kroonides ühe aasta Talibor + 5 protsenti aastas. Intressimäär fikseeritakse iga aasta 2. jaanuari seisuga ning kehtib üks aasta. Intressiarvestuse aluseks on tegelik päevade arv kuus ja 360-päevane aasta.

(12) Turukorraldusliku toetuse ja kalamajandusliku riigiabi tagasinõudmise korral kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud intressimäära, kui Euroopa Liidu õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

(13) Intressi arvestatakse kalandusturu toetuse tagasinõudmise ettekirjutuse tegemise päevast. Kui kalandusturu toetuse taotlemisel või kasutamisel on toime pandud kuritegu, arvestatakse intressi kalandusturu toetuse väljamaksmise päevast. Intressi arvestamisel võetakse aluseks kehtiv intressimäär.

(14) Intressi arvestatakse kuni kalandusturu toetuse tagasimaksmise päevani. Intressiarvestus peatub toetuse saaja pankroti väljakuulutamisel.

(15) Kui kalandusturu toetust ei maksta määratud tähtpäevaks tagasi, peab toetuse saaja maksma tagasimaksmisele kuuluva toetuse summa jäägilt viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest toetuse väljamaksmise valuutas. Viivise arvestamine peatub toetuse saaja pankroti väljakuulutamisel.

(16) Täidesaatva riigivõimu asutus ei pea tasuma viivist toetuseks või omafinantseeringuks eraldatud vahenditelt. Kui Euroopa Komisjon nõuab viivise tasumist riigilt, peab täidesaatva riigivõimu asutus tasuma viivist viivisesumma ulatuses, mille riik on tasunud Euroopa Komisjonile.

(17) Kalandusturu toetuse tagasimaksmiseks tehtavad maksed loetakse tehtuks järgmises järjekorras: esimeses järjekorras loetakse tasutuks viivis, teises järjekorras intressid vastavalt nende ajalisele tekkele, alustades varaseimast, ning viimases järjekorras tagasimakstav toetus või selle osad, alates varaseimast võlgnevusest.»

§ 23. Paragrahv 714 tunnistatakse kehtetuks.

§ 24. Seaduse 12. peatükki täiendatakse §-ga 741 järgmises sõnastuses:

« § 741. Meetme tingimuste kehtestamine enne rakenduskava heakskiitmist

(1) Põllumajandusminister võib kehtestada meetme tingimused enne, kui Euroopa Komisjon on rakenduskava heaks kiitnud, kuid mitte varem kui pärast kahe kuu möödumist rakenduskava kavandi esitamisest Euroopa Komisjonile. Tehnilise abi meetme tingimused võib kehtestada kohe pärast käesoleva seaduse § 194 lõike 1 jõustumist.

(2) Rakendusüksus ei tee Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsust enne, kui Euroopa Komisjon on rakenduskava heaks kiitnud.

(3) Kui rakenduskava kavand erineb Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud rakenduskavast, võib enne rakenduskava heakskiitmist kehtestatud meetme tingimusi muuta osas, milles meetme tingimused on vastuolus Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud rakenduskavaga.

(4) Kui meetme tingimusi muudetakse käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt, määrab rakendusüksus taotlejale tähtaja taotluse meetme tingimustega kooskõlla viimiseks. Kui taotleja ei ole nõus taotluse muutmisega või ei muuda taotlust määratud tähtaja jooksul, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json