Teksti suurus:

Üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 22, 112

Üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. märtsi 2007. a otsusega nr 115

Üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduses (RT I 2005, 6, 21) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«TÖÖTAJATE ÜLEÜHENDUSELISE KAASAMISE SEADUS»;

2) paragrahvi 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) töötajate kaasamiseks Euroopa äriühingu (Societas Europaea, edaspidi SE) ja Euroopa ühistu (Societas Cooperativa Europaea, edaspidi SCE) tegevusse.»;

3) paragrahvi 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) töötajate informeerimine, konsulteerimine ja osalemine SE ning SCE tegevuses.»;

4) paragrahvi 3 punktist 1 jäetakse välja sõnad «või töötajatele»;

5) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Olenemata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust, kohaldatakse töötajate arvu kindlaksmääramisel Eestis käesoleva seaduse §-s 9 sätestatut ning läbirääkimiste erikomisjoni ja Euroopa töönõukogu Eesti töötajaid esindavate liikmete valimisel käesoleva seaduse §-des 17 ja 25 sätestatut.»;

6) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolevas seaduses ettevõtja kohta sätestatut kohaldatakse ka muudele juriidilistele isikutele, välja arvatud riik ja kohaliku omavalitsuse üksus.»;

7) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolevas seaduses kasutatakse ettevõtte mõistet äriseadustikus sätestatud tähenduses, arvestades käesoleva seaduse §-st 5 tulenevat erisust.»;

8) paragrahvi 13 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Euroopa töönõukogu on töötajaid esindav organ, mis on moodustatud vastavalt käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kokkuleppele või vastavalt käesoleva peatüki 2. jao 3. jaotise sätetele eesmärgiga informeerida ja konsulteerida üleühenduselise ettevõtja ja üleühenduselise ettevõtjate grupi töötajaid.»;

9) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Läbirääkimiste erikomisjoni liikmete arv on vähemalt kolm, kuid mitte suurem kui Euroopa Liidu liikmesriikide arv.»;

10) seaduse 3. peatükk muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3. peatükk
TÖÖTAJATE KAASAMINE EUROOPA ÄRIÜHINGU JA EUROOPA ÜHISTU TASANDIL

1. jagu
Üldsätted

§ 41. Käesoleva peatüki kohaldamine

(1) Käesolevat peatükki kohaldatakse juhul, kui asutamisel oleva SE ja SCE registrijärgseks asukohaks saab Eesti.

(2) Olenemata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust, kohaldatakse SE või SCE läbirääkimiste erikomisjoni ja töötajate esinduskogu Eesti töötajaid esindavate liikmete valimisel käesoleva seaduse §-des 54 ja 66 sätestatut.

(3) Kui SE või SCE on üleühenduseline ettevõtja või üleühenduselise ettevõtjate grupi kontrolliv ettevõtja käesoleva seaduse §-de 7 ja 10 tähenduses, kohaldatakse SE ja SCE ning nende kontrollitavate ettevõtjate suhtes käesolevat peatükki. Kui SE või SCE läbirääkimiste erikomisjon otsustab vastavalt §-le 60 mitte alustada läbirääkimisi või lõpetada juba alustatud läbirääkimised, kohaldatakse käesoleva seaduse 2. peatükki.

(4) Käesoleva peatüki kohaldamine ei piira töötajatele muu seadusega ettenähtud õigust informeerimisele ja konsulteerimisele.

§ 411. Käesoleva peatüki kohaldamise erisused Euroopa ühistu suhtes

(1) Käesoleva peatüki teist jagu kohaldatakse:
1) vähemalt kahe juriidilise isiku poolt asutatud või ümberkujundamise teel loodava SCE suhtes;
2) üksnes füüsiliste isikute või ühe juriidilise isiku ja füüsiliste isikute asutatud SCE suhtes, millel on kokku vähemalt 50 töötajat vähemalt kahes liikmesriigis.

(2) Üksnes füüsiliste isikute või ühe juriidilise isiku ja füüsiliste isikute asutatud SCE-s, millel on kokku vähem kui 50 töötajat või millel on 50 või rohkem töötajat üksnes ühes liikmesriigis, korraldatakse töötajate kaasamine järgmiselt:
1) SCE suhtes kohaldatakse tema registrijärgse asukoha liikmesriigi ning SCE kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete suhtes nende registrijärgse asukoha liikmesriigi õigusnorme, mida selles liikmesriigis kohaldatakse sama liiki juriidiliste isikute ja nende kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete suhtes;
2) kui töötajate osalemist rakendava SCE registrijärgne asukoht viiakse ühest liikmesriigist teise, säilitatakse töötajate osalemisõigus vähemalt samal tasemel.

(3) Kui pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud SCE registreerimist vähemalt kolmandik SCE ja tema vähemalt kahes liikmesriigis asuvate kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete töötajaid seda nõuab, kohaldatakse SCE suhtes käesoleva peatüki teist jagu, käsitades osaleva juriidilise isikuna SCE-d ning asjaomase kontrollitava ettevõtja või ettevõttena SCE kontrollitavat ettevõtjat või ettevõtet.

(4) Kui pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud SCE registreerimist jõuab selle töötajate koguarv vähemalt kahes liikmesriigis 50-ni või ületab selle, kohaldatakse SCE suhtes käesoleva peatüki teist jagu, käsitades osaleva juriidilise isikuna SCE-d ning asjaomase kontrollitava ettevõtja või ettevõttena SCE kontrollitavat ettevõtjat või ettevõtet.

§ 42. Euroopa äriühing ja Euroopa ühistu

(1) Euroopa äriühing (SE) on äriühing, mis on asutatud vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta (EÜT L 294, 10.11.2001, lk 1–21).

(2) Euroopa ühistu (SCE) on ühistu, mis on asutatud vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1435/2003 Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta (ELT L 207, 18.08.2003, lk 1–24).

