Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 22, 380

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 01.03.2007 nr 15

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse struktuuritoetuse (edaspidi toetus) väljamaksmise tingimused ja kord. Määrust ei kohaldata Euroopa Liidu territoriaalse koostöö rakenduskavade alusel tehtavatele väljamaksetele.

§ 2. Kasutatavad mõisted

Määruse mõistes:
1) kuludokument on kohustuse tekkimise aluseks olev dokument, sealhulgas leping, riiklikest või kohaliku omavalitsuse vahenditest makstava toetuse või riikliku abiraha väljamaksmist tõendav väljavõte vastavast registrist või Tööturuameti kinnituskiri riiklikest vahenditest makstava toetuse väljamaksmise kohta;
2) tasumist tõendav dokument on panga väljavõte, maksekorraldus, kassa väljamineku order või e-riigikassa infosüsteemi (edaspidi e-riigikassa) konto väljavõte. Palgakulude tasumisel ühe koondsummana terve asutuse lõikes käsitletakse tasumist tõendava dokumendina väljavõtet toetuse saaja raamatupidamise arvestusest, millel on rakendusüksuse nõudmisel toodud projektiga seotud isikute töötasude ja maksude ülekannete kuupäevad ning vastavad summad;
3) väljamakse tasutud kuludokumentide alusel on toetuse väljamakse toetuse saajale pärast kohustuse tekkimist ning pärast kuludokumentide tasumist toetuse saaja poolt;
4) väljamakse tasumata kuludokumentide alusel on toetuse väljamakse toetuse saajale või teenuse osutajale, kauba tarnijale või töövõtjale (edaspidi töövõtja) pärast kohustuse tekkimist ning enne kuludokumentide tasumist toetuse saaja poolt;
5) väljamakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel on toetuse väljamakse toetuse saajale või töövõtjale pärast kohustuse tekkimist ja omafinantseeringu tasumist;
6) ettemakse on toetuse väljamakse toetuse saajale enne kohustuse tekkimist;
7) liisinguandja on «Krediidiasutuste seaduse» alusel tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus;
8) väljamakse taotlus on toetuse saaja poolt rakendusüksusele esitatav taotlus, vajadusel koos kuludokumentide nimekirjaga, toetuse väljamaksmiseks.

2. peatükk
VÄLJAMAKSE TEOSTAMINE

§ 3. Väljamakse teostamise üldpõhimõtted

(1) Toetuse väljamaksmise aluseks olev valuuta on Eesti kroon.

(2) Toetuse väljamakse tehakse reeglina proportsionaalselt omafinantseeringuga. Omafinantseeringu osa abikõlblikest kuludest võib väljamaksetes olla taotluse rahuldamise otsuses, selle puudumisel meetme tingimustes, programmis või programmi elluviijaga sõlmitud halduslepingus (edaspidi meetme tingimused), sätestatust suurem või väiksem, kui väljamakstud toetuse kogusumma ja proportsioon ei ületa taotluse rahuldamise otsuses või selle puudumisel meetme tingimustes ette nähtud toetussummat ja proportsiooni.

(3) Rakendusüksus ei pea lõikes 2 sätestatut järgima, kui omafinantseeringust rahastatavaid tegevusi tehakse projekti elluviimise ajakavast tulenevalt hiljem kui toetusest rahastatavaid tegevusi ning omafinantseeringust planeeritud tegevusi ja kulusid ei saa rahastada toetusest. Nimetatud võimalus peab olema kirjas meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses.

(4) Lõikes 3 nimetatud juhul peab rakendusüksus tagama, et väljamakstud toetuse kogusumma ja proportsioon ei ületa taotluse rahuldamise otsuses või selle puudumisel meetme tingimustes ette nähtud toetuse kogusummat ja proportsiooni projekti lõpuks.

(5) Omafinantseeringuna kajastatud kulu ei saa hiljem toetusena kajastada ja selle väljamaksmist taotleda.

(6) Kui toetuse saajaks on riigiasutus ja väljamaksed teostatakse riigihanke raames sõlmitud lepingu alusel, siis võib Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist väljamakse teha töövõtjale. Väljamakse teostatakse toetuse saaja poolt esitatud väljamakse taotluse, riigihanke lepingu ja nõutud tasumata või osaliselt tasutud kuludokumentide alusel.

(7) Ühtekuuluvusfondist rahastatud projektide puhul ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» projektide puhul tehakse väljamakse reeglina töövõtjale. Väljamaksmise aluseks on toetuse saaja poolt esitatud väljamakse taotlus, toetuse saaja ja töövõtja vahel sõlmitud nõuetekohane leping ning tasumata või osaliselt tasutud kuludokumendid ja omafinantseeringu tasumist või rakendusüksuse nõudel mitteabikõlblike kulude tasumist tõendavad dokumendid. Kokkuleppel makseasutusega tehakse määruse §-s 5 toodud tingimustel väljamakseid ka toetuse saajale.

(8) Väljamaksete teostamisel Ühtekuuluvusfondist ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» väljamaksete teostamisel Euroopa Regionaalarengu Fondist ei kohaldata määruse paragrahve 6–9.

(9) Projektile tehtav viimane väljamakse peab moodustama vähemalt 5% projektile antava toetuse kogusummast, kui nii on sätestatud meetme tingimustes. Ühtekuuluvusfondi puhul peab projekti raames sõlmitud viimase töölepingu raames tehtav viimane väljamakse moodustama vähemalt 5% töölepingu maksumusest, kui nii on sätestatud meetme tingimustes.

(10) Väljamakse taotlus peab kajastama kõiki taotluses näidatud perioodil tekkinud kulusid. Põhjendatud juhtudel ja kokkuleppel rakendusüksusega võib väljamakse taotlus kajastada ka eelmistest väljamakse taotlustest välja jäänud kulusid.

(11) Väljamakse taotluse aluseks olevad dokumendid ning nõuded nende esitamisele täpsustatakse meetme tingimustes.

(12) Toetuse saaja tagab rakendusüksusele esitatud väljamakse taotluse ja täiendavate dokumentide asjakohasuse ning õigsuse ja väljamakse taotluse aluseks olevate dokumentide või määruse § 9 lõikes 5 nimetatud tähtajaks esitatud dokumentide nõuetele vastavuse ja säilitamise kuni seaduse §-s 5 nimetatud tähtajani. Toetuse saaja tagab kulude vastavuse abikõlblikkuse reeglitele ning riigihanke vastavuse riigihanke reeglitele.

(13) Rakendusüksus kontrollib toetuse saaja poolt esitatud väljamakse taotluse andmete õigsust, vajadusel väljamakse taotluse aluseks olevate ning § 9 lõikes 5 nimetatud tähtajaks esitatud dokumentide nõuetele vastavust, ja kulude abikõlblikkust. Kui toetuse saaja on ostja «Riigihangete seaduse» tähenduses, siis kontrollib rakendusüksus riigihangete teostamise korra järgimist.

§ 4. Väljamakse teostamiseks andmete sisestamine ja kontrollimine

(1) Väljamakse teostamiseks vajalikud andmed sisestab rakendusüksus seaduse §-s 4 nimetatud struktuuritoetuse registrisse (edaspidi register). Kui registri töös esineb tehnilisi häireid, sisestab rakendusüksus vajalikud andmed kooskõlas «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjaga e-riigikassasse ja esitab makseasutusele taotluse maksekorralduste aktsepteerimiseks, lähtudes seaduse § 23 lõike 7 alusel kehtestatud finantsaruannete esitamise korrast.

(2) Rakendusüksus tagab registrisse või e-riigikassasse sisestatud andmete korrektsuse ning andmete vastavuse toetuse saaja poolt esitatud dokumentidele.

(3) Makseasutus võib seaduse § 23 lõike 3 alusel rakendusüksuse teostatavaid toetuse väljamakseid täiendavalt kontrollida. Kui kontrollitavates andmetes esineb puudusi, saadab makseasutus registrisse või e-riigikassasse sisestatud andmed rakendusüksusele tagasi, lisades tagasisaatmise põhjused.

(4) Lõikes 3 nimetatud juhul tagab rakendusüksus võimalusel väljamakse teostamiseks vajalike andmete parandamise.