§ 43. Euroopa äriühingu asutamises osalevad äriühingud ja Euroopa ühistu asutamises osalevad juriidilised isikud

(1) SE asutamises osalevad äriühingud käesoleva seaduse tähenduses on äriühingud, mis otseselt osalevad SE asutamises (edaspidi SE asutamises osalevad juriidilised isikud).

(2) SCE asutamises osalevad juriidilised isikud käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 48 lõikes 2 nimetatud äriühingud, sealhulgas tulundusühistud, ning muud juriidilised isikud, mis on moodustatud liikmesriigi õiguse kohaselt ja mille suhtes seda õigust kohaldatakse ning mis otseselt osalevad SCE asutamisel.

§ 44. Asjaomane kontrollitav ettevõtja ja ettevõte

Asjaomane kontrollitav ettevõtja või ettevõte käesoleva peatüki tähenduses on SE või SCE asutamises osaleva juriidilise isiku kontrollitav ettevõtja või ettevõte, millest saab SE või SCE asutamise tulemusena SE või SCE kontrollitav ettevõtja või ettevõte.

§ 45. Töötajate esindajate informeerimise ulatus

SE ja SCE pädevad organid informeerivad töötajate esinduskogu või töötajate esindajaid küsimustes, mis puudutavad SE-d või SCE-d ja selle liikmesriikides asuvaid kontrollitavaid ettevõtjaid või ettevõtteid või mis ületavad ühes liikmesriigis tegutseva ettevõtte organi pädevust. Informeerimine toimub sellisel ajal, viisil ja sellise sisuga, mis lubab töötajate esindajatel otsuste võimalikku mõju põhjalikult uurida ja vajaduse korral valmistuda konsultatsioonideks SE või SCE pädeva organiga.

§ 46. Töötajate osalemine

Töötajate osalemine käesoleva peatüki tähenduses on töötajate esinduskogu või töötajate poolt SE või SCE tegevuse mõjutamine järgmiste õiguste teostamise kaudu:
1) õigus valida või nimetada osa SE või SCE nõukogu, haldusnõukogu või juhatuse liikmetest või
2) õigus kõigi või osa SE või SCE nõukogu, haldusnõukogu või juhatuse liikmete nimetamise suhtes soovitusi anda või vastuseisu väljendada.

§ 47. Euroopa äriühingu ja Euroopa ühistu läbirääkimiste erikomisjon

SE või SCE läbirääkimiste erikomisjon (edaspidi läbirääkimiste erikomisjon) on organ, mis on moodustatud eesmärgiga pidada SE või SCE asutamises osalevate juriidiliste isikute pädevate organitega läbirääkimisi töötajate kaasamise menetluse sisseseadmiseks SE-s või SCE-s.

§ 48. Töötajate esinduskogu

Töötajate esinduskogu on töötajaid esindav organ, mis on moodustatud vastavalt käesoleva seaduse §-s 62 nimetatud kokkuleppele või vastavalt käesoleva peatüki 2. jao 3. jaotise sätetele eesmärgiga SE või SCE ja tema liikmesriikides asuvate kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete töötajaid informeerida ja nendega konsulteerida ning vajaduse korral rakendada töötajate osalemise õigust SE-s või SCE-s.

§ 49. Töötajate esinduskogu ja Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu pädeva organi koostöö

(1) Töötajate esinduskogu ja SE või SCE pädev organ teevad koostööd vastastikuse usalduse alusel, arvestades vastastikuseid huve ja kohustusi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud põhimõtet kohaldatakse SE või SCE nõukogu, haldusnõukogu või juhatuse ja töötajate esindajate vahelisele koostööle seoses töötajate informeerimise ja konsulteerimise menetlusega.

2. jagu
Töötajate esinduskogu asutamine ning töötajate kaasamise menetlus

1. jaotis
Läbirääkimised töötajate kaasamise üle

§ 50. Meetmed läbirääkimiste alustamiseks

(1) Kui SE ja SCE asutamises osalevate juriidiliste isikute (edaspidi osalevad juriidilised isikud) juhatused või haldusnõukogud koostavad SE või SCE moodustamise kava, peavad nad kohe pärast ühinemislepingu või valdusäriühingu asutamiseks asutamislepingu sõlmimist või kontrollitava ettevõtja asutamise kava või äriühingu SE-ks või juriidilise isiku SCE-ks ümberkujundamise kava heakskiitmist võtma tarvitusele vajalikud meetmed, sealhulgas andma teavet osalevate juriidiliste isikute ning nende kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete nimede ja nende töötajate arvu kohta, et alustada osalevate juriidiliste isikute töötajate esindajatega läbirääkimisi töötajate kaasamise korralduse üle SE-s või SCE-s.

(2) Teave töötajate arvu kohta esitatakse liikmesriikide kaupa, näidates andmed kõikide asjaomaste ettevõtjate ja ettevõtete kohta eraldi.

(3) Kui töötajatel on osalevates juriidilistes isikutes osalemise õigus, antakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud andmetele teavet ka töötajate osalemise vormi ja ulatuse kohta, näidates töötajate esindajate suhtarvu osalevate juriidiliste isikute töötajate koguarvust.

§ 51. Läbirääkimiste erikomisjoni moodustamine ja koosseis

(1) Käesoleva seaduse §-s 50 nimetatud läbirääkimiste pidamiseks moodustatakse osalevate juriidiliste isikute ning asjaomaste kontrollitavate ettevõtjate või ettevõtete töötajate esindajatest läbirääkimiste erikomisjon.

(2) Läbirääkimiste erikomisjoni liikmed valitakse või nimetatakse proportsionaalselt töötajate arvuga iga liikmesriigi kohta, kus asuvad osalevad juriidilised isikud ning asjaomased kontrollitavad ettevõtjad või ettevõtted, eraldades igale liikmesriigile ühe koha selle liikmesriigi töötajate arvu kohta, mis moodustab kuni 10% kõikide liikmesriikide osalevate juriidiliste isikute ning asjaomaste kontrollitavate ettevõtjate või ettevõtete töötajate arvust. Liikmed valitakse igas liikmesriigis vastavalt selles liikmesriigis ettenähtud valimise või nimetamise korrale.

§ 52. Läbirääkimiste erikomisjoni moodustamine Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu asutamisel ühinemise teel

(1) Kui läbirääkimiste erikomisjoni liikmed on käesoleva seaduse § 51 lõike 2 kohaselt valitud või nimetatud ning SE või SCE asutatakse ühinemise teel, valitakse või nimetatakse vastava liikmesriigi õiguse kohaselt täiendavad liikmed, kui ühinemise tulemusena iseseisva juriidilise isikuna tegevust lõpetav osalev juriidiline isik ei ole oma liikme kaudu esindatud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud täiendavate liikmete arv vastab läbirääkimiste erikomisjonis esindust mitteomavate osalevate juriidiliste isikute arvule. Täiendavate liikmete koguarv ei tohi ületada 20% käesoleva seaduse § 51 lõike 2 kohaselt määratud liikmete arvust.

(3) Kui käesoleva seaduse § 51 lõike 2 kohaselt läbirääkimiste erikomisjonis liikme kaudu mitteesindatud osalevate juriidiliste isikute arv on alla 20% läbirääkimiste erikomisjoni liikmete arvust, esitab iga mitteesindatud osalev juriidiline isik ühe täiendava liikme.

(4) Kui käesoleva seaduse § 51 lõike 2 kohaselt läbirääkimiste erikomisjonis liikme kaudu mitteesindatud osalevate juriidiliste isikute arv on üle 20% läbirääkimiste erikomisjoni liikmete arvust, jagatakse täiendavad kohad esindamata osalevate juriidiliste isikute vahel. Jaotus tehakse vastavalt osalevate juriidiliste isikute töötajate arvule. Täiendavate kohtade jaotust alustatakse suurimast osalevast juriidilisest isikust ja jätkatakse kahanevas järjestuses vastavalt töötajate arvule.

§ 53. Läbirääkimiste erikomisjoni koosseisu muutmine

Kui läbirääkimisteks ettenähtud perioodil muutub oluliselt osalevate juriidiliste isikute töötajate arv või toimuvad muudatused osalevate juriidiliste isikute struktuuris ja need muudatused mõjutavad liikmesriikidele eraldatud kohtade jaotust, jaotatakse kohad ümber.

§ 54. Läbirääkimiste erikomisjoni Eesti töötajaid esindavate liikmete valimine

(1) Eestis asuva osaleva juriidilise isiku ja asjaomase kontrollitava ettevõtja või ettevõtte töötajaid esindava läbirääkimiste erikomisjoni liige või liikmed valitakse käesoleva seaduse §-s 17 sätestatud korras, arvestades käesolevast paragrahvist tulenevaid erisusi.

(2) Ühisesindus võtab läbirääkimiste erikomisjoni Eesti esindaja või esindajate valimisel arvesse järgmisi tingimusi:
1) iga osalev juriidiline isik on võimaluse korral läbirääkimiste erikomisjonis esindatud vähemalt ühe liikme kaudu;
2) kui läbirääkimiste erikomisjoni Eesti liikmete arv on väiksem kui SE või SCE asutamisel Eestis asuvate osalevate juriidiliste isikute arv, võetakse esmalt arvesse suurima töötajate arvuga osalev juriidiline isik.

(3) Kui Eestil on õigus valida läbirääkimiste erikomisjoni täiendavaid liikmeid, valitakse need liikmed käesolevas paragrahvis sätestatud korras.

§ 55. Eesti töötajate esindatus läbirääkimiste erikomisjonis

Kui esindatavate töötajate arv on läbirääkimiste erikomisjonis hääletamisel määrava tähtsusega, esindavad Eestist valitud liikmed töötajaid arvul, mis saadakse kõikide Eestis asuvate osalevate juriidiliste isikute, asjaomaste kontrollitavate ettevõtjate või ettevõtete töötajate koguarvu jagamisel läbirääkimiste erikomisjoni Eesti esindajate arvuga.

§ 56. Kokkuleppe sõlmimine ja läbirääkimiste erikomisjoni informeerimine

(1) Läbirääkimiste erikomisjon ja osalevate juriidiliste isikute pädevad organid määravad kirjaliku kokkuleppega kindlaks töötajate kaasamise korra SE-s või SCE-s. Selleks informeerivad osalevate juriidiliste isikute pädevad organid läbirääkimiste erikomisjoni SE või SCE asutamise kavast ja selle tegelikust asutamisprotsessist kuni SE või SCE registrisse kandmiseni.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kokkulepe on selle jõustumise järel siduv SE-le või SCE-le, selle liikmesriikides asuvatele kontrollitavatele ettevõtjatele ja ettevõtetele ning nende töötajatele.

§ 57. Otsuste tegemine läbirääkimiste erikomisjonis

(1) Läbirääkimiste erikomisjon võtab otsuseid vastu oma liikmete absoluutse häälteenamusega tingimusel, et see esindab ka töötajate absoluutset enamust. Igal läbirääkimiste erikomisjoni liikmel on üks hääl.

(2) Kui läbirääkimiste tulemused viivad töötajate osalemise õiguse vähendamiseni, on sellise kokkuleppe heakskiitmiseks vajalik häälteenamus, mis moodustab vähemalt 2/3 läbirääkimiste erikomisjoni liikmete häältest, mis esindavad vähemalt 2/3 töötajatest, kaasa arvatud nende liikmete hääled, kes esindavad vähemalt kahe liikmesriigi töötajaid, kui:
1) SE või SCE asutatakse ühinemise teel ja kui osalemine hõlmab vähemalt 25% osalevate juriidiliste isikute töötajate koguarvust;
2) SE asutatakse valdusäriühingu või kontrollitava ettevõtja loomise teel ja kui osalemine hõlmab vähemalt 50% osalevate juriidiliste isikute töötajate koguarvust või
3) SCE asutatakse mis tahes muul moel kui ühinemise teel, kui osalemine hõlmab vähemalt 50% osalevate juriidiliste isikute töötajate koguarvust.