(5) Rahandusministeerium suunab andmed väljamakse teostamiseks viie tööpäeva jooksul pärast väljamakse aluseks olevate andmete aktsepteerimist registris rakendusüksuse poolt või pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse saabumist makseasutusse ja andmete sisestamist e-riigikassasse rakendusüksuse poolt.

(6) Kui makseasutusel on registrisse või e-riigikassasse sisestatud andmete aktsepteerimiseks vajalik kolmanda osapoole arvamus, võib lõikes 5 nimetatud tähtaega pikendada täiendavaks kontrolliks vajamineva aja võrra. Sellest teavitatakse rakendusüksust kirjalikult e-posti teel vähemalt üks tööpäev enne väljamakse tähtpäeva.

(7) Kui esinevad lõikes 6 toodud asjaolud, saadab makseasutus rakendusüksuse soovil registrisse või e-riigikassasse sisestatud andmed tagasi, lisades tagasisaatmise põhjuse. Andmete edasiseks menetlemiseks arvab rakendusüksus väljamaksmisele kuuluvast toetuse summast maha summa, mille osas esineb täpsustamist vajavaid asjaolusid. Väljamaksmata summade osas sisestab rakendusüksus andmed registrisse või e-riigikassasse siis, kui nimetatud asjaolud on selgunud ning makseasutus on rakendusüksust sellest teavitanud.

3. peatükk
VÄLJAMAKSE TEOSTAMISE ALUSED

§ 5. Väljamakse teostamine tasutud kuludokumentide alusel

Väljamakse teostamiseks tasutud kuludokumentide alusel esitab toetuse saaja rakendusüksusele väljamakse taotluse koos nõutud kuludokumentidega, tasumist tõendavate dokumentidega ja rakendusüksuse nõudel muude vajalike dokumentidega.

§ 6. Väljamakse teostamine tasumata või osaliselt tasutud kuludokumentide alusel

(1) Väljamakse tasumata kuludokumentide alusel võib teha riigiasutusele.

(2) Väljamakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel võib teha alustavatele või teadus- ja arendusprojekte elluviivatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, tehnoloogia arenduskeskustele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja riigiasutustele, kui nii on sätestatud meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses.

(3) Lõikes 2 nimetatud väljamakse võimaldamise üle otsustab rakendusüksus kaalutlusõigusele tuginedes iga taotleja puhul eraldi.

(4) Väljamakse teostamiseks tasumata kuludokumentide alusel esitab toetuse saaja rakendusüksusele väljamakse taotluse koos nõutud väljamakse vajadust tõendavate kuludokumentidega. Töötasude maksmiseks tasumata kuludokumentide alusel peab esitama töölepingu või sellega samaväärset jõudu omava dokumendi koopia, milles on toodud makstava töötasu suurus.

(5) Väljamakse teostamiseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel tasub toetuse saaja väljamakse taotluse abikõlblikust kogusummast omafinantseeringu osa ning esitab rakendusüksusele väljamakse taotluse ja nõutud kuludokumendid koos omafinantseeringu tasumist tõendavate dokumentidega.

(6) Rakendusüksuse nõudel esitab toetuse saaja väljamakse teostamiseks ka muud vajalikud dokumendid.

(7) Pärast toetuse saamist tasub toetuse saaja tasumata kuludokumentide kogusumma ja esitab rakendusüksusele nõutud tasumist tõendavad dokumendid seitsme tööpäeva jooksul toetuse saamisest arvates. Palgakulude korral esitatakse tasumist tõendavad dokumendid rakendusüksusele seitsme tööpäeva jooksul pärast palga väljamaksmist ning töötasudega kaasnevate maksude osas seitsme tööpäeva jooksul pärast maksude tasumist.

(8) Enne uut väljamakse taotluse esitamist peavad lõikes 7 esitatud nõuded olema täidetud või vastasel juhul võib rakendusüksus või makseasutus keelduda edaspidi toetuse saajale toetuse välja maksmisest tasumata või osaliselt tasutud kuludokumentide alusel.