(3) Töötajate osalemise õiguse vähendamisega on tegemist siis, kui SE või SCE nõukogu, haldusnõukogu või juhatuse liikmete suhtarv on väiksem kui osalevate juriidiliste isikute suurim suhtarv.

§ 58. Ekspertide kaasamine läbirääkimistesse

(1) Läbirääkimiste eesmärgil võib läbirääkimiste erikomisjon kaasata enda valitud eksperte, et need läbirääkimiste erikomisjoni tema töös abistaksid. Ekspertidena võib muu hulgas kaasata Euroopa Ühenduse asjakohase tasandi ametiühingute esindajaid.

(2) Eksperdid võivad läbirääkimiste erikomisjoni liikmete taotlusel osaleda läbirääkimistel nõuandva pädevusega, kui see on vajalik Euroopa Ühenduse tasandil ühtsuse ja järjepidevuse edendamise seisukohalt.

§ 59. Läbirääkimiste kestus

(1) Läbirääkimised kestavad kuni kuus kuud läbirääkimiste erikomisjoni moodustamisest arvates.

(2) Läbirääkimiste erikomisjon teatab läbirääkimiste alustamisest asjaomastele ametiühingutele ja muudele kolmandatele isikutele.

(3) Pooled võivad kokkuleppel otsustada läbirääkimisi pikendada kuni ühe aastani läbirääkimiste erikomisjoni moodustamisest arvates.

§ 60. Läbirääkimiste erikomisjoni otsus läbirääkimiste alustamata jätmise või lõpetamise kohta

(1) Läbirääkimiste erikomisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud häälteenamusega otsustada, et läbirääkimisi ei alustata või lõpetatakse juba alustatud läbirääkimised ning rakendatakse töötajate informeerimise ja konsulteerimise reegleid, mis kehtivad selles liikmesriigis, kus SE-l või SCE-l on töötajaid. Otsus peatab käesoleva seaduse §-s 62 sätestatud kokkuleppe sõlmimise menetluse. Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva jao 3. jaotises sätestatut.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse tegemiseks on vaja 2/3 läbirääkimiste erikomisjoni nende liikmete häältest, kes esindavad vähemalt 2/3 töötajatest, kaasa arvatud nende liikmete hääled, kes esindavad vähemalt kahe liikmesriigi töötajaid.

(3) Kui SE või SCE asutatakse ümberkujundamise teel, ei kohaldata käesolevat paragrahvi juhul, kui ümberkujundatavas juriidilises isikus on töötajatel osalemise õigus.

(4) Läbirääkimiste erikomisjon kutsutakse uuesti kokku kõige varem kaks aastat pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse tegemist, kui vähemalt 10% SE või SCE, tema kontrollitavate ettevõtjate või ettevõtete töötajatest või nende esindajad seda kirjalikult taotlevad, välja arvatud juhul, kui pooled lepivad kokku varasemas läbirääkimiste taasalustamises. Kui läbirääkimiste erikomisjon otsustab taasalustada läbirääkimisi, kuid läbirääkimiste tulemusena kokkuleppele ei jõuta, siis käesoleva jao 3. jaotises sätestatut ei kohaldata.

§ 61. Läbirääkimiste erikomisjoni kulud

Osalevad juriidilised isikud hüvitavad läbirääkimiste erikomisjoni moodustamise ja tööga, sealhulgas nendega peetavate läbirääkimistega kaasnevad kulud käesoleva seaduse § 20 lõike 6 kohaselt.

2. jaotis
Töötajate kaasamise kokkulepe

§ 62. Töötajate kaasamise kokkulepe

(1) Osalevate juriidiliste isikute pädevad organid ja läbirääkimiste erikomisjon peavad koostöö ja vastastikuse usalduse alusel läbirääkimisi eesmärgiga jõuda kokkuleppele SE või SCE töötajate kaasamise menetluse suhtes.

(2) Arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud erisust, määratakse lõikes 1 nimetatud osalevate juriidiliste isikute pädevate organite ja läbirääkimiste erikomisjoni vahelise kirjaliku kokkuleppega kindlaks:
1) kokkuleppe kohaldamisala;
2) esinduskogu koosseis, liikmete arv ning kohtade jaotus ja see, kes on SE või SCE pädeva organi arutelupartner SE või SCE, tema kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete töötajate informeerimise ja konsulteerimise korra küsimustes;
3) esinduskogu ülesanded ning informeerimis- ja konsulteerimismenetlus;
4) esinduskogu koosolekute sagedus;
5) esinduskogule eraldatud rahalised ja materiaalsed vahendid;
6) kui pooled läbirääkimiste käigus otsustavad esinduskogu moodustamise asemel sisse seada informeerimis- ja konsulteerimismenetluse, siis selle rakendamise kord;
7) kui pooled läbirääkimiste käigus otsustavad sisse seada töötajate osalemise korra, siis selle korra sisu, kaasa arvatud vajaduse korral SE või SCE nõukogu, haldusnõukogu või juhatuse liikmete arv, keda töötajatel on õigus valida, nimetada, soovitada või tagasi lükata, ja nende liikmete valimise, nimetamise, soovitamise või tagasilükkamise kord ning liikmete õigused;
8) kokkuleppe jõustumise kuupäev ja kokkuleppe kestus, samuti asjaolud, mille esinemise korral kokkulepe uuesti läbi räägitakse, ja kokkuleppe uuendamise kord.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 8 kohaldamisel SCE suhtes võib uusi läbirääkimisi alustada juhul, kui SCE või tema kontrollitava ettevõtja või ettevõtte struktuur pärast SCE asutamist muutub.

(4) Kui SE või SCE on loodud ümberkujundamise teel, tagab kokkulepe, et töötajate kaasamine säilitatakse vähemalt samal tasemel kui selles juriidilises isikus, mis kujundatakse ümber SE-ks või SCE-ks, arvestades muu hulgas käesoleva seaduse § 41 lõikes 4 sätestatut.

(5) Kokkuleppele kirjutavad alla osalevate juriidiliste isikute esindajad ning kokkuleppe poolt hääletanud läbirääkimiste erikomisjoni liikmed. Kokkuleppele lisatakse koosoleku protokoll, kus näidatakse läbirääkimiste erikomisjoni hääletustulemused.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikega 2 vastuolus sõlmitud kokkulepe on tühine. Sellisel juhul kohaldatakse käesoleva jao 3. jaotises sätestatut.

3. jaotis
Seadusjärgne töötajate esinduskogu ja töötajate kaasamine

1. alljaotis
Üldsätted

§ 63. Seadusjärgse töötajate esinduskogu asutamine

Töötajate esinduskogu asutatakse käesoleva jaotise kohaselt alates SE või SCE Eestis registreerimise kuupäevast, kui:
1) pooled selles kokku lepivad või
2) käesoleva seaduse §-s 59 sätestatud tähtajaks ei ole kokkulepet sõlmitud ja iga osaleva juriidilise isiku pädev organ otsustab jätkata SE või SCE registreerimist ning läbirääkimiste erikomisjon ei ole vastu võtnud § 60 lõikes 1 nimetatud otsust.

§ 64. Töötajate osalemist reguleerivate sätete kohaldamine

(1) Käesoleva jaotise töötajate osalemist reguleerivaid sätteid kohaldatakse, kui SE asutatakse ümberkujundamise ja ühinemise teel ning valdusäriühingu ja kontrollitava ettevõtja asutamise teel või kui SCE asutatakse mis tahes moel.

(2) Töötajate osalemist reguleerivaid sätteid kohaldatakse SE või SCE asutamisel ümberkujundamise teel, kui liikmesriigis kehtivaid töötajate nõukogus, haldusnõukogus või juhatuses osalemise reegleid kohaldati SE-ks või SCE-ks ümberkujundatud juriidilise isiku suhtes.

(3) Töötajate osalemist reguleerivaid sätteid kohaldatakse SE või SCE asutamisel ühinemise teel, kui:
1) enne SE või SCE registreerimist kohaldati ühes või mitmes osalevas juriidilises isikus üht või mitut osalemise vormi, mis hõlmab vähemalt 25% kõigi osalevate juriidiliste isikute töötajate koguarvust või
2) enne SE või SCE registreerimist kohaldati ühes või mitmes osalevas juriidilises isikus üht või mitut osalemise vormi, mis hõlmab vähem kui 25% kõigi osalevate juriidiliste isikute töötajate koguarvust, ja kui läbirääkimiste erikomisjon nii otsustab.

(4) Töötajate osalemist reguleerivaid sätteid kohaldatakse SE asutamisel valdusäriühingu või kontrollitava ettevõtja asutamise teel, kui:
1) enne SE registreerimist kohaldati ühes või mitmes osalevas juriidilises isikus üht või mitut osalemise vormi, mis hõlmab vähemalt 50% kõigi osalevate juriidiliste isikute töötajate koguarvust või
2) enne SE registreerimist kohaldati ühes või mitmes osalevas juriidilises isikus üht või mitut osalemise vormi, mis hõlmab vähem kui 50% kõigi osalevate juriidiliste isikute töötajate koguarvust, ja kui läbirääkimiste erikomisjon nii otsustab.

(5) Töötajate osalemist reguleerivaid sätteid kohaldatakse SCE asutamisel muul moel kui ümberkujundamise või ühinemise teel, kui:
1) enne SCE registreerimist kohaldati ühes või mitmes osalevas juriidilises isikus üht või mitut osalemise vormi, mis hõlmab vähemalt 50% kõigi osalevate juriidiliste isikute töötajate koguarvust või
2) enne SCE registreerimist kohaldati ühes või mitmes osalevas juriidilises isikus üht või mitut osalemise vormi, mis hõlmab vähem kui 50% kõigi osalevate juriidiliste isikute töötajate koguarvust, ja kui läbirääkimiste erikomisjon nii otsustab.

(6) Läbirääkimiste erikomisjon informeerib osalevate juriidiliste isikute pädevaid organeid käesoleva paragrahvi lõike 3 punkti 2, lõike 4 punkti 2 ja lõike 5 punkti 2 kohaselt tehtud otsusest.

(7) Kui ühegi osaleva juriidilise isiku suhtes ei kohaldatud enne SE või SCE registreerimist töötajate osalemise sätteid, ei ole SE või SCE kohustatud kehtestama töötajate osalemist reguleerivaid sätteid.

2. alljaotis
Töötajate esinduskogu

§ 65. Töötajate esinduskogu koosseis

(1) Töötajate esinduskogu koosseisu kuuluvad SE või SCE, tema kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete töötajad, kes valitakse või nimetatakse igas vastavas liikmesriigis selleks ettenähtud korras.

(2) Töötajate esinduskogu liikmed valitakse või nimetatakse vastavalt iga liikmesriigi osalevate juriidiliste isikute ja asjaomaste kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete töötajate arvule, eraldades igale liikmesriigile ühe koha selle riigi töötajate arvu kohta, mis moodustab kuni 10% kõikides liikmesriikides asuvate osalevate juriidiliste isikute ja asjaomaste kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete töötajate koguarvust.

(3) SE või SCE pädevale organile tehakse teatavaks töötajate esinduskogu koosseis.

(4) Kui osalevate juriidiliste isikute töötajate arv oluliselt muutub või toimuvad muud muudatused osalevate juriidiliste isikute struktuuris ja need muudatused mõjutavad esinduskogu kohtade jaotust ja liikmete arvu, viiakse esinduskogu liikmekohtade jaotus ja arv vastavusse toimunud muudatustega.

§ 66. Töötajate esinduskogu Eesti töötajaid esindavate liikmete valimine

Töötajate esinduskogu Eesti töötajaid esindavate liikmete valimisel kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 54 sätestatut.

§ 67. Juhtkomisjon ja töökord

(1) Esinduskogu võib moodustada kuni kolmeliikmelise juhtkomisjoni.

(2) Esinduskogu võtab vastu oma töökorra.