(9) Tasumata ja osaliselt tasutud kuludokumentide alusel saadud toetust peab kasutama vaid väljamakse taotluses toodud abikõlblike kulude katmiseks. Kui toetuse saaja ei esita rakendusüksusele tasumist tõendavaid dokumente ettenähtud ajal, võib rakendusüksus nõuda seaduse § 26 alusel toetuse saajalt toetuse tagasi.

§ 7. Väljamakse teostamine liisinguandjale

Toetuse väljamakse liisinguandjale teostatakse järgmiselt:
1) liisinguandja tasub müüjale liisingueseme eest ja esitab tasutud kuludokumendid ja muud vajalikud dokumendid toetuse saajale;
2) toetuse saaja esitab rakendusüksusele väljamakse taotluse koos liisinguandjalt saadud dokumentidega ja liisingulepingu koos maksegraafikuga;
3) liisinguandja vähendab nelja tööpäeva jooksul pärast toetuse laekumist toetuse saaja liisingumaksete abikõlblikku kogusummat toetuse summa võrra ja esitab vastavad dokumendid toetuse saajale;
4) toetuse saaja esitab rakendusüksusele käesoleva paragrahvi punktis 3 nimetatud dokumendid seitsme tööpäeva jooksul pärast liisinguandjapoolset liisingumaksete abikõlbliku kogusumma vähendamist toetuse summa võrra ning vastavate dokumentide esitamist toetuse saajale;
5) toetuse saaja ja liisinguandja arveldavad vastavalt liisingulepingule ja maksegraafikule ülejäänud summa osas.

§ 8. Väljamakse teostamine laenu- ja garantiifondidesse

(1) Väljamakse laenu- ja garantiifondidesse teostatakse toetuse saajale vastavalt EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 1260/1999 (ELT L 210, 31.07.2006), artiklis 44 ning Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006, millega sätestatakse rakenduseeskirjad EL Nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006 ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi (ELT L 371, 27.12.2006), artiklis 43 sätestatud tingimustele. Väljamakse teostamise võimalus laenu- ja garantiifondidesse peab olema sätestatud meetme tingimustes.

(2) Väljamakse teostamise aluseks on seaduse §-s 20 nimetatud programm või programmi elluviijaga sõlmitud haldusleping koos maksegraafikuga ja muud meetme tingimustes sätestatud või rakendusüksuse poolt nõutud dokumendid.

§ 9. Ettemakse teostamine

(1) Ettemakse teostatakse vajadusel riigiabi puhul toetuse saajale pangagarantii või samaväärse toimega avaliku sektori finantsvahendi olemasolul ja EL nõukogu määruse 1083/2006 artikli 78 punktis 2 sätestatud tingimustel. Ettemakse teostamise võimalus peab olema sätestatud meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses.

(2) Ettemakse teostamise võimaluse otsustab rakendusüksus kaalutlusõigusele tuginedes iga taotleja puhul eraldi.

(3) Ettemakse summa kokku ei tohi ületada 35% toetuse saajale projekti jaoks antud toetuse kogusummast.

(4) Ettemakse teostamise aluseks on toetuse saaja esitatud väljamakse taotlus, kus on sätestatud ettemakse vajadus, kulutuste prognoos ja muud meetme tingimustes sätestatud või rakendusüksuse poolt nõutud dokumendid.

(5) Toetuse saaja tõendab rakendusüksusele, et ettemakse on abikõlblike kulude katmiseks ära kasutatud ja esitab rakendusüksuse nõudel kuludokumendid ning tasumist tõendavad dokumendid vastavalt meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajale. Nimetatud tähtaeg ei või olla pikem kui kolm kalendriaastat alates ettemakse laekumisest ja mitte hilisem kui projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 10. Väljamaksete teostamise periood

(1) Toetuse väljamakseid tehakse seaduse § 3 lõikes 3 sätestatud rakenduskava abikõlblikkuse perioodi jooksul, mis kestab 2007. aasta 1. jaanuarist kuni 2015. aasta 31. detsembrini.

(2) Viimase väljamakse taotluse peab toetuse saaja rakendusüksusele esitama hiljemalt 2015. aasta 30. septembril.

(3) Väljamakse teostamiseks vajalikud andmed peab rakendusüksus sisestama registrisse hiljemalt 2015. aasta 1. novembril.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json