§ 68. Kokkuleppe sõlmimiseks läbirääkimiste alustamine

(1) Neli aastat pärast töötajate esinduskogu moodustamist selgitab esinduskogu, kas alustada läbirääkimisi käesoleva seaduse § 62 lõikes 1 nimetatud kokkuleppe sõlmimiseks või jätkata käesoleva jaotise sätete kohaldamist.

(2) Kui võetakse vastu otsus pidada läbirääkimisi kokkuleppe sõlmimiseks, on esinduskogul samad õigused ja kohustused nagu läbirääkimiste erikomisjonil vastavalt käesoleva seaduse §-des 55–62 sätestatule. Kui läbirääkimiste lõpupäevaks ei ole kokkulepet sõlmitud, jätkatakse käesoleva jaotise kohaselt esialgse korra kohaldamist.

§ 69. Töötajate esinduskogu tegevuse kulude hüvitamine

SE või SCE hüvitab töötajate esinduskogu ja juhtkomisjoni tegevusega seotud kulud vastavalt käesoleva seaduse §-s 32 sätestatule.

§ 691. Töötajate esinduskogu liikme õigus töövabale ajale koolitusel osalemiseks

Töötajate esinduskogu liikmel on õigus koolitusel osalemiseks saada töövaba aega koos palga säilitamisega, kui koolitus on vajalik esinduskogu liikme ülesannete täitmiseks. Koolituseks võimaldatakse vähemalt 14 kalendripäeva aastas keskmise palga säilitamisega.

3. alljaotis
Töötajate kaasamine

§ 70. Töötajate esinduskogu pädevus informeerimisel ja konsulteerimisel

Töötajate esinduskogu pädevus informeerimisel ja konsulteerimisel on piiratud küsimustega, mis puudutavad SE-d või SCE-d ennast ja tema mõnda teise liikmesriigi territooriumil asuvat kontrollitavat ettevõtjat või ettevõtet, või küsimustega, mille puhul ühe liikmesriigi otsuseid tegevad organid ei ole pädevad otsustama.

§ 71. Töötajate esinduskogu korraline informeerimine ja konsulteerimine

(1) Töötajate esinduskogul on õigus informeerimisele ja konsulteerimisele pädeva organi koostatud regulaarselt esitatavate aruannete alusel, mis käsitlevad SE või SCE tegevust ja edasist arengut, ning sellel eesmärgil kohtuda SE või SCE pädeva organiga vähemalt üks kord aastas. Sellest teavitatakse ka kohalikke juhtimise eest vastutavaid isikuid.

(2) SE või SCE pädev organ esitab esinduskogule haldusnõukogu, juhatuse ja nõukogu koosoleku päevakorra ning ärakirjad kõikidest dokumentidest, mis on esitatud aktsionäride või SCE liikmete üldkoosolekule.

(3) Koosolekul käsitletakse eelkõige ettevõtjate ja ettevõtete struktuuri, majanduslikku ja finantsolukorda, äri-, tootmis- ja müügitegevuse võimalikku arengut, tööhõive olukorda ja selle võimalikku arengut, investeeringuid, olulisi töökorralduslikke muudatusi, uute tööviiside ja tootmisprotsesside sisseseadmist, tootmise üleviimist, ettevõtjate ühinemist, jagunemist, ümberkujundamist ja tegevuse lõpetamist, samuti ettevõtete või nende oluliste osade üleminekut ning töölepingute kollektiivset lõpetamist.

§ 72. Informeerimine ja konsulteerimine erakorraliste asjaolude ilmnemisel

(1) Töötajate esinduskogul on õigus saada teavet töötajate huve olulisel määral mõjutavate asjaolude kohta, eelkõige ettevõtete sulgemise, ümberpaigutamise ja ülemineku ning töölepingute kollektiivse lõpetamise kohta.

(2) Töötajate esinduskogul on õigus taotleda kohtumist SE või SCE pädeva organiga ning SE või SCE iga juhtimistasandi iseseisvat otsustusõigust omavate juhtimise eest vastutavate isikutega, et saada teavet töötajate huve oluliselt puudutavate meetmete kohta ning pidada nendes küsimustes konsultatsioone. Kiireloomulistes asjades on juhtkomisjonil õigus taotleda kohtumist töötajate esinduskogu otsuse alusel.

(3) Kui pädev organ otsustab mitte tegutseda vastavalt esinduskogu arvamusele, on esinduskogul õigus taotleda uut kohtumist SE või SCE pädeva organiga. Uuel kohtumisel üritavad pooled jõuda kokkuleppele.

(4) Juhtkomisjoniga kohtumisest on õigus osa võtta ka nendel esinduskogu liikmetel, kes esindavad töötajaid, keda rakendatavad meetmed otseselt mõjutavad.

(5) Käesolevas paragrahvis sätestatu ei mõjuta pädeva organi õigusi.

§ 73. Informeerimis- ja konsulteerimiskoosolekute korraldus

(1) Enne kohtumist SE või SCE pädeva organiga on töötajate sellise esinduskogu või juhtkomisjoni liikmetel, mille koosseisu vastavalt käesoleva seaduse § 72 lõikele 4 on vajaduse korral laiendatud, õigus omavahel kohtuda pädeva organi esindajate juuresolekuta.

(2) Esinduskogu või juhtkomisjon võib kasutada enda valitud ekspertide abi.

§ 74. Töötajate esindajate informeerimine koosolekute tulemustest

Töötajate esinduskogu liikmed informeerivad SE või SCE, tema kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete töötajate esindajaid informeerimis- ja konsulteerimismenetluse sisust ja tulemustest.

§ 75. Töötajate osalemine Euroopa äriühingus ja Euroopa ühistus

(1) Kui SE või SCE on asutatud ümberkujundamise teel ja enne SE või SCE registreerimist kohaldati liikmesriigi õigusaktide sätteid töötajate osalemisele nõukogus, haldusnõukogus või juhatuses, jätkatakse SE või SCE suhtes töötajate osalemise kõikide sätete kohaldamist. Käesoleva paragrahvi lõikeid 2–6 kohaldatakse töötajate osalemisele, arvestades SE või SCE asutamisest tulenevaid erisusi.

(2) Kui SE või SCE on asutatud muul viisil kui ümberkujundamise teel, on SE või SCE, tema kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete töötajatel või töötajate esinduskogul õigus valida, nimetada, soovitada või tagasi lükata osa SE või SCE nõukogu, haldusnõukogu või juhatuse liikmetest, arvestades, et liikmete arv vastab osalevate juriidiliste isikute suurimale suhtarvule enne SE või SCE registreerimist.

(3) Kui osalevates juriidilistes isikutes esineb mitu töötajate osalemise vormi, otsustab läbirääkimiste erikomisjon, milline neist vormidest kehtestada SE-s või SCE-s. Läbirääkimiste erikomisjon informeerib osalevate juriidiliste isikute pädevaid organeid käesoleva lõike kohaselt tehtud otsusest.

(4) Töötajate esinduskogu otsustab proportsionaalselt SE või SCE töötajate arvuga igas liikmesriigis nõukogu, haldusnõukogu või juhatuse kohtade jaotuse eri liikmesriikide töötajaid esindavate liikmete vahel või millisel viisil SE või SCE töötajad võivad nende organite liikmete nimetamisel soovitusi anda või vastuseisu väljendada.

(5) Kui kohtade jaotuse tagajärjel ei ole liikmesriigi töötajatel nõukogus, haldusnõukogus või juhatuses esindajat, määrab töötajate esinduskogu ühe käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt jagatud kohtadest sellele liikmesriigile, eelistades SE või SCE registrijärgse asukoha liikmesriiki. Kui SE või SCE registrijärgse asukoha liikmesriigi esindajale on koht juba eraldatud, määratakse koht liikmesriigile, kus on kõige rohkem töötajaid.

(6) Töötajate esinduskogu või töötajate valitud, nimetatud või soovitatud SE või SCE nõukogu, haldusnõukogu või juhatuse liige on täisliige, kellel on samad õigused ja kohustused nagu aktsionäre või SCE liikmeid esindavatel liikmetel, kaasa arvatud õigus hääletada.

§ 76. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu nõukogu, haldusnõukogu või juhatuse Eesti töötajaid esindava liikme valimine

Kui Eestile on eraldatud SE või SCE nõukogus, haldusnõukogus või juhatuses üks või mitu kohta, valitakse töötajaid esindav liige või liikmed käesoleva seaduse §-s 54 sätestatud korras, arvestades SE või SCE nõukogu, haldusnõukogu või juhatuse liikme või liikmete valimise erisusi.

3. jagu
Erisätted

§ 77. Töötajate kaasamise takistamise keeld

(1) Keelatud on töötajate esinduskogu ja läbirääkimiste erikomisjoni õigusi piirata, sealhulgas takistada ja mõjutada nende moodustamist ning tegevust, samuti informeerimis-, konsulteerimis- ja osalemismenetluse sisseseadmist ning teostamist.

(2) Keelatud on mõjutada ja takistada töötajate esinduskogu liikmete, läbirääkimiste erikomisjoni liikmete ning informeerimis-, konsulteerimis- ja osalemismenetluses osalevate töötajate esindajate tegevust nende õiguste piiramise või eeliste lubamise kaudu.

§ 78. Konfidentsiaalne teave

(1) Läbirääkimiste erikomisjoni liikmetel, töötajate esinduskogu liikmetel, kaasatud ekspertidel ja tõlkidel ning käesoleva seaduse § 62 lõike 2 punkti 6 kohaselt informeerimis- ja konsulteerimismenetluses osalevatel töötajate esindajatel on keelatud avaldada kolmandatele isikutele või muul viisil käesoleva seaduse vastaselt kasutada neile nende ülesannete täitmisel selgelt konfidentsiaalsena edastatud teavet. Konfidentsiaalse teabe hoidmise kohustus jätkub ka pärast nimetatud isikute volituste lõppemist.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikud, välja arvatud eksperdid ja tõlgid, ei nõustu edastatud teabe konfidentsiaalsusega, on SE või SCE või osaleva juriidilise isiku nõukogu, haldusnõukogu või juhatus kohustatud töötajate esindaja nõudmisel põhjendama teabe konfidentsiaalsust.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustus ei laiene töötajate esinduskogu liikme suhtlemisele teiste vastava esinduskogu liikmetega ning SE või SCE, tema kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete töötajate esindajatega, kui nendele tuleb käesoleva seaduse §-s 62 sätestatud kokkuleppe või § 74 kohaselt teatavaks teha informeerimis- ja konsulteerimismenetluse sisu ja tulemused, samuti suhtlemisele tõlkide ja ekspertidega, kes abistavad esinduskogu tema töös.

(4) Sarnaselt käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud erandiga ei laiene lõikes 1 sätestatud kohustus:
1) läbirääkimiste erikomisjoni liikme suhtlemisele ekspertide ja tõlkidega;
2) töötajate esindajale, kes käesoleva seaduse § 62 lõike 2 punktis 6 nimetatud kokkuleppe kohaselt suhtleb informeerimis- ja konsulteerimismenetluses tõlkide ja ekspertidega ning Eestis asuva SE või SCE, tema kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete töötajate esindajatega, kui neile tuleb § 62 lõike 2 punktis 6 sätestatud kokkuleppe kohaselt teatavaks teha informeerimis- ja konsulteerimismenetluse sisu ja tulemused.

(5) SE või SCE või osaleva juriidilise isiku nõukogu, haldusnõukogu või juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui objektiivsete kriteeriumide põhjal otsustades sellise iseloomuga teabe avalikustamine oluliselt kahjustab või võib kahjustada osaleva juriidilise isiku või SE või SCE või tema kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete tegevust. See õigus ei laiene teabele töötajate arvu kohta. Teabe andmisest keeldumise korral on SE või SCE või osaleva juriidilise isiku nõukogu, haldusnõukogu või juhatus kohustatud esitama objektiivsetele kriteeriumidele tugineva põhjenduse, miks teabe avaldamine oluliselt kahjustab või võib kahjustada ettevõtja või ettevõtte tegevust.

§ 79. Konfidentsiaalse teabega seotud vaidluse lahendamine kohtus

Käesoleva seaduse § 78 lõikes 2 nimetatud töötajate esindajal on õigus pöörduda edastatud teabe konfidentsiaalsusest ja teabe andmisest keeldumisest tuleneva vaidluse lahendamiseks kohtusse.

§ 80. Kaasamises osalevate töötajate esindajate tagatised

Eestis töötavate läbirääkimiste erikomisjoni liikmete, töötajate esinduskogu liikmete, informeerimis- ja konsulteerimisülesannete täitmisega seotud töötajate esindajate ning SE või SCE nõukogusse, haldusnõukogusse või juhatusse kuuluvate töötajate esindajate, kes on SE või SCE, tema kontrollitava ettevõtja või ettevõtte või osaleva juriidilise isiku töötajad, tagatiste suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 40 sätestatut.

§ 81. Euroopa äriühingu ja Euroopa ühistu väärkasutus

(1) Kui pärast SE või SCE registreerimist tehakse olulisi muudatusi SE-s või SCE-s tema kontrollitava ettevõtjaga või ettevõttega seoses ning võib järeldada, et SE või SCE asutamisel oli eesmärk töötajad kaasamise õigusest ilma jätta või nende õiguste kasutamist piirata, peetakse uued läbirääkimised.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud läbirääkimisi alustatakse töötajate esinduskogu või SE või SCE uute kontrollitavate ettevõtjate või ettevõtete töötajate esindajate kirjalikul taotlusel. Läbirääkimiste pidamiseks kohaldatakse SE või SCE asutamisel ettenähtud töötajate kaasamise läbirääkimiste korraldust, arvestades, et:
1) osalevaid juriidilisi isikuid käsitatakse pärast SE või SCE registreerimist vastavalt SE-na või SCE-na ning tema kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtetena;
2) läbirääkimiste erikomisjoni käsitatakse pärast SE või SCE registreerimist töötajate esinduskoguna;
3) käesoleva seaduse § 64 lõigetes 3–5 sätestatud SE või SCE registreerimisele eelnevat perioodi käsitatakse läbirääkimiste ebaõnnestumisele eelnenud perioodina.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud oluliste muudatuste all mõeldakse muudatusi SE või SCE ning tema kontrollitavate ettevõtjate ja ettevõtete struktuuris, töötajate arvus või registrijärgses asukohas, kui need oleksid käesoleva seaduse § 64 kohaselt põhjustanud käesoleva peatüki 2. jao 3. jaotise teistsuguse kohaldamise ning kui §-s 64 nimetatud asjaolud oleksid esinenud enne SE või SCE asutamist ja sellel ajal peetud läbirääkimised oleksid ebaõnnestunud.

(4) Kui ei suudeta tõendada vastupidist, eeldatakse, et käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud olulised muudatused näitavad kavatsust asutada SE või SCE viisil, mis jätab töötajad ilma kaasamise õigusest või piirab seda õigust juhul, kui olulised muudatused esinevad SE või SCE registreerimisele järgneva aasta jooksul.

(5) Kui SE või SCE asutati eesmärgiga jätta töötajad ilma kaasamise õigusest või seda õigust piirata, ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud läbirääkimiste pidamine piiratud SE või SCE asutamisele järgnevate muudatustega.

§ 82. Euroopa äriühingu ja Euroopa ühistu väärkasutusega seotud vaidluse lahendamine kohtus

(1) Töötajate esinduskogu liikmel ja SE või SCE uute kontrollitavate ettevõtjate või ettevõtete töötajate esindajal on õigus pöörduda SE või SCE väärkasutusest tuleneva vaidluse lahendamiseks kohtusse läbirääkimiste õiguse tunnustamise nõudega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõue aegub ühe aasta jooksul, arvates päevast, millal töötajate esinduskogu liige või SE või SCE uute kontrollitavate ettevõtjate või ettevõtete töötajate esindaja sai teada või pidi teada saama oluliste muudatuste esinemisest SE-s või SCE-s.»;

11) seaduse 4. peatükk muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4. peatükk
RIIKLIK JÄRELEVALVE

§ 83. Riikliku järelevalve teostamine

(1) Olenemata üleühenduselise ettevõtja või üleühenduselise ettevõtjate grupi kontrolliva ettevõtja keskjuhatuse asukohast või SE või SCE registrijärgsest asukohast, teostab riiklikku järelevalvet seaduse nõuete täitmise üle Tööinspektsioon Eesti Vabariigi töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

(2) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on sunniraha igakordse rakendamise ülemmäär 50 000 krooni.

§ 84. Ettekirjutuse vaidemenetlus

Ettekirjutuse vaidemenetlusele kohaldatakse Eesti Vabariigi töölepingu seaduses sätestatut.»;

12) seadust täiendatakse §-ga 851 järgmises sõnastuses:

« § 851. Konfidentsiaalse teabe hoidmise kohustuse rikkumine

Konfidentsiaalse teabe hoidmise kohustuse rikkumise eest läbirääkimiste erikomisjoni liikme, Euroopa töönõukogu ja töötajate esinduskogu liikme, informeerimisse ja konsulteerimisse kaasatud eksperdi ja tõlgi ning seaduse § 22 ja § 62 lõike 2 punkti 6 kohaselt informeerimis- ja konsulteerimismenetluses osalevate töötajate esindajate poolt –

karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.»;

13) paragrahvi 86 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Töötajate arvu või nende jaotuse kohta liikmesriikides teabe esitamata jätmise või ebapiisava teavitamise või valeandmete esitamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.»;

14) seaduse normitehnilise märkuse lõppu lisatakse täiendus järgmises sõnastuses:

«nõukogu direktiiv 2003/72/EÜ, millega täiendatakse Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise osas (ELT L 207, 18.08.2003, lk 25–36); nõukogu direktiiv 2006/109/EÜ, millega kohandatakse direktiivi 94/45/EÜ (Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides) seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 416–417).»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json